ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – I ГЛАВА

1. ОБРАЗЪТ НА ЗВЯРА

Когато Исус започна да ми дава откровенията Си по тази най-дълбока духовна тема аз разбрах колко огромна е духовната нищета на познанието за Бога в църквите. Защото първото условие, което Господ постави пред мен, за да разбера в какво се състои образът на звяра, бе да разбера какво е Образът на Исус. Защото никой не би разбрал какъв е образът на дявола, ако не бъде воден от Образа на Бога. И така – какъв е Образът на Бога?
Исус ни казва, че:
“Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят…” (Йоан 4:24) 
Бог е Дух и Неговият Образ е духовен. Неговият Образ въплъти нашият Господ Исус Христос, защото в Него обитаваше телесно всичката пълнота на Божеството. Какво друго да е тогава Благата Вест освен това, че и ние сме призвани да изпълним писаното:
“…понеже сте чули и сте научени от Него, (както е истината в Исуса) да съблечете според по-предишното си поведение, стария човек, който тлее по измамителните страсти, да се обновите в духа на своя ум, и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога, в правда и святост на истината…”  (Ефесяни 4:21-24)
Когато разсъждавах в дълбочина над този стих Исус дойде над мен и ми каза:
“Виждаш ли, Стефане, мнозина нито са чули, нито са научени от Мен. Те са чули от човеци и са учени от човеци, но не и от Мен. Така те не могат да придобият Моя Образ, защото не са обновени в духа на своя ум, за да се облекат с присъствието на Святия Дух.
Как мислиш? Какво ще се случи с такива хора, които не са облечени в новия човек, създаден по Образа Ми? Няма ли такива да се окажат твърде лесна плячка за дявола?”
Отговорих:
“Господи, аз не мога да си представя какво би станало с човек, който не е чул и не е научен от Тебе. Но мисля, че всеки, който се стреми към Тебе, ще чуе от Тебе и Ти ще го научиш…”
“Точно така е! Който дойде при Мен никак няма да го изпъдя, но ще го облека със съвършенството, за да бъде участник на божественото естество. Колкото до онези, които не са чули от Мен, нито пък искат да чуят от Мен, то такива съзнателно се стремят към един друг образ, който е образът на звяра.
Не казах ли Аз, че истинските поклонници на Отец Ми в дух и истина ще Му се покланят? Как мислиш? Няма ли дяволът да поиска да владее чрез изкористяването на този стих? Няма ли той да иска неговите поклонници да му се покланят в дух и лъжа?”
“Господи Исусе! Досега аз съм смятал, че работа на дявола му върши плътта, а не духа!”
“А кой би поискал преходното за сметка на вечното?
Дяволът може да е лишен от разум, но не е лишен от хитрост! Ето защо и той се прицелва в човешкия дух и иска този дух да приеме образа му…”
Трябва да ти призная, братко, че по въпроса с образа на звяра аз дълго време живях със заблудата, че това е образ, който се създава чрез плътта. Но ето, че Господ ми казваше друго. Той ми казваше, че образът на звяра се запечатва в духа на човека. Опитвах се да разбера това и не можех. Нещо липсваше в мен. И това нещо се оказа дълбоката ми заблуда по отношение на плътта. Аз си представях, че плътта е тялото ми, но се оказа, че тя не е моето тяло, ако и да използва много неща от него.
Как стигнах до това убеждение?
Ето как. Исус ме накара внимателно да си прочета стиховете от “Посланието към Галатяните”, където Апостол Павел говореше за делата на плътта. Нека ти ги покажа:
“А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и тям подобни…” (Галатяни 5:19-21) 
След като си ги прочетох Исус ме запита:
“Как мислиш? Когато Аз кажа за един дух, че е блуднически или нечист, то това дава ли ти основание да кажеш, че той е плът?”
“Не, Господи! Защото духът си е дух, а плътта си е плът! Едното е духовно, а другото – материално…”
“Как тогава си обясняваш факта, че за този дух са валидни в пълна степен делата на плътта? Ще се задоволиш ли с обяснението, че дяволът използва човешката плът за целите си? Как тогава той свали една трета от Небесните ангели, след като тези ангели бяха дух, а не плът? Как вкара нечистотата си в тях? Или как вкара блудството си в тях? Как култивира чародейната си сила в тях? Как вкара разцеплението и яростта си в тях?”
