ЗЛАТНОТО ТЕЛЕ НА ЦЪРКВАТА – I ГЛАВА

1. ЗЛАТНОТО ТЕЛЕ НА ЦЪРКВАТА

Спомняш ли си мига, когато ръката на Исус те отне от този свят и те постави сред спасените? Спомняш ли си мига, разтърсил цялото ти естество, когато всичко нечисто и греховно вътре в теб е започнало да излиза и сълзите ти са ти носили все повече и повече щастие и мир и все по-малко страх и болка? Никой християнин не може да забрави тези мигове, защото те са толкова скъпи за сърцата ни. И виждаш ли сега, както ние днес напускаме с вяра в Исус властта на грешния и обречен свят и започваме да живеем, водени от Божията ръка, така израилтяните напуснаха Египет, мястото на робство, и водени от Пророк Моисей тръгнаха към обещаната земя. Дали обаче всички някога следваха Бога с право сърце? Дали всички днес Го следват с покорство и искреност? Дали не става така, че мнозина телом са в Църквата, но духом са в света? Дали не става така, че Божият Храм се пълни с непокаяни грешници, готови да препъват неутвърдените във вярата и да им предлагат друг дух, друг Исус, друго благовестие? Истината е, че точно тази тенденция се е засилила невероятно много в това последно време. И когато Бог отвори очите ми, за да я видя, от устата ми просто се изтръгнаха въпроси:
“Боже, защо е тази поквара? Какво означават всички тези нови лъжеучения, които заразиха устата на много пастори? В Евангелието Ти такава църква няма. В Евангелието Ти такива проповеди няма. Тези проповеди и лъжеучения не показват Пътя, скриват Истината и отнемат Живота…”
А Исус ми каза:
“Знаеш ли колко е дълъг пътят към Небето? Знаеш ли, че Аз цели тридесет години се подготвях, за да извървя успешно последните три? А днес очите Ми наблюдават хора, които три години се подготвят, за да вървят успешно тридесет. Такива хора не са ли все още слепи? И слепец слепеца ако води, то не ще ли паднат и двамата в яма? Няма ли дяволът да подготви клопка за такива хора? Няма ли Изходът от този свят да бъде осуетен и вярващите да попаднат именно в ямата? Спомни си каква беше ямата на Израил след излизането от Египет и така ще разбереш и ямата на много църкви след излизането им от света…”
Спомняш ли си братко записаното в “Книгата Изход”? Спомняш ли си, че в обществото на израилтяните имаше личности като Корей, Датан и Авирон, в които дяволът разпалваше носталгия по Египет? Тези хора презираха Бога в сърцето си. Те не обичаха Онзи, Който им разтвори със Силата Си Червеното море. Те не обичаха Онзи, Който им беше облачен стълп денем и пламенен огън нощем.
Ами да си бяха останали в Египет при Фараон!
Защо, при все, че мразеха Йеова и пророка Му Моисей, вървяха с Господния народ? Защо при все, че обичаха Фараон, не се върнаха при него в Египет? Всеки от нас трябва да си зададе именно тези въпроси, защото те са много важни. А истината е една и тя гласи следното:
Дяволът винаги е искал да има свои внедрени слуги сред Господния народ. Тези слуги няма да му свършат работа, ако са си останали в Египет. Но тези слуги ще му свършат работа, ако се смесят така с обществото на вярващите, че на пръв поглед да станат досущ като тях. А сега забележи, че още щом Господ извика пророк Моисей на планината, за да получи каменните скрижали със заповедите, слугите на дявола, които останаха долу, веднага започнаха да заразяват с говоренето си всичките човеци. Спомни си как Исус ти е казал, че малко квас заквасва цялото тесто. Така и малко говорене от една шепа Божии противници закваси в онзи момент целия Израил.
Ако можехме да бъдем свидетели на това беззаконие, но седнали на Небесни столове пред Престола на Бога ние щяхме да видим как херувимът Луцифер е изявил лицето си на теле и със стотици хиляди религиозни демони е започнал мощно да засенява Израил. Неговите демони са били нещо като усилвателя за един магнетофон, така че ако магнетофонът възпроизвежда записа, силата на звука да бъде достатъчно висока, за да се чуе от мнозина. И изведнъж всички израилтяни са започнали да свалят от ушите си и ръцете си златните си украшения и накити и да ги събират в огромно количество, за да ги дадат на Аарон. Демоните в сърцата им са били толкова силни, че са отворили и сърцето на Аарон, където е влязъл най-силният демон. След това те са му казали:
“Аароне, Моисей е измамник! Докога ще търпим експериментите му? Няма ли богове сред нас, които да ни изведат и покажат пътя, та трябва стотици хиляди да чакаме един самозванец? Вземи това злато и боговете ще ти кажат точно какъв образ да му придадеш, за да пожертваме на образа и да му се поклоним, защото вече седмици наред Моисей го няма…”
Можеш ли да си го представиш този Аарон? Човек, хапещ нервно устните си и чудещ се как да успокои развълнуваните тълпи. Накрая той решава. Събира златото на Израил, разтопява го и с вдъхновение, идещо лично от сърцето на Луцифер, им извайва едно златно теле. Помисли само! Златото, което с Божието благоволение египтяните подариха на израилтяните, та Израил да излезе богат от Египет, в един момент е послужило, за да се изобрази огромен идол. И този идол е владеел сърцата на всички, пожертвали златото си за него. Всяка обица, гривна и накит са се влели в него, за да го изобразят. В този момент целият Израил се е влял духовно в образа на телето, в засеняващото излъчване на Луцифер. И в следващият миг всички са започнали да крещят неистово:
“Тия са боговете ти, Израилю, които те изведоха от Египетската земя…”
А сега приеми мъдрост от случилото се с Израил, за да пренесеш някогашната библейска история в днешно време. Няма ли и днес потомци на Корей, Датан и Авирон? Не ги ли видя чувствителното сърце на Апостол Петър, който каза:
“Но имало е лъжливи пророци между людете, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, Който ги е купил, та ще навлекат на себе си бърза погибел. И мнозина ще последват техните похотливи дела, поради които човеци пътят на истината ще се похули. От лакомство те ще ви мамят с престорени думи; но тяхната присъда, отдавна приготвена, не се забавя, и тяхното погубление не дреме…” (II Петрово 2:1-3)
Каква по-голяма гибелна ерес, по-категорично отричане от Исус и по-бърза погибел от тези, при които вярващите се подадоха на престорените думи на лъжепророците на Сатана? Каква по-голяма мерзост от тази, когато решиха, че могат да въздигнат като идол богатствата на света, богатствата на последния Египет и да започнат да им се покланят? Знаеш ли как се нарича този идол? Знаеш ли как засенява неговия образ? Цялата тази книга ще говори за влиянието му и затова те моля да запомниш:
Фалшивата доктрина за финансовия просперитет е златното теле пред Църквата на последното време!
Как да разбираш това? Нека последователно разгледам смисъла на този сатанински образ, както и неговото влияние върху хората. За целта искам да те направя свидетел на реакцията, която имаше Господ, когато Израил започна да се кланя на златното теле. Ето Божиите думи:
“Тогава Господ каза на Моисея: Иди, слез, защото се развратиха твоите люде, които си извел от Египетската земя. Скоро се отклониха от пътя, в който съм им заповядал да ходят; направиха си леяно теле, поклониха му се, пожертваха му и рекоха: Тия са боговете ти, о Израилю, които те изведоха от Египетската земя…” (Изход 32:7-8)
Забележи, братко, че Господ вече не виждаше Израил като Негов народ и Негови люде. Господ казва на Моисей:
“…защото се развратиха твоите люде, които си извел от Египетската земя…”
Защо реагира така Бог? Не би ли трябвало да каже:
“Защото се развратиха Моите люде, които изведох от Египетската земя…”
Когато аз питах Святия Дух за реакцията на Отец, Той ми каза:
“Когато някой е от Господните люде, той никога не може да сбърка пътя. Исус ви казваше в Евангелието:
“Моите овце познават Гласа Ми и подир чужд няма да последват!”
Ето защо в онзи момент Господ искаше да подчертае пред Моисей, че грешните израилтяни са просто човеци, изведени от човек, а не Божий народ, воден от Господа…”
Представяш ли си братко каква мъка е преживял Моисей, когато е чул Бог да говори така? Но Бог наистина отговори съвършено точно и в думите Му се разкрива първата причина за появата на златно теле. Аз ще я запиша, а ти я запомни:
Първата причина за появата на златно теле всред Господния народ е действието на човешки авторитети!
