СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ЛЮСПИТЕ НА БЕСОВСКАТА МЪДРОСТ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Имай вярата да приемеш в сърцето си, че четеш книга, за която се е платила и ще се плаща и занапред скъпа цена. Не ти казвам това, за да величая страданието си за моя Господ, нито да трупам някакви суетни ползи от възхищение или съчувствие. Но в действителност да знаеш и помниш, че със Словото на Божия Пророчески Дух ставаш ефективен участник в поразяването на старовременната змия, която е дявол и Сатана. Всеки, който веднъж вече е приел пророческото благовестие, непременно е усетил както стрелите и отмъщенията, така и блясъка на Господния Меч, силен да поразява отровните челюсти на лукавия.
Както разбра от предишното видение, Сатана е силен да слага люспи върху очите на хипнотизираните от него. И няма друга сила, която да е способна да сбръчка и изпепели люспите, освен Истината на нашия Господ Исус Христос. За човечество, чието битие вече е натрупало шест хиляди години, дяволът остави много свидетелства за люспите си. Дори бих казал, че целият свят е сграбчен от змийските люспи, които са го запечатали отвсякъде, тъй щото да не може през тях да проникне лъч от Светлина, или убеждение, различно от модела, който удовлетворява тъмния княз. Но било, че змията си правеше едни сметки и планове, Отец, Синът и Святият Дух имаха други намерения. И преди две хиляди години на земята се случи знамението, което разпори люспестото туловище на Сатана, за да започне да освобождава всички пленници на дяволската заблуда и нечестие. Битието на цялото човечество беше докоснато и просветено от едно пречудно Небесно Битие, дало на човеците Път, Истина и Живот – Битието на Човешкия Син. Битието на Един, Чиито зеници бяха прилично вложени скъпоценни камъни, от които бликаше неизразима Светлина, Благодат и Освещение. За Него свидетелстваха и пророкуваха древните слуги на Бог Отец – от Енох до Малахия. За Него пя Давид в псалмите си. За Него проповядва Кръстителят във водите на Йордан. За Него тържествува цялото Небе и могъщи ангели слизаха по стълбата на Ветил, за да Го потвърдят и благовестяват.
Ние не можем да приемем това Битие като някакъв факт, който да ни вълнува само до степен на знание. Защото какъв е смисълът да знаеш, ако не познаеш? Какъв е смисълът да видиш, а да не докоснеш? Какъв е смисълът да блестят зениците Му, ако люспите на змията са ти по-скъпи? Причината да започвам с такива думи преди видението, което Исус ще ни разкрие, не е друга, но именно тази – че още от мига на грехопадението и изпъждането на Адам и Ева от Едемската градина, Сатана вече имаше приготвена стратегия за земните поколения. Той щеше да закрепости човешкото съзнание с откровени лъжи и всякакви отвратителни измислици, само и само пред неизбежните въпроси на човешката душа да има достатъчно много заблуждаващи отговори. И така, братко мой, още от най-дълбока древност на земята започна да се подвизава една Наука, покварена от бесовска мъдрост, която човеците имаха безумието да наричат “философия”. Органично свързана с появилите се религии, митологии и култове, тази “философия” щеше да остави жесток печат върху мисленето, културата и общуването на стотици поколения. Тя щеше да влияе тотално върху традициите, ритуалите и вярванията на всички племена, езици и народи по лицето на целия свят. И аз, като зная, че в никакъв случай не бих могъл да претендирам за изчерпателност и дословно позоваване на всякакви източници и аргументи, ще се закрепя изцяло в Битието на Исус, и в Светлината на Божието Спасение. Защото всичко друго, вън от това Битие и Светлина, неизменно би попаднало под съвършено точните думи на моя Господ:
“Истина, истина ви казвам, Аз съм вратата на овцете. Всички, които са дошли преди Мене са крадци и разбойници; но овцете не ги послушаха. Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира…” (Йоан 10:7-9)
и още:
“Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене…” (Йоан 14:6)
Замислял ли си се, скъпи мой братко, колко вестители на змийските люспи са дохождали преди Исус в битието на целия човешки род? Идвало ли ти е наум какво число от вълци в овчи кожи е пращал дяволът на света, за да го държи винаги под мрака на собствената си кожа? Имал ли си Мъдрост от Бога, за да се върнеш в изначалното време на света, за да преминеш като безмълвен свидетел през хилядолетията, та да видиш как по лицето на земята са се раждали учения и религии, в които има всичко, но не и Истина? Ако тръгнеш от изток – не би ли преминал през териториите на Конфуцианството, Будизма, Индуизма, Шинтоизма и Исляма? А ако продължиш на запад – не би ли стигнал до териториите на езическия политеизъм на древен Рим и Елада? Ако да би тръгнал от юг – няма ли да намериш древния Египет с божествата Ра, Озирис, Хор, Сет и Изида и всичките култове към смъртта и ада? Няма ли да видиш пръснатите идоли и тотеми, свързани с вещерство и шаманство, с вуду магии и заклинания? И ако да би продължил на север – няма ли да откриеш езически религии на друиди, келти и викинги, свързани също с дежурните божества и идоли? И най-сетне – ако да би разпорил една старовременна змия от главата до опашката, та отпосле с меч да изрежеш и отделиш една по една всичките й люспи, то за какво количество люспи ще трябва да говорим? Люспи ли ще съзре просветеното ти сърце или лукаво премислени заблуди, които са имали за цел да държат човешките души отделени от Светлината на Господното Спасение?
Но ето, че днес, в края на този демонизиран и прогнил свят, в живота ни е дошла Светлината на Исус – за да опърли и изпепели люспите на змията и да ни направи свободни. Затова сега нека да ти предам думите, които Той проговори на сърцето ми, миг преди да ми покаже видението, свързано с люспите на бесовската мъдрост върху очите на Науката. Ето какво ми каза моят Господ:
“Слуго Мой! Вярвай Ми, че не би ти стигнало времето на цял един живот, за да изредиш всичката възможна тъмнина и беззаконие, с които са покрити люспите на Моя тъмен враг. Но и Аз няма да ти давам подобна изчерпателност във видението с бесовската мъдрост. Защото за оня, който е в Светлината на Божието Присъствие, не е необходимо да разпознава белезите на всичката тъмнина. Тъкмо обратното – той трябва да се закрепи в Мъдростта, която блести до границите на Светлината. Защото всичко, което е вън от Моята Истина, е лъжа. И е чист Разум от Небето човек да се закрепи в лъчите на Господната Светлина, която познава, вместо да изследва хилядите тъмни люспи, които не познава. Защото при все, че лъжата има много превъплъщения, пак първата от дъщерите на дявола, която е бесовската мъдрост, има само две очи, с чиито люспи покри слепите очи на Науката. И ти бъди мъдър да видиш в това два най-важни етапа от битието на старовременната змия, а именно – началото и краят. Защото първата от змийските люспи ще определи началото, а втората – самия край. А сега гледай на видението, което ще ти покажа. Защото ще те направя свидетел на знаменията, които Сатана започна да върши след тъмното съвещание на дъщерите му с Науката…”
След последните Си думи Господ докосна с ръка главата ми, тъй щото духом се намерих с Него пред портите на самия ад, откъдето дяволът вече излизаше с бесовската мъдрост и Науката. И когато той застана пред лицето на света, проговори на дъщеря си, като й казваше:
“Скъпа моя дъщерьо! Виж колко прост и незнаещ е светът! Той е като току що пръкнал се младенец, на когото още му са слепи очите. Търка ги, търка ги, а нищо не вижда. Но ние непременно ще го направим да вижда, нали? Да вижда не Онзи горе, Който се надува от противните Си небеса, но да вижда моята визия за бъдещето на човеците. Този младенец скоро ще започне да бъбри и да си задава много въпроси:
“Кой съм аз? Откъде идвам? Накъде отивам?”
И ние сме тук с Науката, за да го научим на точните отговори:
Наш си ти! От нас идваш и при нас ще се върнеш!
Хайде, моя пречудна мъдрост, приближи се сега при Науката, та я погледни с прелестните си очи, за да придобие тя точно моята визия за света. Започни първом с лявото й око, понеже лявото винаги е свързано със сърдечност, с вяра така да се каже…”
Послушала баща си, бесовската мъдрост се приближи към Науката. И като затвори дясното си око, вгледа се в нея с всичката смола от лявата си зеница. Така отсред смолата започна да расте люспа, която вече излизаше от гледеца на дяволската дъщеря, като се плъзна и влезе под левия клепач на Науката. А тогава Сатана плесна с ръце, като извика:
“Примигай сега, Науко, за да се намести добре люспата ми! Чудесно, чудесно! Вече ми заприличваш на една първа люпилня за религии. А сега нека те докосна и насоча лицето ти към този свят, който е сляп младенец. Защото той ей сегичка ще се ококори…”
След тези думи дяволът пъргаво подскочи, като застана зад Науката и вече извърташе главата й с костеливите си ръце. А тогава от змийската люспа започнаха да излизат лъчи, подобни на лиги от смола, които се разтягаха, за да докоснат и поразят очите на невиждащия свят. И ето, че светът, засеняван от лукавство, започна да вижда измамни образи на измислени богове и божества, като изговаряше имената им с устните си. Така смолистата тъмнина покри цялото лице на света, а всред нея започнаха да се подвизават религиозните и окултните демони на змията. А докато аз гледах, Святият Дух даваше на сърцето ми да разбере, че в самото видение пробягваха години и столетия. И всички онези лъжливи религии и демонични богове преживяваха разцвет след разцвет. А дяволът дори предизвикваше съревнование между тях, тъй щото смолистите вълни на Запада се плисваха на Изток по лицето на света, а след това Изтокът отговаряше подобаващо, като плисваше вълните си на Запад. Същото вършеше Северът спрямо Юга, и Югът спрямо Севера. В този миг Исус се приближи до мен, като ми казваше:
“Виждаш ли как религиите се бият за влияние по лицето на света? Една Персия търси да се разшири до Гърция, а един Александър Македонски разширява влиянието на гръцкия политеизъм чак до границите на Индия. Един Рим, който иска да наложи храмовете на Юпитер в пясъците на Египет, или варварските племена от север, които искат да подкопаят крепостите на Ромул и Рем. И как просветените Божии чеда да не проумеят, че цялата пъстрота на сатанинските религии беше създадена, за да бъде разделен светът сам в себе си? Религия да се възправя против религия, и философия да въстава против философия, тъй щото дяволът да разделя, владеейки все во все. Но въпреки разделения свят – преди две хиляди години в една римска провинция на име Юдея стана пробив в плановете на Сатана. И Моята Светлина тръгна оттам, за да победи змийските люспи по лицето на целия свят.
А какво оставаше тогава за дявола, слуго Мой?”
“О, Исусе! Дяволът беше поразен на Кръста! Но въпреки поражението си, той отново мобилизира всичките си демони, като междувременно пожертва две от древните си езически религии, вече поразени от първите лъчи на благовестието. И това бяха гръцкото и римското многобожие, които той лукаво превърна в християнска религия…”
“А това не ти ли доказва, че и самата му люспа се промени? Не трябваше ли дяволът повторно да нагоди погледа на света, тъй щото езичниците отново да повярват във въплъщенията на лъжите му? Виж и това във видението, защото то вече се случва във вековете след Моето Възкресение…”
Отново погледнах към видението, когато видях как Сатана виеше със страшен вой, гледайки опърлената люспа на дъщеря си върху лявото око на Науката. И той вече крещеше на бесовската мъдрост, като й казваше:
“Направи нещо, дъщерьо моя! Дай отпор против Сина на Йеова! Той ми взе Гърция, като прати там първите Си апостоли! Зевс, Хера, Арес и Атина – кому сега са потребни? Диана, любимата ми, как вече да ловува от капищата си? Христос ми разбуни Рим, като направи да запустеят толкова скъпи на сърцето ми имена и богове. Юпитер, Меркурий, Аполон – кой ги помни? Няма вече весели празници на Сатурн, нито пиршества на Дионисий! Ах, ах, ах! Погледни отново лявото око на Науката, та направи люспата ми здрава, каквато беше цели хилядолетия!”
В отговор на дяволските вопли, бесовската мъдрост отново се взря в лявото око на Науката, тъй щото нови смолисти лъчи се разтеглиха в черни лиги. И тогава прогорените места на люспата, свързани с Гърция и Рим, оздравяха, свързани в една нова религия. Демоните в нея измамно се покриха с имената на светци и покровители, а старите ненужни идоли бяха подменени с нови и още по-изкусителни – икони и мощи. Това накара Сатана да изреве от неописуем възторг, а след това да извика:
“Аз ли да се наричам поразен и победен след Възкресението Му, когато превърнах Собственото Му учение в моя религия? Знае ли Той на какво е способна дъщеря ми, мъдростта? Няма ли Йеова до самия край на света да се насити на идоли и човешка власт в уж божествената Си Църква? Няма ли да Го накарам да преглъща търговия и сребролюбие, алчност и поквара? Няма ли да превърна собствените Му началства и власти на рисунки и посмешища в един буламач от езически вярвания и предъвкано евангелие? И ако толкова успехи ми донесе само една люспа върху лявото око на Науката, то какво ще стори Той, когато дъщеря ми сложи втората люспа върху дясното й око?”
Яростта на дявола ме сепна, понеже изобщо бях забравил, че все още гледам само първата му люспа. А тогава Господ отново ми проговори, като казваше:
“Виж слуго Мой, че след дълги векове от мракобесническа религия дойде времето на Протестантската Реформация, когато твоят Господ подейства чрез служителя Си Мартин Лутер. И от този миг насетне Сатана пришпори бесовската си мъдрост, за да заложи на Науката под името “философия”. Затова отново погледни към видението и виж как ще се развие в последните столетия по лицето на света…”
Отново гледах към видението, когато видях как яростта отново тресеше дявола. И той, крещейки на дъщеря си, вече й казваше:
“Аз няма да оставя нещата така! Няма да ги оставя!
Кой е този Мартин Лутер? За какъв се взима и изживява? Що за противен реформатор, който ще отрича религиозната ми власт и дори окото му не мигна от заклеймяващата папска була? И протестантите се отделят значи от религията ми, та ново богослужение да измислят. Не искали икони и човешка власт! Не искали индулгенции! Заклеймявали инквизицията! А какво искате, долни псета? Да ме докарате до ревнивост ли? Да погледне дъщеря ми Науката и с дясното си око ли? Ами вие вече ме предизвикахте и затова ще ви въздам! Хайде, мила ми щерко! Сложи втората ми люспа в дясното око на Науката, понеже е време да изметем Името на омразния Бог от лицето на света. Нека го направим прогресивен свят, философски свят, който отрича Бога поради липса на доказателства. Нека му предложим диалектически материализъм, социализъм, комунизъм. Нека час по-скоро да го направим безбожен с идеята за едно човечество без роби и господари, без каквито и да било богове, но с петолъчка, зад която се подвизават мои елитни приятели…”
В отговор на баща си, бесовската мъдрост се приближи до Науката, като се взря в нея, а тогава от смолистото й око излезе втората люспа, която се заби под десния клепач на Науката. А Сатана, като я гледаше настървено, изкрещя:
“Размърдай си клепача, приятелко моя, за да се намести люспата ми! Доста е времето на старите времена и нрави! Доволно лъгахме света с религии! Нека започнем да го лъжем с безбожие! Нека битието определя съзнанието!”
Докато дяволът редеше гнусните си доводи, до Науката застанаха Гога и Магога. И като скочиха чрез погледа й върху лицето на света, направиха го да почервенее, тъй щото една огромна част от човечеството беше поставено под властта на безбожието и засеняването на сатанинската пентаграма. И там Науката, изживяваща се вече като философия, намери въплъщението си в помитащи смъртоносни заблуди, наричани “атеизъм”, “материализъм”, “марксизъм”, “социализъм”, “ленинизъм”, “комунизъм” и “пролетарски интернационализъм”. И докато аз още гледах, Господ ме попита, казвайки:
“Познато ли ти е всичко това, Стефане?”
“О, Исусе!” – казах аз – “Няма как да не ми е познато, след като част от живота ми премина под сянката на тази сатанинска люспа. А като знам от чудесното Ти водителство, че в края на Милениума Сатана отново ще заложи на същата люспа, разбирам, че бесовската мъдрост наистина е най-силната от дъщерите му…”
В отговор Исус ме погали, като ми казваше:
“Запиши това видение на книга, за да бъде свидетелство за Божиите просветени. И на всичките Ми Верни предай думите Ми, с които им казвам:
Люде Мои! С двете люспи на бесовската си мъдрост върху очите на Науката дяволът поквари и помрачи света както си искаше. Всички религии и философии бяха създадени от тези две люспи, за да пълнят ада с грешни и заблудени души. Но вие, като просветени от Моята Истина, непременно ще бъдете опазени и защитени, защото съм ви дал същинската власт да преборите властта на дяволската тъмнина. И тази власт е Моята Истина. Истината, за която съм казал:
“Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици; и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни…” (Йоан 8:31-32)
Пребъдвайте свободни в Святия Ми Дух! И като наплискате очите си в живите води на Духа Ми, последвайте Ме и в следващото видение, което ще дам на слугата Си – видението с люспите на чародейната измама. Аз, Верният и Истинният, все още говоря и не млъквам! Блажен и Свят всеки, който Ме вярва!”

Leave a Reply