ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – XI ГЛАВА

11. ДРУГАТА ПРАВДА НА 666

Съгласен ли си, че всеки човек живее с някаква своя житейска истина? Всеки има някаква правда в живота си. Всеки има някакви нравствени и морални критерии, с които одобрява или не одобрява неща, които вижда, в които участва или които отхвърля.
Една от първостепенните задачи на дявола, в която винаги е присъствал категоричният му почерк, е заразяването на човешките сърца с “правда”, която не е от Бога, но има измамния ефект на крепост, недопускаща каквото и да било изобличение. Няма християнин, който да е прочел Новия Завет и да не е бил впечатлен от яростната опозиция, която фарисеите и книжниците противопоставяха на Христос.
Ти как мислиш? Защо го правеха? Не затова ли, защото от сърцата им надничаше друга “правда”, която не е Правдата на Исус? Не каза ли Той на гонителите Си:
“Никой служител не може да служи на двама господари; защото или ще намрази единия и другия ще обикне, или ще се привърже към единия, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона. Всичко това слушаха фарисеите, които бяха сребролюбци, и Му се присмиваха. И рече им: Вие сте, които се показвате праведни пред човеците; но Бог знае сърцата ви; защото онова, което се цени високо между човеците, е мерзост пред Бога…”  (Лука 16:13-15) 
Виждаш ли, че фарисеите се присмиваха на Божия Син? Кой би се присмивал на някого, освен онзи, който има твърде високо мнение за себе си и е горд в собствените си очи? Така днес има сребролюбиви книжници и фарисеи, които, като чуят, че някой написал слово против сребролюбието им и фалшивата им доктрина за финансов просперитет, се присмиват и хулят. Такава правда е твърде съмнителна, за да намери приют в Небето. От такава правда мирише на самия дявол. Ето защо те моля да прочетеш думите на Исус, които ще запиша, за да видиш след това техния духовен контрапункт, изграден от лукавия:
“Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство…” (Матея 5:20) 
Искам да знаеш, че когато Исус казва “никак”, тогава в устата на дявола това се превръща във “всякак”. Този друг Исус се качва на амвона и започва да говори на вярващите в стила:
“Защото, казвам ви, че ако имате правдата на книжниците и фарисеите, то всякак ще влезете в небесното царство…”
Какъв ли ефект ще имат тези думи върху онези, които не желаят да се съразпнат с Исус? Няма ли те да са златния им шанс, звездния им миг, когато могат да успокоят съвестите си, че Божието изискване за тях било именно това – да се покажат пред света като книжници и фарисеи?
Точно тук, точно с тази правда на книжниците и фарисеите дяволът е излъгал един чувствително голям процент от Църквата. Защото ти днес няма да намериш църква, която да не е платила данък на тази фалшива правда. И понеже дяволът винаги е бил духовно различим от Бога, въпреки всичките си тотални усилия да се въплъщава като бог, то и затова князът на този свят непременно става явен в отстъпилата църква, защото носи в нея не нещата на Небето, а нещата на този свят. Духът на този свят.
Запомни, братко мой и нека сега Святия Дух запечата в сърцето ти онова, което ще ти кажа:
Начинът да различиш Правдата на Исус от правдата на книжниците и фарисеите е този, че Правдата на Исус не е от този свят, а правдата на книжниците и фарисеите е от този свят! Нямаш ли този критерий, то ти си се качил на най-бързия експрес за ада. Правдата на Исус е от Небето, тя е отгоре. Правдата на книжниците и фарисеите е земна. Тя е отдолу. Спомни си съвършено точните думи на Спасителя:
“И рече им: Вие сте от тия, които са долу; Аз съм от ония, които са горе. Вие сте от този свят, а Аз не съм от този свят. По тая причина ви рекох, че ще умрете в греховете си, защото ако не повярвате, че съм това, което казвам, в греховете си ще умрете…” (Йоан 8:23-24) 
Ти към кои ще се стремиш? Към тези, които са долу ли? Не знаеш ли, че никой, който се стреми надолу, не отива нагоре? Защото там, долу, в този свят, има доволно много правди на всякакви общества и съсловия. Защото там, долу, имат всякакви правила и норми, всякакви логии, с които да утвърдят виждането си. Но кажи ми, какво ще рече това, че в ушите на християнина от десетилетия наред влиза една дума и тя така се сраства със съзнанието, че то после много трудно може да я изгони. И това е думата “теология”. Небесна ли е тази дума? От горе ли дойде? Правдата на Исус ли се открива в нея? Не се ли облякоха с тази дума съвременните книжници и фарисеи, за да продължат успешно да провеждат волята на дявола в църквите? Ако твоят Господ не е от този свят, то какво търсят в сърцето ти моделите на този свят. Може би ще кажеш:
“Братко, не ставай дребнав! В света всяко учение е някаква логия. Тази дума се цени високо между човеците…”
Абсолютно прав си! Теологията се цени високо между човеците, защото тя е от този свят. Но аз пак ще повторя думите на Исус към теолозите:
“Вие сте, които се показвате праведни пред човеците; но Бог знае сърцата ви; защото онова, което се цени високо между човеците, е мерзост пред Бога…”  (Лука 16:15) 
