ВОДИТЕ НА ПОРУГАНИЕТО – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С УМНОЖЕНАТА ОМРАЗА И СКРЪБТА НА ПОРУГАНИЕТО

“Тия, които ме мразят без причина, се умножиха повече от космите на главата ми; укрепиха се моите погубители, които неправедно са мои неприятели; тогава ме заставиха да върна онова, което не бях грабнал. Боже, Ти знаеш безумието ми; и прегрешенията ми не са скрити от Тебе. Господи Йеова на Силите, да се не посрамят покрай мене ония, които Те чакат; Боже Израилев, да се не опозорят покрай мене ония, които Те търсят. Защото заради Тебе претърпях поругание…” (Псалом 69:4-7)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Искам да гледаш на пророческите видения в тази книга, като на едно Небесно укрепяване и утвърждаване на скрития в теб духовен човек, който трябва да издържи на всичките дяволски съпротивления, за да извърши Съвършената Воля на Бога. Ако Пътят към Небето не беше белязан от тези съпротивления, то само година след Христовото Възкресение светът да беше станал Божий и Царството на Исус да беше се установило на земята. За съжаление или по-скоро – за нашето здравомислие и разсъдителност – светът продължава да лежи в лукавия. И не просто да лежи, но да затъва все повече и повече. И не просто да затъва, но да бучи и да се вълнува с всичките вълни от водите на Злото.
Когато погледна назад, към изминалите години, в които Исус ми даде да пострадам за Него, аз виждам, че нещата при мен коренно са се променили. Понеже в началото на моята вяра сърцето ми не усещаше никакви води на Зло, нито пък каквито и да било съпротивления от дявола. И даже и да е имало някакви, те са били достатъчно малки, за да не им обърна никакво внимание. А всъщност – Истината от Бога потвърди на сърцето ми, че Исус беше за мен Небесният Рибар, Който хвърли мрежата Си, за да ме улови и извади от света. И като ме улови и извади, да ме постави на огнената Си жарава на брега на езерото.
А сега помисли, братко мой, че докато си във водите на света, то и водите на света са в тебе. Ти си заобиколен от еднаквост, която те прави идентичен на всички останали. Каквото има в твоя живот, това има и в техния. Каквито са свидетелствата на твоя живот, такива са свидетелствата и на техния. Няма нищо, което да те държи в конфликт със себеподобните, понеже споделяш тяхната среда, техния живот и духът на тяхното място. Но какво се случва, когато Исус те измъкне от водите и те издигне високо? Случва се това, че ти вече не си подобен на себеподобните. Защото си се уподобил на Него, с Неговия Дух, с Неговия Пример и Неговата Съвършена Светлина. И тогава свидетелствата на твоя живот стават Свидетелството на Неговия Живот.
Само можеш да си представиш какво ще ти коства това! Само можеш да предполагаш как онези, които до вчера си намирал за себеподобни, ще се окажат от другата страна на фронтовата линия. За да ти враждуват, че не приличаш на тях. За да те мразят, че не искаш да живееш техния жалък и незначителен живот в греховете и суетата на света.
Всъщност, братко мой, точно в този момент ти си станал твърде видим и твърде различим от водите на света. Защото рибите, които плуват във водите, виждат в тебе риба, която е измъкната от водите. И не просто е измъкната, но е станала свидетел на Христовия Огън.
С тези начални думи искам да подготвя сърцето ти за следващото видение, което Исус разкри на сърцето ми. Защото, стоейки до Жертвата на пророк Илия, аз чух Господ отново да ми говори и да ми казва:
“Искам да свидетелстваш на Моята Църква за умножените води, които ще преследват всяка вяра, решила да стане Съвършена Жертва пред Божия Свят Олтар. Затова виж отново колко много са водите, които обикалят Жертвата на пророк Илия. Виж и проумей, че неговите духовни противници изляха не една или две, но цели дванадесет бъчви с вода. А сега помисли и Ми кажи:
Не можеше ли пророк Илия просто да съкруши слугите на Езавел и да не ги предизвиква да поливат Жертвата му с толкова много вода? Не видя ли целият Израил, че при всичкото им молене не дойде огън от Ваал, на когото те служиха? Защо тогава беше нужно пророкът да ги предизвиква с такова решение? Не беше ли по-добре нещата да приключат съвсем бързо и Божият слуга да покаже кой е Истинският Бог?”
Докато Исус говореше, Огънят Му твърде много се разгоря в сърцето ми. Ето защо Му отговорих, казвайки:
“О, Господи мой! Защо ме караш да ревнувам толкова силно за Тебе? Та нали Илия служеше не на кой да е бог или божество, но на Истинския Бог, Който е направил Небето и земята и всичко, що има в тях? А Тоя Истински Бог не е ли превъзходно силен в чудеса и знамения, с които да прослави Името Си? Та нали Отец разтвори пред Израил Червеното море и ги пазеше с Огнения Си стълп от яростта на Фараон? Прочее, Тоя, Който разтвори морето със Силата Си, не ще ли погълне и водите на нечестието с Огъня Си? Ето защо аз мисля, че върху Съвършените Жертви на Бога и Отца трябва да дойде всичкото поругание от водите на нечестието. Защото именно тогава свидетелството на Любовта им към Отца би било съвършено!”
Господ се усмихна на думите ми и погали главата ми. А след това продължи да ми говори, като казваше:
“Думите ти са колкото ревниви, толкова и правдиви. Но сега чуй и Моите думи, които прибавям към твоите. Защото тоя княз на света, който е дявол и Сатана, изгуби Огъня, за да се намери сред водите си. Тоя херувим, помазан да засенява, който обитаваше всред Огъня и огнените камъни, падна от Небето и стана началник на водите на всичкото нечестие, които повлече след себе си.
Сега разбираш ли, че сам Сатана е болезнено амбициран против Огъня. И когато Отец Ми приема Жертвите пред Святия Си Олтар, то с всяка Жертва Той отново и отново съкрушава сърцето на Своя духовен противник. Така непременно разбираш, че всеки, който иска да стане Жертва на Бога и Отца, сам заявява на Сатана:
“Дяволе! Излизам от водите на твоето нечестие, за да стана Огън от Огъня на Отца, Жертва от Жертвите Му, и Святост от Святостта Му.
Дяволе! Въздигам се в Святостта и Светлината на Бога и Отца, за да стане явно на света всичкото твое нечестие!
Дяволе! Ще претърпя на всичкото ти гонение и на всичката ти ярост, за да свидетелствам чрез моя Бог, че Огънят Му е по-силен от водите, и Жертвата на един по-силна от нечестието на мнозина…”
Как мислиш, момчето Ми? Готов ли е Сатана да преглътне такава божествена декларация? Готов ли е да гледа как някой изявява превъзходството на Огъня над всичките води на нечестието му?”
“О, Исусе! Сатана ще освирепее!”
“А в какво ще се състои освирепяването му? Не в това ли, че дяволът ще изпълни по духовен път писаното в “Битие”? Спомни си какво гласяха библейските стихове, за да разбереш и цялата сила на сатанинското поругание…”
Докато Господ ми говореше, в сърцето ми вече се бяха явили твърде точните стихове, които гласяха:
“Да произведе водата изобилно множества одушевени влечуги…” (Битие 1:20)
Едва прочел библейските стихове, аз чух Исус да ме пита:
“Какво са одушевените влечуги на дявола? Не са ли те змии и рожби ехиднини? Не са ли те сърца, които водите на Сатана са превърнали в непрестанни изпълнители на зло? И ако стихът от “Битие” ти казва, че водата ги произвежда изобилно, то прочети и следващите думи от псалома, в които Жертвата на пророк Илия говори за състоянието си. Какво ти казва тя?”