Братко мой, когато Исус ти задава подобни въпроси, то трябва да признаеш, че си сляп за Божиите истини. Така и аз отговорих:
“Господи, не разбирам това! Излиза, че плътта не е материално понятие, но нещо, с което Ти искаш да оприличиш нещата, които са противни на Бога. Понеже Бог е Дух и ако нещо Му е противно, то практически това нещо се явява като плът! Така ли е?”
“Точно така е! Силата, която има дяволът, е да изгражда крепости в сърцата на онези човеци, които приемат съблазните и внушенията му. Тогава тези крепости стават толкова силни, щото те са като една плътна завеса пред Божия Дух, зад която вързаното от дявола сърце се противи на Божията Святост и закони. Именно тази плът е основата, върху която дяволът изгражда образа на звяра. Не плътта, като твое тяло, но плътта като желание да се скриеш от Божието присъствие или да му се възпротивиш. Адам и Ева не умряха по друга причина, но именно защото станаха плът. Те се криха между градинските дървета и така умряха духовно, защото змията изгради в тях плът. Сега разбираш ли защо Апостолът Ми в дълбоко сърдечно утеснение ви писа:
“Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христа. Защото ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го търпите…” (II Коринтяни 11:3-4) 
Ако някога дяволът измами първите човеци, които имаха Вечния Живот и те станаха плът, то не мами ли той днес и Моите люде, които отново имат Вечния Живот, за да станат и те плът? И не идват ли тогава в Храма Ми проповедници на друг Исус, друг дух и друго благовестие? А другият Исус непременно ще положи в сърцата друг образ, който е образът на звяра, образът на смъртен човек. Не разбираш ли, че най-страшното за духа е тогава, когато Сатана го превърне в плът, тоест, когато построи в него крепости, които се издигат високо против познаването на Бога?”
“Тогава, Господи, излиза, че съществува “плътски дух”!”
“Да, Стефане! И Словото Ми и посланията на Апостолите Ми говорят изключително и най-вече за трагедията на плътския дух, а не просто за страстите на човешкото тяло. Понеже дяволът е дух и неговият образ е дух, а не плът, ако и да е плътски, а не духовен…”
Моля те, братко, да следиш тънката нишка на откровение, в което Исус водеше разговора си с мен, защото именно Неговото просветление отвори за ума ми пълната представа как се изгражда образът на звяра. Защото този образ се запечатва в духа на човека, а не в тялото му. Там, в човешкия дух, той извършва своето разрушаващо и покваряващо действие, за да стане човекът съобразен с образа на звяра. Когато аз вникнах в дълбочината на това Исус ме накара да отворя “Откровението на Йоан” и да видя там какво прави Сатана, когато на земята идва човекът-Антихрист:
“И видях звяр, който излизаше от морето, и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му десет корони, и на главите му богохулни имена. И звярът, който видях, приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, и устата му като уста на лъв; и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт…” (Откровение 13:1-2)
Както сам забелязваш, Антихристът излиза достатъчно екипиран и мотивиран да извърши волята на Сатана. Нещо повече – казва се, че змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт.
Как да разбираш това?
Именно така, че в Антихрист Сатана въплъщава цялата си сила и лукавство на своите четири лица. Това иде да ти покаже, че златният човешки образ, образът на звяра, е своеобразен синтез от образите на телето, лъва и орела, тоест:
Образът на звяра има заложена в себе си властта да владее чрез богатството на този свят (златното теле), чрез насилието на този свят (златният лъв), чрез гордостта и превъзнасянето (златният орел)!
А сега си представи какво би се случило с човек, който съзнателно се стреми към богатствата на този свят. Няма ли такъв да принадлежи в дух, душа и тяло на онзи, който има светската сила да го владее? Представи си също какво би се случило с човек, който търси да се закрепи с насилие и деспотизъм в църквата! Няма ли такъв да е представител на друг Исус, друг дух и друго благовестие? Представи си най-вече какво се случва с онези, които се възгордяват и превъзнасят! Не са ли те деца и поклонници на Антихриста? Не са ли те съобразни на онзи, за когото Апостол Павел писа:
“…човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи, [както Бог] в Божия храм и представя себе си за Бог…” (II Солунци 2:3-4) 
Сега искам много да внимаваш, тъй като навлизам в същината на темата за образа на звяра. Вярвам, че ще се съгласиш с мен в една основна истина, която се състои в следното:
Всички ние, които сме повярвали в Господ Исус Христос, имаме съдба от Небесния Отец да станем съобразни с Христовия Образ. Именно затова Бог е излял над нас Святия Си Дух, Който е силен да зачене, роди и изобрази Господ Исус в сърцата ни.
Амин! Така е! Святият Дух е Родителят на Христовия Образ в нас и в Него е Силата, която е способна да удовлетвори Божието Сърце. Но в това Сърце, освен неизчерпаема Любов, има и запазен гняв за всички нечестиви. В това Сърце, освен съдба за праведните, има и справедливо възмездие за бунтовните и коравовратните.
Как мислиш? Готов ли е Бог да приеме в Небесния Си Дом всички човеци? Готов ли е наред с праведните да прибере и всякаква паплач и гнилота, всякаква нечистота и мерзост, люде от всякакви кол и въже? Ти самият би ли допуснал в дома си хора, които да го осквернят и омърсят? Би ли допуснал в хола си хора с мръсни ботуши, газили в кални блата, за да омърсят мокета ти? И ако ти не би сторил това, колко по-малко нашият Господ би допуснал такова нещо?
Моля те да освободиш ума си за откровението, което сега ще получиш. То беше ново и за мен, ако и Словото Божие да е от века и до века. Когато Исус ми даваше мъдростта Си, за да разбера това откровение, Той спря очите ми върху една Своя притча, от която искам да ти прочета едно изречение:
“…доброто семе, това са чедата на царството; а плевелите са чедата на лукавия…” (Матея 13:38) 
Забелязваш ли, че Исус говори за чеда? Самата дума “чеда” се заби в ума ми с такава сила, щото разбрах, че Бог ще говори дълбоко в сърцето ми. Така и стана. Исус ме запита:
“Стефане, какво значи едни да са чеда на Царството, а други – чеда на лукавия? Ти имаш ли чеда в дома си?”
“Да, Господи! Ти ми даде двама сина и две дъщери!”
“И те са твоите чеда, нали?”
“Боже, те са моя плът и кръв. Плът от плътта ми и кръв от кръвта ми!”
Тогава Исус каза:
“Ако тези твои чеда са плът от плътта ти и кръв от кръвта ти, то колко повече чедата на Царството са плът от Моята плът и кръв от Моята кръв? Какво остава тогава за чедата на лукавия? Не са ли и те подобно плът от плътта му и кръв от кръвта му? Не са ли чедата родени от единия баща? И ако Аз ви раждам със Святия Дух, то дяволът не ражда ли своите си чрез духа на Антихриста?”
“Така е Исусе!” – отговорих аз, а Той продължи:
“Кой е този баща, който няма да владее над синовете си? Кой е този господар, който няма да владее над слугите си? Защото всеки баща има право да владее над синовете си и всеки господар има право да владее над слугите си. И синът не е по-голям от бащата, нито пък слугата от господаря си. Сега разбираш ли, че дяволът има права и пълномощия да изпита всички, които са в Църквата, за да се убеди, че те не са негови деца и слуги? Но ако все пак в Църквата се намерят негови деца и слуги, то те са негови, а не Мои и той има правото да си ги изиска. А всеки син носи наследствено белезите на баща си…”
“Господи, нима искаш да кажеш, че дяволът е упълномощен да действа в Църквата?”
“А ти забравил ли си, че докато спяха човеците неприятелят дойде и пося плевели между житото, а после си отиде? И ако Моята Благодат и Моят Дух иде, за да даде растеж на житните класове, то не иде ли и духът на Антихриста, за да даде растеж на плевелите? И не каза ли Отец Ми на слугите Си:
“Оставете да растат и плевелите и житата до жетва; а във време на жетва ще река на жетварите: Съберете първо плевелите и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата Ми…”
Кой ще е онзи, който събира плевелите на снопове за изгаряне? Това жетвар на Отца Ми ли е? Не трябва ли жетварите на Отца Ми да прибират житните класове в житницата Ми? И ако жетварите на Отца Ми се грижат за прибирането на житните класове, то кой ще се погрижи за прибирането на плевелите? Няма ли това да е дяволът, който е упълномощен да прибере своите си?
Сега разбираш ли, че людете Ми трябва да се намират не толкова в църквите си, колкото в Святия Дух?
Това, че растеш на нивата не означава нищо. Въпросът е дали растеш като житен клас или като плевел. Прочети твърде верните думи на Апостол Павел към Солунците, за да разбереш пълнотата на това, за което ти говоря…”
Отворих библията си на Апостолското послание и прочетох следните думи:
“Затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата…” (2 Солунци 2:11-12) 
След прочетения стих Исус отново проговори в сърцето ми, като каза:
“Виждаш ли, че тази заблуда не идва просто сама, но е изпратена от Бога?
