ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – II ГЛАВА

2. НЕЧЕСТИЕТО НА ИРОД И ИРОДИАДА

Братко мой! Верни ми приятелю! Повече от всичко друго искам да си разбрал думите на Бог Отец пред духа на слугата Му в Божието светилище. Защото Бог е Дух и думите Му са Дух, а не плът. Ето защо, когато със силата на вярата си представиш онази отрязана глава на Кръстителя, стояща в сребърното блюдо на Иродиада, то прибави на вярата си мъдрост и разум, за да проумееш защо Йоан бе настигнат от толкова ужасна смърт. Истината е, че слугите на дявола никога не са искали някой да им говори живите думи на Божия Живот. Истината е, че пленените от духа на измамата и чародейството винаги са виждали в една пророческа глава твърде голяма опасност за властта си и царството си. Какво повече тогава да мразят от една пророческа глава? Защото на главата са очите, които виждат. Там е и устата, която говори. Йоан бе Господният мъж, който виждаше и говореше. Той видя Божия Агнец и Го посочи на събраните при река Йордан. Той отваряше устата си и нечистите съвести усещаха как Мечът на Истината се забива в тях. И онези слуги на дявола чуха с ушите си Истината за това какви са те самите. Те чуха, че са змии и рожби на ехидна, но не смееха да пристъпят към въртящия се Меч на Отца. Сега разбираш ли, че една мъртва глава на дявола ще му даде толкова полза, колкото загуби е понасял от една жива глава? Нещо повече – тази мъртва глава непременно ще е голям капитал за тъмните сили, които с лукавство биха могли да убеждават земните човеци, че мъртвата глава е досущ като жива…
Но нека повече да не забавям изявяването на Божиите видения, понеже именно чрез тях ти ще видиш онова, за което всички сме били слепи. Господ отново беше при мен, като ми казваше:
“Сега искам да дам на сърцето ти онези видения от Моето Живо Евангелие, с които завинаги да разруша властта на жената Езавел над всичките Ми братя и сестри. Затова запиши всичко, което ще видиш и което ще ти кажа и не изпускай нищо от самото видение. Защото, ето, Аз съм Същият – вчера, днес и завинаги! Евангелието Ми е същото! То е Алфата и Омегата! То е погледът на Отец, Синът и Святият Дух за всички човеци на всяко време и място. Затова виж сега и самото видение, което ти давам…”
След последните Си думи Исус отново докосна главата ми и така само след миг аз и Господ се озовахме в Неговото Живо Евангелие. Пред самите ми очи бе дворецът на Ирод, но Исус вече бе вдигнал ръката Си и ми посочваше Йоан Кръстител, който седеше пред самия дворец. И ето, че към двореца се приближи царска каляска, теглена от четири черни коня. Това накара Йоан да стане и да се насочи към самата каляска, която спря пред самите врати на двореца. А от каляската слязоха Ирод и жена му. И Божият пророк, като изгледа с гневен поглед към Ирод, извика:
“Защо вършиш нечестие пред Бога и човеците? Защо взе жената на брат си Филип, когато не ти е позволено да я имаш? Защо хвърляш петно и позор върху царската власт, дадена ти от Бога?”
Думите на пророка накараха лицето на цар Ирод да потръпне болезнено. Но преди той да отговори и дума на Кръстителя, Иродиада го дръпна и погледна към Йоан със злоба и презрение, без да каже и думица. А след това и двамата влязоха в двореца си. Точно тогава Исус ме запита:
“Как мислиш? Ако Моето Слово е Дух, то какъв ли е грехът на Ирод, който взе братовата си жена за собствена съпруга? Понеже, ето, с този грях на Ирод се отвори вратата за духа на Езавел…”
Слушах Господ и в първия момент не Го разбрах. Затова Му казах:
“Исусе! Без всякакво съмнение Ирод извърши прелюбодейство. Понеже взе законната жена на брат си Филип…”
“Значи, както сам се убеждаваш, е голямо беззаконие някой да взима жената на брата си. Така ли е?”
“Така е, Господи!”
“Кажи Ми тогава що ще рече това да си брат на някого?”
“Господи, това ще рече, че и двамата са родени от един баща…”
“Виж тогава нещата по Дух в Моето Живо Евангелие и Ми кажи:
Беше ли Йоан Кръстител Мой брат по Дух? Кой беше неговият Баща и Кой беше Моят?”
Слушах думите на Спасителя и разбирах със сърцето си, че Той наистина ме води в твърде дълбока плоскост на Словото Си. Затова Му казах:
“Исусе! Мога ли да забравя прекрасните стихове на Твоето Евангелие? Мога ли да забравя срещата между Мария и Елисавета? Та нали след Марииния поздрав младенецът Йоан заигра в утробата на Елисавета. И тя се изпълни със Святия Дух…”
“Значи, както сам разбираш, още в утробите си младенците бяха възрадвани, че духовно са родени от един и същ Баща. И въпреки, че Йоан беше заченат от земен баща, за разлика от твоя Господ, пак Истината на Отца ще ти каже, че Аз и Йоан бяхме братя, родени и напоени от Един Дух. А сега забележи, че Йоан изповяда Святи думи, като каза на мнозина:
“Вие сами сте ми свидетели, че рекох: Не съм аз Христос, но съм пратен пред Него. Младоженецът е, който има невестата, а приятелят на младоженеца, който стои да го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца; и така, тая моя радост е пълна. Той трябва да расте, а пък да се смалявам…” (Йоан 3:28-30)
И според тези думи на Йоан Ми кажи:
Кой трябва да има жена си, ако не младоженецът, който я е взел за своя невяста? Ако някога Ирод взе жената на брат си Филип, то не са ли днес мнозина онези, които повтарят греха му? Защото те нямат Святостта и чистотата на Кръстителя, та да заявят, че не са младоженци. Не, Стефане! Защото твоят Господ е видял, че мнозина от онези, за които Той е умрял и ги е поръсил с кръвта Си, стават Мои братя, но само, за да повторят греха на Ирод. Те се женят за църквите си и взимат братовата си жена, за да стане нечестието на Ирод и тяхно собствено нечестие. Защото не са ли църквите Мои невести? Да взимат ли тогава пастирите тези невести, та да ги правят свои жени? Най-малкото, колко са мъдрите и разумните, които да проумеят, че духът на самото име Филип ще рече “обичащият”? Да взимат ли тогава Господни служители жената на Обичащия Господ, та да я правят своя жена? Но ето, казвам на всички ви и будните непременно ще Ме разберат и чуят:
Иродиада е всяка църква, която се е оженила за земния си пастир, който е паднал в нечестието на Ирод! Ирод е всеки пастир, който е забравил Святите думи на Апостола Ми Павел. Защото този Мой смирен служител знаеше кой е Младоженецът и положи живота си пред Мене, та да докарва пред Божиите олтари чисти девици. И неговата чиста и свята ревност го накара да напише към вярващите и такива думи:
“Дано бихте потърпели малко моето безумие; да! потърпете ме, защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж, да ви представя като чиста девица на Христа. Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христа. Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го търпите…” (II Коринтяни 11:1-4)
И ето, че в църквите е дошъл един друг Исус, който няма нищо напротив пастирите да се упражняват в нечестието на Ирод. Дошъл е друг дух, който проповядва браковете на всяко нечестие. Дошло е друго благовестие, което никак не търпи Божиите изобличения, но презира и пъди Божиите пророци. Ако някой от вас смята, че Аз не съм видял отдавна това нечестие, то такъв нека си спомни думите Ми в Евангелието. Такъв нека си спомни, че и в дните на Ной се женеха и омъжваха, ядяха и пиеха, но когато дойде потопът бяха завлечени всичките нечестиви.
Чудно ли ви е тогава, че днес са дните на Ирод и Иродиада? Чудно ли ви е, че на сцената на духовното нечестие непременно възлиза една амбицирана танцьорка, в която е пламнал огънят на смъртта и измамата? Чудно ли ви е, че никой от земните Ироди няма никак да устои на омайването й?
Но, ето, днес е ден на Божията Пророческа Светлина! Ден, в който ви посещавам, за да ви направя да видите Моето Евангелие с Моите очи. За да видите, че няма нищо ново под Слънцето. И онези духове, които са водили хилядолетната си борба против Святостта и Величието на Бога, и днес изпълзяват от тъмните места на земята, за да вършат онова, за което са посочени. Този дух на Езавел, който е изпратен против последните поколения на земята, непременно е намерил въплъщението си в Ирод, Иродиада и танцуващата им дъщеря. Затова нека разумните видят онова, което ще дам на пророка Си, та своевременно да напуснат всяко място на мерзост и запустение…”
След последните думи на Исус видението с двореца на цар Ирод стана още по-изумително пред сърцето ми. Защото, воден от благодатната Исусова ръка, аз пристъпих зад стените на самия дворец, за да видя самия заговор на майката и дъщерята против живота на Йоан Кръстител.

Leave a Reply