ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – VIII ГЛАВА

8. ЯРОСТИТЕ, ЗАВИСТИТЕ, ПИЯНСТВАТА, ПИРУВАНИЯТА, ПАРТИЗАНСТВАТА, РАЗДОРИТЕ И РАЗЦЕПЛЕНИЯТА НА АНТИХРИСТА

Едва ли, братко мой, е нужно да разделям на отделни глави тази стълбица на духовно падение, която се открива в тези последни черти от образа на звяра. Един звяр е затова звяр, защото неговите животински инстинкти винаги са носили смърт и разрушение. В това отношение инстинктите на духа на Антихриста са максимално убийствени за вярата на християнина. Всички Божии чеда са изпитали върху себе си яростта на дявола. Тази ярост, която като дъх на звяра, е искала да сломи вярата им или да ги уплаши. В моя живот също ми бе дадено да изпия много чаши на ярост против служението ми. Това беше ярост на търговци, които не искат да излязат от Храма. Това беше яростта на продажни пастири и презвитери, за които тлъстата заплата и лъскавият начин на живот са били най-убедителните свидетелства на кой бог служат.
Какво правех тогава? – може да попиташ ти.
Просто – молех се с думите на псалома:
“Стани, Господи, в гнева Си; повдигни се срещу яростта на противниците ми, и събуди се заради мене, Ти, Който Си отредил съда…” (Псалом 7:6) 
Ако в началото на яростната кампания на дявола против служението ми приемах това за свръхестествено, за твърде необичайно, дори за тотална несправедливост, то дойде момент, когато получих убеждение от Исус, че тя ще ме преследва, докато служа на Небето и аз трябва да приема тази реалност в живота си, защото тя е вдигането на личния ми кръст.
Ти можеш ли да забравиш свидетелствата за сатанинска ярост, записани в Библията? Можеш ли да забравиш как един полудял от ярост монарх изпрати войските си, за да убият хиляди малки невинни младенци във Витлеем и околностите му? Кой ли дух вдъхновяваше Ирод да постъпи така? Кой ли дух вдъхнови онези противници на божествената мисия на Спасителя, за да запише Словото:
“А те се изпълниха с луда ярост и се разговаряха помежду си какво биха могли да сторят на Исуса…” (Лука 6:11) 
Сега разбираш ли, че яростта е свидетелство за духовното безсилие на дявола пред Божиите помазаници? Тази ярост ще изригва винаги, когато лъсват делата на дявола и Божиите изобличения тежат върху съвестите на богоотстъпниците. А за такива наистина няма никакво спасение, защото в живота им се задвижва съдбата, изявена в стиха:
“Яростен човек ще понесе наказание; защото ако и да го избавиш, трябва пак същото да направиш…” (Притчи 19:19) 
Виждаш ли, че ако и да избавиш яростния, трябва пак същото да направиш? Защото този яростен човек непременно ще се окаже псе, което се връща на бълвоча си и свиня, която се връща, за да се валя в тинята. Единственият начин да се опазиш от този смъртоносен щрих от образа на звяра, е като с цялото си сърце се стремиш към Божия мир, който ще пази мислите ти чисти в Господ Исус Христос. Затова и Павел ще ти каже:
“Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене от устата си…” (Колосяни 3:8) 
И ако мислиш, че яростта е върхът на дяволската активност в човешкото сърце, то помисли върху втория щрих, за който Словото казва:
“Яростта е жестока и гневът е като наводнение, но кой може да устои пред завистта?” (Притчи 27:4) 
Искам да знаеш, че в Божият Спасителен план е дошло времето, когато Исус извежда на арената на църковната история Своите скрити помазаници. Това ще бъдат хора, които нямат за подплата нито лъскавите американски дипломи, нито човешкото препоръчване, нито суперрелигиозните си титли. Ето такива хора излизат по земята. Хора, които лично Бог е утвърдил, посветил и помазал. И понеже тяхното помазание ще заблести много по-силно от плътските напъни на школуваните теолози, то можеш да очакваш, че в тези последните ще се надигне именно отровата на завистта. Какво ли друго да се роди в една дипломирана глава, която няма мъдрост да разсъди, че Бог не се ползва от никакви дипломи и титли? А така непременно ще се изпълни съдбата от онази притча на Исус, в която Той ни говореше за условените Си работници:
“А като дойдоха първите, мислеха си, че ще получат повече от един пеняз но и те получиха по един пеняз. И като го получиха, зароптаха против стопанина, като казаха: Тия последните иждивиха само един час; и пак си ги приравнил с нас, които понесохме теготата на деня и жегата. А той в отговор рече на един от тях: Приятелю, не те онеправдавам. Не се ли погоди с мене за един пеняз? Вземи си своето и иди си; Моята воля е да дам на тоя последния както и на тебе. Не Ми ли е позволено да сторя със Своето каквото искам? Или твоето око е завистливо, защото Аз съм добър? Така последните ще бъдат първи, а първите последни…” (Матея 20:10-16) 
