ЗЛАТНИЯТ ЛЪВ НА ЦЪРКВАТА – VI ГЛАВА

6. ВЯРАТА НА ДАНИИЛ ИЛИ ЗА СТОЕНЕТО НАД ЛЪВА

В тази последна тема искам да ти разкрия кое е онова духовно превъзходство, което Бог възпитава в нас, за да стоим винаги над дявола. Една дума събира в себе си смисъла на това превъзходство и тази дума е благочестието. През целия си живот трябва да се стремим към благочестието. Говорейки за изпитанията, които съпътстват вярата на християнина, Апостол Павел пише на Тимотей думите:
“А ти си последвал моето учение, поведение, прицелна точка, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта, гоненията, страданията; какви неща ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в Листра; какви гонения издържах; и от всички тях ме избави Господ. Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. А нечестиви човеци и измамници ще се влошават повече и повече, като мамят и бъдат мамени…” (II Тимотей 3:10-13)
Забелязваш ли, че всички, които искат да живеят благочестиво, ще бъдат гонени? Гонени защо? Ами именно затова, защото когато останалите край тях сложат главите си в устата на лъва, те ще откажат да го сторят и така ще станат духовно различими и неудобни за поклонниците на човешкия деспотизъм. “Тези не приемат авторитета на Еди кой си!” – ще шушукат едни. “Дайте да ги изгоним!” – ще предложат други. “Дайте да напишем писма и до други църкви, че и там да не ги приемат!” – ще добавят трети. И така – налице идва гонението. Виждаш ли, братко, аз не искам да те занимавам с ереси или доктрини. Аз не искам да ти пълня главата с каквито и да било религиозни глупости. Аз просто искам да разделиш в сърцето си покорството пред Бога от покорството пред човеци. Защото едното винаги стои над другото. Покорен на Бог, ти никога няма да се покориш на човеци. Покорен на човеците, ти никога няма да се покориш на Бога. Това е болезнена тема и изисква духовни усилия, за да бъде разбрана правилно. Когато аз питах Исус как лъвският образ на Злото просто бетонира позициите си в много църкви, Той ми каза:
“Стефане, когато дойде времето да напусна този свят, Аз събрах Моите ученици и им казах:
“Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих…”
Тогава Аз имах предвид само едно учение. Моето учение. Но ако погледнеш днешното състояние на църквите, ти ще видиш, че учението вече не е едно. Вярващите заменят думата учение с по-модерната дума – “доктрина” – но не в това е проблемът. Проблемът е, че Аз ви оставих една доктрина, а човешките авторитети и религиозният дух накъсаха тази доктрина, за да я смесят с много други доктрини.
Небето няма много доктрини. Небето няма много истини. Но човеците имат твърде много доктрини и робуват на твърде много човешки истини. Лукавият реши, че покрай сухото може да гори и суровото и покрай Истината Ми могат да виреят и много други истини. Затова покрай Истинската Ми Църква се появиха и много други църкви. И тези, които са в другите църкви, мразят и гонят всеки, който се опитва да прогледне и влезе в Истинската Ми Църква. Ето затова ви е необходимо благочестието. Не благочестието, като средство за печалба, но благочестието, пълно със задоволство. Благочестието с радост, че претърпявате гонение заради Името Ми. Благочестието, като приглеждане на сиромасите и съвършено странене от всеки светски квас. Само с такова благочестие вие ще стоите в позиции над лъвския образ на Злото и няма да размените Славата Ми срещу образ на смъртен човек, политика на смъртен човек, амбиции на смъртен човек, деспотизъм на смъртен човек. Виж сега каква вяра имаше Даниил, защото неговото благочестие наистина устоя над лъвовете на Злото…”
А сега, братко, нека видим какво се случи с пророк Даниил. Спомняш ли си как в библейския разказ за него се казва, че беше княз над сто и двадесет сатрапи, поставени от цар Дарий? И освен него, като княз, имаше още двама князе. Даниил имаше много висок пост в царството на Дарий и едновременно с това той вярваше в живия Бог Йеова. Това не се харесваше на дявола. Това никак не се харесваше и на онези сатрапи и князе, които вярваха в собствените си идоли и измислени божества. Те се решиха на едно беззаконие против Даниил, като си рекоха:
“Няма да намерим никаква причина против тоя Даниил, освен ако намерим нещо относно закона на неговия Бог…” (Даниил 6:5)
Прогледни духовно в това намерение на сатрапите и князете и ти ще се убедиш, че зад думите им прозира същинската амбиция на дявола-лъв:
Да търси причини против Божиите помазаници, като ги принуждава да правят компромиси с Божия Закон!
Ето тук в пълна степен проличава кои са благочестиви и кои нечестиви. Какво направиха сатрапите и князете? Каква бе клопката, която приготвиха на Даниил? Нека разберем това, като прочетем думите им, обърнати към цар Дарий:
“Царю Дарие, да си жив до века! Всичките князе на царството, наместниците и сатрапите, съветниците и управителите като се съветваха решиха да поискат от царя да издаде указ и да обяви строга забрана, че който, до тридесет дни, би отправил някаква просба до кой да било бог, или човек, освен до тебе, царю, той да се хвърли в рова на лъвовете. Сега, царю, утвърди забраната и подпиши писмената й форма, за да не се измени според закона на мидяните и персите, който не се изменява…” (Даниил 6:6-8)
