ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – XII ГЛАВА

12. ДРУГИТЕ СЪКРОВИЩА НА 666

Братко, моля те да внимаваш най-много в тази тема, тъй като тя е възможно най-болезнената за сърцата на повечето християни. Казвам “за сърцата” и това не е случайно. Защото именно сърцето е прицелната точка на всяко съкровище. То е същото, като да вземеш магнит и го раздвижиш леко върху някоя метална игла. Сам ще се убедиш, че щом усети влиянието на магнитното поле, иглата ще реагира на него с движение. А ако доближиш магнита достатъчно близо до иглата, то тя направо ще подскочи и ще се залепи за магнита. Причината за това подскачане и залепяне се дължи на това, че тя е желязна и реагира на магнитното поле. А сега си представи, че освен физични магнитни полета съществуват духовни такива, които привличат сърцата на човеците. Точно на такива духовни магнитни полета разчитат както Бог, така и дяволът.
Какво представлява духовното магнитно поле?
Ето как Исус ми отговори на този въпрос. Той ми каза:
“Всяко натрупване на богатства, към които ти се стремиш, създава около тях духовно магнитно поле, което дърпа сърцето ти. Това е така, защото сърцето ти създава силни духовни връзки с нещата, които обича. Това са връзки на вяра, на упование, на наслада, на прицел. Ти спомняш ли си думите на Отца Ми именно към вас, като последно поколение на Небесния Сион, живеещо на земята? Не каза ли Той чрез Исайя:
“Събуди се, събуди се, облечи силата си, Сионе; облечи великолепните си дрехи Ерусалиме, свети граде. Защото отсега нататък няма да влезе в теб необрязан и нечист. Отърси от себе си пръстта, стани, седни Ерусалиме! Освободи се от връзките по шията, пленена дъщерьо Сионова…” (Исайя 52:1-2) 
Знаеш ли колко много Сионови дъщери днес са пленени от връзки по шията? Знаеш ли колко много се привличат неудържимо от магнитните полета на Антихриста? И ако има причина дяволът да е толкова успешен в това последно време, то причината е тази, че в Храма влязоха другите съкровища. Съкровищата на змея, звяра и лъжепророка.
Съкровищата, свързани с другия Исус, с другият дух и другото благовестие. Дяволът веднага си намери лъжепроповедници и лъжеучители, които побързаха да обявят тези съкровища за Мои. А вярващите, изпаднали в умопомрачително опияняване, дори не се допитаха до Словото Ми, но приеха на доверие фалшивите учения на дявола. Така тъмната троица в Църквата разположи другите си съкровища и създаде силно магнитно поле за човешките сърца. Кое от тези сърца поиска да си припомни думите Ми? Кое от тези сърца изпълняваше заръката Ми:
“Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат; защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти…” [ (Матея 6:19-21)]
Забелязваш ли, че върху земните съкровища идват три проклятия.
Първото проклятие е от молеца. Това е проклятието на змея в отстъпилата църква. Той винаги е като молец, защото пояжда духовните дрехи на вярващия, тоест, покварява чрез лукавство и измама светлия и чист висон, създаден по образа на Бога, който вие сте длъжни да облечете. Това казва и Апостол Яков за богатата светска църква:
“Дрехите ви са поядени от молци…”
Както се досещаш, когато един молец пояде една дреха, той й прави много дупки. И през тези дупки вече може да влиза учението на Антихриста, заблудата му, която кара християни да обикват света повече, отколкото Небето. Така идва и второто проклятие.
Второто проклятие е от ръждата. Тя отговаря на разрушаването на човешкото сърце от звяра. Когато в едно сърце влезе измамен духовен образ, той не спира да разрушава, докато напълно не унищожи всички духовни устои в човека. Това казва и Апостол Яков за богатата светска църква:
“Златото и среброто ви ръждясаха и ръждата им ще свидетелства против вас и ще пояде месата ви като огън…”
В Деня на Страшния Съд именно ръждата, която е образът на звяра, ще свидетелства против всички богоотстъпници и месата им ще бъдат поядени в огненото езеро, което гори с жупел. Нещо повече – Апостолът Ми е предупредил всички ви за времето, когато действат в най-голяма сила змеят, звярът и лъжепророкът:
“Вие сте събирали съкровища в последните дни…”
Днес, в тези последни дни, тъмната троица събира с фалшивите си доктрини стотици хиляди и милиони души.
А сега виж и последното проклятие.
Третото проклятие е от крадци, които подкопават и крадат!
Ето тези крадци олицетворяват лъжепророка, който е духът на Антихрист. Те са неговите лъжепророци. Тяхната цел е да подкопават основите на църквите и да подменят основата Христос с основата Антихрист. Така тези крадци просто открадват Спасението на всеки, който се подаде на измамата им. Затова кажи на всичките Ми братя и сестри да запомнят:
Молецът, ръждата и крадецът отговарят съответно на змея, звяра и лъжепророка! Те се появяват винаги, когато Църквата се откаже да събира с Мен съкровища в Небесните места и започне да търси съкровищата на 666!
Молецът идва да прояде душата и да отвори път на ръждата! Ръждата идва да разруши сърцето и духа! Крадецът идва, за да свърже мнозина в упование към друга основа, за да подготви по този начин отстъпилата църква, църквата на Антихриста!
Разбираш ли сега колко властно става магнитното поле на лукавия? Ако Аз ви казах да не събирате съкровища на земята нямах ли предвид това, че “гдето е съкровището ти, там ще е и сърцето ти”? Нямах ли предвид това, че сърца, които уповават на земното, се закоравяват към гласа на Духа Ми и духовно се превръщат в онова желязо, което се прилепва към магнита на дявола? Защото, кажи Ми, какво друго да ръждясва, освен желязото? Какво друго да се покварява от дявола, освен сърце, което не желае да събира с Мен в Небесни места, но трупа в земните места?”
Слушайки въпросите на Исус аз разбирах, че неспазването на думите Му наистина е съдбоносно. Същевременно в ума ми се беше появила, като контрапункт на Исусовите думи една фалшива доктрина на финансовия просперитет, с която копнеещите за земно богатство оправдават похотта си. Искам да ме разбереш правилно. Аз не се противях на това, което ми казваше Господ, но Сам Той извика тази лъжлива доктрина в ума ми, за да я изобличи. Тогава Му казах:
“Господи! Днес в много църкви е модерно от амвоните да се проповядва, че в Твоята сиромашия ние се обогатихме. Така мнозина смятат, че Ти Си бил беден, за да бъдат те богати. И дори се удоволстват да говорят за това, като демонстрират благополучието си и богатството си. Как другият Исус в Църквата измами мнозинството, та повечето тръгнаха да трупат банкови сметки, да строят къщи като палати и да показват по всякакъв начин, че са богати в земното? И защо когато Твоите изобличения дойдат към сърцата им, те изваждат писаното и казват:
“Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че, богат като бе, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия…” (II Коринтяни 8:9) 
Исус ме погледна и ме попита:
“В какво Аз бях богат, за да стана сиромах?
Понеже виждаш ли, Павел ти говори, че преди да стана сиромах, Аз бях богат. И понеже станах сиромах спрямо онова, с което бях богат, то чрез Моето осиромашаване дойде твоето обогатяване. Кое прави богатият богат? Не е ли това неговият имот? И имот не ще ли да рече нещо, което имаш? Когато някой има много от това, което има, то тогава всичко, което има, се нарича имот. Можеш ли да забележиш на колко места в Евангелията съм говорил с изречението:
“Аз имах!”
Понеже именно чрез тези думи ще разбереш какво съм имал, и в какво съм бил богат, за да стана сиромах и вие да се обогатите чрез Моята сиромашия. А сега си спомни молитвата Ми към Отец:
“И сега прослави Ме, Отче, у Себе Си със славата, която имах у Тебе преди създанието на света…” (Йоан 17:5) 
Това е единствената Ми изповед в Евангелията, в която казвам:
“Аз имах!”
И за да казвам, че съм имал нещо, то е понеже съм станал сиромах в Небесната слава, за да я придобиете вие. Защото каква слава има в това Човешкият Син да бъде опозорен, бит, охулен и презрян? Не беше ли това мигът, когато Аз станах сиромах в Небесната Слава, за да я даде Отец Ми на всеки, който повярва в Мене? Кои са тези осквернени сърца и умове, които смятат, че съм станал сиромах в земното и светското и по тази причина прилепят сърцата си към богатствата на този свят. Не станах ли Аз сиромах именно в Небесното, за да бъдете богати вие с това Небесно? Най-малкото, защо очите са слепи и сърцата затлъстели, за да прочетат и приемат, че когато младежът с многото имот дойде при Мен и попита какво да стори, за да има вечен живот, Аз не му казах да стане два пъти по-богат в земното, но именно обратното:
Да стане сиромах в земното, за да бъде богат в Небесното!
Понеже всеки, който идва при Отца Ми и проси от Него, показва пред Бог сърцето си. И ако в това сърце е натегнало земното богатство, то такъв да не мисли, че ще получи от Бога. Защото Отец Ми дава само на онези сърца, чиито съкровища са в Небето. Но ако съкровищата ти са на земята, то и сърцето ти е там и не Аз, не Отец Ми и не Святият Дух, но Мамонът ти е господар.
Няма желязо, което самичко да се е освободило от магнита. То трябва да престане да бъде желязо, за да не го владее магнитът. Няма сърце, което да обича парите на този свят, и едновременно с това да обича и Бога. То трябва да се отрече от себе си и от света в който живее, за да го направи Отец Ми меко сърце и да го постави да живее в Небесни места. Другите богатства на другия Исус, другия дух и другото благовестие са магнит за богоотстъпниците. Те ще владеят сърцата им завинаги. Защото именно 666 в Църквата е съвършената гаранция от Отец, че в Небето няма да се качи нищо нечисто, нищо скверно, нищо фалшиво. Колкото до фалшивата доктрина, която учи, че можете да държите Бога с дясната си ръка и дявола с лявата, то Словото Ми ще съди всеки, който е покварил сърцето си с лъжите на другия Исус. Защото:
“Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона…” (Матея 6:24) 
Братко мой, разсъди трезво върху думите на Исус, защото те са ненарушими. Защото днес е моментът и сега е часът да се запиташ към кои богатства ще се стреми сърцето ти. Защото Името на Исус не е от този свят и с вяра в това Име ти придобиваш богатствата горе.
