ЗЛАТНИЯТ ОРЕЛ НА ЦЪРКВАТА – V ГЛАВА

5. ОРЛИ НА ИСУС ИЛИ ОРЛИ НА ЛУЦИФЕР?

Аз се възхищавам на мъдростта, която Исус ни остави в Евангелията. В Неговите думи има дълбочина и прицел, които са жизнено необходими за нас, като последно поколение на земята. Господ винаги е знаел кое е най-силното лице на херувима Луцифер. Господ винаги е познавал коварната и лукава същност на Своя противник. Едновременно с това Исус винаги е знаел безпределната мощ и Сила на Святия Дух, както и верността на Отца да изпълни всичко записано против Луцифер и неговите демони. Нека сега ти покажа едни думи на Исус, в които е скрито духовното състояние на света при явлението на човека-Антихрист. Когато учениците Му Го попитаха какъв е белегът на Неговото завръщане и къде ще се реализира то, Исус им отговори с няколко изречения:
“Казвам ви, в онази нощ двама ще бъдат на едно легло; единият ще се вземе, а другият ще се остави. Две жени ще мелят заедно; едната ще се вземе, а другата ще се остави. Двама ще бъдат на нива; единият ще се вземе, а другият ще се остави]. Отговарят му, казвайки: Къде, Господи? А Той им рече: Гдето е трупът, там ще се съберат и орлите…” (Лука 17:34-37) 
А сега забележи, че при грабването на Църквата едни ще бъдат взети, а други – оставени. Оставени защо? Естествено защото не са вярвали в Исус, а в някой друг, който се е представял за Исус. Имай вярата да приемеш разбирането, че Исус Христос ще грабне живото Си духовно Тяло, тоест, всички, които са имали пълнотата на Святия Дух и са участвали в Живота на Бога.
Кои остават тогава на земята? Естествено – онези, които, ако и да са се наричали християни, не са участвали в Живота на Бога, но са го напуснали и по тази причина не са достойни за Славата на Бога. Трудно ли ще ти бъде тогава да приемеш, че ако живото Тяло се грабва, то на земята ще остане мъртвото? И това мъртво тяло в пълна степен ще олицетворява отстъпилата от Господ Исус църква, която е била покварена и умъртвена от лешояда. А този лешояд, братко, не просто е кацал върху труповете на отстъпилите. Този лешояд е формирал и раждал орли на Луцифер. Как иначе да си обясниш думите на Исус:
“Гдето е трупът, там ще се съберат и орлите…”
Най-естественото за Бога е да противопостави на орела орел. Ето защо, когато вижда стотиците хиляди лешояди около трупа на тщеславието, Бог заповядва върху тези тъмни орли да дойдат небесни орли, които са орлите на Исус. Тук, в това най-дълбоко библейско знание, идва моментът, когато искам да ти говоря за разликата между Божиите и сатанинските орли. Защото орли на Исус в Небето ще бъдат онези, които са се показали като орли и на земята в съгласие с пророческите думи на Бог:
“Даже младите ще отслабнат и ще се уморят. И отбраните момци съвсем ще паднат. Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат…” (Исайя 40:30-31) 
Сега разбираш ли, че е нужно подновяване на силата ни като християни?
Понеже в духовния свят Луцифер вече се подвизава като орел и предстои не нещо друго, но неговото тотално превъзнасяне пред Троицата с явлението на Антихриста. Нещо повече – орелът, като олицетворение на Христовия образ в нас е нещо повече от една мотивация против орлите на Луцифер. Защото за мига на грабването Апостол Павел пише:
“Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха…” (I Солунци 4:16-17) 
Моля те да забележиш две неща от този стих. Първо – че сме грабнати. Второ – че посрещаме Господ във въздуха. Глаголът “грабвам” свързан с това, че ще посрещнем Исус във въздуха иде да ти покаже, че:
Исус иде като Орел за да прибере орлите Си!
Орелът е този който грабва и вдига във въздуха своите си и аз те моля да запомниш добре това. Същевременно да се насърчиш от думите на Исус, с които започвам да разглеждам същността на Божия орел. Ето тези думи:
“А от дните на Йоана Кръстителя досега небесното царство насила се взема и които се насилят го грабват…” (Матея 11:12)
Какво значи да се насилиш?
Това значи да платиш цената да си орел пред Лицето на Господа!
Досега ти разбра, че две неща определят Луцифер като орел пред Бога и това са гордостта и превъзнасянето. Следователно Бог ще противопостави на дявола две духовни качества в нас, които да противостоят на гордостта и превъзнасянето.
