ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – V ГЛАВА

5. ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА

Братко мой! Верни ми приятелю!
Сърцето ми стои разтърсено от видението с черния конник. И едва сега разбирам колко съдбоносни са всичките думи на Исус в Неговите Евангелия. А от онова, което Той говори на сърцето ми и в този миг, мога да ти кажа, че за всички нас е настъпил съдбоносен миг. Миг, в който да се обърнем към собствените си сърца и да Му кажем:
“Господи Исусе! Позволи ни да Те разпознаем!
Позволи ни да Те намерим там, където никой не иска да Те намери!
Защото, ето, ние искаме да Те разпознаем в онзи, който е гладен.
За да Те нахраним!
Ние искаме да Те разпознаем в онзи, който е жаден.
За да Те напоим!
Ние искаме да Те разпознаем в онзи, който е гол.
За да Те облечем!
Ние искаме да Те разпознаем във всеки, който е странен.
За да Те приберем!
Ние искаме да Те разпознаем във всеки, който е болен или в тъмница, за да Ти покажем всичката Благост и Милост, с която Ти Си ни посетил, като Добър Самарянин!”
Знаеш ли, братко мой, колко е страшно да не разпознаеш Исус? Знаеш ли колко е страшно да тръгнеш по смъртоносното течение на последните тщеславни църкви?
Казвам ти това, защото такива църкви могат да разпознаят Исус само като такъв, който е пълен с блясък, светлина и невероятна Слава. Те очакват такъв славен Господ и шумно се радват, че са Негови. Но когато трябва да Го разпознаят в бедния Лазар пред портите им или в някой угнетен и пребит странник, то такива според Святата Истина на Исусовата притча, минават на отсрещната страна.
О, горко ви! Замръзнали от тщеславие и сребролюбие!
Горко ви! Защото сте станали немилостиви и коравосърдечни!
Горко ви! Защото вашите странноприемници станаха свърталища на демони и на всякаква нечиста и омразна птица!
Аз не искам вашия дял, колкото и добре да живеете сега и да гребете с пълни шепи от благоволението на господаря си. Защото ще дойде време да плачете и да скубете косите си. И всеки от вас ще иска никога да не се е раждал. Защото Царят, като посочи онези, които не Го разпознаха, ще им каже:
“Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели. Защото огладнях и не Ме нахранихте; ожаднях и не Ме напоихте; странник бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях, и не Ме посетихте…” (Матея 25:41-43)
Но дори и в този миг на Господно въздаяние ще бъдат мнозина онези, които никога не са разпознали Исус, като Добрия Самарянин. И такива, като извадят аргументите на мерзостта от сърцата си, ще кажат:
“Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме?” (Матея 25:44)
А тогава Царят, като им посочи един от Своите, облечен с дрехата Му и осветен с динарите Му, ще им отговори:
“Истина ви казвам: Понеже не сте направили това на ни един от тия най-скромните, нито на Мене сте го направили…” (Матея 25:45)
Аз не искам никой от Моите братя и сестри да се намери като един, на когото Добрият Самарянин така да каже думите Си. И затова сега ще продължа с последното прекрасно видение в тази книга. Видение за онези, които имат вярата да разпознаят Господ във всеки, на когото е нужна Благост и Милост. Затова нека ти кажа какви бяха думите, които Исус даде на сърцето ми, миг преди самото видение. Ето какво ми каза Той:
“Ако твоето сърце се вълнува, то е, понеже се вълнува и Сърцето на Оня, Който те изпраща до Своето домочадие. Защото в това последно време очите на Отец Ми не искат да гледат нищо друго, освен Верни служители на Добрия Самарянин. Човеци, които са научени от Святия Дух да събират нетленни богатства на Небето. Човеци, които с цялата сила и ревност на сърцата си пазят двата динара на Отца Ми.
Божията Благост и Божията Милост!
И ако има причина Аз все още да не спирам да ти давам видения и пророчества, то е, понеже Отец иска да даде на всички ви всичката Светлина от Сърцето Си. И въпреки, че мнозина ще останат закоравени и зли, пак това не е причина, та Моите да отпадат или да се съкрушават в сърцата си. Защото писаното не може да се наруши и видяното от Бога не може да не се яви.
И сега, когато твоето сърце съзря Господните сияния над малките и скромни домове по земята, то нека да те приближа над самите домове. За да видиш къде Отец е положил Милостта Си и къде – Благостта Си…”
След тези Свои думи Исус ме прегърна, тъй че двамата с Него слязохме над самите сияния, обгърнали покривите на домовете. А Исус посочи един от домовете, като ми каза:
“Виж сега един дом, където царува Божията Милост. Защото в този дом човеците не познават Словото Му, но затова пък познават делата Му и ги вършат…”
Докато Исус ми говореше ние вече стъпвахме на самия покрив. А Той посочи с ръката Си светлото сияние, като ми заповяда:
“Отвори сърцето си, за да видиш кои Божии думи пазят този дом!”
Исусовата заповед имаше ефект на проглеждане вътре в мен. И ето, че аз виждах как на покрива блестяха думи на Господ от Евангелието:
“Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща…” (Матея 12:35)
и още:
“Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата…” (Матея 5:16)
Едва бях прочел Небесните послания, когато чух Исус да ме пита:
“За какви дела става въпрос тука? И в какво са силни пред Господа живеещите в този дом?”
“Исусе! Тук става дума за добри човеци, които вършат добри дела. И такива непременно изваждат от добрите си съкровища добри неща…”
“Чудно ли ти е тогава, че добрите човеци служат на Добрия Самарянин? И нямат ли такива един от динарите на Отца Ми?”
“Да, Господи мой! Тези човеци имат динара на Бог Отец. И това е Божията Милост. Именно тя ги тласка да вършат добро…”
“Спомни си тогава думите на Апостола Ми Яков! Спомни си как той писа на всички в посланието си:
“Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре, и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение, или сянка от промяна…” (Яков 1:17)
И според думите на Апостола Ми, Ми отговори:
Къде виждаш двата динара в думите на Яков?”
Светлината от въпросите на Исус беше твърде голяма, за да не разбера и прицела Му. Затова Му отговорих:
“Господи мой! В посланието на Яков са изявени двата динара. Защото всяко дадено добро отговаря на динара на Божията Милост. И това добро е присъщо не само на вярващите, но и на езичниците. Защото такива вършат добро според както им диктува собствената им съвест. И като вършат добро, те непременно изваждат добри неща от доброто си съкровище, за да се прославя Отец на небесата. Докато другият динар в посланието на Яков е Божият Съвършен Дар, Който е в Благодатта на Святия Дух…”
Исус се усмихна на думите ми, а след това продължи да ми говори, като казваше:
“Нека тогава да ти покажа и друг дом. За да видиш какво е Господното сияние над него…”
След тези думи Исус ме въздигна нагоре и твърде скоро ме постави на покрива на друг дом, където блестеше второто Господно сияние. И по подобие на първия покрив отново ми каза:
“Виж сега един дом, където царува Божията Благодат. Защото човеците в този дом познават Словото на Бога и го пазят в сърцата си. Затова отвори сърцето си, за да видиш кои Божии думи пазят този дом…”
И този път очите ми се отвориха, та да проумея Господното сияние, обгърнало покрива на дома. И ето, че сърцето ми вече прочиташе думите на Исус от Неговото Евангелие:
“Чули сте, че е било казано: “Око за око, зъб за зъб”. А пък Аз ви казвам: Не се противете на злия човек; но, ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата. На тогова, който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната дреха. Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две. Дай на оногова, който проси от тебе; и не се отвръщай от оногова, който ти иска на заем. Чули сте, че е било казано: “Обичай ближния си, а мрази неприятеля си”. Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят; за да бъдете чада на вашия Отец, Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните. Защото, ако обичате само ония, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците? И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец…” (Матея 5:38-48)
Едва прочел думите Му, аз чух Исус отново да ми казва:
“За какви дела става въпрос тука? И в какво са силни пред Господа живеещите в този дом?”
Знаех отговора защото Святият Дух нахлу с голяма сила в сърцето ми. Затова отговорих на Исус, като Му казах:
“Господи мой! Това е дом, над който, според думите на Яков, е слязъл Божият Съвършен Дар, тъй че в него непременно ще се вършат Божиите Съвършени дела. А тези дела са такива, щото всеки от човеците в този дом е опазил и възвеличил Името на Отца чрез дадената му изобилна Благодат. А в последното време на умноженото беззаконие такива домове са твърде малко…”
Господ внимателно слушаше думите ми. А след това ми каза:
“Виж сега и проумей думите Ми. И нека ги проумеят всички, които искат да следват Добрия Самарянин. Защото в това последно време Аз още повече ще затвърдя Завета Си с Моите. И като заведа Благостта до Милостта, ще обърна всичките Си Верни към ечемика, който трябва да съберат за Моето Царство.
Защото там, където се сее Добро, ще дойде Съвършеното. А там, където се сее Съвършеното, ще се яви Съвършеният. За да вземе двата динара в ръката Си. И да се яви пред Своя Отец, та да Му даде пълното число на оцелелите и спасените. Затова, като обърнете сърцата си към добротворците, приемете ги като братя, готови да бъдат родени от Същия Дух, Който е родил и вас. Защото Сватбата Ми непременно ще се напълни с чеда, дошли от изток и от запад. И последната Ми Вярна и Свята Църква ще излезе по кръстопътищата.
За да се съберат Благост и Милост!
Един хиникс пшеница и три хиникса ечемик!
Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply