ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – IX ГЛАВА

9. ЧИСЛОТО НА ЗВЯРА

Искам, братко мой, да знаеш, че по въпроса с числото 666 човешките умове винаги са били раздирани от противоречия и хипотези. Едни са търсили в това число някакъв код, а други са напасвали към различни дати и изчисления. И това е разбираемо, като се има предвид колко силна е жаждата за знанието по този въпрос. Когато аз питах моя Господ за това число, Той ми каза:
“Апостол Йоан ясно е записал в “Откровението”, че който е мъдър и разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек. Неслучайно апостолът Ми ти казва, че това е число на човек, защото ти непременно трябва да го обвържеш с човека. Но не с всеки човек, а именно с човека-Антихрист. Това число е негово число. Това число е неговата собствена изява и затова ти трябва да видиш като какъв ще се представя човекът-Антихрист, когато му бъде позволено да се изяви на земята…”
Напрегнах ума си и бързо отворих библията си на “Второто послание на Апостол Павел към Солунците”. Тогава посочих с пръст стиховете и казах на Исус:
“Господи, тук е записано, че този човек-Антихрист се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог и на него се отдава такава слава, щото той седи като Бог в Божия Храм и представя себе си за Бог…”
Тогава Исус ми каза:
“Забелязваш ли, че звярът се превъзнася не просто над Бога, но “над всеки, който се нарича Бог”? Не иде ли това да те подсети, че Павел в тези стихове визираше Отец, Сина и Святия Дух?”
“Да, Господи!” – отговорих аз, а Исус продължи:
“Сега разбираш ли, че числото 666 се свързва изключително с превъзнасянето на звяра над Троицата? Погледни и другото, което е записано. Казва се, че “той седи като Бог в Божия Храм и представя себе си за Бог”. Не иде ли това да ти покаже, че това число на звяра убедително ще го доказва пред света като Бог? И ако това число в онова време убедително ще измами човеците, то това не иде ли да ти покаже, че Сатана е присвоил нещо от Троицата, за да има възможност да постави сина си като един, който се превъзнася над Нея?”
“А какво е присвоил дяволът, Господи?” – попитах аз. Тогава Исус ми отговори с думи, от които паднаха всички люспи на незнание пред очите ми. Той каза:
“Естествено е, че дяволът присвои числото 666, за да може чрез него да измами целия свят. Как иначе ще си обясниш, че Аз в “Откровението” говоря за явлението на човека-Антихрист, като за “изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита ония, които живеят на земята…”? Не иде ли това изпитание да ти покаже, че творението ще се разклати? Не иде ли това изпитание да ти покаже, че 666 като число, съдържа в себе си твърде много от Божеството и именно затова ще послужи на дяволската измама?”
Слушах Господ и някакво просветление започна да се ражда в сърцето ми. Тогава казах:
“Господи Исусе! Факт е, че звярът ще поиска поклонение и слава като на Бог. Факт е, че той ще се представя с Твоето Име, за да заблуди човеците, че в него обитава телесно всичката пълнота на Божеството. Ако не греша, то излиза, че 666 е числото, показващо пълнотата на Божеството и именно затова дяволът си присвоява това число, за да измами живеещите на земята, че той е бог и неговият син е Исус…”
А Господ ми каза:
“Това знание е твърде сериозно, за да бъде прието от плътски умове. Защото в числото 666 е скрита Творческата мощ и Сила на Троицата. Спомни си “Книгата Битие”. Там е записано, че Бог създаде света за шест дни. Но това бяха шест дни, в които имаше съвършено взаимодействие между Отец, Сина и Духа. Ето защо творението в онзи момент беше запечатано с 666.
Шест дни, сътворени от Отец.
Шест дни, сътворени от Сина.
Шест дни, сътворени от Святия Дух.
А сега помисли. Когато Аз дойдох на света, не дойдох ли да изявя Отец? Не казах ли на Филип:
“Който е видял Мене, видял е Отца Ми?”
Когато Аз дойдох на света, не дойдох ли да изява Святия Дух на Отец Ми? Не казах ли ви, че не Аз, но Духът на Отца Ми, Който Ме изпълни при река Йордан, върши великите Си дела? Не се ли явих Аз в скончанието на времената, за да ви кажа, че въплъщавам в Себе Си всичката пълнота на Божеството, та онзи, който вярва в Мен, да знае, че вярва в Бога, Който със Силата Си сътвори света за шест дни? Но тайната на 666 е още по-дълбока, защото, когато трябва да я съотнесеш към Сатана, ще ти е нужно да прибавиш към Творческата Мощ и Сила на Бога другото, което Бог имаше в Себе Си. Какво беше то?”
Замислих се над въпроса на Господ. А в ума ми проблесна отговорът. Казах:
“Исусе, Троицата създаде света за шест дни. Но тя направи всичко това чрез Слово. Понеже в началото на “Евангелието от Йоан” е записано, че:
“В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог…”
А понеже е писано още, че “Словото стана плът”, то така разбирам, че това Слово Си Ти. И този стих може да бъде прочетен и така:
“В началото беше Ти, Исусе. И Ти беше у Бога. И Ти беше Бог…”
Ето защо аз мисля, че Словото олицетворява пълнотата на Божеството, свързана с Неговата творческа Сила и Мощ…”
“Правилно отговори!” – ми каза Исус и продължи:
“Помисли сега какво е нужно на дух, като дявола, за да измами убедително живеещите на земята, че синът му е Исус? Не ви ли каза Апостол Павел, че ако някой дойде и ви проповядва друг дух, друг Исус и друго благовестие, вие лесно го търпите? Кого виждаш ти зад този “друг дух”, зад този “друг Исус” и зад това “друго благовестие”?…”
“Господи, сигурен съм, че това са змеят, звярът и лъжепророкът. Това са Сатана, човекът-Антихрист и духът на Антихрист…”
“А как се изявяват те в обществото на вярващите? Виж отново Павел. Той ти говори, че “ако дойде някой и ви проповядва…”
А какво е проповедта, Стефане?”
“Господи, това е изливане на слово от устата на човека!”
“Сега разбираш ли как действа Сатана в отстъпилата църква?”
“Да, Исусе! Той действа чрез слово. И това негово слово е толкова убедително, щото Апостол Павел казва, че чрез него се изявява “друг Исус”…”
Тогава Исус ме погледна и каза с твърде сериозен глас:
“Нека отново те върна при Сътворението. Там Аз, Отец Ми и Святия Дух създадохме всичко чрез Слово. И ако Слово, изговорено от Господните уста, има силата да твори неща по Божията Воля, то помисли каква е силата на слово, изговорено от устата на дявола.
Няма ли и неговото слово да твори? Не ти ли говори Отец Ми в “Книгата на пророк Езекиил”, че Сатана има “красиви произведения на своята мъдрост”?  (Езекиил 28:7) Сега разбираш ли, че 666 е властта, която Отец Ми е допуснал да бъде притежавана от дявола, за да измами ония, които не се покоряват на Божия Глас, нито искат да следват Мене. Спомни си какви думи Ми каза Сатана в пустинята:
“На Тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства, защото на мене е предадена, и аз я давам комуто ща…” (Лука 4:6) 
Ако нещо е предадено на дявола, то кой му го е предал? Няма ли Този, Който му го е предал, да е много по-силен от него? Разбираш ли сега защо Сатана изглежда като бог? Разбираш ли сега защо владее света? Именно защото му е дадено да го владее чрез силата на изговореното слово. И няма ли тогава в свършека на света, когато му бъде позволено, Сатана да прояви максимума на своята власт и сила? Няма ли тогава властта, дадена му, за да изглежда като бог, да се концентрира в ръцете на сина му?…”
“Господи, точно това говори стихът от “Откровението”, където се казва за звяра, че:
“…змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт…” (Откровение 13:2)
Тогава Исус отново ми каза:
“Знай, че ако Аз се явих на земята и Отец Ми благоволи да положи в Мен всичката пълнота на Божеството и така станах Човешкият Син, то идва времето, когато на дяволът също му е позволено да положи в сина си всичката пълнота на тъмната троица и така неговият син да бъде човекът на греха и синът на погибелта. И за да бъде измамата му пълна, той ще изобрази сина си чрез словото на Библията, понеже Отец Ми е допуснал дяволът да борави с това слово и да изгражда чрез него образа на сина си…” Сега разбираш ли, че Свещеното Писание без Духа на Отца Ми, Който го освещава и вдъхновява, се превръща в 666, сиреч:
В творческа сила и мощ на змея, звяра и лъжепророка!
Ето затова Апостол Павел ти говори за “друг Исус”, понеже другият убедително измамва човеците, тъй като образът му Сатана е създал чрез оскверняване на Свещеното Писание. Защото, спомни си, не противопостави ли дяволът Моето Слово против Мен Самия? Не искаше ли той да Ме употреби за сътворяване на собствените си желания. Не каза ли той:
“Ако си Божий Син, заповядай на тоя камък да стане хляб…” (Лука 4:3)
Нима мислиш, че дяволът имаше предвид някакви камъни?
Не, той имаше предвид окаменялото си сърце и в онзи момент той поиска от Мене да бъде възстановен горе в Небето. Не Ми ли цитираше той деветдесет и първи псалом, когато ме заведе на крилото на Храма, казвайки:
“Ако си Божий Син хвърли се оттук долу; защото е писано: – “Ще заповяда на ангелите Си за тебе да Те пазят; и на ръце ще Те вдигат; да не би да удариш о камък ногата Си…” (Лука 4:9-11)
Колко от вас разбраха, че дяволът искаше да напусна със Сърцето Си Небето, в което пребъдвах? Колко от вас разбраха, че крилото на Храма е Силата на Бога да живеете в Небесни места? Понеже, ако бях се вслушал в съвета му, наистина бих обърнал Пътя Си против Отца Ми, бих паднал на нивото на дявола и каменното му сърце би повредило нозете Ми.
