ЗЛАТНИЯТ ОРЕЛ НА ЦЪРКВАТА – НАЧАЛО

НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА

Скъпи мой братко! В ръцете ти е третата книга от поредицата книги, разкриващи влиянието на падналият херувим Луцифер в последните времена пред пътя и живота на Църквата. Досега Исус ми даде помазанието Си, за да видя как изглеждат две от лицата на Луцифер, а именно – лицето на телето и лицето на лъва. Така аз написах книгите “Златното теле на Църквата” и “Златният лъв на Църквата”. Не зная дали си имал възможност да прочетеш тези книги, но би било добре да си го направил, защото така ще ти стане ясна и достъпна тази трета книга. Искам да знаеш, че когато Исус призовава някого, за да разкрие лицата на дявола, то такъв непременно ще срещне съпротивата на лукавия, защото желанието на Сатана всякога е било да бъде скрит и незабелязан за хората. Самата мисъл да насочиш меча на Божието Слово против лицата на падналия херувим е достатъчно голямо предизвикателство и хвърлена ръкавица към всички сили на Злото. Ето защо аз те благославям в Името на Исус и моля Бог да те облече с Божието Всеоръжие, за да не се уплашиш и смутиш от дълбочината на темите, които ще разгледам, понеже това са знания от Бога, идещи точно на времето си и в сезона си. Колкото повече Господ Исус ме водеше в дълбочините на Своята премъдрост, толкова повече разбирах, че ако съм знаел нещо, то не съм познал както трябва. Затова моля и теб да заживееш точно с тази нагласа, понеже в настоящото време измамата на дявола кара мнозина да се мислят за всезнаещи и всемогъщи и такива просто махат с ръка, когато Господ в Милостта Си поиска да ги посети. Същевременно категоричното откровение от Бога роди в мене нова увереност. Увереност, която започна да ми дава съвършен мир и радост. Увереност, че ако тази книга е попаднала в ръцете ти, то е, защото Бог е видял в тебе точния човек, стоящ на точното време и място. Изобщо, дойде времето, когато трябваше да освободя сърцето си от притеснението, че зли ръце биха късали Словото Божие, дадено ми от Небето. Защото не друг, но Бог сам заяви чрез пророк Исайя:
“Защото както слиза дъждът и снегът от небето, и не се връща там, но пои земята и я прави да произрастява и да напъпва, та дава семе на сеяча и хляб на гладния. Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми; не ще се върне при Мене празно, но ще извърши волята Ми, и ще благоуспее в онова, за което го изпращам. Защото ще излезете с радост, и ще бъдете изведени с мир…” (Исайя 55:10-12)
Аз твърдо вярвам, че Божиите думи в тази книга няма да се върнат празни при Исус, но ще извършат Волята Му и ще благоуспеят в назначението, което им е отредено. Същевременно зная, че Онзи, Който изпраща Словото Си по земята, знае до кое сърце ще стигне Словото Му и как това сърце ще се преобрази от Благодатта Му.
С тези начални думи аз искам да те насърча, за да отвориш не ума си, но сърцето си за дълбочините, в които ще се потопиш, и височините, в които ще се изкачиш. Създаден като херувим, Сатана има четири лица и всяко от тях има своя специфична роля. Но именно в лицето на орел е скрита най-дълбоката същност на дявола. Именно лицето на орел е онова изявяване на дявола против Църквата Христова, при което само малцина успяват да му противостоят и да го победят.
Когато получавах в сърцето си помазанието за написването на тази книга, аз получих и видение от Исус. Нека ти разкажа какво видях:
Исус хвана духа ми и ме постави на едно поле, което беше пълно с овце. След това Той ми каза:
“Виждаш ли, Стефане, това поле е светът, а овцете са Моите чеда…”
Забелязах как около овцете имаше много овчари, държащи тояги. Те пазеха овцете. Появеше ли се златно теле, те мигом изваждаха меч от ножниците си и стриваха телето на прах. Появеше ли се лъв, тогава измежду пастирите се намираха хора с лъвовидни лица, които изплашваха лъва и той не смееше да приближи стадото. Тогава Исус отново ми каза:
