ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО СЪС СМЪРТТА И ВЪЗНАСЯНЕТО НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ

Братко мой! Верни ми приятелю! Нека сега сърцето ти притихне под мощната ръка на Бога. Защото по благоволението на Отца пред теб ще се разкрие тайна, замълчана от векове. С изявяването на тази тайна моят Господ ще унищожи всичките позиции на Езавел. Защото при все, че този дух се е криел в тъмнината на своята измама и нечестие, той никога не е могъл да се скрие от Божия Пророчески Дух. И на този отвратителен и отречен дух подобават думите на пророка, които гласят:
“Горко на ония, които дълбоко търсят да скрият намеренията си от Господа, чиито дела са в тъмнината, и които казват: Кой ни види? Кой ни знае? Ах! тая ваша опърничавост! Грънчарят ще се счете ли като кал? Направеното ще рече ли за този, който го е направил: Той не ме е направил? Или изработеното ще рече ли за този, който го е изработил: Той няма разум?” (Исайя 29:15-16)
Ето така духът на Езавел е искал да скрие делата си в тъмнината, тъй че никой да не го види и разпознае. Но той просто не е разбрал, че е станал жертва на собствената си опърничавост. Затова нека те направя свидетел на удивителната и прекрасна Божия Милост, която открехна пред сърцето ми вратата на най-дълбокото и премъдро знание, скрито в страниците на Библията. В мига, в който Исус докосна сърцето ми, Той ми каза:
“Приготви се да видиш неща, заключени в Божието Сърце. Защото Моят Отец благоволи в теб и те е помазал да вършиш на земята Святото Му дело…”
След последните Си думи Исус хвана ръката ми и двамата с Него се озовахме на едно особено злокобно и отблъскващо място. Това бяха сивите стени на мрачна тъмница. В тази тъмница имаше килии с дебели решетки, а зад тях стенеха и плачеха пребити и полумъртви човеци. Гледката ставаше още по потискаща от многото плъхове, които пълзяха от килия на килия и без всякакъв страх впиваха зъбите си в изранените меса на страдалците. Ето, че Исус ме докосна, за да премахне моментното ми вцепенение, като ми каза:
“А сега, момчето Ми, искам да видиш един точно определен страдалец. Защото той е централната фигура на това видение…”
След думите Си Господ тръгна по мрачния коридор, а аз Го последвах. Така Исус се спря пред килията на Йоан Кръстител, а очите ми видяха самия Божий човек. Въпреки страданието от раните си, той никак не беше изгубил Божието присъствие в сърцето си. Напротив – очите му бяха станали твърде остри и от самите тях извираше Господната Светлина. Точно в този миг от началото на тъмничния коридор се чу шум от стъпки. И към килията на пророка се приближиха двама стражи и телохранител с мускулесто тяло, който държеше в едната си ръка топор, а в другата – сребърно блюдо. Така телохранителят и стражите минаха покрай мен и Исус. И той, като остави топора до самите решетки, извади от мантията си броеница с ключове и отвори самата килия. Видял пратениците на Ирод, Йоан видимо трепна. След това наведе глават между колената си, като зачака участта си. Това накара телохранителят да се разсмее с мазен глас, като казваше на Йоан:
“Ти наистина си бил и оставаш прицел на царското внимание. Защото дори и днес, на рождения му ден, пак беше в устата на всичките първенци. А онази хубавица, дъщерята на Иродиада, поиска главата ти и танцува твърде хубаво пред Ирод, за да я получи…”
След тези думи към пророка, телохранителят се обърна към стражите и извика:
“Какво чакате още? Хванете ми го и опрете главата му на дървения одър? Тоя отдавна трябваше да получи острието на топора, но царят все се размекваше и бавеше присъдата…”
