ИЗЛЕЗТЕ ОТ НЕЯ, ЛЮДЕ МОИ I – I ГЛАВА

1. СЕДЕМТЕ ХЪЛМА НА БЛУДНИЦАТА ВАВИЛОН

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Още в началото на тази глава аз искам да ти кажа, че виденията, свързани със седемте хълма на блудницата Вавилон, целят да направят вярата ти в Бога пробивна и побеждаваща. Защото със Своя светъл Пример Господ Исус показа на сърцата ни, че има един Свят Господен Хълм, където трябва да се съберем всички. Пътят до този Господен Хълм никога не е бил лесен. Пътят до този Хълм всякога е бил белязан със страдания и гонения, както и с всичката религиозна ярост, която дяволът насочва против сърцата на Божиите чеда. За съжаление – и до днес има човеци, които бързат да се предадат пред всяко препятствие, което духът на Вавилон би издигнал пред сърцата им. Тогава – измамени и съблазнени – те са готови да видят самото препятствие като оня Свят и възвишен Хълм, където Господ ни чака. Какво следва от там нататък? Следва това, че блудницата Вавилон се напълва с измамени души, а хълмовете й биват обявявани за места на Божието благоволение. И никой от измамените вече няма сила да отвори Евангелието и да прочете с вяра категоричните думи на Спасителя:
“Имайте вяра в Бога. Истина ви казвам: Който рече на тая планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане. Затова ви казвам: Всичко каквото поискате в молитва вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне…” (Марк 11:22-24)
За каква планина говореше Исус на учениците Си? И кои са хълмовете, които я образуват? И защо Той каза на всички ни да имаме вяра в Бога? Не затова ли, да не би от вяра в Бога да преминем към вяра в дявола? Истината е, че цялото религиозно царство на дявола е като една планина, образувана от високи хълмове. И аз нямаше да разбера всичко това в пълнота, ако Господ отново не беше до сърцето ми. А ето и думите, които Той започна да ми говори, казвайки:
“Тази блудница Вавилон, която всякога е заставала против вярата на Божиите чеда, Аз веднъж вече съм пронизал и осветил. И когато говорих на Моите ученици за планината, която трябва да се вдигне и хвърли в морето, Аз имах предвид именно религиозния дух на дявола. Дух, който всички вие трябва да победите и отстраните от пътя на вярата си. За съжаление само малцина разбраха думите Ми. И само малцина проумяха сериозното Ми предупреждение за последните времена преди дните на Злото, когато заявих на ерусалимските дъщери:
“Дъщери ерусалимски, недейте плака за Мене, но плачете за себе си и за чадата си; защото, ето идат дни, когато ще рекат: Блажени неплодните, и утробите, които не са раждали, и съсците, които не са кърмили. Тогава ще почнат да казват на планините: Паднете върху нас, и на хълмовете: Покрийте ни. Защото, ако правят това със суровото дърво, какво ще правят със сухото?”
(Лука 23:28-31)
Ето така, момчето Ми, днес, в последното време, мнозина са се възкачили на планината на блудницата, и на хълмовете, на които тя лежи. И никой не иска да помисли, че ще дойде ден, когато мнозина ще извикат на хълмовете на Вавилон: “Покрийте ни!” И на самата планина: “Падни върху нас!” Какво им се пише тогава на богоотстъпниците? Какво им се пише на всички, които презряха Божиите свидетелства от Хълма Господен, но се съблазниха в сърцата си от хълмовете на блудницата Вавилон? И кой тогава би казал, че Гласът Господен не е говорил против тези хълмове и планината, която те образуват?”
Слушах гневния Глас на Исус, а сърцето ми все още не разбираше напълно думите Му. Затова Го попитах:
“Какво имаш предвид, Господи? И как да разбирам думите Ти относно тези хълмове на блудницата Вавилон?”