Повярвай ми, братко, че окото на първите наистина е станало много завистливо. И то е станало такова, понеже те са счели себе си за незаменими и по-мъдри от останалите. Но мъдрост, примесена със завист, не свидетелства в полза на Истината. Защото за тази завистлива мъдрост Апостол Яков писа:
“Но ако в сърцето си имате горчива завист и крамолничество, не се хвалете и не лъжете против истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, но е земна, животинска, бесовска; защото, гдето има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо…” (Яков 3:14-16) 
Сега разбираш ли, че завистта не върши Божията Воля? Сега разбираш ли, че тя е онова беззаконие в сърцето на човека, което позволява на дявола да изрисува образа си вътре в него? Защото в много църкви се появи един извратен критерий на богоугодност. Критерий, свързан с човешко препоръчване, с типично светските модели на израстване и управление. Защото, ако в света е нормално човек да прави кариера с образование и диплома, то какво да кажем за този светски критерий в църквите? Къде остана тогава Небето? Или някои си мислят, че Бог се удоволства в човеци с кожени куфарчета и библии с позлатени корици и кожени подвързии? И утре, когато тези човеци видят Божий помазаник да говори Словото с власт, мощ и авторитет, бързат да го прецеждат през лупите на тесногръдото си човешко препоръчване и беснеят, когато той няма за подплата диплома, титла или атестации.
Но аз те моля, братко мой, да си припомниш как се изяви Образът на Исус в “Деяния на Апостолите”, когато дипломираните и грамотни книжници застанаха пред Апостолите на Бога:
“А те, като гледаха дързостта на Петра и Йоана и бяха вече забележили, че са неграмотни и неучени човеци, чудеха се, и познаха, че са били с Исуса…” (Деяния 4:13) 
Днес в много църкви книжниците са станали много по-жестоки и зли от древните. Понеже за древните се казва, че гледайки Петър и Йоан “познаха, че са били с Исуса”, а днешните, когато видят някой недипломиран, бързат да го изгонят, незнаейки, че така гонят самият Господ.
Какво ще кажеш на това, братко? Не е ли коренът на всичко това завистта? Знаеш ли колко е страшно, когато в църквата се е изгубила Силата на Евангелието и е дошла силата на света? Знаеш ли колко е страшно щом някои преиначиха Апостол Павел и решиха, че Бог ще избере умните неща на света, за да засрами глупавите? Знаеш ли колко е страшно щом такива решиха, че Бог избира мъдрите неща на света, за да засрами простите?
Още в онези времена, знаейки за лукавството на Сатана, Апостол Павел зададе въпроси в едно от посланията си, казвайки:
“Где е мъдрият? Где е книжникът? Где е разисквачът на този век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост?” (I Коринтяни 1:20) 
Ако днес в Църквата извикаш на висок глас тези Павлови въпроси, то и най-малкият във вярата ще те хване за ръката и ще ти каже:
“Братко, има си библейско училище. Има си теолози с дипломи, които знаят наизуст всички доктрини. На тях е дадено да бъдат мъдри, на тях е дадено да бъдат книжници, на тях е дадено да разискват…”
Въпросът е кой им даде всичко това. Защото Бог не може да измени на Себе Си. И затова, когато ти видиш завистта да тържествува от амвона, можеш да бъдеш сигурен, че тя ще намери голям простор именно в светски образованите, които силно мразят и ненавиждат духовно образуваните.
Именно силата на света е причина за изригването на завистта. Понеже силата на света никога няма и не може да превъзхожда Силата на Бога. И за тази сила на света не остава нищо друго, освен да бълва змии и гущери, хули и проклятия против Божиите избрани. Тук ще спра да говоря за завистта, за да видиш следващото духовно падение, а именно – пиянствата и пируванията на Антихриста. Не зная как е при теб, но за мен мога да кажа, че най-силно впечатление от прочита на Стария Завет винаги ми прави случилото се с градовете Содом и Гомор. Съдбата на тези два града има защо да те накара да се замислиш. Те не са просто локален трагичен случай, свързан с частичен Божий Гняв. Те свидетелстват какво се случва с онези, които изчерпят до край Божията Милост, без да доведат сърцата си до покаяние.