Послушал Господа и прегърнал самата Жертва във водите, аз я чух да казва в сърцето ми:
“Тия, които ме мразят без причина, се умножиха повече от космите на главата ми; укрепиха се моите погубители, които неправедно са мои неприятели; тогава ме заставиха да върна онова, което не бях грабнал. Боже, Ти знаеш безумието ми; и прегрешенията ми не са скрити от Тебе. Господи Йеова на Силите, да се не посрамят покрай мене ония, които Те чакат; Боже Израилев, да се не опозорят покрай мене ония, които Те търсят. Защото заради Тебе претърпях поругание. Срам покри лицето ми…” (Псалом 69:4-7)
Думите на Жертвата бяха пълни с толкова скръб и болка, щото със сълзи на очи казах на Исус:
“О, Господи мой! Явно е, че всеки от слугите Ти ще се насити на скръб и презрение. Понеже противниците непременно ще се умножават. И колкото повече Огън пламти в сърцата ни, толкова повече води на поругание ще идват против нас. Така много човеци ще ни намразят без причина. И за отплата на Твоята Любов ще ни станат противници. И на всичкото ни светене и пожертвувание ще ни отговорят с позор и поругание…”
“Точно така е, момчето Ми. И ето тук идва най-огненото изпитание за сърцата ви. Изпитанието, че вие трябва да претърпите поруганието на мнозината поради благоволението на Единият. Понеже мнозината ще ви намерят за извратени, а Единият – за утвърдени. Мнозината ще ви похулят като странни, а Единият – като одобрени. Мнозината ще ви похулят като отцепници и еретици, а Единият – като жертвени юнци пред Олтара Си. Чия воля и чий глас ще послушате тогава? Волята и гласовете на мнозината долу, или Волята и Гласът на Единият горе?”
“О, Исусе! Та нали псаломът Ти казва:
“Господ, Който е на високо, е по-силен от гласовете на големи води, от силните морски вълни…” (Псалом 93:4)
“Запомни тогава и предай на Църквата Ми, че Господ, Който е на високо, е силен в онези човеци, които живеят нависоко!
Но ако стоите в света и не извисите сърцата си при Мене, то тогава водите на поруганието съвсем ще смачкат сърцата ви! И не затова ли Жертвата Господна казва думите:
“Господи Йеова на Силите, да се не посрамят покрай мене ония, които Те чакат; Боже Израилев, да се не опозорят покрай мене ония, които Те търсят…” (Псалом 69:6)
Ето, казвам ви, че Небето е видяло мнозина, които са се провалили и станали за укор на Моето Евангелие. Те не са удържали натиска на водите, нито са претърпели поруганието за Името Ми. Но ето що е да претърпите поруганието:
Да отхвърлите гласовете на многото води, помнейки Гласа на Оня, Който е над водите!
Защото колкото повече се умножава Божият Огън вътре във вас, толкова повече ще се умножават водите на Сатана против вас. Ето, Аз поставих пророка Си против всичките води на нечестието и против всичките влечуги, родени от водите. Тъй щото колкото повече водите и влечугите нападаха душата му, толкова повече Аз умножавах Огъня Си вътре в него. А така направих да избезумеят чародеите, да отпаднат колебливите, да отстъпят непостоянните, да се ужасяват лицемерните и да се заблуждават себеправедните.
А какво ще правят злите в сетнината на своето нечестие?
Ще прибегнат ли тогава до водите, за да ги опазят от Огъня, който ще ги пояде? Ще намерят ли пророк на хонорар и наемник на заплата, който да ги опази от времето на Гнева? Ще напусне ли змията дупката си, и къртицата рова си, за да намерят прибежище на Божия Свят Хълм, който всякога са презирали и похулвали? Ще намерят ли рибите мрежата на Небесния Рибар и Огнището Му на брега, когато всякога са хулили въздигнатите от Мене?
Казвам ви, люде Мои!
Блажени сте, ако сте претърпели поругание заради Мен!
Блажени сте, ако сте накарали дявола да умножава водите си против вас! Защото умножавайки водите си на едно място, той ги отслабва на друго, където Спасението шества и привлича човеци в Сион!
Сатана няма безкрайна сила и водите му са преброени!
Помнете това, когато страдате за Мене!
Помнете това и се радвайте, когато се умножават водите против вас, а вие ги претърпявате с Моя Огън в сърцата си! Защото Святият Дух на Отца Ми от днес и до свършека ще постави човеци, като Огнена заплаха по всички места на света. Тъй щото Огънят ще привлече водите, и дъната на моретата ще се открият за Господното Спасително дело в свършека на времето…”
Братко мой! Господ говореше на сърцето ми така, както Огънят говори на Жертвата Си! И аз, влюбен във всичките Му думи, те призовавам и насърчавам да издържиш заради Него. Хулен или презиран, смазван или отричан, гонен или опозоряван – във всичко това ти ставаш повече от победител за Него. Понеже времето на вечерния принос бърза да дойде. И Огънят на Всемогъщия ще въздигне благоуханието на Жертвата горе, а на нечестивите ще дойде като погибел при потока Кисон. Амин и Амин!

Leave a Reply