Колкото до онези, които придобиват богатствата долу, то и те спрягат име, което се нарича “Исус”, но това не е моят Исус. Това не е Исус, Който говори от тази книга. Това е един друг Исус, от когото мирише на долари. Това е един друг Исус, когото лъжепророците на Мамон въздигнаха в Църквата, за да оправдават блясъка си, егоизма си, сребролюбието си и просперитета си. Целта на този друг Исус е така да те измами, щото в деня на грабването ти да нямаш никакво богатство в Небето, но сърцето ти да е вързано от земни богатства, от банкови сметки, от супермаркети, автомобили и офиси. А това е страшно… Страшно дотолкова, че ако виждаш как дяволът те връзва в компромиси, в измама, в сладострастие, да започнеш още от този момент да разкъсваш всичко, което те държи в магнитното поле на лукавия. Защото молците, ръждата и крадците действат повече от перфектно. И недей да се чудиш как дяволът постига целите си, защото Исус ти е казал какво се случва с една категория човеци, които приемат Словото Му. Виж и този стих, преди да премина към следващите неща:
“А посяното между тръните е оня, който чува словото; но светските грижи и примамката на богатството заглушават словото, и той става безплоден…”  (Матея 13:22) 
Забелязваш ли, че Господ ни говори за примамката на богатството? Забелязваш ли, че измаменият расте между тръните? Не са ли тези тръни антихристите, като най-изявен плод на дявола в църквите? Няма ли с тази примамка другият Исус да улови сърцето ти?
Моля те да ме разбереш! Моля те да проумееш, че ние живеем във възможно най-измамливото и съблазнително време на дявола. Време, в което трябва да устоим докрай. Защото ако в Ранната Христова Църква богаташите са личели отдалеч и това са били предимно хората на света, то в последните църкви на земята богаташите в църквите са по-богати от богаташите в света. Другият Исус с другите си богатства жъне последните поколения човеци много по-успешно, отколкото живата Христова Църква. Представи си как един жетвар, изпратен от другия Исус, отива при някой комарджия, за да му проповядва “спасение”. Отива и му казва:
“Покай се от този грешен живот и ела в църквата!”
А комарджията отговаря:
“Не ми трябва църква. Вие там сте бедни и мислите само за оня свят!”
А жетварят на другият Исус му се усмихва и казва:
“Кой те е лъгал за всичко това? Ти много повече ще печелиш в църквата, отколкото, на тази рулетка…”
“Как така повече?” – не вярва на ушите си комарджията. А другият добавя:
“Всичко е въпрос на сеене и жънене! Посей и ще пожънеш много повече, отколкото си посял!”
“А някакъв бизнес мога ли да започна в църквата?”
“Нямаш проблеми, ще те поставим на сергия да продаваш християнска литература!”
Тогава комарджията се плясва по челото и казва:
“Ама този ваш Исус ще ми свърши работа бе!”
Как смяташ, братко, с такъв Исус няма ли да станеш най-приеманият човек в света? Исус, който ти говори да си имаш банкова сметка. Исус, който ти казва да си събираш съкровища на земята. Исус, който те насърчава да завъртиш бизнес с Божието. Исус, който ти казва да сееш, щото ще пожънеш… Тук може би ще възразиш:
“Писано е, че който сее, ще пожъне!”
Нямам нищо напротив, но ако сееш с мисъл да пожънеш, то искаш да получиш своето си, нали? Да, но Словото ти казва, че не си свой си, защото с цена си бил купен…
Не се ли получава парадокс?
Аз също забелязах този “парадокс”, но това беше само парадокс на необновеният ми ум. Защото и Господ Исус ти казва, че ще пожънеш.
Но запомни, че най-добрата жетва, която вярващият може да получи, е във Възкресението на праведните!
Ти искаш ли тази жетва или предпочиташ другият Исус да ти напълни портфейла? Защото ако търсиш своето си сега, в този живот, то с нищо не показваш, че имаш Божията Любов в сърцето си. А който няма тази Любов не е роден от Бога и не познава Бога. И за тази любов Павел писа, че тя:
“…не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло…” (I Коринтяни 13:5) 
Коя е тогава тази “любов”, която търси своето си? Коя е тази “любов”, която не търси да дава на куци, слепи, гърбави и недъгави, които няма с какво да й отплатят?
Нека ти помогна в разбирането:
Това е другият Исус в Църквата!
Това са другият дух и другото благовестие!
Това са другите богатства на тъмната троица, с които дяволът поставя златни павета към ада! Такъв ли път да търсим ние?

Leave a Reply