Фактът, че някога Израил се повлия от човеците Корей, Датан и Авирон, а Аарон се покори на искането на човеци, а не на Истината на Бога, иде да ти покаже, че Господ не може да счита такива човеци за Господни. Те са земни човеци, водени по човешки. Същото е днес в Църквата. Човеци, водени от човеци, изливат последното златно теле, на което се кланят. И пастирите, подобно на Аарон, не могат да вземат контрол върху Божието стадо, но според душевните пориви на мнозината решават да угодят на страстите им. Такива са забравили как Исус погледна на Петър и му каза:
“Махни се зад Мене, Сатано. Ти си Ми съблазън; защото не мислиш за Божиите неща, но за човешките…” (Матея 16:23)
Такива са забравили твърде верните думи на Апостол Павел:
“Защото на човеци ли искам да угоднича сега, или на Бога? Или искам да угаждам на човеци? Ако бях още угаждал на човеци, не щях да съм Христов слуга. Защото ви известявам, братя, че проповядваното от мене благовестие не е човешко…” (Галатяни 1:10-11)
Знаеш ли какво става, когато Божието благовестие стане човешко? Става това, че църквите тръгват по пътя на човеци, готови да угаждат на човеци, готови да изкористят и напаснат Словото Божие така, че да не влиза в конфликт с човешките им критерии. А сега помисли. Кой е прицелът на целия свят? Какво търсят най-много човеците на този свят? Към какво най-много се стремят? Бъди сигурен, че в 99. 9 % от случаите ще чуеш един отговор:
Финансов просперитет!
Човеците мислят за пари.
Човеците мечтаят за пари.
Човеците говорят за пари.
Човеците работят за пари.
Човеците пеят за пари.
Човеците играят за пари.
Човеците се състезават се пари.
Човеците продават за пари.
Човеците залагат пари за повече пари.
Човеците разменят пари за други пари.
Човеците се скарват за пари.
Човеците лъжат заради пари.
Човеците крадат пари.
Човеците продават съвестта си за пари.
Човеците убиват други човеци за пари…
Изобщо, ако се замислиш ще видиш, че не светът движи парите, но парите движат света. И сега се запитай:
Тези пари, които движат света, да им позволим ли да движат и Църквата?
Няма ли тогава християните да мислят за пари?
Няма ли тогава християните да проповядват за пари?
Няма ли тогава християните да работят на Божията нива за пари?
Няма ли тогава християните да пеят за пари?
Няма ли тогава християните да продават Божии дарове за пари?
Няма ли тогава да стават разцепления в църквите заради пари?
Няма ли тогава християните да продават Святостта си за пари?
Няма ли тогава християните да убиват вярата заради пари?
Истинският отговор на всички тези въпроси е този, че ако светът издигна парите като идол и така направи едно гигантско златно теле на Сатана, то в много църкви се почувства влиянието на това златно теле и те също започнаха да му се кланят! Това не е мое виждане, но Божие виждане. Защото покорството пред човешки авторитети ще вкара в Църквата човешкия път. А той никога не е бил като Божия. Човешките мисли никога не са били като Божиите. Нека прочетеното дотук да те накара да възлюбиш Божиите пътища и мисли, защото за това златно теле пред Църквата има да се каже много нещо. То е един от образите на падналият херувим и този образ неслучайно е теле.
Преди да те въведа в дълбокото на тази тема, защото досега разглеждах само явното и видимото, нека ти припомня едни чудесни думи на Апостол Павел:
“Но знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя…” (Римляни 8:28-29)
Виждаш ли, че всичко съдейства за добро на онези, които любят Бога? Затова в началото на тази книга аз те питах влюбен ли си в Исус. Защото когато обичаш Исус ти ще станеш съобразен на Неговия Образ и Той в действителност ще бъде твой брат. А сега нека ти прочета този стих, като му поставя духовен контрапункт:
“Но знаем, че нищо не съдейства за добро на онези, които не любят Бога и по тази причина не са призовани според Неговото намерение. Защото такива вече са предузнати и предопределени от дявола да бъдат съобразни с образа му на златно теле…”
Съгласен ли си с този контрапункт? Съгласен ли си, че любовта ще отведе сърцето ти при оня, когото любиш? Въпросът е какво става с тези, които любят образа на лукавия и търсят златното му теле?
