РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – V ГЛАВА

5. “ДЪЩЕРЬО ВАВИЛОНСКА, КОЯТО ЩЕ БЪДЕШ ЗАПУСТЕНА…”

Братко мой! Верни ми приятелю!
Има съвършена пълнота от достоверност и истинност в онази притча на Исус, с която Той ни каза за езичниците на тоя свят:
“…защото човеците на тоя век са по-остроумни спрямо своето поколение от просветените чрез виделината…” (Лука 16:8)
Представи си тогава каква би била реакцията на езичник, който чуе по радиото предупреждение за предстоящ природен катаклизъм, било то ураган, торнадо или земен трус. Как смяташ? Ще остане ли тоя човек на мястото, което всеки миг ще стане предмет на унищожение и съсипване? Няма ли такъв човек да събере всичкия си ценен багаж и да побърза да спаси живота си, далеч от разрушенията и пораженията, които би донесла природната стихия? И ако един езичник има разум, та да побегне далеч от мястото на Божия гняв, то какво да кажем за онези, които и до днес стоят всред Вавилон, а имат себе си за просветени чрез виделината? Какво да кажем за онези, които и до днес търпят насилниците и грабителите да им проповядват от амвона? Имат ли такива разум? И проумяват ли изобщо, че Вавилон е място, а не само личности? И когато Всевишният се е обещал да унищожи мястото, то да стоиш ли на това място, като вярваш, че Господ непременно ще забележи праведността ти? “Ако си бил праведен, то какво търсиш на подобно място?” – ето така ще ти отговори дори остроумният езичник, който ще бяга да спаси живота си.
Аз свидетелствам на сърцето ти, че днес Бог Отец повдига разрушителен вятър против Вавилон. И не просто вятър, но трусове! И не просто трусове, но погибел! И ако до вчера си живял с нагласа, че трябва да посещаваш място на Божия гняв, само защото се е регистрирало като църква, а някой в него се е представил за Божий помазаник, то побързай да изпиташ духовете!
Побързай да видиш сергиите на нечестиво забогатели търговци!
Побързай да видиш бизнеса с църковни помощи!
Побързай да видиш кариерата на дипломираните и възхода на връзкарите, както и сълзите на вдовицата и сирачето!
Побързай да видиш незаменимите, които стъпват като балерини и освен като “святи” и “посветени” не приемат да бъдат наричани по друг начин!
Побързай да видиш личния кръг от пастирски ласкатели и шепотници, които сеят раздори и разделят братя!
Побързай да видиш как всички дарения и десятъци потъват, за да живеят добре една шепа от даването на много шепи!
Побързай да видиш луксозната лимузина, закупена за лидер и лидерска съпруга, докато ти обираш праха на раздрънкани и мръсни автобуси!
Побързай да видиш скъпите екскурзии в чужбина, откъдето делегираните туристи донасят само гордост, скъпи костюми и нечестиви свидетелства!
Побързай да видиш всичката мерзост на човешката алчност, хитрост и пресметливост!
Побързай да видиш всички причини, които подобно място има против Бога и Божието Благовестие!
И ако за тебе подобно място представлява Сион, то тогава махни с ръка и приеми, че аз съм пратеник на ада! Но знай, че ако едно място има причини против Бога, то и Бог има причини против него. И въпреки, че Всемогъщият е бил милостив и е търпял дълго мерзостта, то Той няма да я търпи вечно. В това отношение този дълбок и поучителен 137 псалом има своя кулминация в последните стихове. Защото там пленените и отпадналите, които са изгубили Божието Съвършено Благоволение, издават присъда над Вавилон. И ако земните съдии могат да бъдат подкупени от престъпниците, та да им отменят която и да е присъда, то Небесният Съдия е твърде високо, за да Го стигнат и твърде Свят, за да стоят пред Лицето Му. А Той днес отново прочита присъдата над Вавилон, която гласи:
“Дъщерьо вавилонска, която ще бъдеш запустена, блазе на онзи, който ти въздаде за всичко що си сторила нам! Блазе на онзи, който хване и разбие о камък малките ти деца!” (Псалом 137:8-9)
Искаш ли да си блажен, братко мой? Виж тогава, че е блажен оня, който въздава на Вавилонската дъщеря! Виж че е блажен човекът, който разбива в Камъка от Сион всички деца на блудницата! И ако още недоумяваш Кой е Камъкът, то виж какво е казано за Него:
“Исус им каза: Не сте ли никога прочели в писанията тая дума: “Камъкът, който отхвърлиха зидарите Той стана глава на ъгъла; От Господа е това. И чудно е в нашите очи”? Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас, и ще се даде на народ, който принася плодовете му. И който падне върху тоя камък ще се смаже; а върху когото падне, ще се пръсне. И главните свещеници и фарисеите, като чуха притчите Му, разбраха, че за тях говори; но, когато поискаха да Го хванат, побояха се от народа понеже Го считаше за пророк…” (Матея 21:42-46)
Така и днес “главните свещеници” и “книжниците” на всички Вавилонски църкви на просперитета, които са чедата на Вавилонската дъщеря, четейки книгите от Хълма Мория, вече са разбрали, че Божият пророк именно за тях говори. И като скърцат със зъби, плюят, хулят и гонят всеки, който приема пророческото благовестие. Но Исус има новина за тези вълци, лисици и хиени. Защото Сам Той каза на сърцето ми:
“Иди и предай на всичките Ми братя и сестри, че Аз съм Камъкът, в Когото ще се спънат всичките търговци и теолози. И като се спънат, ще се смажат и няма да станат. Аз съм Камъкът, Който мнозина са се опитвали да похулят и да Го направят да падне.
Но ето, казвам на всичките гонители на слугата Ми, които късат книгите му и проклинат името му:
Аз наистина ще падна от непрестанните ви хули и проклятия! А мнозина ще се съблазнят в Мене и във всичките думи на Вечен Живот, които давах на пророка Си. Но ония, върху които падна, ще ги пръсна. И всичките чеда на блудницата Вавилон ще разберат, че е говорил Камъкът, Който ги поразява и пръсва!
А колкото до Моите – те нека бъдат щедри и да се молят усърдно, за да благоуспее делото на Божия пророк! Защото, като го заведа в Светилището на Отца Ми, ще му дам онова помазание, което строшава хомота на религиозното робство и изявява на света какви са мътните извори на Вавилонските реки! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply