ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО II – II ГЛАВА_2

2. ВЯТЪРЪТ НА ЧОВЕШКАТА АЛЧНОСТ И ИЗМАМА

Братко мой! Верни ми приятелю!
Аз няма да престана да се обръщам така към теб. И във всяка глава от пророческите книги, които пиша, винаги ще наблягам на това, че те чувствам като скъп брат и верен приятел. Защото кой друг да устои днес против ветровете на лукавия, освен оня, който слуша Гласа Господен и пребъдва във вярност и приятелство с Божиите слуги? Кой друг да превъзмогне над всичката измама, ако не оня, който с делата си е показал, че Словото на Отца е по-скъпо от живота му?
За изминалите години Исус ми даде да преживея не просто щастие, но блаженство от приятелството и верността на една шепа искрени и чисти Божии чеда. Живеейки на ръба на оцеляването, те никога не спряха да благославят нашето служение и така да засвидетелстват на цялото Небе, че пророческото слово е станало в тях Дух и Истина. И днес, когато имам привилегията да вкусвам от плода на тези хора, аз падам на колене пред моя Бог и Отец и Му казвам:
“Святи мой Отче! Всемогъщи мой Боже! Благодаря Ти, че Ти ми прибави верни и истински братя и сестри! Благодаря Ти, че въпреки силния вятър против душите и сърцата им, те устояха и не се огънаха. И това е свидетелството, че Ти наистина ми прибави скъпоценни камъни, според както ми се обеща в Твоя призив преди години. Аз сега се радвам, Отче мой! Защото сърцето ми гледа на кристалната чистота и твърдост на тия, които Ти ми прибави. И като гледам на тях – разбирам, че те са по-ценни от чакъла и шлаката на целия свят…”
Разбираш ли това, братко мой? Разбираш ли, че онова нетленното вътре в тебе е причина за моята радост? Разбираш ли, че от многото ветрове на дявола, които духат против Божиите звезди, ти си успял да превъзмогнеш над най-страшния и ужасния за земните човеци? И този е вятърът, който сега Господ Исус ще разкрие пред сърцето ти. За да видиш духовете, които си победил, и измамата, от която не си се огънал.
Господ Исус отново беше до мен. И като вдигна ръката Си и посочи напред, каза ми:
“Виж сега онези двама началници на мрака. Защото те са, които създават твърде силен вятър против Божиите пророци. Те са, които през годините духаха против сърцето ти и душата ти, желаейки да ограбят мира ти и да прекършат призванието ти. И при все, че беше нараняван твърде жестоко от тях, ти никак не отпадна, но се закрепи в Мене. А заедно с тебе се закрепиха и онези, които Аз ти прибавих…”
След думите на Господ очите ми вече виждаха самите началници на Злото. Те стояха, седнали на златни тронове един срещу друг, а в пространството между тях се образуваше силен вихър от въртящ се вятър. Ставаше така, че за онзи, който е тръгнал по пътя на вярата, не съществуваше друга възможност, освен да премине през техния вихър и да бъде изпитан доколко силна и чиста е вярата му в Бога. Тези началници стояха в поднебесните места и техният въртящ се вятър сновеше насам натам като торнадо и завличаше в себе си всеки, който му попадне. И ето, че Исус хвана ръката ми, като ме приближи до самите началници, за да ги видя отблизо. Така видях, че единият началник беше духът на Мамон, който е императорът на светското богатство, а другият началник срещу него беше духът на Ваалфегор, който е императорът на плътската похот и страст. От сърцата на двамата излизаха твърде силни демонични струи, като тези на Мамон свистяха отляво, а тези на Ваалфегор – отдясно. Именно демоничните струи и собственото им свистене създаваха този въртящ се вятър. Забелязал специфичната изява на двамата, аз попитах Господ:
“Исусе! Как да разбирам духането на тези двамата? Защото Мамон духа отляво, а Ваалфегор – отдясно?”
В отговор на въпроса ми Исус каза:
“Разбирай го така, сякаш, че ти самият си поставен под атаката им. Защото атаката на Мамон винаги е била отляво, сиреч, откъм сърцето. И когато в сърцето влязат неговите стрели, то тогава и вярата е била подменена с измама. Колкото до атаката на Ваалфегор отдясно, то я разбирай така, че това е атака към силата на вярващия, сиреч, към десницата му. Това е атаката на плътските страсти, съблазни и изкушения, които връзват духовната сила и поробват човека в примката на греха…”
Отново гледах към двамата началници и още веднъж разбрах, че пътят към Небето няма да бъде лесен за никого. Но това не беше достатъчно за моето разбиране. Затова, като посочих двамата началници, отново попитах Господ:
“И все пак, Исусе! Как да разбирам това, че тези двамата действат заедно и в съгласие? Как да разбирам общият вятър, който те създават с активността си?”
Слушайки въпроса ми, Исус отговори, като ми каза:
“Разбирай този общ вятър така, щото да проумееш, че Мамон и Ваалфегор са зависими един от друг. И успеха на единият води до успеха на другия. Затова нека сега ти покажа и самото видение с вятъра, който тези духове създават…”
След думите на Исус видението имаше ново развитие. Защото Мамон, като погледна нагоре и видя Божиите звезди над него, вдигна златната си ръка, като извика със силен глас:
“Нека се явят всички мои! Нека се явят най-усърдните ми служители при мене. Защото звездите над главата ми теглят с примера си и светлината си, а това е убийствено за нашето велико царство…”
След думите на Мамон край него се явиха стотици хиляди демони. И като следяха движенията на златната му ръка, размахаха крилата си и се стрелнаха в земните места, за да му доведат най-сребролюбивите измежду човеците. Така, само след миг, пространството пред духа на Мамон се изпълни с поклонници. И те, като развяваха в ръцете си пачки с долари, гръмко викаха:
“Просперитет, просперитет! Благодарим ти, боже!”
Дочул възгласа им, Мамон се изправи от трона си. И като вдигна златната си ръка и посочи към Божиите звезди, които стояха далече по-горе от него, извика на поклонниците си:
“Как може да искате просперитет от мене, след като търпите онези, които хвърлят укор върху вярата ви? Ето, вижте ги само! Те отричат църковния бизнес! Те не искат богата и просперираща църква! Те не искат църквата да превземе света за Исус! Аз няма да ви дам просперитет, докато не ги свалите под мене! Защото тези отгоре дават даром книгите си и се отричат от благословението на търговията! Те дори смеят да твърдят и проповядват, че вие сте търговци в Храма, като забравят притчата за мнасите, която ви изговорих някога. Кажете ми тогава! Искам ли аз, вашият господ, бедна и слаба църква? Този, който някога позлати Соломон и въздигна царство от слава и великолепие, иска ли ви бедни!”
Вятърът от сърцето на Мамон беше толкова силен, щото нападна на сърцата на поклонниците. И те, като стиснаха още по-силно пачките с долари в ръцете си, закрещяха:
“О, господи наш! Всичко ще сторим за тебе! И онези, които са се превъзнесли, като звезди, няма никак да успеят. Защото ние сме твоята просперираща църква. Ние ще убедим всичките човеци, за да заложат на богатството, понеже е от тебе. Понеже без богатството няма никак да достигнем с благовестието до всичките народи и езици…”
Дочул възлиянията на поклонниците си, Мамон усили още повече вятъра си. И като простря към тях златните си ръце, отново извика:
“Нека се приближат моите търговци. И нека научат всичките човеци, че Божието трябва да бъде продавано. Защото само оня, който купи Божието, може истински да го оцени и да го пази. А сега свалете тези противни драскачи и хулители. Защото те са, които искат да осуетят просперитета на църквата…”
Демоничните струи от сърцето на Мамон вече бяха твърде ужасни. Защото всичките сърца мигом бяха запокитени към Ваалфегор. И той, като насочи вятъра си към поклонниците, от своя страна вече им казваше:
“Прокълнете онези горе. Свалете ги долу. Намерете против тях всякакви причини. Както те ви хулят, така и вие ги похулете. Както те петнят почтеното ви име, така и вие ги опетнете. Защото само така ще ви бъде добре на земята. И аз никак няма да ви забравя. Защото вие сте “плътта” Христова, а онези отгоре са петна и позор!”
В този миг след възгласа на Ваалфегор цялото множество поклонници се въртеше от ужасния демоничен вихър на измамата. Самият вихър започна да излиза от устата и сърцата на поклонниците, тъй че нападна Божиите звезди. И те, като се олюляха, започнаха да падат към земята. А това предизвика шумен възторг, тъй че хилядите крещяха в измамата си против падащите звезди, като казваха:
“Нали бяхте много духовни? Нали уж Бог ви говореше? Защо тогава никой не ви вярва? И защо ви следват само по една шепа повърхностни християни? Но ето това падение ще дойде върху всички шарлатани и еретици, които се опитват да препънат църквата…”
А други, като размахваха пачките си, важно казваха:
“Търговия и просперитет! Църковен бизнес и библейска икономика! Такива са десетте мнаси на нашия господ! Който търгува с тях, той ще спечели! А който спечели, той ще служи за пример на благословение! Защото ние сме чеда на Авраам! И освен от просперитет, нямаме нужда от нищо друго!”
Рядко пред сърцето ми се беше разигравала толкова гнусна и противна гледка. Защото хилядите, обладани от вятъра на лукавия, нямаха нито разум, нито мъдрост, нито дори капчица съвест, та да проумеят, че самото им събиране беше сатанинска оргия, много по-гнусна и извратена от оргиите на древните Содом и Гомор. И като си помислих, че подобни оргии се разиграват не само във видението, дадено ми от Исус, но и във всичките църкви, изповядващи просперитета, аз никак не можах да се сдържа, но паднах в нозете на моя Господ, като Му казвах:
“Спасителю Исусе! Моля Те за милост върху тези хора! Направи ги да Те познаят! Възвърни ги към Истината, Боже! Защото тези два духа ще ги въртят във вятъра си, докато ги унищожат и отнесат със себе си в ада…”
За втори път върху Лицето на Исус аз виждах сълзи. И Той, като докосна с ръка очите Си, взе една от сълзите Си в дланта Си. А след това ми каза:
“Изпий тази сълза! Защото съдбата ти е да носиш плача на Господ в сърцето си. И съдбата на всичките пророчески книги, които ти дадох, е да бъдат Господното оплакване за идещото горко над блудните и над отстъпилите…”
Погледнах на сълзата, която блестеше като бисер в дланта на Исус. След това, като подложих шепа, взех я от Исус и я поднесох към устните си. Самото вкусване на сълзата разплака цялото ми сърце. Защото тя беше твърде, твърде горчива. Тя беше огромната, страшната и неизразима Божия Скръб за това погиващо и извратено поколение, заслепено от богатствата на дявола и от съблазнителните проповеди на всичките му служители. Така аз стоях в нозете на Исус и дълго ридах за грешните, докато усетих как в очите ми нахлу пречистващата Съвършена Сила на покаянието и смирението. И ето, че Господ се наведе над мене и на Свой ред подложи шепата Си над очите ми. А тогава в Господната шепа паднаха две сълзи, като съвършено подобие на тази, която бях изпил. И Господ, като посочи сълзите в шепата Си, тихо ми каза:
“Някога един Господар даде по една мнаса на всеки от десетте Си служители. След това замина на дълъг път в чужбина. И когато Си дойде, поиска да прегледа сметките на слугите Си. Тези, които бяха приели мнасите Му по Дух, протегнаха шепите си. Тогава Господарят видя в тях Собствените Си сълзи в Милостта Си и в състраданието Си към човешкия род. И като въздигна служителите до Себе Си, направи ги да заблестят със Светлината и Славата Му. Но оня, който беше приел мнасата Му по плът, показа всичкото си благосъстояние и натрупани богатства, като Му рече:
“Ето Твоята мнаса, Господарю! Аз я пазех, скътана в коприната на моята праведност. И чрез Името Ти се обогатих чрезмерно, като натрупах много. Но понеже знаех, че Си строг, не посях Твоята мнаса в нищо друго, освен в собственото си благополучие…”
Как мислиш? Какво ще стори Господарят ти с този слуга? Какво ще сторя с онези, които призовах да проповядват покаяние в Моето Име, а те побързаха да се обогатят с човешката измама и нечестие? Какво ще сторя с човеците, които никак не разбраха, че чистата Божия сълза е мнасата, която трябва да умножат, за да се яви поколението на праведните? Няма ли, според истинните Ми думи, да посоча богаташите и първенците, а след това да заповядам:
“А ония Мои неприятели, които не искаха да царувам над тях, доведете ги тука и посечете ги пред Мене…” (Лука 19:27)
И ето, устата на твоя Небесен Цар се отваря, за да произнесе присъда против всичките църковни богаташи, първенци и търговци. И на всички тях сега казвам думи, които запечатвам с кръвта Си за Деня на страшния Съд:
Вие, Мои неприятели, не поискахте да царувам над вас!
Вие не пожелахте да царувам във вас!
Вие взехте Святото Име на Човешкия Син и измамно се нарекохте с него, само за да се обогатите и да живеете леко във времената на скръб, болка и гонение.
Вие се поругахте с чистите сълзи на Господаря си и никак не ги умножихте, та да обръщате човеците към идещото Небесно Царство. Вие приехте в сърцата си оня измамен образ, който Отец Ми най-много мрази и който ще порази в Гнева Си! Защото това е образът на търговеца! Образът на тоя, който дава Божието срещу пари! И срещу пари иска да даде на сиромаха утехата му!
Махнете се от Мене, вие проклети!
Махнете се от Мене, вие помрачени!
Махнете се от Мене, вие рожби на змия и ехидна!
Бъдете посечени – отсега и довека! Бъдете посечени и нека всичките ви богатства и пари изгорят в пояждащия огън на Гнева Ми! Бъдете посечени и нека всичките ви титли станат като плява и всичките ви постове – като паяжина! Защото вашето беззаконие е вечно беззаконие и хула против Святия Дух на Отца Ми! Хула, която няма да се прости нито в този свят, нито в бъдещия! Треперете и ридайте поради бедствията, които идат върху вас. Защото колкото добре сте живели в този свят, в толкова по-голям огън ще горите в цялата вечност. Защото Отец Ми, Святият, брои както сълзите на сиромаха, така и парите на богаташа. И ако сълзите не ги докосва огън, то парите ви и сърцата ви ще погинат в огъня. Аз, Господ Исус, изрекох с устата Си това!”

Leave a Reply