Защо ти говоря това ли?
Именно защото, ако и някогашните градове Содом и Гомор отдавна да са се превърнали в прах и пепел, духът, който е направил жителите им зли, бунтовни и непокорни на Бога, винаги е съществувал и управлявал света. Сега помисли, че ако този дух се удоволства да развращава света, то колко повече ще се удоволства да развращава народа и обществото на Бога. Знаейки за амбициите на духа на Антихриста, Спасителят ще каже на всичките Си последователи:
“Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка; защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя…” (Лука 21:34-35) 
Забелязваш ли как Господ е наблегнал на това, че преяждането и пиянството не са просто пороци, но стратегия на лукавия да постави много човеци в примка. Защото Господният ден наистина ще дойде и мнозина ще се намерят в примката на пиянството и преяждането. Тук, за кой ли път ще ти повторя, че Словото на Господ е Дух и плътта при него нищо не ползва. Защото мнозина четящи биха счели, че Исус се вълнува от това да запазим фигурата си атлетична и да щадим черния си дроб. Но Истината на Бога ще ни каже, че един нечист дух като дявола, решил да поквари духовно общество, ще вкара в него духовно пиянство и духовно преяждане. Точно тук атаката на дявола е така пресметната, щото човек да не разбере, че духовното пиянство е омайването от религиозния дух, който кара църковни лидери да считат себе си за суперсветила. Нещо повече – да бъдат обградени от такава почит, от такова ръкопляскане и превъзнасяне, щото църквите им да се превърнат в затворена система, действаща на принципа:
А) Лидерът хвали и издига вярващите.
Б) Вярващите приемат хвалбата му и му отвръщат на жеста.
В) Тогава той, доволен, че е постигнал величието на егоизма си, отново проповядва с перфектни думи лъскави проповеди, за да задържи именно това самочувствие в стадото си.
Г) Това “прехвърляне на топката” става нещо като игра на религиозен пинг-понг, която има силата на тотален контрол от духа на Антихриста.
Хора, вързани от този контрол, нямат повече силата да му се възпротивят. И това е така, понеже самото духовно тяло вече е затворено за духа на Бога и в него Духът не може да работи със силата на покаянието и изобличението. Колкото до лъскавите проповеди, с които мнозина пастири възторгват стадата си, то Исус ми даде видение, което разкри колко голяма е трагедията при такива. Спомни си, братко мой, с какви думи се обърна Апостол Павел към вярващите в Коринтската църква:
“Дано бихте потърпели малко моето безумие; да! потърпете ме, защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж, да ви представя като чиста девица на Христа…” (II Коринтяни 11:1-2]
Апостолът ревнуваше, за да представи на Исус една чиста девица. Но знаеш ли, че от видението, което получих от Исус, аз видях как заблудата на дявола е накарала мнозина да представят не чисти девици на Бога, но ефектни и лъскави девици. Нека сега ти покажа какво видях.
Исус хвана духа ми и ме постави в една стая, която наподобяваше гримьорната на актриса. Вътре аз видях един мъж, държащ в ръката си гримове и помади, който с удивителна ловкост слагаше грим върху състарена полугола жена. Тази жена имаше тъмни петна по цялото си тяло и видимо се притесняваше пред огледалото на гримьорната. Целта на грима, който й беше полаган, бе да скрие тъмните петна, но това не успокояваше жената. Тя плачеше и триеше сълзите си. Тогава мъжът просто отвори страничен гардероб, откъдето извади прекрасна рокля, съшита с диаманти и извезана със златни нишки. После я облече и я накара да се погледне в огледалото. Тогава жената спря да плаче и се усмихна. В следващия момент тя вече се смееше. Тогава до нея се приближи Исус, погледна към мен и ме попита:
“Как мислиш? Има ли причина тази жена вече да е спокойна поради петната си и нечистотата си?”
“Господи, Ти сам видя как мъжът я облече с прекрасната рокля, след като дълго се опитваше да скрие с грима петната й…”
Тогава Исус отново ме попита:
“А това, че тази жена беше облечена с красивата рокля, направи ли по-малко опетнено тялото й?”
