ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – IV ГЛАВА_1

1. ИЗМАМАТА НА ВЪНШНИТЕ МАЙКИ, БРАТЯ И СЕСТРИ

А сега, братко мой, нека да продължа нататък. За да видиш и ти със сърцето си първото от виденията с измамите на външната тъмнина. Не се страхувай да повярваш на това пророческо слово, защото то не е родено от собственото ми сърце, нито се е пръкнало от гризене на молив. Истината е, че двигателят на това божествено посвещение от Исус в сърцето ми, е Собствената ревност на Бог Отец. Тази ревност, с която Той ни ревнува от света и ни иска за Себе Си. А какви трябва да бъдем тогава ние? Подобни на онези от външната тъмнина ли? Не казва ли Апостол Петър в посланието си, че сме…
“…избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина…” (I Петрово 2:9)
Виждаш ли къде ни е призовал Всемогъщият? Словото казва, че Той ни е призовал от тъмнината в Своята чудесна Светлина. Да стоиш ли тогава на места, където властва Вавилонското запустение и проклетия? Да бъдеш ли от онези гнили ябълки, които могат да се ядат с удоволствие само от свинете? И чудно ли ти е, че не друг, а именно угоените и тлъсти шопари мляскат и подбутват със зурлите си гнилите си ябълки? Аз не искам да пребъдвам в такава гнила ябълка, дори да си спечеля омразата и яростта на всичките външни човеци. Затова нека продължа с непосредственото водителство на моя Господ. Защото Той отново бе до мен, като ми казваше:
“Виж сега първата от измамите на външната тъмнина. Измамата на външните майки, братя и сестри…”
След думите Си Господ докосна с ръка главата ми и само след миг аз вече бях във видение. Стоях в една стая с около петнадесетина човека, а в центъра на стаята беше моят Господ. Той светеше в Святостта Си и от Светлината Му всички лица бяха твърде много озарени. И точно в този миг, докато гледах с възхищение на красотата и Святостта на Исус и Неговите, вратата на стаята се отвори и всред осветените и Господ влезе човек. Забелязах с учудване, че той не беше осветен и самата Светлина на Исус не докосваше сърцето му. Той проговори на Исус, като Му каза:
“Ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Ти говорят…” (Матея 12:47)
А тогава Исус, като се обърна към мен в самото видение, ме попита:
“Забеляза ли, че този човек наруши общението на Господа с Неговите чеда? Забеляза ли какви бяха думите му?”
“Да, Исусе! Защото това е известна случка от Твоето Евангелие. И този човек, който влезе в присъствието Ти, не беше осветен от Твоята Светлина, но отвори устата си и Ти каза, че майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Ти говорят…”
“А защо майка Ми и братята Ми стояха отвън? Защо не влязоха вътре, при Мен и чак тогава да Ми говорят? Трябваше ли да изляза вън при тях, та да видя какво ще Ми говорят? Впрочем, опитай се да излезеш вън! Изиграй ролята на един Господ, който бързо се затрогва от желанията на майка Си и братята Си…”
Исус вече ми сочеше вратата с пръста Си, тъй че аз пристъпих към нея. Но в следващия миг инстинктивно се отдръпнах назад. Защото там, зад вратата, беше външната тъмнина. Там имаше демони, които скърцаха със злобните си челюсти и само чакаха да пристъпя… Затова, като се обърнах към Исус и към осветените от Него, казах Му:
“Господи, да не бъде! Не искам да излизам отвън!”
“Как така не искаш?” – попита ме Исус и продължи:
“А какво ще си помислят хората за теб? Да не искаш да излезеш, когато отвън те чакат майка ти и братята ти и искат да ти говорят… Защо не искаш, Стефане? Защо и Аз не поисках?”
Слушах Господа и сърцето ми се изпълваше от Светлината Му. Затова Му казах:
“Господи, този свят не е Твоя свят! Отвън е Сатана и тъмнината му. Затова далеч да бъде от Теб и Твоите да излязат отвън. По-скоро онези, които Те търсят, трябва да влязат вътре…”
“Ами ако на тях им харесва отвън, а на теб ти харесва отвътре? Ако те не искат да склонят да влязат, но склоняват теб да излезеш? Какво ще се случи тогава? Ще продължиш ли да смяташ, че тези отвън са ти роднини? И каква беше Моята реакция, когато човекът Ми предаде желанието на външните?”
“Господи, Ти погледна на човека, донесъл Ти това нечестиво послание. А след това попита:
“Коя е майка Ми? И кои са братята Ми?” (Матея 12:48)
А после, като се обърна към учениците Си, каза:
“Ето майка Ми и братята Ми! Защото, който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата, той Ми е брат и сестра и майка…” (Матея 12:49-50)
Слушайки думите ми, Исус се усмихна. А след това каза:
“Сега разбираш ли ти и разбират ли Моите защо ти дадох това видение? Ако Моето Евангелие е Спасителната Сила на Бог, то нямат ли външните едно фалшиво евангелие, което е разрушителната сила на дявола? И когато те, с измамното “майко, братко и сестро” дойдат при Моите и ги извикат на територията на мерзостта и на запустението, то как реагират мнозина? Нима пребъдват вътре с цената на поругаване и омърсяване на името им поради Мене или бързат да излязат? Какво се случва с онези, които излязат?”
“Исусе, нима мога да забравя Твоите видения? Нима мога да забравя какво се случи с един Лот, който побърза да излезе вън и затвори вратата зад себе си? Нима мога да забравя, че когато в дома му беше дошла Светлината на Отца чрез изпратените Му ангели, той излезе вън и нарече жителите на Содом “братя и сестри”?”
Исус погали главата ми и каза:
“Знай тогава, че ето това е проблемът за мнозината. Проблемът на Лот. Малодушието на Лот, с което той не можа да превъзмогне над желанието на тълпата. И ето, предупреждавам ви:
Първата голяма измама на Вавилон става винаги с външни майки, братя и сестри! Те са готови с огромно усърдие да стоят отвън и постоянно да призовават Моите, та дано Моите биха излезли!
Но всеки, в чието сърце живее Духът Господен, ще откаже да излезе вън! Всеки, в чието сърце живея Аз, ще Ми позволи да го покрия със вътрешната Светлина. И в лъчите на тая Светлина ще заздравя и направя непоколебимо сърцето му. За да се изправи срещу слугите на нечестието и срещу обладаните външни човеци и да им каже:
“Аз няма да изляза вън при вас, но ще стоя във вътрешното на моя Бог. Въпреки, че се зовете мои “братя и сестри”, аз не вярвам, че Бог ми е дал родство с вас. И само онези, които вършат Волята на Отца Ми, Който е на небесата, те са ми братя и сестри и майки…”
Виж сега и второто видение. Защото за онези, които проглеждат в Бога и чрез Бога, винаги идва и изпит от гонение. Този изпит е Вавилонската “анатема”, която е втората голяма измама на външната тъмнина…”

Leave a Reply