ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
През изминалите дни от написването на продължението за Господната Молитва аз преживях едно особено състояние на близост и общение с Бога. Състояние, което все още не мога напълно да обясня и проумея. Защото моят Небесен Отец ме покри с такава Благост и Милост, каквато никога не бях получавал от Него. И един Извор от мисли, безкрайно по-възвишени и светли от моите, започна да бълбука в сърцето ми. Минута след минута, час след час и ден след ден. Това беше моето интимно докосване до Божието Сърце, моят достъп до една неизследима бездна от Любов и Светлина. И в тази бездна Господ започна да показва на сърцето ми такива удивителни тайни и откровения, щото в един момент дори се смутих, че Отец е посочил мен за подобна близост и общение.
Но кой би могъл да устои на Божието докосване и посочване?
Кой не би се влюбил в Небесната Светлина, когато тя е толкова чиста и завладяваща?
Истината е, че когато отвориш вратите към Сърцето на Отца, то от онзи миг животът ти никога повече няма да бъде същият. Защото Отец ще гледа теб и ти ще гледаш Него. И двамата ще гледате натам, откъдето изгрява Спасението, за да докосва с лъчите си човешките души и сърца. Това е един духовен свят, невероятно красив и привлекателен. Свят, оттатък стената, където човешкият дух е като ангел, готов да разпери крилата си сред вълните от Благодат и Пресвята Любов. И ето сред тези вълни при мен отново се яви Исус. За да ми каже, че има неизявени тайни от Неговото Слово. Тайни, които трябва да станат явни за сърцата на Божиите чеда. Тайни, които векове са стояли заключени, а Божието Сърце е копнеело да ни даде. И след като там при Бога се е явил слуга, дал думите Му даром на всичкото Му домочадие, то Отец наистина е бил възрадван, че часът за изявата на тайните Му вече е настъпил.
Ето затова сега аз те моля, скъпи ми братко, да напуснеш света и всичко, що е в света. Защото светът е в нас само дотогава, докато ние сме в него. Но ако ние излезем от света с всичките си помисли и отправим надеждите си нагоре, то тогава наистина сърцата ни са станали широко отворени за Божията Светлина. Казвам ти всичко това още в самото начало на тази чудесна книга, понеже колкото и да търсиш неин аналог на земята, то няма да го намериш. И всичките Святи Божии думи в нея ще дойдат от Вечността, за да те издигнат във Вечността. Защото ето това – в нас да гори и пламти вярата на Божия Син – ще рече да се докоснем до един свят, по-реален от човешкия. И като заживеем в него – да останем Божии до самия край на старото творение.
А сега нека да ти кажа какви бяха думите, с които Господ Исус дойде към сърцето ми, за да ми даде този Небесен дар за човеците. В една нощ, когато духът ми се движеше и аз препрочитах стихове от “Откровението на Йоан”, стана така, че почувствах необикновено силно докосване от Святия Дух. Имайки опитност от много срещи с Исус аз разбрах, че Той отново е дошъл при мен. Затова, като оставих библията си на масата, паднах на коленете си и тихо призовах Името Му, като казах:
“Господи мой! Благословено да е прекрасното Ти Присъствие и нежната Любов, с която Святият Дух ми свидетелства, че отново Си дошъл при мен. Ето, Исусе! Сега стоя пред Теб и Те моля да ми откриеш причината, поради която ме посещаваш…”
Само миг след думите ми аз усетих ръцете на Господ над сърцето си. А след това пред мен стана чудо. Защото библията, която бях оставил на масата, заблестя от Светлина, сякаш, че някой я бе превърнал във видим светилник. И Исус ми каза:
“Сега съм при теб, за да дам на сърцето ти онова, което всички Божии чеда търсят с вяра и постоянство. Защото след като им дадох чрез тебе вратите към Сърцето на Моя Отец, то е дошло времето да преобразя и помислите им. За да разберат, че именно те са поколението на Божията Правда и Святост. Поколение, което ще се намери в най-съвършените планове на Моя Отец. А тези планове Аз дадох с Духа Си на Апостола и пророка Си Йоан. И ето, че ти самият четеш най-дълбоката от книгите на Божието Слово…”
Миг след думите на Исус библията ми сякаш, че оживя. И Небесните ръце на Господ я вдигнаха и разтвориха пред сърцето ми. А тогава Исус продължи да ми говори, като казваше:
“Укрепи сърцето си, възлюбен от Отца Ми! Защото Аз и Отец Ми, като прегледахме и издирихме много човешки сърца, решихме да дадем достъп до най-дълбокото на тебе. Понеже ти, като смири сърцето си, презря нечестивата печалба и последва Божието Слово с неразделено сърце и непорочни помисли. И ето такова сърце и такива помисли са нужни на Небето, за да слезе Светлината долу и да възкачи мнозина горе. А сега пред тебе Господ твоят Бог ще разкрие тайни, замълчани от векове и приготвени от Небесния Отец за последните Му чеда, родени от Пророческия Дух. И това са тайни, свързани с печатите на Божията Книга, които Аз разпечатах във видение пред Апостола Си Йоан. И при все, че му дадох Истината за тези печати, Аз заповядах тя да бъде утаена за последното време, което е днес. Затова тръгни сега след Мен и приготви сърцето си за най-великата привилегия, която би получил човешки син от ръката на Отца Ми…”
Слушах Господ със замаяно сърце и прекомерно вълнение. Защото и аз, подобно на всичките си братя и сестри, носех и все още нося мечтата в сърцето си, та да разбирам най-дълбоката от Божиите пророчески книги. И при все, че Исус многократно ме бе водил в нея, пак и не предполагах, че е възможно да получа подобна велика привилегия. Но ето, че Исус се усмихваше над сърцето ми, а библията ми, хваната от ръцете Му, блестеше с Божията Светлина и беше обърната именно на “Откровението на Йоан”. Затова, като наведох главата си пред Царя, казах Му:
“Исусе мой! Благодатно Слънце на живота ми! Аз не зная какво да Ти река и как да изкажа възхищението на сърцето си. Аз не зная защо Си ме възлюбил и защо Отец ме е посочил. Но аз с цялата вяра на сърцето си зная, че Всемогъщият не може да сгреши и Неговият Избор е вечен и ненарушим. Затова Те моля:
Направи ме достоен за откровенията, които искаш да ми дадеш! Направи чрез тях достойни и всичките ми братя и сестри! И като им дадеш Собствената Си Вяра и Любов – постави ги да пребъдват далече по-горе от този свят! За да гледат Твоята привлекателност и да зеленеят като плодородни маслини в Божия Дом! Да бъдат явор и кипарис, палма и благоуханен ливан в Святите дворове на Всевишния!”
Исус се усмихна на думите ми и очите Му заблестяха в съвършена Любов. А тогава Той каза:
“Аз наистина ще направя всички Мои като растения на Божията Правда. Защото, като ги покрия с благоволението на дъжда и с плодородието на Словото – скоро ще ги направя да възрастят пред Мене! И ето затова сега ти Ме последвай! За да видиш нещата, които не са били давани на човешките чеда…”
След тези последни думи Исус докосна главата ми, тъй че само след миг пред сърцето ми се разкриха разтърсващи и твърде велики видения на последното време. Затова нека и аз сега да премина към тях.

Leave a Reply