Естествено е, че когато някой търси златното теле, то и златното теле ще търси този някой да го погълне. Знаеш ли какво е едно теле? Това е млад вол. А с какво се храни един млад вол? Естествено че с трева. Тогава излиза, че онзи, който търси образ на теле, ще приеме от Господ съдбата на трева в живота си. Искаш ли да видиш кои Словото Божие е видяло като трева, тоест, достойни за поглъщане от засеняващия образ на падналия херувим? Ето библейски стихове, които ще ти помогнат да разбереш всичко това:
“Глас на един, който казва: Провъзгласи! И отговори се: Що да провъзглася? – Всяка твар е трева, и всичката й слава като полския цвят; тревата съхне, цветът вехне; защото дишането Господно духа върху него; наистина людете са трева! Тревата съхне, цветът вехне, но словото на нашия Бог ще остане до века…” (Исайя 40:6-8)
“Всяка твар е трева…” – говори Словото. Това иде да покаже, че всеки езичник е под прицела на засеняващия херувим. Славата на земните човеци е като полския цвят. Те изсъхват и увяхват, защото дишането Господно духа върху тях, тоест, такива човеци вървят срещу вятъра на Божието изобличение, незнаещи, че всеки, който върви против Волята на Бога, е обречен да изсъхне именно като трева. Тревата съхне и цветът вехне! Ето такива човеци дяволът иска да има в изобилие. Защото ги поглъща не нещо друго, но златното теле. Разбираш ли това, което ти говоря? Слава на Бога, ако го разбираш, защото Словото Божие казва в псалома:
“Скотски човек не знае това, нито го разбира безумен, че нечестивите изникват като тревата, и всички, които вършат беззаконие, цъфтят, само, за да се изтребят вечно…” (92:6-7)
Разбираш ли сега, че ако някога Израил се поклони на едно златно теле, то причината беше в това, че Господните люде се бяха превърнали в трева? Понеже какво друго да поглъща златното теле, освен трева? Какво друго да гълта фалшивата доктрина за финансов просперитет в това последно време, освен тревата в Църквата? Само че много вярващи не разбират една простичка истина. Това е истината, че влиянието и активността на златното теле в това последно време е заповядана от Бога, за да се изчисти Храмът Му от всичката трева, която е поникнала там. Според верните стихове това изглежда така:
“И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата…” (II Солунци 2:11-12)
Сега разбираш ли, че наистина това последно златно теле поглъща с огромна сила, защото му е даден достъп? И знаеш ли ти кои са потенциалните му жертви? Помисли върху следната изповед:
“Поразено е сърцето ми и изсъхнало като трева, защото забравям да ям хляба си…” (Псалом 102:4)
Когато забравиш да се храниш с Хляба Христос, Който слиза от Небето, за да ти даде Вечен Живот, тогава сърцето ти е поразено и изсъхнало като трева. А дяволът винаги забелязва всяка трева. Той храни телето си и вкарва под засеняващата си власт всеки, който се открие за погледа му.
А сега нека да продължа с нещо много важно. Аз искам да бъдеш убеден, че именно фалшивата доктрина на финансовия просперитет е златното теле на дявола. Тази доктрина учи вярващите да употребяват вярата си за получаване на просперитет за земното. Тази доктрина учи, че Христос дойде и плати с Кръвта Си, за да те направи богат на земята. Тази доктрина те учи, че като посееш в Бога пари, Той ще ти върне много повече пари, а когато посееш многото повече пари, Той ще ти върне толкова, че да си осигурен с постоянен просперитет и благоденствие на земята. Само че тук вече има проблем. И проблемът е в това, че Исус не плати с Кръвта Си, за да те прави богат на земята. Исус плати за теб с Кръвта Си, за да те направи богат в небесните места! Той не ти каза да събираш пари, защото те са от този свят, а в Неговия свят няма пари. Той не ти каза да употребяваш вярата си за увеличаване на парите ти. Друго каза Той:
“Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат; защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти…” (Матея 6:19-21)
Виждаш ли колко прекрасен е нашият Господ? Виждаш ли, че Той гледа вместо теб и вижда по-добре от теб? Виждаш ли, че Той те предупреждава какво ще се случи с онези съкровища, които събираш на земята? А съкровището винаги отговаря на властта, която те владее. Когато съкровището е земно, владее те земното. Когато съкровището е Небесно, владее те Небесното. Но превъзходството на Небесното е в това, че не го крадат крадци и не го пояжда ръжда. Виж най-вече последното, което ти говори Господ. Защото Той категорично казва:
“Където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти…”
Ти можеш ли да направиш от видимото невидимо? Можеш ли тези земни хартийки, наречени пари, да ги складираш в небесни места? Хайде, направи опит, ако искаш! Напълни портфейла си с пари и го остави на тротоара, без да го държиш под контрол. Как мислиш? Ще забележат ли хората портфейла ти? Няма ли първият, който го забележи, да се наведе, да вземе парите ти, да се огледа гузно дали не го е видял някой и да офейка? Какво е станало тогава с парите ти? Нищо повече от онова, което Исус обеща като съдба за земните съкровища. А сега си представи друго развитие на нещата. Напълни портфейла си с пари и излез на градската улица с една молитва, с едно желание, с един мотив:
“Господи, отвори очите ми и ми покажи бедните, които нямат пари, а Ти искаш да запълня нуждите им. Аз Ти благодаря за чудесната привилегия, която Си ми дал, а именно – да бъда Твой слуга…”
След това дай парите си на първия просяк, който няма или на клошаря, който рови в кофите за боклук и търси хартия за вторични суровини или празни бутилки.
Къде са отишли тогава съкровищата ти? Може ли крадец да ги открадне или ръжда да ги пояде? Не е ли бил точно тогава Господ съкровището на сърцето ти, а земните пари – начин да зарадваш Сърцето Му и да удовлетвориш Волята Му! Това е твърде различно от доктрината за финансовия просперитет. Защото има нещо по-прекрасно и възвишено от това да имаш повече пари от другите, защото повече си посял. И това по-прекрасно нещо Библията разкрива с думите:
“Две неща прося от Тебе; не ми ги отказвай преди да умра: – Отдалечи от мене измамата и лъжата; не ми давай ни сиромашия, ни богатство; храни ме с хляба, който ми се пада; да не би да се преситя, и се отрека от Тебе и да кажа: Кой е Господ? Или да не би да осиромашея, та да открадна и да употребя скверно името на моя Бог…” (Притчи 30:7-9)
Виждаш ли, че Словото говори за Хляба, Който ти се пада, а не за цял камион пълен с хляб, който да имаш в повече? Виждаш ли, че съвършеният молител по Божията Воля не иска нито сиромашия, нито богатство? Защото сиромашията ще те накара да откраднеш. Защото богатството непременно ще те накара да се отречеш от Бога и да се поклониш на златното теле. Колкото до нещо повече в защита на това, то нека и двамата се доверим на Апостол Яков:
“Братът, който е в по-долно състояние, нека се хвали, когато се въздига, а богатият – когато се смирява, понеже ще прецъфти като цвета на тревата. Защото слънцето изгрява с изсушителния вятър, тревата изсъхва, цветът й окапва, и красотата на изгледа й изчезва: така и богатият ще повехне в пътищата си…” (1:9-11)
Ето ти я отново същата трева, която златното теле на Сатана обича да поглъща. И ако Словото Божие те предупреждава, че богатият ще прецъфти като цвета на тревата , то да употребяваш ли фалшиви доктрини за финансов просперитет, та да забогатееш? Няма ли тогава сам и съзнателно да се стремиш към този стих за богатите, който да стане за теб съдба и предопределение? Когато аз питах Исус какво е Неговото отношение към хората, които сеят, водени от доктрината за финансовия просперитет, Той ми каза:
“Аз ви оставих Моя Път, Моята Истина и Моят Живот. В този Път, в тази Истина и в този Живот има един беден Лазар, който отиде в Лоното на Авраам. Вън от този Път, Истина и Живот имаше един богаташ, който отиде в пъкъла.
