ВОДИТЕ НА ПОРУГАНИЕТО – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С РЕВНОСТТА И УКОРЯВАНЕТО

“Чужд станах на братята си, и странен на чадата на майка ми. Защото ревността за Твоя дом ме изяде, и укорите на ония, които укоряват Тебе, паднаха върху мене. Когато плачех в душата си с пост, това ми стана за укор; когато облякох вретище за дреха, станах им за поговорка…” (Псалом 69:8-11)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Господ говори по много начини на чедата Си. Но начинът, по който Той ми говори за следващото Си видение, беше повече от убедителен. Защото се случи така, че трябваше да пътувам из България и то в най-страшната и люта зима от години насам. Искам или не, аз тръгнах и съвсем скоро изпитах върху цялото си същество сковаващия лед и студ. Било в студените като хладилник вагони на влаковете, било в неотоплените чакални на гарите, чиито пейки бяха пред замръзване. И тогава за сетен път сърцето ми призова Огъня на Господа. Тоя Огън, който те съхранява да не замръзнеш. Тоя Огън, който те прави да оцелееш. Тоя Огън, който мнозина вече са изгубили.
Всъщност, ако трябва да прехвърля нещата в духовен план, то бих ти казал, че последните десет години от живота ми бяха години на битка с цялата ледена религиозна система, сковала сърцата на мнозинството от християните. Ледена система, с която дяволът беше блокирал не просто движението на Христовото Тяло, но дори и най-малките съпротивителни сили за оцеляване.
Само си представи това, братко мой! Само си представи църкви-хладилници, в които няма дори пламъче от Божията безусловна Любов. А наместо Любовта има достатъчен брой църковни сергии, върху които лъщят мерзостите на една шепа титулувани идоли от Америка. Мерзости, които през последните двадесет години се опитваха да убеждават всяко сърце, че свидетелстват за Небето, когато в пълна степен свидетелстваха за греха на Юда Искариотски. Защото кой е оня, който продава Бога така, както се продават краставици и домати на пазара?
Кой е оня, който е стоварил тежката и люта зима на дявола над човешките сърца, за да се напечели с търговия и сребролюбие? Кой е оня, който свали погледа си от Жертвата на Голготския Кръст, за да гледа на кървавите гвоздеи като на стълпове на благоденствието си, и на трънения венец, като на своя безнаказана разправа с инакомислещите?
Казвам ти, братко мой, че когато сърцето ми усети дяволската зима, а духът ми започна да вкочанясва по църковните столове и пейки, аз извиках с всичката си сила:
“Огън, Господи!
Прати Огън от Небето, който да съживи измръзналото ми сърце! Прати Огън, който да върне Любовта Ти в църковните събрания! Прати Огън, с който да оцелеем и да се въздигнем над умноженото беззаконие!”
В оня миг преди години, моят Господ ме чу. И не просто ме чу, но запали сърцето ми, тъй щото самата ревност на Исус ме направи твърде непримирим. И тогава аз избрах пътя на тоталната конфронтация с всички религиозни мръсотии и проклетии, които търговците и проповедниците на просперитета докараха на българските църкви от Америка.
Само можеш да предполагаш какво ми костваше това!
Един Божий слуга срещу цялата религиозна система на дявола!
Един Божий пророк срещу хиляди лъжепророци, излюпили се от знайни и незнайни тщеславни инкубатори и библейски академии!
Една Жертва срещу водите на всичкото умножено беззаконие!
Можел ли съм тогава да зная, че стиховете на превъзходния псалом ще станат живот за сърцето ми? Можел ли съм да зная, че Божий слуга в Духа и Силата на Илия непремено ще претърпи писаното:
“Чужд станах на братята си, и странен на чадата на майка ми. Защото ревността за Твоя дом ме изяде, и укорите на ония, които укоряват Тебе, паднаха върху мене…”
Ревността за Божия Дом наистина ме изяде! И аз, вдъхновен от Господ Исус, развъртях бича Му върху нечистите съвести на пастири, теолози и църковни търговци. Но последните никак не се отказаха от мерзостите си. Заслепени от цифрите на калкулаторите си, и ужасени от мисълта, че книгите в бездънните им складове няма да бъдат продадени и бизнесът им ще пропадне, те надигнаха жесток вой срещу името ми, делото ми и пророческите видения, които пиша. А тогава наистина Стефан Главчев стана чужд на братята си и странен за всичките човешки чеда.
“Той на най-святият ли ще се прави?” – съскаха едни. “Кой му дава право да съди помазаните писатели от Америка?” – крещяха други. “Защо тоя Главчев няма земен пастир и църква? Това не е доктринално!” – негодуваха трети.
Всъщност – и до ден днешен Жертвата стои в окопа, а злите изливат вода, за да попречат на Божия Огън да я потвърди като Божия. И до ден днешен малодушните Ахаавчета под зоркия поглед на изрисуваните очи на Езавел, викат с пискливите си гласчета против Божия пророк:
“Ти ли си, смутителю на Църквата!”
