ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – V ГЛАВА

5. ИДОЛОПОКЛОНСТВОТО НА АНТИХРИСТА

Нужно ли е да ти казвам, че по силата на своята богопротивност и беззаконие идолопоклонството държи връх?
Най-големите успехи в тъмното царство на Луцифер винаги са били изковавани чрез идолопоклонството. И едва ли има друг, толкова хитър способ, чрез който Сатана да е успявал да поквари сърцата на хората, както чрез идолите, които те си създават и на които се кланят. Когато аз исках една по-голяма пълнота върху проблема на идолопоклонството, като част от образа на звяра, Исус насочи погледа ми върху една дума, изречена от Павел. Тази дума е самото действие на духа на Антихриста, неговата първа духовна изява, преди да бъде изграден идолът.
Нека ти покажа тази дума, за да се научиш да забелязваш как дяволът строи идолите си в Божия Храм. Ето думите на Христовия Апостол:
“Като се представяха за мъдри, те глупееха, и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини…” (Римляни 1:22-23) 
Виждаш ли, че Павел употребява глагола “разменям”?
Този глагол произлиза от думата “размяна”.
Знаеш ли какво е размяната?
Това е, когато някой се съгласи да се откаже от онова, което има, за да получи вместо него онова, което няма. И за да нарича Словото подобна размяна беззаконие, то е, защото някои с твърде лека ръка се съгласяват да разменят Образа и Славата на Бог за образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини. Аз ще те помоля да не бъдеш толкова наивен, щото да решиш, че някои днес просто ще си харесат някой идол и ще си го скрият, за да му се кланят. Отстъпилата от Исус църква не е толкова наивна, колкото древната Рахил, която открадна идола на Лаван. Защото днешните идоли, които духът на Антихрист е вкарал в много църкви, са хилядократно по-страшни от терафимите на древните идолопоклонници. Едно е, човек от незнание или непознаване на духовните реалности, да приклони сърцето си към идол, бил той икона, бил той някакво друго изображение, а съвсем друго – да позволи на дявола да положи в сърцето му друг духовен образ!
Исус ми разкри, че най-страшното идолопоклонство, онова, което е част от образа на звяра, не са идолите за плътските очи, но идолите за очите на сърцето, идолите, които като силен магнит придърпват сърцето и то не само започва да им се кланя, но и да изработва образа им вътре в себе си. Ако си чел книгата ми за “Златното теле на Църквата”, то със сигурност си изтръпнал от гигантските поражения, които е оставило това теле в сърцата на мнозината. Ако тези поражения ги има, то е, защото не е изпитан духът на нещата, но вярващите са направили размяна, тоест:
Отказали са се от Бога и Неговото въплъщение в Името и Личността на Господ Исус Христос и са прегърнали богатството на този свят, като именно това богатство е станало техният бог, техният идол!
Сега разбираш ли за какво идолопоклонство искам да ти говоря тук?
Сега разбираш ли, че това е идолопоклонството, което кара човека да застане пред дявола и да му каже:
“Вземи всичките си лукавства и хитрости и изрисувай в сърцето ми образа на твоя син!”
Дяволът няма да чака повторна покана. Той не скромничи, ако някой го кани. Той действа като звяр с чудовищно бързи рефлекси и докато човек се усети, вече е станал белязан от засеняването и властта му.
Виж как се развиха нещата с Юда! Той беше един от дванадесетте. Той вървя със Спасителя и получаваше от Божията ръка всичко, което получаваха и другите апостоли. Той споделяше трапезата и Пътя на Исус, но направи размяна.
Ето тази размяна е идолът! Той се отказа от Безсмъртния и отиде при смъртните, като се наговори с тях да им Го предаде. Той прие в сърцето си образът на смъртните човеци. Той прие в сърцето си злобата, лицемерието, ненавистта и най-вече – парите на главните свещеници.
А Словото отбелязва:
“Тогава влезе Сатана в Юда, наречен Искариот…” (Лука 22:3) 
Можеш ли да си представиш това? Защо беше влязъл Сатана в Юда? Не затова ли, щото да роди и положи образа на Антихриста? Разбираш ли сега, че Юда му беше отворил вратата на сърцето си? Коя и каква е тази врата?
Знай, че тази врата беше идолопоклонството. Защото Юда държеше касата с парите и дори крадеше от тях. Защото този злощастен последовател на Исус не разбра, че има нещо по-страшно от видимите идоли и това са невидимите идоли. Това са онези неща на света, които теглят сърцето със страшна сила и само с Божието присъствие то може да им противостои. Парите теглеха сърцето на Юда. Неговият поглед бе изцяло зает с пари. Той виждаше всичко през парите и чрез парите. Спомни си, че когато Исус беше помазан с миро, за да бъде подготвен за погребението Си, същият този касиер извади калема и пергамента си и набързо изчисли на колко голяма загуба са всички, щото се е прахосало толкова много миро. Той нямаше вярата да види, че когато Господ понася греховете на целия свят, за Неговата жертва не може да има скъпене и икономисване. А всичко, което Юда стори впоследствие, напълно показва, че той наистина се бе отдал на идола си и така беше отворил широко вратата на сърцето си. Затова Апостол Павел предупреждава всички ни как да държим затворени вратите на сърцата си:
“Затова умъртвете природните си части, които действат за земята: блудство, нечистота, страст, зла пощявка и сребролюбие, което е идолопоклонство; поради които иде Божият гняв върху рода на непокорните…” (Колосяни 3:5-6) 