“Не, Господи! Роклята само покри петната, за да не се виждат и жената започна да се смее, понеже петната вече не я смущаваха…”
“А не е ли всяко създание голо и открито пред Мене? Не виждам ли Аз тялото й, ако и мъжът така изкусно да покри петната й?”
“Да, Господи! Ти виждаш петната й, но тя вече не ги вижда…”
“Сега разбираш ли, че тази жена е дотолкова омаяна и опиянена от вида на роклята, щото това омайване е направило тя да забрави, че не е чиста пред очите Ми. А така се изпълнява не друго, но писаното Ми Слово, където се казва точно за нея:
“Има поколение, което е чисто пред своите си очи, обаче не е измито от нечистотата си…” (Притчи 30:12) 
Сега разбираш ли какво е опияняването? Сега разбираш ли, че мнозина започнаха да кръщават в Името на Сина и Святия Дух, но забравиха, че преди Тях стои Името на Отца? Сега разбираш ли, че не можеш да облечеш Невястата със светлия и чист висон, ако преди това не е била омита с покаяние? Защото именно това се наблюдава в тщеславните църкви – опияняване от собствена праведност за сметка на приглушена съвест.
Не трябва ли един пастир да Ми представи чиста девица и църква без петно и бръчка? Защо тогава омаяха църквите си и побързаха да ги облекат с лъскави рокли, след като петната на света, греха и плътта останаха под роклите? И ти знаеш ли, че когато една църква се облече така, тя преминава към следващата пагубна стъпка?
Виж и нея, преди да разбереш колко коварен е дяволът…”
Тогава отново Господ ме върна към видението и аз видях как мъжът хвана жената под ръка и я изведе от гримьорната. В следващия момент, гледайки жената, аз забелязах, че с такава рокля тя може да отиде само на едно събитие, а именно – на сватба. Така около мъжът и жената се появиха много други мъже и жени и всички бяха облечени именно по този начин. Тогава видях, че бяха събрани в огромна зала, в която беше шумно и оживено. Там музиканти извадиха инструментите си и започнаха да свирят, а сервитьори започнаха да разнасят ястия в сребърни табли. С една дума – започна пиршество. Тогава аз попитах Исус:
“Господи, това тук не са ли пируванията на Антихриста? Всички тези мъже и жени не са ли започнали да празнуват без Младоженеца?”
А Господ ми отговори:
“За какъв Младоженец говориш? На тези тука не им е нужен Младоженецът! Те вече се готвят да направят и ще направят брак по сметка. Ако не си виждал как една църква се жени за собствения си земен пастир, то наблюдавай това…”
Тогава видях как на специално място, подобно на трибуна, се изкачваха всички двойки, подобни на двойката, която видях в гримьорната. Появи се водещ, който с ефектно завладяващ глас започна да обявява брачната церемонияо между мъжете и жените. Този водещ изглеждаше поразително. Той беше двойник на Исус. Той беше Антихристът. И изведнъж в сърцето ми се появиха твърде точните думи на моя Бог:
“Защото, както и в ония дни ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня, до когато Ное влезе в ковчега, и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син…” (Матея 24:38-39) 
Ето значи за какво ядене и пиене е говорил Исус. Именно за пиянствата и пируванията на Антихриста, като най-дълбока духовна деградация на последното време. А Господ отново добави в сърцето ми:
“Кажи на братята и сестрите Ми да закопнеят за Божието изобличение, защото не е възможно да се облече светлия и чист висон, ако сърцата са пълни с нечистота и похот, любов към света и презрение към Истината. В това последно време сърцата на всички християни ще бъдат изпитани кого любят и на кого уповават.
Сърце, което обича изобличението на Отец Ми, ще придобие Царството, понеже Аз ще сложа върху него светлия и чист висон. Сърце, което не обича изобличението, ще си потърси земен пастир, който не го изобличава, но го упоява с виното на тщеславието и го радва с пиршеството на сватбите по сметка. А така, несъмнено, Църквата Ми ще бъде отделена от трупа на човека-Антихрист и ще разберете, че Господ вашият Бог ви е отделил от тъмнината на света и от развалата и гнилотата. Така също ще разберете защо в образа на Антихрист има такива черти, като партизанства, раздори и разцепления…”
В следващият момент видението от Исус се прекрати и аз напълно разбрах, че целта на дявола е да накара много пастири да се оженят за църквите си и много църкви да се оженят за пастирите. Защото, именно така, братко мой, в Църквата влиза златният човешки образ, образът на звяра, образът на Антихрист. А една църква, която веднъж вече е направила брак по сметка със земния си пастир, ще повтори този убийствен компромис и със самия човек-Антихрист. Запомни, че истинските пастири на Исус имат за цел само това – да сгодят Църквата за Христос, а не за себе си и да я представят, като чиста девица на Господа! Бъдат ли обаче такива уловени от виното на религиозния дух, те престават да се покоряват на Бога и правят църквите си собствени съпруги, като им слагат една лъскава бяла рокля, която да скрие духовната нечистота под нея.