О, безумни пастори, покварили сърцата си в теологическите институти на Езавел! Аз не смущавам Църквата на Исус, а дявола във вашите църкви! И не аз, а Исус е кошмарът на нечистите ви съвести! А делото, което Той ме вдъхнови и помаза да извърша за Него в последните десет години, е Жертвата, която ще ви осъди в последния ден. Защото, при все, че в жалките ви земни царства има доволно зрители на ваша страна, пак на Небето има един Облак от свидетели, който се радва и тържествува поради Жертвата! Защото ако укорявате Жертвата, укорявате Оня, Който я прати като Любов и Светлина на света! Ако не можете да търпите свидетелството на Жертвата, то е, понеже очите ви отдавна са били парализирани от лъжепророците на Езавел. И хилядите компромиси и стотици беззакония, които сте вършили в мрака на измамата, ще поядат сърцата ви, както ръждата пояжда метала и го превръща на прах.
Искам да знаеш, братко мой, че когато Огънят на Ревността пламне в сърцето ти, то тогава настъпва пълното несъответствие между твоя пример и примера на мнозинството, в което си се намирал. Защото водите не търпят Огъня, нито Огънят търпи водите! И при все, че лъжепророците ще продължат да заблуждават зрителите относно конфликта им с Огъня, пак ти казвам, че под техните жертвоприношения Огънят няма да пламне. Колкото да викат и скачат, колкото да навиват пружината на тщеславното самодоволство и безумно кикотене, Огън в събранията и конференциите им няма да има. Защото никога и никъде не се е чуло Бог да помаже човешки егоизъм и користолюбие или да свидетелства на ония, които Го продават. Ето затова те моля да чуеш думите, които Господ Исус проговори на сърцето ми във видението, което ми даде. Аз отново стоях до Жертвата и всред водите, когато Го чух да ми казва:
“Искам да кажеш на всичките Ми чеда, че в конфликта между слугите на Божия Пророчески Дух и лъжепророците на Езавел винаги ще има доволно много зрители. А най-страшното знамение от водите на Злото в това последно време ще направи така, че грехът на зрителите ще бъде много по-голям от греховете на самите лъжепророци. Защото никой от лъжепророците не би имал нечестива дързост и самочувствие и да хули и проклина слугите на Отца Ми, ако подплатата на тази дързост и самочувствие не е в хилядите измамени, които викат “Амин” на всяка негова измама и “Алелуя” на всяка негова изява.
Понеже Отец Ми вика от Небето против всичките писатели-търговци, като им казва:
“Грях сте сторили против Мене, като сте продали Словото на Сина Ми и Святото Миро на Духа Ми!”
Но тогава лъжливите пророци посочват на Отца Ми хилядите зрители и с примера си Му казват:
“Как казваш, че грях сме сторили след като всичките Ти чеда купуват книгите ни и ни превъзнасят?”
Понеже Отец Ми вика от Небето против всичките пастори на просперитета и теологията, като им казва:
“Грях сте сторили против Мене, като сте намразили Извора на Живата Вода и сте започнали да проповядвате вяра в богатствата долу, а не в блаженствата горе!”
Но тогава пасторите-наемници посочват на Отца Ми пълните си църкви и претъпканите си конференции и с примера си Му казват:
“Как казваш, че грях сме сторили, след като всичките Ти чеда дават мило и драго за една диплома от нашите институти? Как казваш да проповядваме блаженствата горе, след като всички бурно одобряват просперитета долу?”
Какво тогава да стори Отец на гнилото и развалено поколение, което даде такова самочувствие на гонителите си? Какво тогава да стори Святият и Възвишеният на ония, които гледат с присмех към Жертвата на слугите Му сиромаси, а никак не мислят за сетнината си? Ще ги ползва ли часът на вечерния принос, когато Огънят пояде всичките Божии противници? Ще ги ползва ли едва тогава да викат:
“Йеова, Той е Бог! О, Алелуя!”
А не беше ли Йеова Бог и преди мигът на Огъня и Жертвата? Защо тогава стояхте безмълвни и не викнахте като един човек, за да засрамите лъжепророците и да изхвърлите всичко и всички, които носят грима на Езавел? Ето защо! Нямали сте Огъня на Жертвата! Нямали сте Ревността на Жертвата! Нямали сте Чистата и Свята Любов към Бога и Отца, в чиито пламъци умира всеки егоизъм и не издържа никакъв страх от дявола! Но ако наистина искате да чуете Гласа Ми и да не попаднете под Божия яростен гняв, то се определете днес и сега!
Днес и сега, когато все още Отец Ми стои безмълвен, за да изпита кои любят и почитат Него и кои любят и почитат дявола! Днес и сега, когато трябва да станете чужди на братята си и странни на чедата на майка си! Днес и сега, когато дойдох с Меча на Божия Пророчески Дух, за да разделям, преди отново съвършено да събера! Днес и сега, когато с изповедите на устата си или се завързвате със светлото въже на Сион, или се осъждате с хулите, които бихте изговорили против делото и Словото на слугите Ми, пророците! Днес и сега, когато Жертвата все още е в окопа, а водите на Поруганието я правят да страда за всеки от вас!
Днес и сега!”

Leave a Reply