Научете се да живеете с вяра! Научете се да искате от Небето да снабдява вашите нужди, а не вашите желания! Доктрината на финансов просперитет не работи за снабдяване на нужди, а за осъществяване на желания. Понеже нуждата ви Отец Ми ще задоволи с това, което ви се пада. А желанията са нещо повече от нужда и Небето не благоволи в тях, понеже водят до пресищане, преяждане и отричане от Вечния Живот. Нуждата ще те накара да уповаваш на Божията достатъчност. А желанието – на това да получиш своите блага приживе. Спомнете си какво каза Авраам на богаташа:
“Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, така и Лазар злините; но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш…” (Лука 16:25)
Не разделите ли нуждата от желанието, то не сте разделили душата от духа. Понеже желанията препъват душевните, а пък запълването на нуждите е за духовните. Фалшивата доктрина на финансовия просперитет е създадена от дявола, за да накара християните да изконсумират благата си приживе, да затлъстеят сърцата им и в тлъстината и преяждането си да се отрекат от Името Ми, Пътя Ми, Истината Ми и Животът Ми. Не предупредих ли в Евангелието да внимавате да не затлъстеят сърцата ви от преяждане? И нямах ли тогава предвид именно атаката на дявола чрез златното теле? Защото, след като се поклони на телето, целият Израил седна да яде и пие, а после стана да играе. Не повтарят ли днес греха му и църквите на финансовия просперитет? Ако Аз исках да доказвам доктрина за финансов просперитет на земята, то в края на Пътя Си не щях ли да бъда най-богатият в света? Защо забравихте как Павел ви каза:
“А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда от Своето богатство в слава…”
Не казах ли Аз, че мъчно богат ще влезе в Царството Ми? Не казах ли, че е по-лесно камила да премине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Царството? Нима искате игото Ми от благо и леко да го направите невъзможно и непреодолимо? Защото именно такова го прави финансовият просперитет. Той разделя сърцето на две и кара вярващите да превръщат Името Ми във формула за трупане на банкови сметки. Вие защо сте повярвали в Мен? Да спасите душите си или да напълните портфейлите си? Къде казах, че ще ви бъде голяма наградата? В света или на небесата? Какво повече да иска Божий човек от Божията достатъчност? Защо когато трябва да извикате “Доволно е, Господи, това, което Си ми дал!” вие гледате и казвате, че ви е малко? Забравили ли сте писаното:
“Окото не се насища с гледане, нито се напълня ухото със слушане…” (Еклесиаст 1:8)…”
Помисли, братко, напълни ли се окото на Ева с гледане? И когато тя посегна на забранения плод от какво беше водена? От нужда да го вкуси или от желание? Бог не беше дал на първите човеци нужда от непокорство и грехопадение. Но дяволът вкара в тях желание за грехопадение. При толкова много плодове, които имаше в градината, Ева едва ли е имала нужда да се нахрани. Ако би имала, то би се нахранила с позволените плодове. Но тя имаше желание, а не нужда. Защото желанието е плод от душевна лакомия, докато нуждата – естествено запълване на това, което ни липсва. Тази е причината Апостол Павел да заяви:
“Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христа. Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го търпите…” (II Коринтяни 11:3-4)
И сега нека отново те върна на финансовия просперитет. Не е ли той друго благовестие, което сърцата лесно търпят? Не е ли той друг дух, проповядващ вяра за богатства на земята? Какво експлоатира той в сърцата? Нуждите или желанията? Защото думата “просперитет” ще рече “преуспяване”. И когато тази дума се обвърже с финансите на хората, то тогава можем да говорим за преуспяване с финанси. Тогава хората стават богати. А сега помисли мисълта да станеш богат на нуждите ли отговаря или на желанията? Никъде в Библията Бог не е говорил, че ще задоволява желания. Исус Христос не е златната рибка, която изпълнява по три желания. Божията снабдяваща сила иде да запълни нужди. Колкото до желанията, то ти вече знаеш кой експлоатира желанията. Това е онзи, който събори първите човеци с пожелание, а не с принуждение. Затова Исус не те иска богат в земното. Той те иска богат в Небесното. Запомни, че когато истинският християнин има желание за Небесното, тогава Бог запълва нуждите му за земното! Когато поклонникът на златното теле има желание за земното, тогава се ликвидира връзката му с Небесното! Нека отново те убедя в това, като видим какво ти казва Апостол Яков:
“Пожелавате, но нямате; ревнувате и завиждате, но не можете да получите; карате се и се биете; но нямате, защо не просите. Просите и не получавате, защото зле просите, за да иждивявате в сластите си…” (4:2-3)
Забележи сега, че онзи, който се води от желание, не може да получи от Бога. Защо не може? Защото не проси. А знаеш ли кой проси? Просякът е този, който проси. И когато един просяк е тръгнал да проси, той защо проси? Поради нужда или от желание?
Естествено, че поради нужда. Просякът просто иска Бог да запълни нуждата му. Но Яков добавя, че дори и в това отношение някои зле просят. Защо зле просят? Ами защото онова, което просят, не е продиктувано от нужда, но отново от желания, за да иждивяват в сластите си! Защото сластта е силно и неовладяно душевно или плътско желание, а не нужда! Нека всичко това те убеди, че финансовият просперитет е опасна примка на дявола, която кара хората да презрат нуждите и да се посветят на желанията. Така те отпадат от духовната си връзка с Бога и с душевната си вяра моментално намират златното теле на Сатана. Аз не искам ти да бъдеш от тази категория хора и затова сега ще продължа с разглеждането на проблема на просперитета.

Leave a Reply