Виждаш ли, че сребролюбието е идолопоклонство? И с какво друго най-успешно да те поквари дяволът, освен чрез страстите на сърцето към парите на този свят?
Защото, според както истинно ми го потвърди Исус, всички, които бъдат обсебени и обладани от силата на този властен идол, стават търговци в Божия Храм и за тях не остава нищо свято и достойно. За тях всичко се превръща в пари и аритметика, както беше за техния предвестител Юда.
Ти искаш ли да се опазиш от духовното идолопоклонство? Искаш ли от сърцето ти да наднича Господ Исус, а не “господ” Мамон?
Тогава просто се отречи от себе си и никога не търси своето си, защото именно в това – да търси човек своето си – се отварят най-големите врати за идолопоклонството на дявола. Запомни братко, че срещу свидетелите на Живия Бог Сатана никога не излиза с явни карти и стратегии. Това той може да си позволи с езичниците, като им предлага един куп религии с един куп други идоли. Но когато дяволът иска да спечели битката с последователите на Исус, то нека в ума ти винаги да стои случилото се с Юда. Защото този Юда беше идолопоклонник, който извърши два смъртоносни гряха:
Първият: Той продаде Исус.
Вторият: Той предаде Исус.
Досега ти видя в тази тема как се продава Исус, а именно – със сребролюбие, което е идолопоклонство. Но нека ти покажа и другия страшен идол на звяра. Запомни, че той се нарича “угодничене пред човеци”.
Ти можеш ли да си представиш това? Имаш ли вярата да приемеш, че един човек може да бъде не по-малък идол, отколкото всеки друг идол?
Нека ти обясня това:
Твоето Спасение от Исус е лично Спасение. Това е Спасение, което ти дава Небесният Ти Баща. Ти си толкова син на Баща си, колкото и всички други Негови синове. А сега си представи, че искаш да представиш някаква просба пред Баща си. Ще отидеш ли при някой от братята си, за да искаш разрешение за тази си постъпка? Не е ли Бог твой Баща именно заради това, защото ти имаш лични отношения с Него? Знаеш ли, че когато дяволът иска да те спре от личните ти отношения с Баща ти, той ще издигне пред тебе бариерата на човешките авторитети? И ако ти направиш грешната стъпка – да поставиш между себе си и Баща си посредничеството на човеци, то тогава си станал идолопоклонник, защото връзката ти с Баща ти не е директна, но преминава през посредници. Запомни:
Единственият посредник между теб и Отец е Святият Дух!
Всяко земно посредничество, всяко човешко вмешателство на твоята връзка с Бога, може да те изолира от духовното присъствие на Святия Дух и ти да станеш религиозен. Точно на това разчита дяволът. Но ти си спомни съня на Яков. Той видя стълба към Небето. Така и за теб Исус остави същата тази стълба, защото ти казва:
“Истина, истина ви казвам, [Отсега] ще видите небето отворено, и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син…” (Йоан 1:51)
Види ли дяволът, че тръгваш да ходиш по тази стълба, той непременно ще поиска да ти попречи с човешки контрол. Защото е възможно тогава при теб да дойде човек, натоварен с крепости и предубеждения, който да ти каже, че само чрез него можеш да се качиш по стълбата на Яков. И ако ти довериш сърцето си на човешката измама, то твърде скоро можеш да смениш стълбата на Яков с ямата на Йосиф.
Моля те да запомниш тези неща!
Апостол Павел ти дава думи, които са най-съвършената защита пред идола, наречен “угодничене на човеци”:
“Чудя се как вие оставяте Онзи, Който ви призова чрез Христовата благодат, и така скоро преминавате към друго благовестие; което не е друго благовестие, но е дело на неколцината (човеци), които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие…” (Галатяни 1:6-7)
Виждаш ли, братко, че наистина в Храма още по онова време се е подвизавал друг дух, друг Исус и друго благовестие? Аз по-нататък в тази книга ще говоря за змея, звяра и лъжепророка, зад които се крият проявленията на “другият дух, другият Исус и другото благовестие”, но тук искам сериозно да забележиш, че винаги в църквите ще се намират “неколцина”, които ще искат да смущават и да изопачават Христовото благовестие. Защото силата на Христовото благовестие е именно в това, че ти имаш директна и лична връзка с Бога, но тези неколцина ще поискат духовно да те погълнат и да владеят над сърцето ти.
Ще им позволиш ли? Ще се страхуваш ли пред тях да говориш Истината на Святия Дух, за да не би да те изгонят? Ще се страхуваш ли да им засвидетелстваш, че стоиш във вярата на Павел?
Защото същият този Апостол ти казва и това:
“Защото на човеци ли искам да угоднича сега или на Бога? Или искам да угаждам на човеци? Ако бях още угаждал на човеци, не щях да съм Христов слуга…” (Галатяни 1:10)
Забележи категоричното заявление на Апостола:
“не щях да съм Христов слуга…”
Какъв ли слуга би станал тогава Павел? Нямаше ли да заприлича досущ на Юда, който в човешкото си угодничене се подаде на човешката власт на първосвещениците, за да им предаде Исус?
Ето затова те моля в тази много важна тема да разбираш, че:
Идолопоклонството, като част от образа на звяра, който се утвърждава в отстъпилата църква, има за корени сребролюбието и угодниченето пред човеци! Хора, които имат подобни корени в сърцата си, не са жита на Господ, но плевели на лукавия и аз те моля незабавно да се отстраниш от общение и духовна връзка с тях.
Тук ще приключа с идолопоклонството и ще премина към друга, още по-съществена част от образа на звяра.

Leave a Reply