В отговор на въпроса ми Господ докосна с ръка главата ми, като казваше:
“Нека те въздигна горе! За да видиш с очите си Залата на Божието предузнание и мястото, където някога въведох Апостола и пророка Си Йоан. Защото на теб ще дам да видиш същата тази блудница Вавилон, която показах и на слугата Си. А сега тръгни след Мене!”
След последните Си думи Исус въздигна духа ми нагоре. Така, само след миг, сърцето ми отново видя Небесните сияния на Божия град, а Господ и аз тръгнахме по една от улиците му, докато стигнахме до вратите на самата Зала. И ето, че Господ простря ръката Си и вече отваряше вратите, като ми казваше:
“Нека влезем в тази Зала! Защото в други видения и откровения вече си влизал в нея. Но сега ще видиш тук дълбоки и неизказани тайни…”
Исус вече пристъпваше в Залата, а аз Го последвах. А тогава очите ми видяха картини, които изглеждаха като живи. И под всяка картина пламтяха Божиите думи, които извикваха нейното действие на земята. И ето, че накрая Господ ме спря пред картина, на която виждах пустиня. А всред самата пустиня очите ми видяха разголена и съблазнителна жена, облечена в червен хитон. Тя самата лежеше с тялото си върху главите на червен звяр. А тези глави преливаха мигновено в картината, тъй че под един ъгъл на зрението си аз ги виждах като глави, но под друг ъгъл те изглеждаха като високи хълмове. Това искрено ме учуди и аз запитах моя Господ:
“Исусе! Това ли е видял слугата Ти Йоан?”
“Точно това!” – ми отговори Господ и продължи:
“И ти сега виждаш същото, както го е видял и той! Защото за тази картина в Залата на Божието предузнание Йоан написа:
“И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши та поговори с мене, казвайки: Дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води; с която блудстваха земните царе, и земните жители се опиха от виното на нейното блудстване. И тъй, той ме заведе духом в една пустиня, гдето видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше седем глави и десет рога. Жената бе облечена в багреница и червено и украсена със злато, със скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мръсотии и с нечистотиите от нейното блудстване. И на челото й имаше написано това име: Тайна; великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята…” (Откровение 17:1-5)
И ти сега не виждаш ли същото, което е видял и Йоан?”
“Да, Исусе! Виждам всичко това в невероятна пълнота. Но забелязвам и друго, а именно, че главите на звяра, върху който лежи блудницата, се променят мигновено, когато бъдат погледнати под друг ъгъл. Ако ги погледна отгоре, откъм Небето – това са глави на звяр. Но ако наведа погледа си, за да ги погледна отдолу – те мигновено се превръщат в земни хълмове. А как да си обясня това – сам не зная…”
Господ се усмихна на думите ми, а след това продължи да ми говори, като казваше:
“Аз ще ти дам обяснението, което не разбираш. Затова виж отново картината на библейските стихове и забележи, че когато я гледаш отгоре – ти я гледаш така, както и твоят Отец – от самото Небе. А от това Небе ясно се вижда, че блудницата Вавилон именно затова е блудница – понеже е легнала да блудства със самия звяр, който е Антихристът. И този Антихрист е звяр, който има седем глави и десет рога. Но кой от земята и земните би погледнал на звяра, за да му каже, че е звяр? Не са ли земните човеци прекалено ниско, за да видят Истината, която е прекалено висока? И може ли оня, който е далече по-долу, да разбере Погледът на Оня, Който е далече по-горе?”
“Не, Исусе! И сега разбирам, че за земните човеци звярът никога няма да изглежда като звяр. И главите му мигновено биха се променили, за да респектират умовете и сърцата на земните човеци…”
“Сега, най-сетне, разбираш ли, че погледнат отгоре – Антихристът е звяр със седем глави и десет рога, но погледнат отдолу – той е планина със седем хълма и десет царе?
Впрочем – виж как продължава свидетелството на слугата Ми Йоан. Защото той е записал в Откровението думите:
“И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици; и като я видях, зачудих се твърде много. Но ангелът ми рече: Защо се зачуди? Аз ще ти кажа тайната на жената и на звяра, който я носи, който има седемте глави и десетте рога. Звярът, който си видял, беше, но го няма; обаче, скоро ще възлезе из бездната и ще отиде в погибел. И земните жители, всеки, чието име не е написано в книгата на живота от създанието на света, ще се зачудят, когато видят, че звярът беше и го няма, но пак ще дойде. Ето разумното значение на това: Седемте глави са седем хълма, на които седи жената; те са и седмина царе, от които петимата паднаха, и единият сега е, а другият още не е дошъл, и когато дойде, трябва само малко да постои; и звярът, който беше и го няма, той е осмият цар, който е от седемте, и отива в погибел…” (Откровение 17:6-11)
Ето така, момчето Ми, както се е зачудил Йоан, се зачуди и ти. Защото погледът от Небето никога не е като погледът от земята. Но именно затова Моят ангел е дал разумното обяснение на Небесното видение, като е показал на Йоан, че седемте глави на звяра са седем хълма. Нещо повече – всеки от хълмовете е бил като царствен дух, който е царувал в силата си. Но ето, че пет от царете са паднали, шестият е сега, а седмият ще се яви с осмия, според писаното:
“Седемте глави са седем хълма, на които седи жената; те са и седмина царе, от които петимата паднаха, и единият сега е, а другият още не е дошъл, и когато дойде, трябва само малко да постои; и звярът, който беше и го няма, той е осмият цар, който е от седемте, и отива в погибел…” (Откровение 17:9-11)
И ако Аз вече дадох на сърцето ти да познае що ще рекат десетте рога, които ти видя на върха на пирамидата при дните на Злото, то не трябва ли да покажа на Моите и тези седем хълма, които са главите на звяра? Не трябва ли всички да познаете седемте хълма, на които блудницата е лежала през всичките векове на блудството си? Защото, ето, петте хълма отпаднаха, шестият е сега, а седмият предстои да се изяви с явлението на Антихриста, който е осмият…”
Слушах Исус, а тайната на думите Му стоеше все така пред сърцето ми. Ето защо, като паднах на колене и прегърнах нозете Му, аз тихо Му казах:
“Моля Те, Господи! Покажи ми седемте глави на звяра, които са хълмове на блудницата Вавилон! Защото аз не искам нито едно от Божиите чеда да бъде съблазнено от Вавилон. Но всички да се съберем на Твоя Свят Хълм…”
В отговор на думите ми Господ ме възправи със силните Си ръце. И като ми посочи самата картина в Залата, вече ми казваше:
“Аз наистина ще събера Моите на Хълма Господен. И хълмовете на блудницата няма да имат власт върху нито едно сърце, което е било осветено от Божия Пророчески Дух. Затова двамата с теб ще влезем в Духа на Божието Откровение, дадено на Йоан. За да ти покажа отблизо всеки от седемте хълма, на които блудницата е седяла през вековете…”
След тези най-съкровени за сърцето ми думи Господ ме прегърна с едната Си ръка. И като простря другата Си ръка към самата картина, направи така, че Духът на Откровението ни издърпа в Себе Си. За да видя и позная скритото, което трябва да се открие, и тайното, което трябва да стане явно.
Едва попаднал с моя Господ в Духа на Откровението, аз усетих как Силата на Святия Дух мигновено ни свали долу, при самите хълмове на блудницата Вавилон. И ето, че Господ вдигна ръката Си и посочи първият от хълмовете, като ми казваше:
“Нека да те възкача над първият хълм, който е първата от главите на звяра…”
Така Господ хвана ръката ми и ме въздигна над самия хълм. А тогава очите ми видяха как по протежението на хълма лазеха змии. А над самите змии подскачаха рояци от скакалци, следвани от жаби и жужащи мухи. Нещо повече – под самият хълм имаше води и те бяха кървави. И аз, като гледах този първи хълм, побързах да кажа на Исус:
“Спасителю мой! Цялата вяра на сърцето ми подсказва, че Ти ми даваш да видя древния Египет. Защото този Египет е бил първата от главите на звяра. Ето – змиите всред него, и скакалците, скачащи над тях. Ето и жабите! Ето и рояците мухи! Ето, най-сетне, водите на Нил, обърнати на кръв. Та не са ли това знаменията на Бог Отец, с които Той е поразил смъртоносно тази първа глава на звяра?”
“Точно така е! Духът на Египет е първият от петте паднали царе. Първият от петте поразени хълма, на които лежи блудницата Вавилон. И сега казвам на всички Мои, че духът на Египет се е стопил всред самия него. Тъй че той може да бъде примка и съблазън за светските човеци, но не и за Моята Невяста. И ако на този хълм отново и отново жужат мухи и скачат жаби и скакалци, то е, защото този първи цар предава всичката си сила на последните двама царе. И самият Божий Гняв ще му отвори врати за действие в дните на Злото, когато целият свят ще стане Содом и Египет. Но Аз сега нека да ти покажа вторият от хълмовете на блудницата, сиреч, втората от главите на звяра…”
Така Господ ме оттегли отсред първия хълм и вече ме водеше при втория. А тогава очите ми видяха хълм, върху който имаше хиляди сразени коне и строшени колесници. И по протежението на самия хълм се въргаляха неизброимо число от човешки трупове всред огън и дим. Нещо повече – в подножието на хълма аз видях паднал златен истукан и съборени изящни градини. Всичко, което виждах, говореше за отминало величие, изковано със смърт и разрушения, но в крайна сметка получило въздаянието си от Бога. И колкото повече гледах на самия хълм, толкова по-близо беше до ума ми отговорът кой е той. Ето защо с вълнение казах на моя Господ:
“Господи мой! Не ми ли даваш да видя хълма на едно отминало човешко величие, закрепявано с цената на човешки грабителства и завоевания? А тук всичко ми говори за древния Вавилон, за златния образ на полето му Дура и за строшеното великолепие на висящите му градини…”
“Точно така е, момчето Ми, макар и отговорът ти да не е пълен. Защото това е хълмът не само на древния Вавилон, но и на древната Асирия. Хълм, с който звярът е искал да покаже на Небесния Бог, че той е пълновластният господар, който поробва народи и изличава племена и езици. Но и този цар с прилежащите му Вавилон и Асирия, също е трябвало да падне и духът му да предаде силата си на последните царе. А ти сега виж и третият от хълмовете, чийто цар също е от падналите…”
След тези Свои думи Господ ме отдръпна от втория хълм на блудницата, като ми показваше третия. А тогава сърцето ми видя хълм, на който бяха разхвърляни строшени корони, медни тръби и разкъсани знамена. А по-надолу по хълма аз видях разпукнати човешки статуи, както и образа на златен орел, чиято надигната човка беше безславно забита в пръстта. Нещо повече – в самото подножие на хълма лежеше вълчица, която виеше в болките си…
И този път сърцето ми получи потвърждение от Святия Дух, тъй че казах на моя Господ:
“О, Исусе! Не ми ли даваш да видя отминалото величие на древния Рим? Защото, ето – короните на императорите му са строшени и разхвърляни по земята, и статуите им – лишени от слава и великолепие. И не са ли медните тръби тези, с чийто звук войските са заставали под знамената на Рим, за да грабят, завладяват и разрушават?”
“Точно така е, момчето Ми! Ти наистина виждаш отминалото величие на древния Рим и сетнината на всичката гордост и превъзнасяне на императорите му. И сега ти казвам, че тази глава на звяра беше първата в новозаветно време, която показа острите си зъби, за да сплашва и ужасява вярата на всичките Божии чеда. Но ти сега виж вълчицата в подножието на хълма. Какво прави тя?”
“О, Господи! Тя вие с ужасен вой, сякаш не иска да приеме, че времето й е свършило…”
“Нещо повече, момчето Ми! При все, че този дух на Рим е третият цар от падналите петима, то пак с воя на вълчицата си той предава всичката си сила на царете от шестия и седмия хълм. Тъй че днес няма Римска империя, но има една религиозна империя на Рим. Ти ще разбереш за това, когато видиш и последните хълмове, на които лежи блудницата. А сега нека да заведа сърцето ти при четвъртия от хълмовете на блудницата. Защото тя е четвъртата от главите на звяра…”
След тези Свои думи Господ посочи с ръка четвъртия хълм, тъй че двамата полетяхме към него. И ето, че очите ми видяха висок хълм, на който вместо дървета бяха изникнали пергаментови свитъци. Всеки от свитъците беше прокарал клончета от себе си, а на самите клончета вместо плодове висяха златни идоли. Това искрено ме учуди, понеже самият хълм се криеше в тайната на знаменията си. И докато аз се питах какъв е самият хълм, Господ ме сниши ниско над него, за да го наблюдавам отблизо. А тогава видях, че златните идоли, пораснали от самите свитъци, бяха твърде много потъмнели, а повечето от тях – поразени от ръжда. Това ме накара да попитам Исус:
“Какво ми даваш да видя, Господи? Какъв е този хълм, на който има толкова много свитъци? И какви са тези свитъци, които раждат златни идоли от клончетата си?”
Господ се усмихна на учудването ми. А след това се наведе и откъсна един от свитъците, като ми казваше:
“Разтвори този свитък и виж езика му. Така ще разбереш защо той ражда златни идоли, които потъмняват и ръждясват…”
С вълнение разтворих свитъка, когато очите ми видяха че писаното в него беше на древногръцки. И докато гледах на самите букви, златният идол се откъсна от свитъка, като падна на хълма и започна да се търкаля надолу. Това ме накара да кажа на Исус:
“Господи мой! Не е ли това духът на Гърция? И не са ли тези свитъци въплъщението на езическата мъдрост, характерна за древните елини?”
“Точно така е, момчето ми! Ти наистина позна кой е този хълм, но не и без Моята помощ. И сега ти казвам, че ако благовестието на първите Ми Апостоли започна против тази глава на звяра и този хълм на блудницата, то беше, за да може Небесните свитъци на Божията Мъдрост да победят свитъците на човешката мъдрост. Но това никак не отказа духът на Гърция да се противи на Духа на Отца Ми. Така непременно ще разбереш, че и този дух, подобно на предишните, предава силата си на последните от главите на звяра. А човешката мъдрост отново има своите поклонници преди дните на Злото. И златните идоли на тази мъдрост са причината мнозина да блудстват с блудницата на този хълм и да ядат идоложертвено…”
Думите на Исус бяха твърде много познати на сърцето ми, за да не Го попитам:
“Господи мой! А не е ли духът на Езавел този, който изявява влиянието на духа на Гърция в последните дни на земята?”
В отговор на въпроса ми Исус продължи с въпроси:
“Кой друг да е духът, нарекъл познаването на Бога “теология”? Кой друг да е духът, който донесе в Божия Храм думи и учения като “херменевтика”, “омилетика”, “есхатология”? И какъв друг да е духът на тези думи и учения, ако не гръцки? Сега разбирате ли, че в тази глава на звяра и под този хълм на блудницата ще попаднат всички, които искат да пълнят ума, а не сърцето? Защото Аз ви оставих Моето Слово, за да изпълните с него сърцата си, но духът на Езавел взе всичко от този хълм на блудницата, за да пълни с него умовете на блудните и извратените. Ето затова свитъците от този хълм всякога ще раждат златни идоли и ще привързват човеците към блудство и към ядене на идоложертвено. Но ти сега виж и петият от древните хълмове на блудницата. Защото след него следва днешният шести хълм и идещият отпосле седми…”
Господ отново вдигна ръката Си, като посочи петият хълм. А тогава очите ми видяха високо възвишение, на което бяха поставени рисувани изображения и запалени свещи. Изображенията бяха обърнати към изгрева на слънцето, а свещите бяха тела на змии. Езиците на змиите пламтяха от силен вятър и правеха онзи, който ги гледа, да остане хипнотизиран. Над самия хълм бяха поставени дванадесет съзвездия, чиято привидна светлина създаваше мрежа под тях, за да улови оня, който би ги гледал или уповавал на тях. Всичко това ме накара да попитам Исус:
“Господи мой! Не е ли всичко на този хълм свързано с Изтока? Понеже изображенията гледат на Изток, а змиите пред тях наподобяват на свещи с пламналите си езици. Не е ли този хълм място на поклонение пред Авадон, който е князът на бездната?”
“Точно така е, момчето Ми! Този е хълмът на древния Изток. И това е главата на звяра, която съблазнява с източни учения и източен вятър. Вятър, който е силен както с идолите си, така и със измамните съзвездия над самия хълм. И сега казвам на всички Мои, че някога Отец Ми съкруши тази пета глава на звяра със знамението на Витлеемската звезда. Тъй че мъдреците от Изтока се поклониха на Младенеца и Му принесоха дарове. Водени от Светлината на Витлеемската звезда те напуснаха хълма на сатанинската измама, за да намерят Истинската Звезда и Истинското Слънце на живота си. Но и този пети хълм предаде всичката си сила на последните хълмове. Тъй че шестата и седма глави на звяра наистина станаха твърде смъртоносни. И самото влияние на този хълм в последните дни на земята са заблудите на теософията и астрологията.
Така приключват петте древни хълма, които са главите на звяра. Духът на древния Египет, духът на древните Вавилон и Асирия, духът на древния Рим, духът на древна Гърция и духът на древния Изток. Но след древните пет хълма има един, който е настоящият шести хълм, според даденото Откровение на Йоан, което казва:
“Седемте глави са седем хълма, на които седи жената; те са и седмина царе, от които петимата паднаха, и единият сега е, а другият още не е дошъл, и когато дойде, трябва само малко да постои; и звярът, който беше и го няма, той е осмият цар, който е от седемте, и отива в погибел…”(17:9-11)
Затова виж и настоящият шести хълм, който ти показвам…”
След тези Свои думи Господ докосна главата ми, а пред очите ми се разкри шестият от хълмовете на блудницата. Аз виждах хълм, върху който се издигаше кула, чийто връх се скриваше в облаците на Небето. Самата кула – бляскаво наредена от изпечени тухли и с твърде много етажи, беше обкована със сребро и злато. И от самите й прозорци летяха възгласи във всички посоки:
“Ние сме царството! Ние сме великите! Ние сме единствените! Алелуя!”
А освен, че чу възторжените възгласи на човеците от кулата, сърцето ми забеляза и хиляди ята от тъмни птици, които обикаляха във високите етажи на кулата, а крясъците им се разнасяха на стотици километри. Вече нямах никакво съмнение в сърцето си, че този шести хълм, който е днес и сега, е последният съвременен Вавилон, сиреч, последното царство на човешката гордост и превъзнасяне, примесени с гнусна мерзост и духовно развращаване. А това ме накара да обърна главата си от хълма и да попитам моя Господ:
“Кажи ми, скъпоценни мой Исусе! Как човеците ще превъзмогнат над влиянието на този шести хълм? Как ще превъзмогнат над силата, която този хълм е получил от предходните пет? Та ето, Святият Дух ми дава да видя как всред етажите на тази кула се проповядват магиите на Египет, грабителството на Асиро-Вавилония, гордостта на Рим, мъдростта на Гърция и измамите на Изтока. Как човеците ще превъзмогнат над тези съблазни, с които шестата глава на звяра иска да ги погълне? Как ще превъзмогнат над гордостта и превъзнасянето, над идолопоклонството и чародейството, над блудството и грабителството? Как ще превъзмогнат над златото и среброто, с което са обковани всичките етажи на тази последна кула, която дяволът е издигнал в нечестието си против Божията Святост и могъщество?”
