ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ГОСПОДНИЯ МЕЧ НАД ТИАТИРСКАТА ЦЪРКВА

Братко мой! Верни ми приятелю! Иска ми се да вярвам, че сърцето ти наистина е преживяло този уникален по рода си заговор на тъмнината. Защото ако нашият Господ казва в Словото Си, че между родените от жени не се е въздигал по-велик от Йоан Кръстител, то имай вярата да приемеш, че между многото заговори на дявола против Божиите пророци, този е най-жестокият, най-коварният и най-успешният. Но онова, което нечестивият счита за успех, Бог Отец твърде скоро ще го обърне върху главата му за собствената му погибел. Защото, гледайки на цялото видение, аз вече разбирах и онзи гняв на Отца пред Божието светилище. Аз вече разбирах, че тази отрязана глава на Йоан Кръстител щеше да се превърне през вековете в дух на постоянна и целенасочена съпротива против Божието Спасение. Защото духът, който от този момент щеше да олицетворява самата отрязана глава, е именно лъжепророкът, който е духът на Антихрист. Казвам ти това, за да не попаднеш в капана на плътските помисли и да се чудиш как в една отрязана глава може да има такава смъртоносна сила. Не самата отрязана глава, братко мой! Но духът на съпротива срещу Йоан Кръстител щеше да бъде “отрязаната глава”, пълна със съжденията и лукавствата на нечестивия. Затова нека и аз да продължа да разкривам на сърцето ти онова, което удивителната Божия Благодат показваше пред сърцето ми. Защото Исус отново беше до мен, като ми казваше:
“А сега, момчето Ми, дойде мигът да разбереш и най-дълбокото от Божието проклятие върху убийците на Йоан Кръстител. Затова наблюдавай реакцията на Иродиада и виж онова, което ще се случи в нейните покои…”
След думите на Господ ние отново се намерихме в покоите на Иродиада. Очите ми виждаха сияещата от щастие чародейка, която бе твърде доволна от победата си. Докато чакаше дъщеря си с блюдото, тя си повтаряше:
“Ето, че успях! Да, да! Успях! Този жалък пустинник никога повече няма да е кошмар на сънищата ми. Аз ще любя Ирод и Ирод ще ме люби! И никой повече няма да надигне гласа си срещу нашата любов…”
Думите на Иродиада бяха прекъснати от отварящата се масивна врата и само след миг очите ми вече виждаха дъщеря й, която усмихната и доволна й носеше кървавото блюдо с отрязаната глава. Самата гледка на блюдото накара Иродиада да извика от възторг. И тя, с треперещи от вълнение пръсти, хвана блюдото от ръцете на дъщеря си и побърза да го сложи на масивната си маса. А след това, като се вгледа в безжизнените очи и устни на главата, извика:
“Ха пророкувай сега де? Ха сега говори чия жена е Иродиада и кой е законният й мъж? Проречи, ако можеш… Проречи де…”
В отговор на провокиращите й думи от безжизнените очи и устни на отрязаната глава се стрелнаха змии, които влязоха в очите и устните на Иродиада. Самата чародейка усети, че става нещо със сърцето й. И затова в следващия миг тя каза на дъщеря си:
“Струва ми се, че провидението ни изпраща послание. Да, дъще моя! Усетих странно послание! Сякаш, че видях нещо с очите си и съм готова да изговоря нещо с устата си. Я и ти се наведи над тази отрязана глава и ми кажи какво чувстваш…”
Послушала съвета на майка си, дъщерята също се наведе над отрязаната глава. И този път, по същият начин, от мъртвите очи и устни излязоха змии, които се стрелнаха в очите и устните на дъщерята. И тя каза на Иродиада:
“И аз почувствах същото, майко! Защото тази глава е мъртва, но се държи като жива. Сякаш, че виждам чрез нея и тя се опитва да говори чрез устата ми…”
В следващия момент Иродиада се разсмя с удоволствие, като казваше на дъщеря си:
“Разбирам, дъще моя! Чак сега разбирам. Тоя Кръстител е разрушавал Божиите дела и ние сме тези, които трябва да ги възстановим. Защото той разбуни целия Израил и унижи мнозина при водите на Йордан. А ето, че откакто той е мъртъв, провидението идва с послание към нас. Ти как чувстваш това послание? Как го усещаш в сърцето си?”
Усмивката на майката постепенно се предаде на дъщерята. Пламъчетата на лукавството вече горяха с пълна сила в очите на Иродиадината дъщеря. Ето защо тя каза:
“Откакто умря този самозван пророк, аз се чувствам като пророчица. Виждам неща пред очите си и идват думи на устните ми…”
Отговорът на дъщерята накара Иродиада да се почувства още по-щастлива. И тя каза на дъщеря си:
“Нека това бъде нашата тайна! Защото чрез очите ни и устата ни Ирод ще се радва на дълго и честито управление…”
Видението беше твърде разтърсващо, тъй че останах почти без дъх. А Исус, като вдигна ръката Си и посочи към отрязаната глава на Кръстителя, ми каза:
“Сега разбра ли дълбокото? Сега разбра ли каква е проклетията от Моя Бог и Отец?”
“Да, Исусе! Видях и разбрах всичко! Защото духът на лъжепророка наистина се всели в тази отрязана глава, за да мами и прилъгва всички, които способстват за смъртта на Божиите пророци. Те просто търсят духа на заблудата и Отец им дава да си го получат. Именно така разбирам защо от мъртвите очи и устни излязоха демони на заблудата, подобни на змии…”
“Ела тогава с Мен, за да видиш онова, което Аз ще извърша над Тиатирската църква…”
След думите на Исус видението с покоите на Иродиада се прекрати и само след миг духът ми беше издигнат в небесните места. И аз видях как моят Господ слизаше към земята. Този път Той изглеждаше различно. Защото от устата Му излизаше двуостър Меч, който блестеше като слънцето и чието острие пламтеше в огън. Така Исус се спря над едно определено място, а Мечът от устата Му се заби над самото място, тъй че то пламна. След самата гледка Исус вдигна ръцете Си и призова сърцето ми. А духът ми, понесен от самата Божия Благодат, се приближи до Спасителя. Славата на Исус беше толкова голяма, щото аз паднах в нозете Му, като Му казах:
“Господи мой! Прекрасни мой Спасителю! Имай милост над сърцето ми, за да разбера помислите Ти….”
А Исус простря ръката Си и ме изправи, като каза:
“Видя ли Мечът, който излиза от устата Ми! Видя ли как той се заби на едно място, което Господ твоят Бог е видял като място на нечестие?”
“Да, Исусе! Видях това и твърде много се уплаших от съдбите Ти…”
“Виж тогава самия Меч, който излезе от устата Господни. Защото този е Мечът против духа на Езавел и против всичките й слуги и поклонници…”
След думите Си Исус ме приближи към самото пламнало място, където беше забит Господния Меч. И аз забелязах как по протежението на Меча блестяха думите на Божието изобличение, които гласяха:
“…имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва Моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено. И дадох й време да се покае, но не иска да се покае от блудството си. Ето, Аз скоро ще я тръшна на болно легло: и ще туря в голяма скръб ония, които прелюбодействат с нея, ако се не покаят от нейните с тях дела. И чадата й ще убия с мор. И всичките църкви ще познаят, че Аз съм Който изпитвам вътрешности и сърца; и ще въздам на всеки от вас според делата му. А на вас, останалите в Тиатир, които не държат това учение, и които не са познали дълбоките работи (както те ги наричат) на сатана, казвам: Няма да наложа на вас друг товар; но дръжте онова, което имате, докле дойда. И на този, който победи, и който се пази до край, за да върши дела чисти като Моите, ще дам власт над народите, – (и той “Ще ги управлява с желязна тояга; Те ще се строшат като грънчарски съдове”,) както и Аз получих от Отца Си. И ще му дам зорницата. Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите…” (Откровение 2:20-29)
Едва прочел святите Господни думи, Исус ми каза:
“А сега нека те въведа на това място на мерзост и нечистота, за да видиш къде се е забил Мечът, излизащ от устата на твоя Господ…”
След тези думи вече забелязах, че самото място удивително приличаше на двореца на Иродиада. Той беше разсечен от Меча на Исус и в основата му вече пламтеше неугасим огън. Но аз и Исус минахме край огъня, който нямаше никаква власт над нас и така влязохме в зала, където очите ми зърнаха как острието на Меча стоеше забито в отрязаната глава на Кръстителя, тъй че беше поразено и самото сребърно блюдо. И там Исус с твърд и страшен Глас ми каза:
“Гледай, Стефане! И предай на братята и сестрите Ми, че днес земята е напълнена с Тиатирски църкви, които са предмет на пламенния Божий гняв и на Меча, който излиза из устата Ми. И нека всички, които търсят вечност с Бога, да се замислят над думите, с които Мечът Ми изобличи властта на Езавел. Защото, ето, чародейката нарича себе си пророчица, като учи и прилъгва Моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено. Знайте тогава, че блудството непременно е грехът на Ирод. Това е блудството на земните църкви със земните пастири. На Ирод с Иродиада. И рожбите от това блудство непременно са танцуващите дъщери на Иродиада, които омайват сърцата на мнозинствата с угодниченето пред човешки власти според човешката заблуда. Такива омаяни мнозинства никога не достигат до покаяние и спасителна връзка с Бога. Защото земните им царе са им станали земни богове.
Знайте и това, че Езавел не просто кара служители да блудстват. Тя ги кара да ядат идоложертвено. И всички онези измамени бързат да застанат пред блюдото с отрязаната глава, та да ги обладаят именно змиите на лъжепророка. Защото ако духът на Езавел е поискал отрязаната глава на Кръстителя в блюдо, то е, за да участват в демоничните й пиршества всички, които са намразили блюдото на Моята Пасха, за да обикнат блюдото на лъжепророка.
Ето, Моето изобличение идва към всички църкви и вярващи! И цялото Божието Сърце вика, та дано го чуете:
Докога няма да се покаете от блудствата си?
Докога ще си присвоявате правото да говорите като от Бога, но без Бога? Докога платени и фалшиви пророци ще залъгват вярващи с видения от собствените си измамени сърца? Докога дъщерята на Иродиада ще танцува в събранията ви и ще хипнотизира очите ви в земните царе? Докога няма да разберете и проумеете, че дъщерята на Иродиада поиска главата на Кръстителя, та да говори изкусно с устата си и да вижда с очите си? Но същата тази дъщеря нямаше сърцето на пророка, тъй че Отец Ми да я засвидетелства с Духа Си. Докога няма да разберете, че с една отрязана глава можете да залъжете земните човеци, но не и Небесния Отец? Защото Той е, Който познава сърцата ви! И Той е, Който въздаде на последният от Иродите от пламенния Си Гняв за предупреждение и поука на благоразумните. Ето, Аз ще дам на пророка Си да ви покаже и това Божие знамение. За да се покаете и отвърнете от пътищата на измамата и погибелта…”
След последните думи на Исус видението с Тиатирската църква се прекрати, а Господ отново ме заведе в Живото Си Евангелие. За да видя със сърцето си участта на цар Ирод Агрипа.

Leave a Reply