Не разбираш ли, че всяка дума идва с духа си и всеки дух тегли сърцето ти към мястото, откъдето идва и на което се намира? Ако любиш Бога с цялото си сърце, то отвори си библията и я прочети внимателно от първата да последната страница. Не пропускай нито стих, нито ред. И бъди сигурен, че никъде няма да видиш Святия Дух да е вдъхновявал пророците Си или евангелистите Си, или Апостолите Си да определят учението на Исус, като “теология”. Тази дума беше притурена към Библията, вмъкната вътре в нея, за да ограби Духа на Божието Слово и да отвори път за духа на света. Сега разбираш ли, че чрез теологията дяволът вмъкна в Храма другата правда на другият Исус, другият дух и другото благовестие? А тази тъмна троица не закъсня да покаже апетитите си и образа си. Тя започна духовно да разделя човеците с нейния образ от човеците с Божия Образ. Човеците с образа на другия Исус, другият дух и другото благовестие станаха образовани, дипломирани, титулувани с блудкави човешки титли, като “доктор”, “доцент”, “професор”, “академик”. А истинските Божии чеда продължаваха да се стремят към Онзи, Който не образова, но може да образува. Така дойде моментът, когато в Църквата вече имаше два образа.
а) Образът на смъртен човек чрез светско образоване, тоест, правдата на книжниците и фарисеите!
б) Образът на Господ Исус Христос чрез духовно образуване, дължащо се на съвършено благочестие и странене от духа на този свят, тоест, Правдата на Бога!
Към коя правда ще се стреми сърцето ти?
Ето въпросът, на който ще дадеш отговор пред Бог и самия себе си!
Искам само да бъдеш сигурен, че всеки компромис се заплаща скъпо, твърде скъпо. Сам Исус каза, че “за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден”. Защото тази “теология”, като светски прочит и разбиране на Словото, която дяволът притури към Библията, е нож с две остриета. Иначе не би могло и да бъде, след като знаеш кой отначало е човекоубиец и съгрешава. Виж сега и двете остриета на Антихриста, преди да продължа с други щрихи от образа на другия Исус.
Първо острие: Другата правда на другия Исус притури към Свещеното Писание друг поглед (погледът на змея), друга трактовка (трактовката на звяра), друг модел на богопознание, (моделът на лъжепророка) наречен “теология”. Така, с тази друга правда, (която е правдата на книжниците и фарисеите) човеците бяха поставени под проклятие, изречено от устата Господни:
“Аз свидетелствам на всекиго, който слуша думите на пророчеството в тая книга: Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга…” (Откровение 22:18)
Нужно ли е да ти казвам, че язвите Господни сполитат Вавилон, който е блудницата, която пък е преобраз на религиозно-демоничната власт на Сатана? Следователно:
Всеки, който притуря към Библията думите и духа на света, е духовно свързан с Вавилон и ще бъде сполетян от язвите на Божия гняв.
Виж сега и второто острие.
Другата правда на 666, като най-активно и коварно действие на дявола в църквите, отне от Свещеното Писание Духа на Словото, тоест, напълни го с духа на заблудата и така “приземи” божествените писания, като един вид логия, подобна на многото логии в света. Така, с това “приземяване” на Библията, се размиха ясно очертаните от Бога граници между Святост и поквара, защото всичко се превърна от Дух и Живот във формули и дефиниции, тоест, от Божие Слово, което сътворява Образа на Исус, в сатанинско слово, което сътворява образа на звяра. Така човеците бяха поставени под другото проклятие, изречено от Господните уста:
“…и ако някой отнеме (Духа) от думите на тази пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от светия град, които са описани в тая книга…” (Откровение 22:19)
Бог има защо да завършва цялото Си Свещено Писание именно с такива страшни предупреждения. Защото, въпреки Божиите предупреждения, в човешките сърца натегна светският дух и те прибавиха към Святото Слово на Бог много други гадни и мръсни думи, като “херменевтика”, “екзегетика”, “есхатология”. Прибавиха в святата обхода между вярващите много други гадни и мръсни думи, като “конференция”, “семинар”, “сесия” и др.
Ето, всичко това, братко мой, е другата правда на 666. Защото с тази правда змеят, звярът и лъжепророкът извайват тъмния образ на нечестието в сърцата на богоотстъпниците. Защото образ, в който има хиляди знания, дефиниции, формули, дати, термини, но няма Божията Любов, непременно свидетелства за произхода си. Защото моят Исус не дава дипломи, а Вечен Живот на тия, които вярват в Него и не разменят Славата Му с образ на смъртен човек! Защото моят Исус ме учи с Дух на мъдрост и на откровение, а не с теология! Защото моят Исус издига в Църквата Си апостоли, пророци, благовестители, пастири и учители, а не “доктори”, “доценти”, “бакалаври”, “магистри”, “професори” и “академици”.
Ако искаш някоя бляскава титла – светът е твърде голямо място, за да я намериш. Но ако искаш Вечния Живот – вратата е твърде тясна, за да влязат през нея само сърца с чисти подбуди и помисли. Амин и Амин!

Leave a Reply