Тя върши Волята на Бога, колкото и трудно да ти е да приемеш това. Духът на Антихрист има пълномощия от Отца Ми и се явява като Негов наместник, за да отвее и прибере от Храма Ми всяка нечистота, всяко лицемерие, всяко беззаконие. Когато Отец Ми изпраща този дух, то не е, за да паднат Истинските Ми чеда, но за да бъдат вързани плевелите на снопове за изгаряне.
Кой мислиш, че днес събира плевелите на снопове за изгаряне? Няма ли това да е този, който ги е посял? Няма ли това да е духът на Антихриста, който е родил в мнозина образа на звяра?”
“Исусе, ако правилно съм Те разбрал, то именно активността на този дух, като заповядана от Бога, е причината любовта на мнозинството да охладнее и отстъплението да стане факт…”
“Мисълта ти е точна, но не е достатъчна. Към нея трябва да прибавиш и това, че Любовта на Отца Ми може да проявява само онзи, който има Моя Образ. Образът Ми в теб е причината да обичаш. Но ако някой няма Моя Образ, той не е от Моите. Той може да се нарича християнин и да посещава църква, но това няма да го направи по-угоден на Бога, защото и духът на Антихрист ходи на църква и това той прави вече две хилядолетия. Демоните, които са на негово подчинение, нямат друго задължение, освен да ходят на църква и да слушат проповедите му.
Въпросът не е дали си християнин, а дали си Христов!
Запомни това и го предай на братята Ми и сестрите Ми. Защото днес на земята има християнски религии, но не и Христова религия. Защото в Моето Евангелие Аз казах, че ще съградя Моята Църква, Христовата Църква, но човеци, водени от друг образ, съградиха много други църкви.
Сега разбираш ли в пълнота каква е трагедията на последното време? Това е трагедията, че в Храма Ми влезе друг дух, друг Исус и друго благовестие и вярващите не просто лесно го търпят, но на много места го въздигнаха като техен бог и тяхна троица.
Аз искам да разкриеш в тази книга как духът на Антихрист изгражда образа на звяра, за да бъде този образ унищожен със Силата на Моето помазание. Аз искам да изявиш на братята и сестрите Ми кои са белезите на плътския дух, който е образът на звяра и образът на смъртен човек…”
Нека сега, братко мой, ти покажа нещата, които ми даде Господ като наблюдение върху плътския дух. Като начало нека те заведа в “Посланието на Апостол Павел към Римляните”, за да видим там какво казва Божият служител за активността на духа на Антихриста.
“Защото като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се помрачи…” (Римляни 1:21) 
Забелязваш ли как тук има два белега от активността на духа на Антихрист?
Първият белег е извращението чрез мъдруване.
Вторият белег – помрачаване на несмисленото им сърце.
Каква ли ще е била тази мъдрост, която извращава? Не е ли тя “земна, животинска, бесовска”, според както ни я разкри Апостол Яков?
Такава мъдрост непременно отваря вратата на човешкото сърце за духа на Антихриста. А този дух, братко мой, е зареден с цялата сила на сатанинското лукавство и хитрост.
Какво ли ще се случи по-нататък с уловените от този дух?
Нищо повече от това, че те попадат под активното засеняване на падналия херувим Луцифер и под влиянието на четирите му лица. Нека ти покажа това в посланието на Апостола:
“Като се представяха за мъдри, те глупееха, и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек…”
Забележи, че това не е Образът на Господ Исус, но образът на смъртен човек. Или още по-точно – образът на човека на смъртта, образът на Антихриста. А Павел продължава със следващият образ:
“…на птици…”
Какви ли ще са тези птици? Няма ли да са лешоядите на лукавия, които инжектират в човешкото сърце гордост и превъзнасяне против Всевишния? Няма ли да са демони на чародейство, които като птици стоят над сърцата и бързат да уловят всяка зла дума и мисъл, за да опропастяват с тях живота на човеците?
