СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – VIII ГЛАВА

8. ВИДЕНИЕТО С ЛЮСПИТЕ НА ХИТРОСТТА И ПОДЛОСТТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Спомняш ли си изречените думи от нашия Господ, че “онова, което се цени високо между човеците, е мерзост за Бога”? Аз няма да скрия от теб, че сърцето ми се свива от мъка и скръб, като виждам накъде препуска светът и каква ще бъде сетнината му. В девети псалом от Вечната и Свята Библия са записани много точни думи, които отразяват днешното състояние на света и гласят:
“Народите затънаха в ямата, която сами направиха; в мрежата, която скриха, се улови ногата на сами тях…” (Псалом 9:15)
Ако човек би бил воден от Божията Мъдрост, за да си придобие разум, той непременно би свързал стиха от този псалом с твърде сериозното предупреждение на Исус, отправено към всичките Му последователи и касаещо онези, които считат себе си за учени и просветени:
“Оставете ги; те са слепи водачи; а слепец слепеца ако води, и двамата ще паднат в ямата…” (Матея 15:14)
Целият смисъл, който моят Свят Господ вложи в сърцето ми при написването на тази книга, е да покажа на Божието домочадие, че Науката е сляпата дъщеря на Бога, а дяволът е Божият противник, който лукаво спекулира със знанията на Науката, за да ги обръща против добруването и богоугодността на човеците. И за съжаление стана така, че стихът на псалома се изпълни с цялата си сила, а предупреждението на Исус се сбъдна в същинския си пророчески прицел.
Положих много години от живота си, за да дам надежда на безпътните и светлина на помрачените. Не направих това, воден от някаква собствена сила или упражнение на интелекта си, защото изворът и вдъхновителят на всичките ми видения беше Скъпоценният от Сион, Божият Агнец, с Чиято Светлина се осветлява Небесният Ерусалим. Но въпреки, че Светлината светеше в мрака, човеците заложиха на тъмнината, понеже делата им бяха зли, а очите им – покрити от змийски люспи. Аз трябваше да преглътна горчивата чаша на едно тотално презрение и отрицание, понеже не бях разпознат от мнозина във времето, когато Отец, Синът и Святият Дух ме изпратиха към тях. И слугата Господен с години трябваше да блъска с главата си една твърде висока и яка стена от сърдечно закоравяване и тотално недоверие, сякаш исках не приятелството и вярността на тези хора, а бях посегнал на имотите и парите им. Но ето – аз и до ден днешен не съм мръднал от тъмницата на злостраданието си, като никак не крия, че ако Исус ми беше дал благоволение в изход, то отдавна да бях излязъл от този град, а вероятно и от границите на държавата. Защото ненарушимите Господни думи докрай ще стоят в Евангелието и ще твърдят, че никой пророк не е приет в родината си. Така или иначе – това е съдбата ми до този момент на живота ми, и аз не съжалявам, че тя се случи именно такава, защото друга не можеше да бъде.
Аз не зная, мили мой братко, дали имаш ясна представа какво се случва в духовния свят, докато ти прочиташ страниците на тази най-съкрушаваща дявола книга. Но тук искам да ти напомня за едно древно чудовище на име Левиатан, за което някога Отец проговори на Йов от бурята, като му казваше именно за люспите му:
“Той се гордее с наредените си люспи, съединени заедно като че ли плътно запечатани; едната се допира до другата така щото ни въздух не може да влезе между тях; прилепени са една за друга, държат се помежду си тъй щото не могат да се отделят…” (Йов 41:15-17)
и още:
“Ето, надеждата да го хване някой е празна; даже от изгледа му не отпада ли човек? Няма човек толкова дързък щото да смее да го раздразни. Тогава кой може да застане пред Мене?” (Йов 41:9-10)
Ето това чудовище е самият дявол и Сатана, който владее света с люспите на змийското си лукавство. И ако Отец съвършено точно казва, че “няма човек толкова дързък, щото да смее да го раздразни”, то как ти вече прочиташ края на една книга, която не просто раздразни дявола, но посече люспите му? Човек ли е писал тази книга, та да се отнасят Божиите думи за него, или тя е пропита от Дъха на Исус, Чието благовестие не е човешко? Човек ли би застанал против тъмния господар на света, за да го прободе и съкруши с меч, или Сам Господ изпълни сърцето на пророка Си, за да се яви пред дявола, като най-ужасния му кошмар? И ако Святият наш Начинател и Усъвършител на Вярата е толкова Верен и Истинен, щото никога не ни остави да се скитаме безнадеждни или да въздишаме пленени, то какво благодарение и почит дължим на Името Му и Духа Му? Какво покаяние, какво дръзновение, какво себеочистване, какъв страх и трепет? Да се огънем ли пред поразените люспи на дявола, когато Исус ни е познал като скъпоценни камъни на Царството? Да охкаме ли от стрелите на демонични отмъщения и безсилия, когато пред Вярата на собствените ни сърца Господ изкорми с Меча Си старовременната змия, която е дявол и Сатана?