Кои са тези духовни качества?
Това са смирението и мъдростта.
Защо смирението? Защото няма друго качество, което да позволява на Бог да те издигне в небесни места, според както е писано:
“Облечете смирението; защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно…” [ (I Петрово 5:5-6)]
Защо мъдростта? Защото в нея пребъдва страхът от Бога, а никой, който ходи в страх пред Господ не ще превъзнася сърцето си. Ето защо, когато придобиваме от Исус смирение и мъдрост, тогава ние се упражняваме в смиреномъдрие, тоест, загребваме с духовни крила позиции в духовния свят, като постоянно се приближаваме към Бога!
Виж колко чудесни и насърчителни думи за смиреномъдрие ти дава Апостол Петър в първото си послание:
“А най-после, бъдете всички единомислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смиреномъдри…” (1 Петрово 3:8)
Виж и думите на Апостол Павел:
“Не правете нищо от партизанство или от тщеславие, но със смиреномъдрие нека всеки счита другия по-горен от себе си…” (Филипяни 2:3)
Забелязваш ли как Апостол Павел ти дава смиреномъдрието, като пълен антипод на тщеславието? Ако тщеславието беше връзката между гордостта и превъзнасянето, то на тази гордост и превъзнасяне наистина в пълна степен ще противодействат смирението и мъдростта.
Моля те да разбереш, че в това последно време, в което живееш, смирението и мъдростта са най-важните духовни качества, които ще те подготвят за грабването и ще те отведат на правилното място. И сега, понеже зная, че в сърцето ти Бог полага копнеж по тези две крила на Небесния орел, искам да ти дам най-дълбокото видение, което имах от Исус, понеже Той наистина е загрижен всички да бъдем Негови Небесни орли. Ето каква картина разкри Исус пред сърцето ми:
Видях прекрасен палат, построен на земята. Той блестеше целият от злато и сребро. Пред портите му се бяха събрали стотици хиляди вярващи, наредени на опашка. На покрива на този палат бяха застанали две личности. Отдясно стоеше Господ Исус Христос, имащ криле като орел. Отляво стоеше дяволът, изобразен като лешояд. Когато някой от вярващите попадаше в палата, той не се бавеше много, но изкачваше стълбите до покрива и от там вече се превръщаше в орел. Едни от вярващите се превръщаха в лешояди и дяволът-лешояд просто им посочваше с крилото си поднебесния град Вавилон, към който те отлитаха. А други от вярващите придобиваха крилете на Господ и Исус изпращаше ангелите Си да ги вдигнат към Небесния Ерусалим. Всичко това много ме учуди. И в този момент Исус ме вдигна при Себе Си и ми каза:
“Виждаш ли този палат? Той е построен от Господната мъдрост, за да се възвеличава Господното Слово. Вие дори си нямате на представа колко съвършено ненарушимо е Словото на Отца Ми. Няма човек на земята, чието сърце да не бъде привлечено от този палат, защото в него се намират богатствата на всяко сърце. Както забелязваш, Аз и дяволът стоим в краищата на покрива на този палат. Аз стоя от дясно, а той стои от ляво…”
“А защо, Исусе, Ти стоиш отдясно, а дяволът отляво?”
Тогава Исус ми отговори:
“Веднъж е дадено на човеците да живеят, а след това настъпва съд. Всеки човек може да избере разумът, с който да се движи в живота си. Защото Словото Ми казва, че:
“Разумът на мъдрия е в десницата му, а разумът на безумния в левицата му…” (Еклесиаст 10:2) 
Този палат разделя мъдри от безумни, вярващи от невярващи, чисти от мръсни, добри от зли. И както виждаш, едните идват при Мен, а другите отиват при лешояда. Едните получават крила за Небесния Ерусалим, а другите – крила за земния Вавилон. Колкото до това, че Аз стоя отдясно, а дяволът отляво, то Аз давам разум на мъдрите в десницата им, защото те имат Божия Сила, за да живеят по Волята на Отца Ми, а Силата се олицетворява от десницата. Докато дяволът заблуждава безумните отляво, защото отляво се намират сърцата им и те са вързани именно в сърцата си, за да се сбъдне изреченото Ми Слово, че гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Спомни си тук и притчата Ми, в която разделих овци от кози и там пак ще видиш същата закономерност. Разбираш ли това?”
“Да, Исусе! Но все пак не ми е ясно по силата на какъв духовен статут е изграден този палат на земята?”