Искаш ли да видиш как процъфтява човешкият деспотизъм? Ами тогава просто му създай удобна доктрина. Измисли някаква забрана и ето ти най-големия вход за лъвския образ на Злото. А сега си помисли какво му беше на Даниил. Той знаеше, че е на служба към цар Дарий. Той знаеше колко категорично е всяко царско решение. Но този път той видя как царското решение не просто беше категорично, но и против Закона на Бога. До този момент Дарий нямаше конфликт с Даниил, нито Даниил – с Дарий. Нещо повече – царят уважаваше твърде много Божия човек поради превъзходния му дух и мъдрост, знание и опит. Но Даниил не се смути от указа. Словото показва друго, а именно:
“А Даниил, щом се научи, че била подписана писмената забрана, влезе у дома си, и, като държеше прозорците на стаята си отворени към Ерусалим, падаше на колената си три пъти на ден, молещ се и благодарящ пред своя Бог, както правеше по-напред…” (Даниил 6:10)
Замисли се над това, което правеше Даниил, защото тук се открива съвършеното свидетелство за благочестие. Забележи подчертаното изречение, защото Исус ми откри, че в него е скрито съвършеното стоене над лъвовете на Злото. Нека ти предам думите на моя Спасител, защото те са така скъпоценни за сърцето ти:
“Готови ли сте да държите прозорците на стаите си отворени към Ерусалим? Готови ли сте да държите очите на сърцата си отворени към Божието Царство? Готови ли сте да се молите и благодарите на Небето за всяко изпитание и гонение, с което се възвеличава Името Ми? Голяма е тогава наградата ви на небесата, защото така гониха и пророците, които бяха преди вас. Защото същината на всяко благочестие е именно в това – към кого или към какво сте отворили очите на сърцата си. Няма значение кой какво ще ви каже. Няма значение кой как ще реагира. Има значение само това – пред кого ще се поклоните и чия воля ще извършите. Защото волята непременно ще доведе със себе си и силата. Покорството пред човешката воля ще отвори врата на човешката сила и тя ще се превърне в насилие над сърцата ви. Покорството пред Божията Воля ще отвори врата на Божията Сила, която ще ви съхрани и запази съвършени и цели, без недостатък и повреда…”
Виждаш ли, братко, ти държиш в ръцете си Библията. Тя е Божията конституция. В нея са записани повеленията и правилата, които водят до святост. Тази конституция е по-велика от всяко човешко учение, по-силна от всеки напън на Злото, по-превъзходна от всяка догма и доктрина. Даниил не се смути от царския указ. Той не каза:
“Господи, това е положението! Досега Ти се покланях и слушах Твоята Воля, но забраната си е забрана. Не вярвам Ти да искаш Дарий да ме хвърли на лъвовете, нали?”
Нямаше такова нещо в сърцето на Даниил. Няма и не може да съществува такова нещо в Христовото благочестие. Словото показва, че дори Дарий беше притеснен от собствения си указ и сънят побягна от очите му, защото виждаше как на мушката на забраната стои най-превъзходният му поданик и служител. Дарий се притесни сериозно, защото по силата на писаното Даниил щеше да бъде хвърлен в рова на гладните лъвове. И този цар, не можейки да се отметне от забраната, която собственоръчно е подписал, хвърли Божият човек в рова при лъвовете и му каза:
“Твоят Бог, Комуто ти служиш непрестанно, Той ще те отърве…” (Даниил 6:16)
Аз се моля сега Бог да ти даде Неговия поглед, за да разбереш най-важното от тази тема. Аз се моля сега Бог да ти открие, че не толкова лъвовете в рова, колкото лъвовете, които скалъпиха забраната и я поднесоха за подпис при Дарий, бяха най-сериозният противник на Даниил! Това бяха лъвовете на човешките и религиозни авторитети. Това бяха лъвове, чиято хитрост, злоба, завист и презрение Сатана използва умело, за да се отвори вход за погубването на Даниил. Цар Дарий нямаше това виждане, защото беше езичник. Затова се уплаши и притесни. Но Даниил вече беше победил лъвовете на дявола, за да остане невредим и от земните лъвове. Победата на Даниил беше духовна. Това беше победа на Божия Авторитет в сърцето му над авторитета на човешки царе, князе и сатрапи. Ето такава победа Господ иска да имаш и ти в живота си за Него. Защото когато цар Дарий, разтреперан отвали камъка на рова, който лично бе запечатал и плачейки извика:
“Данииле, служителю на живия Бог, твоят Бог, Комуто ти служиш непрестанно, можа ли да те отърве от лъвовете?” (Даниил 6:20)
Тогава Даниил излезе невредим от рова и заяви на царя:
“Царю, да си жив до века! Моят Бог прати ангела Си да затули устата на лъвовете, та не ме повредиха, защото се намерих невинен пред Него; още и пред тебе, царю, не съм сторил никакво прегрешение…” (Даниил 6:21-22)
А сега, братко мой, запомни тайната на съвършеното благочестие:
Когато ти затулваш устата на човешките авторитети в Църквата, за да се възвиси и възцари Божият Авторитет, тогава Бог праща ангела Си, за да затули устата на всеки демон, който би искал да те убие или утесни!
Имаш ли вярата да ходиш така пред Господа? Алелуя! Тогава ти наистина си напоен от словото на тази книга и лъвския образ на Злото няма никаква власт и сила върху теб! Бог да те благослови с всичко, което прочете и от което се вдъхнови! Амин и Амин!
От Името на моя Господ Исус Христос те моля да разпространяваш словото на тази книга всред братя и сестри, като нито за миг не се уплашиш от човешко или демонично гонение! Авторът

Leave a Reply