Как мислиш? Ако на Сатана му беше позволено да цитира Свещеното Писание против Човешкия Син, то няма ли да му бъде позволено да изпита така и Тялото на Човешкия Син, сиреч, Моята Църква? И няма ли именно така Отец Ми да раздели плевелите от житото и копнежите на сърцата към земното и бесовското от копнежите на сърцата по Небесното?
Спомни си отново писаното от Павел за дадената от Отец Ми власт на Сатана:
“И затова Бог праща заблуда да действа между тях (между отстъпилите от Името Ми, които само на думи се наричат християни) за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата…” (II Солунци 2:11-12) 
Повярвах ли Аз на дяволското изкушение в пустинята, ако и лукавият да Ми цитираше Писанието? А защо мнозина днес му повярваха? Защо лесно го търпят? Защо приеха в обходата си другия Исус, другия дух и другото благовестие? Не разбраха ли, че другият Исус е първата шестица от числото на звяра, другият дух е втората шестица от числото на звяра и другото благовестие е третата шестица? Защото всеки един от тия три тъмни колоса е зареден с власт да сътворява мерзост, лъжа и беззаконие.
Не знаете ли, че змеят Сатана, звярът Антихрист и лъжепророкът, като дух на Антихрист имат силата да изкористяват Словото Божие и да го обръщат в гибелни ереси и бесовски учения? И ако някой действително иска да върви след Мене трябва да издържи изпита си в пустинята, така, както го издържах Аз. Само че пустинята се оказва гроб за мнозина, понеже не могат да разпознаят лукавите хитрости на Сатана и остават пленени завинаги от него.
Тази книга няма да бъде пълна, ако не разгледаш другият Исус, другият дух и другото благовестие, като 666 в отстъпилата църква. И ти ще направиш това, но сега искам да дам на теб и всички читатели на тази книга още едно дълбоко откровение, свързано с числото на звяра. Погледни отново на Апостол Йоан и неговите думи към сърцето ти…”
Така отворих отново “Откровението” и прочетох там думите на Апостола:
“Тук е нужно мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек…” (Откровение 13:18) 
Прочел стиха аз усетих в сърцето си как Господ ме пита:
“Виждаш ли, че е нужна мъдрост, за да разбереш числото? Спомни си кой в “Псалмите” те учеше да си придобиеш мъдро сърце. Не беше ли това пророк Моисей? И не е ли неговата молитва ключ за разумните?”
Отворих на деветдесети псалом и там прочетох думите на Божия пророк:
“Научи ни така да броим дните си, щото да си придобием мъдро сърце…”  (Псалом 90:12) 
Тогава казах на Исус:
“Господи, тук става дума за броене, а броенето винаги е свързано с числа. Ако правилно улавям смисъла на това, което ми казваш, то излиза, че с мъдро броене аз ще разбера числото на звяра…”
“Точно така. Но виж сега как по-нагоре в същата тази молитва Моисей вече ти е изявил ключа на мъдрите. Защото той казва на Отец Ми, че:
“Хиляда години пред Тебе са като вчерашният ден, който е преминал, и като нощна стража…” (Псалом 90:4) 
Не ти ли изявява подобен ключ на мъдростта и Апостол Петър:
“Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден…” (II Петрово 3:8)
А сега помисли откога трае съпротивата на дявола против Бога. Не ти ли каза Апостол Йоан, че “дяволът отначало съгрешава”? Какво повече да иска едно мъдро сърце от това да сметне мъдро дните си? Какво повече да иска едно мъдро сърце от това да разсъди, че от Адам до явлението Ми на земята са четири хиляди години, които отговарят на четири дни пред Божието лице. А от явлението Ми на земята до днес са още два дни, така че си отива една пълна Божия седмица.
И ако дяволът отначало съгрешава, то той не беше ли в бунт с Троицата през тези шест дни? Не беше ли той:
6 дни против Отец
6 дни против Мен
6 дни против Святия Дух
И не идва ли края на сатанинската гордост и превъзнасяне като кулминация против “всеки, който се нарича Бог”, сиреч явлението на Антихриста, като връх и абсолютна изява на тези три шестици? Кажи това на Църквата Ми, за да се отворят врати в сърцата на братята и сестрите Ми. Врати за Дух на мъдрост и на откровение. Врати за пълна изява на Святия Дух. Врати, чрез които да се въздигнат крепостите на Истината, защото времето е усилно и твърде, твърде кратко…”
Какво повече да ти кажа аз, братко мой, когато Господ говори по-добре от мен и собствените ми устни. Сега аз искам да положиш в сърцето си Божието знание, че числото на звяра е свързано с неговото измамливо въплъщаване в Личността на Господ Исус Христос чрез използване на Свещеното Писание, което, развратено от сатанинска мъдрост, се превръща във власт, дадена на змея, звяра и лъжепророка, за да сътворяват нечестивия образ на Злото в сърцето на човека. Оттук нататък аз ще разгледам трите шестици на сатанинската власт в отстъпилата църква и нека знанието, което ще получиш, те изгради като страж на чистотата и Святостта в Божия Храм. Амин и Амин

Leave a Reply