Гледах с очите си на жестоката гледка, а сърцето ми се пълнеше със сълзи. Защото онези двама стражи хванаха ръцете на Кръстителя и ги извиха зад гърба му, като натиснаха главата му на самия дървен одър, където пророкът бе лежал и очаквал съдбата си. А след това острието на топора се стовари над главата на Кръстителя и кръвта му плисна настрани. В следващия миг телохранителят вече вдигаше окървавената и безжизнена глава и я слагаше в сребърното блюдо, като казваше:
“По-разтърсващ обяд за царското семейство на Ирод никой никога не е приготвял…”
След тези свои думи телохранителят излезе от килията, а стражите го последваха. Аз не знаех как ще продължи видението и затова обърнах погледа си към Исус. А Той, със сълзи в очите Си, ми каза:
“Видението сега ще се разгърне пред сърцето ти. Защото трябва да видиш дълбоката тайна в Моето Евангелие…”
След думите на Господ очите ми отново се впериха в обезглавеното тяло на Йоан. И ето, че от тялото започна да струи светлина, тъй че духът на Кръстителя излезе в ослепителна белота. В този миг каменните стени на тъмницата буквално избледняха за броени секунди, а очите ми вече виждаха как от свише пред духа на Йоан слизаше Божий пратеник. По-късно щях да разбера от Исус, че това беше самият Архангел Гавриил. Така той се сниши до духа на Йоан. И като хвана ръцете му, каза:
“Йоане, служителю на Небето! Твоят земен път и земна мисия приключиха! И сега Отец Всемогъщият ме изпрати да възвися духа ти до Неговото светилище. Хвани ръката ми и нека радост изпълни духа ти. Защото си най-достоен всред достойните да заемеш мястото си до Божиите Светии…”
След тези последни думи Архангелът и духът на Йоан се възнесоха нагоре, към светлите селения на Отца, а всред тях очите ми видяха множества от ангели, които възвеличаваха славната смърт на Божия пророк. И точно в този прекрасен миг Исус ме докосна, като каза:
“Нека последваме пратеника на Отца. Защото пред Светилището на Моя Отец и Бог ти ще разбереш великата тайна, свързана със смъртта на Кръстителя…”
След тези Свои думи Исус въздигна духа ми нагоре, тъй че само след миг очите ми виждаха Божието светилище, обгърнато от ослепителна огнена светлина. И там, сред светлината и огъня, отново видях Архангел Гавриил и духът на Йоан Кръстител. Те възлязоха пред самите златни светилници и коленичиха. А Гавриил, като сви крилата си пред самото си лице, каза:
“Всемогъщи Боже! Царю на Небето и земята! По Твоята Воля въвеждам в Твоето светилище духът на пророка Ти Йоан. Той беше умъртвен чрез обезглавяване в тъмницата на Ирод и сега се явява пред Теб, за да отсъдиш за делото Му, като Твой слуга и Предтеча на Твоя Син…”
След думите на Архангела изсред пламенния огън дойде Гласът на Бог Отец към двамата. И ето думите, които Отец казваше на слугата Си:
“Влез в покоя си, мъжо силни и храбри! Защото направи прави пътеките за Сина Ми и нозете ти бяха прекрасни. Ето, Аз те познах и Аз те образувах! Аз те призовах и Аз те утвърдих! Аз напълних устата ти и Аз подкрепих праведната ти десница. Аз те заведох в пустинята и Аз ти посочих Йордан! Аз те изпълних с Духа Си и Аз заповядах да пострадаш за Името Ми…”
След тези думи на Отца огънят пред светилището видимо се раздвижи. И аз видях огнена ръка, която полагаше на Йоановата глава златна корона. А Гласът на Отца отсред светилището продължаваше да говори, като казваше на Кръстителя:
“Йоане! Мнозина няма никога да разберат, нито да узнаят защо Аз допуснах такава смърт за слугата Си. Но ти непременно трябва да узнаеш мислите на Господаря си. Защото си един от великите в Небесното Царство. Затова сега се обърни към земята, от която те прибрах и виж възмездието Ми над нечестивото поколение на дявола…”
След последните думи на Отец пред очите на Кръстителя и Господния Архангел се яви видение от земята. В това видение Отец им показваше как Иродиада съзерцава с удоволствие отрязаната глава на Йоан Кръстител в сребърното си блюдо. И докато самото видение бе пред очите на Кръстителя, Архангела и самия мен, Отец отново проговори с твърд и страшен Глас, като казваше:
“Ето възмездието Ми над чедата на дявола! Ето присъдата Ми над опаките и извратените! Понеже те не пожелаха да послушат живата глава на Моя Кръстител и пророк, то затова от сега и до века съветник на сърцата им ще бъде мъртвата глава на Кръстителя. И дух на всякаква заблуда и измама ще слезе върху тази отрязана мъртва глава, тъй че обладаните от нея да говорят думи, лишени от Духа Ми, и да виждат видения, лишени от Моето благоволение. Ето, Аз заповядвам на духа на лъжепророка, който е дух против Моя Син, да стане постоянно въплъщение и духовен олицетворител на отрязаната глава на Кръстителя! Този дух ще накара мнозина да повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали Истината, а са имали благоволение върху неправдата! Влез в отрязаната глава, духо нечисти! И събери с нечестието си всички нечестиви, които успееш да родиш за себе си…”
Слушах гневните и страшни думи на Отца и гледах във видението от земята мъртвата глава на Кръстителя. Защото, докато Отец изговаряше присъдата Си, в тази отрязана глава наистина се вмъкна дух от царството на Мрака, който Библията ни разкрива като дух на Антихрист и лъжепророк. Така аз вече разбирах, че главата на Кръстителя в блюдото щеше да бъде Божията присъда над всички, които отхвърлят Божиите пратеници. Докато сърцето ми стоеше потресено и изумено от Божията тайнствена премъдрост и съвършена промисъл, видението се прекрати, а Исус отново беше до мен, като ми казваше:
“Сърцето ти стана свидетел на една от най-дълбоките тайни в духовния свят. Тайната, свързана с отрязаната глава на Йоан Кръстител. Тайната на онази Божия Премъдрост, която ще направи нечестивите да пребъдват в нечестието си и извратените да постоянстват в извращенията си. Разбра ли това? Проумя ли го?”
Слушах въпросите на Исус и знаех в сърцето си, че съм проумял всичко. Затова Му казах:
“Господи мой! Едва сега, след самото видение в Божието Светилище, аз разбрах колко мъдър и Превъзвишен е Небесният Отец. Защото, ето, Йоан Кръстител беше Твоят Предтеча. Той дойде да направи прави пътеките за Твоето идване на земята. Ако живата глава на Йоан проповядваше за Теб и Твоето Царство, то отрязаната глава непременно ще проповядва царството на идещия Антихрист. Защото в нея се всели лъжепророкът, който е духът на Антихрист. А именно духът на Езавел е този, който омайва и придърпва вярващите към духа на заблудата…”
“Става ли ти тогава ясно защо Иродиада подучи дъщеря си да поиска главата на Кръстителя в блюдо? Става ли ти ясно, че не просто смъртта на Йоан Кръстител беше прицел на духа на Езавел? Не, момчето Ми! Защото, колкото до смъртта на Йоан, той можеше да бъде убит по всякакъв начин, дори и чрез обезглавяване. Но когато Иродиада не се е задоволила със самата смърт, а е поискала и самата глава на блюдо, то е, понеже силите на мрака всякога са искали да се преправят, като сили на Светлината.
А именно това те могат да извършат с една отрязана глава!
И понеже онова упорито и непокорно обкръжение около Ирод отказа да се покае от блудствата си и не пожела да му говори живата глава на Божий пророк, то и затова Отец Ми заповяда на духа на Антихрист всякога да говори чрез мъртвата глава на Йоан. Тъй че онези, които желаят смърт, да се наситят на смърт. И тези, които търсят всяко блюдо на нечестие, непременно да го намерят.
Онзи, който непременно щеше да придърпва сърцата на човеците към заблудата, бе именно духът на Езавел. Той е, който пожела мъртвата глава на пророка и омая сърцето на Ирод чрез дъщерята на жена му. Но ти трябва да видиш всичко това в следващите видения, които ще ти дам. Затова нека двамата с теб се пренесем към тях…”

Leave a Reply