ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – X ГЛАВА

10. 666 В ОТСТЪПИЛАТА ЦЪРКВА

Нека сега, братко мой, да видим какво говори Божието Слово за усилията на дявола да мами християните чрез ефектното превъплъщаване на своите три образа. Както вече разбра от предишната глава, има една тъмна троица, олицетворена от змеят Сатана, звяра-Антихрист и лъжепророкът, като дух на Антихрист. Онова, с което искам да продължа сега, са твърде убедителните думи на Апостол Павел, който говори именно за атаката на трите шестици, тоест, за числото на звяра в отстъпилата църква. Ето какво заявява Христовият Апостол:
“Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христа. Защото ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го търпите…” (II Коринтяни 11:3-4)
Искам да обърнеш внимание, че Апостолът говори за измама.
Ти знаеш ли какво е измамата?
Това е, когато някой убедително се опита да ти представи една лъжа за истина, за да му повярваш. И ако Павел заявява, че се бои за мнозина християни, то нека признаем, че основанията му за боене са много основателни. Както забелязваш, той говори, че ако в църквите влезе някой и проповядва “друг Исус”, “друг дух” и “друго благовестие” то вярващите лесно го търпят.
Знаеш ли кога лесно се търпи дяволът? Знаеш ли кои лесно го търпят?
Това са онези, които не са изградили в сърцата си крепостта на Истината, нито пък умовете им са преобразени духовно от Благодатта на Святия Дух. Такива умове попадат под прицела на дявола, който бързо ги развращава, тоест, учи ги да уповават на нечестие и лъжа, която смятат за истина.
Точно тук е големият проблем. Защо? Именно защото Словото говори не просто за измамителен дух, но за толкова измамителен, щото да бъде припознат за Исус. Точно това обяснява защо е наречен “друг Исус” и защо неговото измамливо използване на Словото се превръща в “друго благовестие”. Представи си как в едно събрание е влязъл дяволът и вярващите там започват да вършат неговата воля и да го наричат с Името на Спасителя. От това дяволът не е станал по-чист или свят. Напротив – маската, която е изградил, го прави духовно неуловим и изключително трудно различим от Истинския Исус. Така в Църквата започват да се подвизават две духовни личности и всяка от тях твърди, че е Исус.
Водените от единият Исус заявяват:
“Аз върша всичко в Името на Исус! Аз проповядвам в Името на Исус! Аз ходя в Пътя на Исус, говоря Истината на Исус и живея Живота на Исус!”
Водените от другият Исус, за да не останат по-назад, заявяват абсолютно същите думи. И в един момент ти започваш да се чудиш кой в крайна сметка е Исус. Отваряш Евангелието и забелязваш как Спасителят строго те е предупредил с думите:
“Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни или смокини от репеи?” (Матея 7:15-16)
Следвайки Христовите думи и уповавайки на Святия Дух скоро с ужас ще забележиш, че най-успешния бизнес в много църкви е предлагането на грозде от тръни и смокини от репеи. На всичкото отгоре деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, се редят на опашка за това грозде и за тези смокини. А знаеш ли какво става, когато някой опита гроздето и смокините на лукавия? Става това, че съвестта в сърцето му се приглушава и той вече не може да чуе нашепването на Утешителя и изобличението на Неговото Слово. Такъв човек вече има за прицел друг Исус, друг дух и друго благовестие. Той е тръгнал след лъжепророка, излъган от овчите му дрехи и от евтините му доктрини и така е започнал да върши волята на змея, за да принадлежи от този момент на звяра. А човек наистина твърде много трябва да обича Исус, за да разпознае вълците, влезли в Храма.
Аз исках да ги разпозная и Исус ми даде някои белези за тяхното присъствие. Белези, които искам да дам на твоето сърце, за да се научиш и ти да ги разпознаваш. Вярвам, че от онова, което ще прочетеш, сърцето ти непременно ще реагира, защото то е виждало другия Исус в църквата, виждало е и другият дух и другото благовестие, но не е знаело нито как да ги изобличи, нито как да им противостои.
Затова, братко мой, хвани сега за ръката Истинския Исус и нека Той те доведе до сърцето Си, за да видиш Неговия Прекрасен Образ и никога да не го бъркаш с образа на звяра, с другия Исус, който не просто лесно се търпи, но дори е превъзнесен в сърцата на богоотстъпниците.
Виж и първата измама на 666 в отстъпилата църква.

Leave a Reply