Не, братко мой! Не, верни мой приятелю! С тази последна пророческа книга Исус ни прави повече от победители над дявола! Защото тя ще ни очисти и приготви за Вечното обитаване в Неговото Присъствие! Ние вече не сме род на помрачени и непросветени, които да не знаят къде стъпват и какъв дух ги води! И не сме приели дух на робство, та да бъдем пак на страх, но с Духа на осиновлението си ще извикаме към висините на Сион:
“Авва, Отче! Величаем Святото Ти име, Небесни наш Татко! Защото Ти не ни остави в тъмниците на света, но прати Сина Си като Мъж, силен на война! За да дойде в живота ни и да съсипе делата на дявола! За да бъде като благодатно Слънце в пустинята, от Чиито лъчи се опърлят и падат змийските люспи, когато се кръстим и изпълваме в Святия Ти Дух!
Авва, Отче! Защото не ни остави в пясъците на света, сред паяците и скорпионите на съблазънта, но ни въздигна до изворите на Сион, и до вечно зелените палми и маслини на Твоята тайнствена премъдрост и Свято помазание!
Авва, Отче! Защото обличаш Невястата Си в светъл и чист висон, който подобава на праведните дела на Светиите, които ще се съберат с възклицание в Сион, и ще пристъпят в Святите дворове сред Твоите ангели!
Авва, Отче! Защото от века и довека Твоите слуги и пророци са вървели от Слава в Слава с Духа Господен, и змията никога не е надвила с двуострия си език Твоя двуостър Меч!”
Каквото и повече да кажа, и с каквито и други думи да величая неизразимо прославеното Име на Отца, аз ще се радвам за съдбата на тази книга, и за освобождаващата Сила на Божия Пророчески Дух. А сега отново ще възляза в Присъствието на моя Господ, при Когото оставах в Духа на пророческите видения. Ето какво ми каза Той:
“Слуго Мой! Както ти казах в началото на тези видения, така пак ще ти повторя, че ти извърши повереното ти Дело, и беше добър и верен настойник на Божиите тайни. А тази книга наистина ще бъде чуден диамант в Короната Ми, за който ти плати, като претърпяваше всичките яростни и жестоки угнетения от Сатана.
Но ето, Стефане! Угнетенията ще преминат, а виденията ще останат! Нечестивият ще поскърца със зъби и ще се стопи, а твоят Господ ще опази всичките Си чеда от тъмния заговор на дявола и дъщерите му със сляпата Наука. Затова нека сега да покажа на сърцето ти и последните две дъщери на лукавия, които ще излязат едновременно с баща си, за да извършат последните демонични знамения на света и да сложат върху слепите очи на Науката най-смъртоносните люспи от змията – люспите на хитростта и подлостта. А сега Ме последвай, за да видиш и самият заговор…”
След последните думи на Исус аз отново се намерих пред портите на ада, където Сатана излизаше с дъщерите си и Науката. И този път ми направи впечатление, че това беше в самите последни месеци и години преди свършека на стария свят. Така вече виждах как дяволът прегръща двете си дъщери, уподобени на лисица и хиена, като им казваше:
“Яде ли ви се мърша, мили мои? Искате ли леш за големия глад, в който сте чакали да настъпи времето ви? И как да не ви нахраня, след като целият свят протяга ръце към мене, и ми се покланя, и толкова много ме обича. Понеже не Христос от Сион, но аз чрез Науката му дадох прогрес и технологии, за които той копнееше. А да иска ли човешкото сърце онзи скучен Небесен свят на Йеова, когато в него няма нищо за радостта му? Няма телевизия и радио, няма коли и мобилни телефони! Няма дискотеки и барове! Няма киносалони и стадиони! Има само една противна Святост и хваление, което отдавна не е същото, откакто беше изгонен супер диригентът! А аз сега искам, мои милички, да прегърнете и погледнете Науката – ти, хитрост моя отляво, а ти – подлост моя – отдясно! Защото ще сложим в очите й не по една, а по две от люспите на баща ви, за да ми бъде максимално успешна! Хайде, ненаситни мои, действайте!”