Ето това бяха нещата, които видях. А те, несъмнено, ще рефлектират в това, че ще настъпи разделение и разцепление в много църкви. Това ще бъде и последното ми слово, като разсъждение върху образа на звяра.
Искам да знаеш, братко мой, че дълго време аз живях с представата, че на Църквата е нужно единство, мир и съгласие, за да извършим съвършено Божията Воля. Това наистина е така. Но забележи, че говоря за съгласие между хора, водени от Божия Дух и имащи Христовия Образ.
Какво обаче се получава, когато на едно място се съберат хора с различни образи? Не става ли така, че образ не може да търпи образ? И не става ли тогава Христовото Слово нож, който разделя?
Разбира се, че става! Но това не означава, че Църквата не продължава да е единна. Искам да знаеш, че Живата Църква на Бога винаги е била единна. Онези, които не са единни, са плътските християни, които винаги са се присламчвали към обществото на вярващите. За тях писа и Апостол Юда, като каза:
“Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, че подлежат на това осъждане, нечестивци, които обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и се отричат от Единствения Владетел и Господ наш Исус Христос…” (Юдово 4 стих) 
Сега помисли! Да намираш ли съгласие с човеци, които обръщат Божията Благодат в похотливост? Да намираш ли съгласие с човеци, които завличат след себе си в осъждение и проклетия неутвърдените души? Не разбираш ли, че твоята вяра в Исус е лична вяра, лична връзка, личен кръст? Не разбираш ли, че няма такова нещо, като съюз между мрака и Светлината в името на мира?
Плътските християни, обърнали обходата си в страстна похотливост, винаги ще искат да бъдат заедно с живите християни, за да се ползват от благословенията им, и за да развращават сърцата им. Нека Апостол Петър ти припомни какво правят те:
“Те са петна и позор; наслаждават се с примамките си, когато са на угощение при вас; очите им са пълни с блудство и с непрестанен грях; подмамват неутвърдени души; сърцето им е научено на лакомство; те са предадени на проклетия…” (II Петрово 2:13-14) 
Разбираш ли, братко, че такива ще стоят на угощение при теб, ще слушат Словото, което Бог излива от устата ти, но сърцето им ще стои далеч от теб, понеже докато ти си станал духовен и търсиш горното, те всячески търсят користи от земното. Докато ти им говориш за богатствата на Небесния Ерусалим, те ще мислят за банковите си сметки, за търговията си с книги и касети, за приватизацията, за всичко, което е от този свят. Така, несъмнено, ще ти се наложи да преживееш една опитност.
Каква е тя? Ето каква:
Представи си един път, който се разклонява на два пътя. И ти си вървял по този един път години наред. Виждал си пред теб силуета на Спасителя Христос и си Го следвал. В това време си държал за ръката някой, който също като теб е изповядал, че вярва в Исус и иска да следва по Неговия път. Но ето, че пътят вече се разклонява и Спасителят тръгва по десния път. Тогава и ти, видял накъде върви Господ, тръгваш по Неговия път. Но твоят съдружник, твоят брат в Христа, тръгва по левия път. Той не е видял, че Спасителят е тръгнал надясно. Той не е разбрал, че Сатана имитира Исус и го кани наляво. И твоят брат, подлъган от дявола, тръгва наляво, докато ти вече вървиш надясно…
Какво ще стане в един момент? Няма ли различието на пътищата да принуди, както теб, така и него, да спрете да държите ръцете си? Понеже вие вече не можете да се държите за ръцете… Нозете на единия са тръгнали надясно, нозете на другия – наляво. Тогава следва болезненото опъване на ръцете. Той държи ръката ти и казва:
“Това е пътят, защо така се дърпаш от мен!”
Но ти дръпваш неговата ръка и казваш:
“Не виждаш ли, че дяволът те е заблудил! Защо тръгваш по този път?”
И понеже и на двамата ви духът, който води сърцата ви, е по-скъп от самия ви живот, то следва разделение между вас. Вие повече не можете да бъдете заедно, понеже единият е тръгнал наляво, а другият – надясно.