“Ето така изглеждат нещата в Моята Църква. Въпреки тоталната активност на дявола сред овцете Ми се намират хора с вярата на Давид и пророци с Меча на Моисей, които разгонват лъвовете на Луцифер и стриват на прах култа към Мамона. Моето Сърце е наистина удовлетворено от верните Ми слуги. Но сега се приготви да видиш нещо, поради което сърцето Ми страда…”
След думите на Исус небето над полето притъмня от облаци и изведнъж от облаците се стрелнаха ята от орли. Те се впуснаха над стадото и започнаха да кълват с острите си клюнове водачите на стадото, като направо ги завличаха. Тук дори стражите с лъвовидните лица, както и пророците с мечовете си не можеха да противостоят. Орлите грабваха водачите и се издигаха високо нагоре с тях, а след това ги пускаха от клюновете си. Така водачите падаха от голяма височина и разбиваха главите си в земята, а стадото оставаше без водачи и твърде скоро биваше атакувано от зверове. Тогава Исус с твърде сериозен глас ми каза:
“Дошло е времето на най-смъртоносната активност на Сатана. Активността на неговите орли. Активността на лешояда. Активността, която прави Моите служители да падат от високото и да умират от сблъсъка си със земята.
Ти видя какво сториха орлите на служителите Ми. Ти видя колко много от тях са безпомощни. И гледайки всичко това би ли решил, че Божията Сила се е изчерпала или Божието Спасение се е осуетило?”
“О, Исусе!” – отговорих аз – “Далеч да бъде от сърцето ми каквато и да е пораженческа мисъл или съмнение в Твоята Всемогъща Сила. Мисля, че става дума за нещо ново. Мисля, че става дума за най-великото изливане на Духа Ти, което ще защити стадото. Защото това изливане ще поднови силата на слугите Ти. Понеже на орлите на Сатана Ти ще противопоставиш орлите на Божието Царство…”
“Точно така е!” – отговори ми Исус и продължи:
“Защото именно днес е времето, когато Отец Ми прави актуално изреченото Си Слово чрез пророк Исайя:
“Даже младите ще отслабнат и ще се уморят. И отбраните момци съвсем ще паднат. Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат…” (Исайя 40:30-31)
Забеляза ли как младите и отбраните всред стадото Ми не знаеха какво да сторят против орлите на Луцифер? Забеляза ли как жално те гледаха на набезите на черните орли, без да могат да им противостоят? Причината за това е, че на орелът на Луцифер може да се противопостави само Господен орел. На онзи, който се издига в духовния свят може да се противопостави само друг, който също се издига в духовния свят.
Ти искаш ли да те издигна в духовния свят? Искаш ли онова Слово от Мен, което ще даде на братята и сестрите ти Силата и помазанието да станат летящи орли?”
“Господи!” – отговорих аз – “Сърцето ми е пред очите Ти. Вземи го и го напълни с Благодатното Си присъствие и помазание. Нека орлите на Луцифер се задавят в пиршеството си. Нека крилата им се отсекат. Нека клюновете им се счупят преди още да са ги забили в която и да е овца от стадото Ти…”
Тогава Исус ми каза:
“Аз ще направя словото в тази книга като Господни криле. Защото Аз ще ви избавя от примката на ловеца и от гибелен мор. С перата Си ще ви покрия и под крилата Ми ще прибегнете; защото Моята вярност е щит и закрила. Днес Небето има нужда от своите орли и орлите имат нужда от своето Небе. Моето Свято миро ще бъде върху сърцето ти и чрез теб ще оголя ненаситния лешояд на Злото, за да отрежа крилата му и за да счупя клюна му…”
Така видението от Исус се прекрати и аз почувствах как сърцето ми наистина е поставено под покрива на Всевишния и словото на тази книга започна да се пълни в мен от засеняването на Всемогъщия. Нека Божията Благодат те направи способен да разбереш цялото Небесно послание, така че наистина да бъдеш окрилен от Божието помазание! Амин и Амин!
Авторът

Leave a Reply