Без да чакат още думи от баща си, хитростта и подлостта постъпиха според думите му. И лисицата погледна на Науката, тъй щото две люспи се явиха на очите й, които Сатана постави в левия клепач на Науката. А след това и хиената погледна Науката отдясно, като двете змийски люспи от очите й лукавият постави под десния клепач на Науката. И тогава, хванал с костеливите си ръце главата на Науката, той с преляла омраза към човешкия род, вече й казваше:
“Скочи с дъщерите ми върху лицето на света и го приготви за явлението на сина ми. Действай мощно и космично, защото не приемам за резултат никакъв провал. Искам глобална сателитна мрежа, която да улови комуникациите на всичките човеци. Нека мобилните телефони да станат неизменна част от битието им…”
Послушала дявола и водена от люспите на хитростта и подлостта му, Науката скочи с дъщерите му върху лицето на света. И ето, че за едно много кратко време космичното пространство над планетата беше опасано в мрежа от сателити, а мобилните комуникации взеха връх в общуването между човеците. Това доведе Сатана до екстаз и до нова злостна амбиция, понеже той отново крещеше на Науката, казвайки й:
“Искам цялото човечество да свикне с мисълта за глобалния контрол и наблюдение. Нека човеците да започнат да свикват с камерите и с фотоапаратите. Доста е било времето, когато баби и дядовци са си правили затрогващи черно-бели снимки, които да им висят на портрети в къщите. Фотоапаратите трябва станат по-достъпни и от хляба. Камерите трябва да станат по-близки и от водата. Направете телефоните им не само за говорене, но и за снимане. Нека човеците свикват все повече с мисълта за контрол и наблюдение! Така те няма да се възпротивят, когато дойде времето технологията тотално да ги владее и контролира…”
В едно с думите на дявола, телефоните се натъпкаха с всички възможни технологии на прогреса, а човеците все повече и повече се възхищаваха и увличаха от тях. А тогава дяволът изригна с нова сила, като казваше:
“Науко, приятелко моя! Накарай човеците да виждат в технологичния контрол сигурност, а не заплаха! Нека биометрията и тоталният контрол на Интернет да приготвят човеците за времето на сина ми. Създайте технологично копие на човека, запечатано в данните на личните му документи! Защото скоро ще дойде мигът, когато тази лична карта от джоба на човешките дрехи ще се скрие като имплант в тялото му! За да може Антихрист да вижда и знае, и да могат всичките му емисари да проследяват кой и какво върши, кой и къде ходи, кой и какво говори! Това ще бъде върховният ми технологичен печат върху битието на човеците, за да ги уловя в клопката си, и да ги вържа в примките си! И оттук насетне нека никой повече да не може да купува и продава, да работи и управлява, да има отношение с власти и началства, ако няма такъв имплант в тялото си! Защото в този имплант моят син ще запише бащиния си кодекс за новия световен ред на земята. И горко на онези земни черепки, които откажат тоталния контрол от сина ми. Тях непременно ще избия, да, ще избия…”
Последните думи на дявола Науката вече извършваше във време, което излизаше вън от настоящото време на света. И аз разбрах от очите на моя Господ, че това беше времето, свързано с явлението на звяра от бездната. А тогава Исус отново ми проговори, като казваше:
“Ето тук, слуго мой, е краят на пророческите видения за сляпата дъщеря на Бога. Една Наука, която предостави всичките си знания на дявола, за да потопи човечеството в разорение и погибел. А Надеждата, която давам на всички Мои Верни чеда е тази, че праведните ще се отнемат от света, преди да дойдат дните на Злото, и жетвата на Антихрист! И на всички вас, които вярвате в Името Ми и приемате пророка Ми, ще кажа думите:
Бдете, защото Аз идвам скоро! Мислете за горното, а не за земното, защото краят на всичко твърде много наближи! Посветете сърцата си на Сион, и на Божията Вечна Правда, с която Отец Ми е силен да ви съхрани във времената на това умножено беззаконие! Служете си така с технологиите на света, щото напълно да се намерите като изпълнители на апостолските думи:
“Това само казвам, братя, че останалото време е кратко; затова и тия, които имат жени, нека бъдат, като че нямат; и които плачат, като че не плачат; които се радват, като че не се радват; които купуват, като че нищо не притежават; и които си служат със света, като че не са предани на него; защото сегашното състояние на тоя свят преминава…” (1 Коринтяни 7:29-31)
Блажен и Свят всеки, който изпепели змийските люспи от очите си, за да не бъде пленник на сатанинската съблазън и слепец, падащ в ямата! Блажен и Свят всеки, който подкрепи Делото на пророка ми, защото не е човешко, но божествено! Блажен и Свят всеки, който с виденията в тази книга е прогледнал за сетнината на света, и като просветен от виделината на Сион, е въздигнал упованието на вярата си далече по-горе – в Портите на Небесния Ерусалим и в бисерната Светлина на Господното Спасение!
Аз, Слънцето на Правдата, явих тези видения в сърцето на пророка Си! Аз му дадох да събере лъчите Ми в Меч Господен, който порази люспите на старовременната змия, която е дявол и Сатана! Съберете се при Мене, чеда на Светлината! Бъдете светила на Сион, силни да блестят всред опакото и извратено поколение на света – за Слава на Бога и Отца, в Чиято Благост и Милост слугата Ми написа виденията в тази книга! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply