ИЗЛЕЗТЕ ОТ НЕЯ, ЛЮДЕ МОИ I – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Сърцето ми е прекомерно развълнувано, понеже дойде един жадуван миг в живота ми. Миг, за който Господ Исус Христос ме е подготвял през последните десет години. Миг, който съм очаквал с всеки удар на сърцето си. Миг, заради който Господ ме е родил с Духа Си и ми е дал всичките Си Небесни благословения.
Преди повече от година Исус ми каза, че ще има едно продължително свирене с Божията Тръба, с което Святият Дух ще мобилизира и подготви всичките Божии чеда по целия свят. И Небесното послание на този тръбен звук ще бъдат свещените думи на Бог Отец към цялата Христова Църква на земята. Думи, с които Отец ще извика от Небето, казвайки:
“Излезте от нея, люде Мои!”
С огромно търпение и смирение в душата си аз очаквах Господ Исус да ми даде посвещение и откровение върху думите на Отца. Но всеки път, когато Той идваше към сърцето ми, аз бивах издиган и посвещаван в други видения и откровения, но не и върху тези най-свещени думи на Отца. Така разбрах за себе си, че е нужно време, за да могат всичките ми братя и сестри в Господа да узреят за промяната, която Святият Дух ще извърши в сърцата им. Ето, че времето наистина настъпи. Защото Исус е Верен и Истинен. И след последните книги, в които Той даде на всички ни да Го познаваме като Алфа и Омега, и да разберем за дните на идещото Зло, Той вече е решил да ни екипира с най-съкрушителното знание против блудницата Вавилон. Онова знание, при което водени от Святия Дух ние ще я разпознаем и изобличим. За да излезем от нея и да не споделяме греховете й и язвите й. Скъпи ми братко! Аз зная в сърцето си, че от свидетелството на последните сто пророчески книги, дошли от Хълма Мория, Божиите хора едва ли биха казали, че са в мъгла и неведение относно блудницата Вавилон. Напротив – Мечът Господен твърде много се въртя против търговци, наемници и книжници, тъй че Святите думи на Отца, Сина и Святия Дух осветиха блудницата и направиха явно челото й, на което пише:
“Тайна, великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите по земята…”
Защо тогава сърцето ми е толкова много развълнувано? Защо е този трепет и благоговение от докосването на Исус? Истината е, че този път Мечът в ръката на моя Господ е не просто излъскан и бляскав. Не! Той вече е станал светкавица, която ще освети мрачното битие на милиони пленници на Вавилон. А където блесне светкавицата и се стовари Божията мълния, ще пламват огньове. Огън на ревност ще се търси с огън на дързост, и огън на смелост ще се търси с огън на изобличение. И последните чеда на Бога и Отца наистина ще се възкачат на Господния Хълм – пламенни и чисти, святи и нетленни. Да, братко мой! Аз вече виждах моя Господ със Светкавичния Меч в ръката Му. Този път осанката Му беше покрита от Огън, тъй че всичко в Него беше огнено. Огнени очи и огнени устни, огнени ръце и огнени нозе. Огнена мантия и огнени сандали. Това ме накара да падна на лицето си пред Него и тихо да Го попитам:
“Господи мой! Защо Си така огнен в явлението Си пред сърцето ми?”
А тогава Исус ми отговори:
“Защото сега излязох отсред Огнения Олтар на Моя Бог и Отец. За да дам на Моята Църква Огненото Слово на Всемогъщия. И на всеки един от слугите Ми – Светкавичния Меч в десницата Ми. Защото дойде времето не просто да поразявам блудницата Вавилон в нечестивите й телеса, но да я посека от главата до петите. Защото дойде мигът всеки от братята и сестрите Ми да чуе в сърцето си свещения призив на Бога и Отца:
“Излезте от блудницата Вавилон, люде Мои! За да не участвате в греховете й и да не споделяте язвите й…”
И при все, че Гласът Господен е викал от сърцето ти през последните десет години, пак ти казвам, че има миг, когато Силата на Гласа Ми ще е най-голяма. Този миг е днес, когато отново те посещавам. Защото този път Огънят и Светлината ще се усилят многократно. А всички Мои ще разберат, че е дошъл самият край на блудницата. Помниш ли как преди години ти казвах, че все още не си ударил Вавилон с най-острото на Меча Господен?”
“О, Исусе! Помня тези Твои думи. Ти ми ги каза, когато пишех книгата за църквите на Лот…”
“Знай тогава, че мигът за този удар настъпи. Защото това ще е удар от Светкавичния Меч на Алфата и Омегата, зареден с всичката Сила на Божия Огън. А сега се въздигни с Мен, за да заведа сърцето ти при Пролома, където се води Небесната битка…”
След последните Си думи Исус докосна главата ми с огнените Си ръце, тъй че всичко в мене пламна. Пламна сърцето ми, пламнаха мислите ми, пламна целият ми дух. И аз, съединен с Огъня на Исус, бях мигновено въздигнат нагоре и съвсем скоро очите ми видяха гигантска страшна битка между ангелите на Бога и Отца и поднебесните сили на Вавилонското нечестие. Милиони мечове се кръстосваха с мечове, и копия с копия. Едно неизброимо число от щитове се блъскаха един в друг, а стрелите летяха на всички страни. А докато аз наблюдавах с вълнение самата битка, Господ посочи с огнената Си ръка нагоре от битката, като ми казваше:
“Гледай сега и Ми кажи какво виждаш в самия Небесен Пролом над битката…”
Погледнах нагоре, когато видях съвсем ясно как показалецът на Исус ми сочеше пламналите духове на Божии праведници, които бяха паднали по очи в самия Пролом. Прострели напред ръцете си към Бога и Отца, тези Божии човеци викаха със сърцераздирателни гласове:
“Просим Милост от Тебе, Отче наш! Имай Милост за падналите, Милост за пленените, Милост за заблудените. Не бързай да покажеш Гнева Си, докато не изведеш и последната от душите Ти от мястото на мерзостта, която разгневява Сърцето Ти…”
В отговор на риданието от Божиите праведници самият Небесен Пролом просветля. А тогава очите ми видяха как от Небето към земята се приготвяше да слезе една особена войска от Небесни ангели. Това не бяха Божиите войски, които се биеха със силите на нечестието под Пролома, но едни по-могъщи и силни ангели, всеки от които държеше лък с опъната стрела в тетивата му. И аз, като не можех да разбера онова, което се случва, попитах Исус, казвайки Му:
“Господи мой! Как да разбирам това, което ми показваш? Та ето, че очите ми видяха Божии праведници в Пролома, които ходатайстват и просят Милост от Отца за човеците на земята. Но Проломът над тях се просветли и се появи войска от твърде силни ангели на Бога и Отца, които държат лъкове със опънати стрели. И самите стрели в изгледа си са като малки светкавици. Какво е всичко това, което ми показваш?”
В отговор на думите ми Исус проговори, като казваше:
“Видението, което ти давам, е едно от най-съдбоносните, които си получавал. Защото сега виждаш голямата война на небесата, миг преди изпълнението на Божия гняв. И ето – Божиите войски под Пролома са ангелите на Михаил, а човеците, които са паднали по очи в Пролома, са жертвените юнци на Всемогъщия, Неговите пророци в последните дни на земята, между които си и ти. Паднали по очи, те стоят в Пролома и задържат изпълнението на Божия гняв, като ходатайстват за пленените и заблудените на земята. Колкото до войските, идещи отгоре на Пролома, то това е войската на Божието възмездие, която ще порази блудницата Вавилон с всичките язви на Божия гняв. Но ти сега забележи какво ще сторят духовните сили на Вавилонското нечестие, понеже те докрай ще разгневят Сърцето на Всемогъщия…”
След последните думи на Исус погледът ми се отмести надолу. И аз видях как целият тъмен облак от религиозни демони получи импулси от внезапна сила, за да се въздигне още по-нагоре към Небето, тъй че битката стана твърде ожесточена. Това ме накара с учудване да попитам Исус:
“Какво става, Господи мой! Защо тъмният облак на поднебесните сили тръгна така внезапно нагоре?”