В отговор Господ протегна ръка и посочи Светкавичния Меч в ръката ми, като ми казваше:
“Както ти и всеки от слугите Ми превъзмогват над този шести хълм, така и всички Мои трябва да превъзмогнат над блудницата Вавилон. Защото днес тази шеста глава на звяра е кула, която съблазнява и поглъща. И ако Отец Ми, Святият, е извикал от небесата, казвайки:
“Излезте от нея, люде Мои!”
… то е, понеже очите Му са видели мнозина в кулата. А тези мнозина са забравили древните Божии знамения против Вавилон, като са успокоили измамно сърцата си, че тази последна кула не може да бъде съборена, нито поклатена. Но Аз казвам на всички ви, че в един час ще дойде събарянето на кулата и въздаянието над блудницата. И ако някой тогава се е намерил в нея, то е било, понеже такъв е обичал шестата глава на звяра. Дъхът на устата му и зловонието на челюстите му. А който е останал на шестия хълм, той непременно ще придобие и седмият. Затова нека да ти покажа и него…”
Отново гледах с вълнение на онова, което Господ ми показваше в Благостта и Милостта Си. Така забелязах и седмият хълм. И онази страшна пирамида от дните на Злото отново беше пред очите ми. Почти завършена, с изключение на оня, който трябва да стои на върха й, тя се издигаше в пясъците на пустинята, всявайки страшно засеняване върху сърцата на всичките човеци. А тогава, посочвайки я с ръка, Господ ми каза:
“Според даденото на слугата Ми Йоан Откровение, този седми хълм трябва да стои само малко време. Защото това е хълмът на последната Асирия, която очаква идването на Асириеца, който е човекът-Антихрист. И ако този хълм е седмият цар, то телесно изявеният Антихрист е осмият, който е от седемте и отива в погибел. Но ти виж сега видението под друг ъгъл. Защото ще ти дам да го видиш отгоре. Не като хълм, но като седмата глава на звяра…”
Отново гледах във видението, когато забелязах как хълмът се превърна в чудовищна глава с раззинати челюсти. И ето, че самата глава изрева със страшен глас. И от самите й челюсти се въздигна човекът-Антихрист. А моят Господ, като посочи към телесното явление на звяра, вече ми казваше:
“Сега разбираш ли защо Антихристът е наречен “осмият” цар? Именно защото до явлението си като човек на греха и син на погибелта той всякога е бил звярът със седемте глави. И ако първите пет са древните му злодеяния против човеците, то с шестата той подготвя човеците за образа си и числото на името си, а със седмата – този образ и име вече са станали неизтриваем печат върху човешките сърца. Тъй че осмият цар идва да събере жетвата, приготвена от останалите седем. А останалите седем всякога са били хълмовете, върху които седи блудницата. Сега разбираш ли, че самата блудница ще се превърне в невяста на звяра и ще стане една плът с него. Тази плът, която вашият Бог е видял като труп върху отвореното поле. Къде ще се намерите вие, люде Мои? И ще разберете ли най-сетне защо трябва да имате вяра в Бога? Именно защото с тази вяра ще речете на хълмовете на звяра:
“Вдигнете се и се хвърлете в морето!”
И тези хълмове непременно ще бъдат стреснати и ще изпълнят заповяданото. А сърцата ви ще видят Господния Хълм, който дяволът е скривал от очите на сърцата ви чрез хълмовете на блудницата. Защото Аз днес ви разкривам Моето Спасение чрез ослепителната Сила на Меча Си. И ако някой внимава, за да Ме послуша, той непременно ще бъде наречен победител в Моята война против блудницата Вавилон. Война, която водя чрез Пророческия Дух на Отца Ми и чрез свидетелството на слугите Ми!
Аз, Господ на Пророческия Дух, изявих тези седем хълма на блудницата с думите на устата Си и със Светлината на Меча Си!”

Leave a Reply