Тогава Исус ми каза:
“Този палат има за основа точно определен съдбоносен стих от Свещеното Писание. Той е създаден от Отца Ми, за да превръща човеците в орли. И думите, които са в основата му, извират от Мъдростта на Небето, записана в “Притчи Соломонови”:
“Защото наистина богатството си прави крила, както орел, що лети към небето…” (Притчи 23:5) 
Разбираш ли сега, че крилата ще отговарят на богатството ти? Разбираш ли сега, че ти непременно ще станеш орел, който лети към небето? Въпросът не е дали си орел по принцип, а дали си Божий или дяволски. И ако в единия случай Небето ще те приеме, понеже си трупал съкровища в небесни места, то в другия ти само ще си въобразяваш, че живееш в Небето, така, както и Луцифер си въобрази, че може да остане на поста си, след като се възгордя и превъзнесе. Този палат е изпитание за всяко сърце, понеже в него можеш да видиш както богатствата на света, така и богатствата на Небето, както златото и среброто на земята, така и златото и среброто на Небето. И понеже всяко богатство владее сърцето на човека, то и затова, когато човекът се изкачи на покрива, той вече е определил и крилата си. Кажи на братята и сестрите Ми, че много църкви отчаяно се нуждаят от богатства в Небето. Пастирите на тези църкви са харесали повече земното, като са се отрекли от Небесното. Аз виждам как всеки ден лешоядът поразява в сърцата много Небесни служители и те отлитат към Вавилон, когото в заблудата си наричат Небесен Ерусалим. Той наистина е в небесни места, но това не са местата на Небето, а под Небето.
Вавилон е войнството на високопоставените.
Вавилон е раят на високоумните.
Вавилон е стълпотворението от тщеславни тухли и светско-демонична смола.
Вавилон е гордостта на мисълта: “Аз царувам!”, която вече е убила смирението на искреното:
“Той царува в мен!”
Вавилон е превъзнасянето на мисълта: “Ние сме Царството!”, която вече е убила мъдростта на вярата: “Той е Царят!”
Защо почти всички сте забравили писаното:
“Всяко нещо, което е съществувало, вече си е получило името; и известно е, че оня, чието име е Човек, не може да се състезава с по-силния от него…” (Еклесиаст 6:10)
Нима мислите, че можете да победите дявола вместо Мен? Нима мислите, че можете да се противопоставите на съблазните му без цялото ви сърце и всичките ви съкровища да са в Небето? Нима мислите, че когато той дойде при някого и му покаже богатствата и славата на всички земни царства и му ги предложи такъв човек ще устои без Аз да съм броня и щит на сърцето му? А някои са стигнали до там, че дори се молят на дявола да им даде богатствата си? Чудно ли ти е тогава, че той също е на покрива на този палат и дава крила на чедата си? Не казва ли Законът, че:
“Скритото принадлежи на Господа нашият Бог, а откритото на нас и на чедата ни…” (Второзаконие 29:29)
Под проклятието на Закона ли искате да бъдете или скрити в Моята Благодат? Защото ако искате да сте скрити с Мен в Бога, то трябва да умрете за богатствата на света! Защото ако искате крила на Небесни орли, то непременно трябва да се устремявате към богатствата на скритото, а не към съблазните на откритото. Защото наистина богатството си прави крила като орел. И ако Аз съм вашето богатство, то Аз ще бъда и вашите крила. Защото тогава Моето смирение и мъдрост ще ви възвисят пред погледа на Отца Ми. Но ако светът и моделите му са вашето богатство, то и крилата ви ще бъдат светските крила на лешояд…”
В този момент Исус прекрати видението и ме остави насаме със сърцето ми. От Силата на Неговото помазание аз вече ясно виждах кои са орли на Бога и кои – орли на Луцифер. Плачех и ми се искаше да прегърна всичките си братя и сестри и да викам с цялото си гърло, колкото ми глас държи да се отрекат от всяко тщеславие, защото всеки от нас има съдба от Бога да премине през този палат и да определи мястото си във вечността. Аз вярвам, братко мой, че словото на тази книга няма да те остави безразличен, защото днес над сърцето ти има два орела и всеки от тях е безкрайно жаден за сърцето ти.
Вярвам, че познаваш своя орел. Вярвам, че няма да сбъркаш Исус Христос от Назарет с един обречен, луд и покварен херувим. Амин и Амин!
Моля те, братко мой, в Името на Господ, Който те посети с тази книга, да я направиш достъпна за мнозина, като я разпространяваш сред братя и сестри, като нито за миг не се уплашиш от човешко или демонично гонение!
Авторът

Leave a Reply