За повече яснота виж как Соломон те предупреждава:
“Да не прокълнеш царя нито даже в мисълта си, и да не прокълнеш богатия нито в спалнята си; защото въздушна птица ще отнесе гласа, и крилатото ще извести това нещо…” (Еклесиаст 10:20)
Нека отново се върна на Павел, за да видиш и третият образ:
“…на четвероноги…”
Какви ли са тези четвероноги? Не са ли животни? И не става ли човек като животно, когато изгуби разума си, понеже се е покорил на онова лице на дявола, което е лицето на лъв? Защото какво друго да поглъща рикаещият лъв от предупреждението на Апостол Петър, освен човеци, изгубили разума си и престанали да бъдат трезвени и будни? И какво друго да са те, освен хора, попаднали под съвършено прецизната оценка на Апостол Петър:
“Тия обаче, като животни без разум, естествено родени, за да бъдат ловени и изтребвани, (от дявола с лицето му на лъв) хулят за неща, които не знаят, и ще погинат в своя разврат…” [ (II Петрово 2:12)]
Сега виж и последното, казано от Апостол Павел:
“…и на гадини…”
Ето тези гадини в пълна степен отговарят на онези бесове и демони, които буквално яздят човека в плътските му страсти, за да заприлича той в покварата си на жителите на Содом и Гомор. Всичко това, като си помислиш, се струпва върху сърцата и главите на антихристите, защото “познаха Бога, но не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха…” Всичко това се струпва върху човешкия дух, за да стане той “плътски дух”, дух, затворен от крепостите, предразсъдъците, предубежденията и омразата към всички Божии слуги. Аз искам да внимаваш на тази тема, защото тя ще ти покаже какви разрушения прави духът на Антихрист не толкова върху човешкото тяло, колкото върху човешкия дух. Защото дяволът има духовен инструментариум, с който извайва образа на Антихриста в сърцата и сега аз ще говоря за това. Апостол Павел беше един от тези, на които Исус беше дал да разбира и познава в съвършена пълнота както активността на Святия Дух, така и активността на духа на Антихрист в църквите. Ето какво казва на всички нас Божият помазаник:
“Прочее, казвам: Ходете по Духа, и няма да угаждате на плътските страсти. Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате…” (Галатяни 5:16-17) 
Забележи, че тук Апостолът ти открива два опонента, които се противят един на друг и никога не могат да намерят съгласие. Тайното в този стих, което ми показа Исус, е това, че и двата опонента са личности. В единият случай това е Святият Дух, а в другият – режисьорът, който противопоставя плътския дух на Святия Дух. Понеже не е възможно воля да излезе от нещо, което не е личност. И ако в единият случай Божията Воля излиза от Святия Дух, то в другият случай волята излиза от духа на Антихрист.
Виж най-вече казаното от апостола: – “понеже те се противят едно на друго”. Едната воля се противи на другата, което напълно доказва, че личност стои против личност.
А как наричаме личността, тоест, духът, който е против Христос?
Не заменяме ли думата “против” с по-общоприетата – “анти”?
Така разбираш, че духът на Антихрист силно желае противното на Святия Дух. Нека тогава да ти дам духовен поглед върху стиха на Апостол Павел, такъв, какъвто Господ даде на мен:
“Прочее, казвам: Ходете по Духа, и няма да угаждате на желанието да се скриете зад крепостите, които изгражда духът на Антихриста. Защото крепостите, които този дух изгражда, силно желаят противното на Святия Дух, както и Святият Дух желае силно противното на крепостите; понеже духът на Антихриста и Святия Дух се противят един на друг, за да не можете да правите това, което искате…”
И за да бъде сърцето ти укрепено със съвършено упование в Святия Дух Апостолът продължава, като казва, че ако духът на Антихрист върши злото си в много сърца, то това зло не може да се укрие, но става явно. Ето, виж думите му:
“А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и тям подобни…” (Галатяни 5:19-20) 
Ако досега си виждал в този стих делата на човешката плът и това твое знание ти е послужило, за да се разграничиш от тях, то сега се приготви да видиш инструментариума на Сатана за изграждане на духовния образ на звяра. Защото е вярно, че Словото на Бога е двуостър меч, тоест, меч, който изобличава и поразява, както към плътта, така и към духа. Но малцина са онези, които имат смирението да позволят на Бог да действа със Словото Си и към духовното в тях, а не просто към плътското. Защото светът непременно е пълен с публични домове, предлагащи блудство, нечистота и сладострастие. Там дяволът ще улови тялото ти и ще оскверни личната ти плът. Но забелязал ли си, че същият този свят е пълен и с други публични домове, в които съблазнителката не е проститутка, но религиозен или окултен демон? Този демон не се вълнува от тялото ти. Този демон се вълнува от сърцето ти, защото изпълнява генералната програма на Сатана за духовна поквара над цялото човечество. Затова нека ти дам духовния прочит на стиха от “Галатяни”:
“Образът на Антихрист е явен. Той е:
Духовно блудство, духовна нечистота, духовно сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и тям подобни…”
Нека започна с духовното блудство.

Leave a Reply