В отговор Господ отново започна да ми говори, като казваше:
“Това се дължи на превъзнасянето на блудницата и на силата на нейното чародеяние. Тя си вярва, че е Небесна царица и Моя невяста, а целият свят се разтърсва от лъжливото й благовестие. Така този демоничен облак придобива твърде голяма сила…”
Думите на Исус ми се сториха познати, но за потвърждение отново Го попитах:
“Да разбирам ли, Господи, че Ти ми даваш да видя потвърждението на онези стихове, които казват за блудницата, че:
“…греховете й стигнаха дори до Небето, и Бог Си спомни нейните неправди…” (Откровение 18:5)
“Точно така Ме разбирай. Но сега се приготви да забележиш, че миг преди изпълнението на яростния Си гняв, Отец Ми за последен път ще смути блудницата. И не просто ще я смути, но ще свали претенциите й на земята. Затова Ме последвай в самия Пролом, за да те поставя на мястото, където Отец Ми те е посочил да бъдеш…”
След тези Свои думи Господ хвана ръката ми и така двамата с Него се намерихме в Светлината на самия Пролом. А тогава Исус ми посочи духовете на Божиите праведници, като ми казваше:
“Виж братята си по съдба и призвание. И като застанеш до тях, викай към Отца с всичката сила на сърцето си…”
Едва застанал до духовете на Божиите праведници, аз усетих как товарът на една твърде страшна скръб ме събори в Пролома. И в тази скръб аз видях съдбите на хиляди по хиляди, които дяволът е измамил и пленил. Видях кървящи сърца, осакатени ръце и нозе, омърсени и опозорени лица. А сърцето ми, като преливаше от болка, накара ме да викам към Отца, казвайки Му:
“Милост, Боже мой! Милост за Твоите отпаднали! Милост за Твоите разпръснати овце! Милост за всички, които противникът е пленил в местата на мерзост и запустение…”
В отговор на моето викане и на викането на останалите до мен ходатаи, към сърцата ни се протегнаха огнените ръце на Всемогъщия Отец. Тогава с Глас, като шум от прелели води, Отец каза на сърцето ми:
“Вземи свидетелството на Светкавичния Меч, който ти давам да развъртиш. И заяви против блудницата, че ако и да се смята за царица, пак Аз я посочвам като блудница. Ако и да се смята за Невяста на Моя Възлюбен Син, пак чрез свидетелството на слугите Си Аз ще я оголя и ще сваля претенциите й на земята…”
След последните думи на Отец, аз повдигнах очите си и видях самия Светкавичен Меч в огнената длан на Божията ръка, протегната към сърцето ми. Така, без всякакво бавене, аз взех Меча в ръката си и го прострях против тъмния облак на Вавилонското превъзнасяне, като извиках с всичката сила, с която Святият Дух беше изпълнил устните ми:
“Слез на земята, блуднице Халдейска! Защото отдавна си станала платена проститутка на дявола и желаеш всякога да вършиш похотите на любовника си. Твоите измамни свидетелства по света те превъзнесоха дори до Небето. Но днес Отец Си спомня всичките ти неправди и вдига полите ти, за да види целият свят семето на разпаленото ти блудство и безгранична похот…”
Докато изговарях думите против облака, стана така, че Светкавичният Меч в ръката ми блесна с твърде светъл лъч. А същото стана и с Мечовете в ръцете на моите братя по призвание и съдба. И оня облак от поднебесни сили буквално се разкъса от лъчите, като парцалива дреха, а всичките му демони започнаха да отстъпват и падат надолу. А до мен се приближи Господ. И с твърде развълнуван Глас проговори на сърцето ми, като ми казваше:
“Запомни и предай на всичките Ми чеда, че битката на ангелите в Небесни места става толкова по-успешна, колкото по-дръзновено, помазано и Свято е свидетелството на Божиите слуги, пророците. Всеки от Моите чеда, който се екипира със Словото на Божия Пророчески Дух, непременно ще се въздигне в Пролома, за да воюва с вяра и Слово против превъзнасянето на Вавилон. А такива Мои чеда Святият Дух ще посочи и утвърди като ония, за които Словото Ми е казало думите:
“И стана война на небесата: Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели; обаче, те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален биде големият змей, оная старовременна змия която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог. А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт…” (Откровение 12:7-11)
Защото и до днес блудницата повтаря думите на лъжливата утеха, с която я измами лъжепророкът, като казва за себе си:
“Седя като царица, не съм вдовица, и печал никак няма да видя…” (Откровение 18:7)
Но ето, блуднице, Аз непременно ще заявя против тебе. И като дам на слугата Си Светкавичния Си Меч, скоро ще те посека до пълното ти съкрушаване. А на всички Мои, които искат да живеят Живот на Святост, благочестие и саможертва, сега ще кажа:
Люде Мои! Аз въздигнах пророка Си и го поставих в Пролома! За да носи товарът и скръбта на Божието Сърце и да плаче за всички, които са останали в плен! Аз го поставих да върти Меча Ми и да поразява началствата и властите, които воюват против Пътя към Хълма. Аз го поставих, за да яви свидетелството против блудницата и да наруши измамното й спокойствие. А днес това спокойствие вече е нарушено и Аз няма да спра, докато не събера всичките Си овце в кошарата Ми и всичкото жито в житницата Ми! За да въздам на вълците от гнева Си и плявата да изгоря в неугасим огън…”
Гледах огнените устни на Исус, а рамената ми пламтяха от докосването на огнените Му ръце. И в този миг разбрах, че Божият Пролом ще бъде място на целия ми живот, а битката против блудницата – дъх на устните ми и смисъл на всичката ми вяра. Затова те моля, скъпи мой братко! Пристъпи с благоговение и трепет в сърцето си към виденията в тази свята пророческа книга. Защото те ще те направят като един от Божиите победители над Вавилон. Победител, който не е обичал живота си дотолкова, че да бяга от призванието на Божиите жертвени юнци. Амин и Амин!

Leave a Reply