Сега разбираш ли, че разцеплението в Църквата е ясен сигнал, че там са се появили два пътя? И ако единият Път е на Христос, другият път непременно е на духът на Антихриста. Погледни го духовно, погледни го логически ако щеш, погледни го дори математически и ще се убедиш, че разделението и разцеплението са неизбежни. Понеже никой не може да разкъса духа и сърцето си на две и да върви едновременно в два пътя. Нещо подобно казва и Исус:
“Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона…” (Матея 6:24) 
Сега разбираш ли защо човеци, които са седели един до друг в Господното събрание, утре могат да се окажат врагове? Ако във физическия свят примерът с пътищата води до неизбежно разделяне, то колко по-ненарушими ще са законите на духовния свят? Затова те моля да приемеш разбирането, че както Исус отделя Своите Си, за да ги води в Своя Път, така и дяволът отделя своите си, за да ги води в своя път!
Ето защо разцеплението винаги е в резултат на активността на духа на Антихриста, който винаги вкарва още един път в Църквата. Колкото до привидно убедителните думи на слугите на дявола, които казват на мнозина: “Стойте тук, не е добре да се разделяме и разцепваме!” – то попитай такива кой е оня луд и побъркан човек, който ще предпочете съюз между Светлината и тъмнината, като заложи на риск спасението на душата си. И бъди сигурен, че няма да могат да ти отговорят. Защото апетитът на лукавия винаги ще иска да има на разположение духовно колебливи човеци, които не смеят да направят стъпката към духовно освобождение и утвърждаване. Сам Апостол Павел, знаейки колко голяма е активността на дявола, пише в едно от посланията си:
“Защото, първо, слушам, че когато се събирате в църква, ставали разделения помежду ви; (и отчасти вярвам това; защото е нужно да има и разцепление между вас, за да се яви, кои са одобрените помежду ви…” (I Коринтяни 11:18-19) 
Виждаш ли, че едва след разцеплението ще се изявят одобрените?
С това не искам да решиш, че първото нещо, което трябва да правиш в църквата, е да разделяш и разцепваш.
Не! Не! Не! В тези неща приоритет и главно участие има самия Свят Дух на Бога. Защото Той ще докосне покорните сърца и ще им изяви Истината. Той ще покаже греха и светщината, религията и човешкото първенствуване. А след това ще напълни сърцето на вярващия с Божия Сила, за да може този човек да изпълни в дело писаното:
“Не се впрягайте заедно с невярващите; (има се предвид не само езичници, но и хора в Църквата, които не се осланят на Божията Сила и в Божиите очи са невярващи) защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината? И какво съгласие има Христос с Велиала? Или какво съучастие има вярващия с невярващия? И какво споразумение има Божият храм с идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както рече Бог: “Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; и ще им бъда Бог и те ще Ми бъдат люде”. Затова – “Излезте изсред тях и отделете се”, казва Господ, “И не се допирайте до нечисто”, и “Аз ще ви приема, и ще ви бъда Отец, и вие ще Ми бъдете синове и дъщери”, казва Всемогъщият Господ…” (II Коринтяни 6:14-18) 
Готов ли си да извършиш това? Готов ли си да излезеш и да се отделиш от онова общение, което вече не е Живо Тяло на Господ Исус Христос, но е отстъпила църква? Църква-труп на човека-Антихрист. Готов ли си да не се допираш до нечисто? Готов ли си да напуснеш събранието, когато Господин Всезнайко и Госпожа Тщеславна Доктрина започнат да ти хвалят светските модели и започнат да издигат в култ идола на сребролюбието и човешките авторитети? Готов ли си да напуснеш и да се отделиш от онези, които екзалтирани ръкопляскат на всяко американско име, но не и на Името Исус? Тогава наистина ще бъдеш опазен от Бога и Той ще даде в сърцето ти стоене в съвършено благочестие, което не се купува с долари и марки, нито с екскурзии, нито със заплата, нито с титли от човешко препоръчване.
Моля те да запомниш това! В тази дълга първа част Господ искаше да разбереш какво представлява образът на звяра и как той днес покварява сърцата на мнозинството. Така, несъмнено, сърцето ти вече е готово да премине в още по-дълбоката и здрава духовна тема, свързана с числото на звяра в отстъпилата църква. Нека Исус те благослови и обнови ума ти за разбирането, което ще получиш. Амин и Амин!

Leave a Reply