ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО II – V ГЛАВА

5. НОВИЯТ ЗЕМЕН ЧОВЕК – МИРОТВОРЕЦ

Ето, че отново Господ ме върна при видението с вързопите със светъл и чист висон. И като протегна ръката Си към следващия вързоп, ми каза:
“А сега, Стефане, искам да видиш един от най-удивителните Белези на Обновлението. Белегът, който старото творение никога не е притежавало в пълнота, но на новата Земя той е съвършено изявен…”
След думите Си Исус разтвори пред мен вързопа, а очите ми видяха бели гълъбови пера. Не можещ в началото да разбера какво представляват самите пера, аз попитах Господа:
“Исусе! Какви са тези пера? И за какво служат?”
А Той, като се усмихна, хвана едно от перата с дясната Си ръка. И като го вдигна пред лицето ми, започна да вее с него. Така през лицето ми премина полъх, който беше толкова могъщ и въздействащ, щото се усетих невероятно лек. Толкова лек, колкото може би беше и самото гълъбово перо. Нещо повече – в цялото ми сърце се разля Божие Присъствие, което можеше да бъде обяснено само с една дума – Мир.
Да, братко мой! От гълъбовото перо в ръката на Исус към мен дойде Мир. Дойде като нежно докосване, като увереност, като покой и смирение под мощната ръка на Бога. И аз си спомних за Онзи Бял Гълъб, Който носеше маслинено клонче и показваше на Ной, че водите на потопа са спаднали. Спомних си и за Онзи Бял Гълъб, Който кацна на раменете на моя Спасител при река Йордан. Спомних си за крилата на онези Святи Божии пратеници, които пееха на овчарите и ги призоваха да отидат във Витлеем:
“Слава на Бога във висините. И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение…” (Лука 2:14)
Затова тихо казах на моя Господ:
“Исусе, това е най-прекрасното чудо, което ми даваш да преживея със сърцето си. Защото Мирът от полъха на гълъбовото перо бе твърде голям за сърцето ми. И за сърце, която всякога е свикнало да очаква удари и ужаси, един такъв полъх е най-прекрасният подарък…”
Господ протегна ръка и погали главата ми. А след това, с необикновена светлина в очите Си, каза:
“Това наистина е едно от Божиите чудеса! За разлика от старата земя, където чудесата съвсем рядко се случват поради нечестието и неверието на човеците, то на новата Земя Мирът ще бъде постоянно действащо чудо. Защото Отец Ми ще създаде там поколения от миротворци. Не просто хора, стремящи се към Мира, но човеци, помазани от Всемогъщия, за да творят Мира…”
“А какво ще рече, Господи, това да твориш Мира, а не просто да се стремиш към него?”
Исус отново вдигна гълъбовото перо и го развя пред очите ми. А след това каза:
“Ето това ще рече, Стефане! Да се стремиш към миротворството, който е един от Вечните Белези на Обновлението. Но за да разбереш всичко, то трябва да го видиш със сърцето си…”
След думите Си Исус отново протегна ръка и докосна главата ми, а само след миг двамата с Него бяхме на новата Земя. Там Той ми показа много човеци, които имаха белег на челата си. Това бе белег на Отечески Избор върху Неговите миротворци. И за разбирането му Господ ми каза:
“Искам внимателно да наблюдаваш всичко, което ще видиш. За да го проумееш и предадеш на братята и сестрите Ми. Защото тайната на Божия Мир е твърде велика и блажени са всички, които са я узнали…”
След последните думи на Исус ние тръгнахме към множеството от белязаните човеци. И ето, че очите ми съзряха нещо, което за сетен път ме убеди колко живо и вярно е Божието Слово. Аз виждах зад самите човеци стадо вълци, които кротко пасяха трева в компания на овце. А на няколко метра край тях видях лъвове, които мирно съжителстваха с волове. Това ме накара да се разсмея, защото внушението беше твърде силно. А Господ, като наблюдаваше реакцията ми, каза:
“Защо се смееш? Не говори ли за всичко това и Словото на Отец Ми? Не прочете ли ти на златната табла писаното:
“Вълкът и агнето ще пасат заедно, и лъвът ще яде слама както вола, и храна на змията ще бъде пръстта. Не ще повреждат, нито ще погубват в цялата Ми свята планина, казва Господ…” (Исайя 65:25)
Но за да разберат Моите, че наистина си бил при Мен и Аз съм ти показал тайната на Мира, то нека сега ти покажа и скритото в самото видение. Затова като начало Ми кажи:
Защо Отец Ми е видял, че лъвът ще яде слама, както волът? Не видя ли ти и не се ли убеди, че на новата Земя няма слама, понеже тук нищо никога не изсъхва? Защо тогава Отец Ми е видял такава една храна за лъвове и волове? Виж още и другото, което ще ти покажа, преди да те посветя в тайната на Мира. Защото всички трябва да видите и самите миротворци…”
След последните думи на Исус ние тръгнахме към самите миротворци. А Господ вдигна ръката Си към синьото небе, като ми посочи огромен Бял Гълъб, Който летеше всред него. И там ме попита:
“Имаш ли вярата да приемеш, че Този Бял Гълъб олицетворява Святия Дух и именно от Неговите пера имаше във вързопа от светъл и чист висон?”
“Да, Исусе! Имам тази вяра!”
А Исус продължи:
“Гледай тогава какво ще сторят самите миротворци…”
И действително, че след думите на Господа миротворците паднаха на коленете си и започнаха да се молят. Те се молеха толкова усърдно и с такава любов в сърцата си, щото само след миг аз видях как духовете им се въздигнаха нагоре. И като настигнаха във височините Белия Гълъб, докоснаха крилата Му и в ръцете им останаха пера. А те, като прибраха перата в самите си сърца, се върнаха на земята. Така с миротворците се върна Божий Вятър от Светлина, който бе толкова силен, щото осветяваше всяко място, откъдето те биха преминали. Това бе мощно помазване и покоряване на цялата Земя. Защото Вятърът на Божия Мир изпълваше сърцата на всичко живо с възторг и благоговение. А Исус, като ме погледна с твърде внимателен поглед, ми каза:
“Ела сега с Мен, за да видиш всяко място, откъдето би преминал Божият Вятър на Мира, извикан от Неговите миротворци!”
Така аз тръгнах с Господ. И ето, че Той вече посочваше други човеци, като ми казваше:
“Забележи момчето Ми, че едни в сърцата си са като вълци, а други като агнета. Това не идва да хвърля укор върху новото творение, но да ти покаже, че всеки от тези човеци, поради свободната воля, която Отец Му е дал, има в себе си някаква способност или склонност. Едни от човеците са по-силни, което би ги направило склонни и способни към насилие. Други от човеците са по-кротки, което би ги направило податливи към насилие. Едни са смели като лъвове, а други – усърдни като волове…”
И наистина, аз виждах именно онова, което ми посочваше Исус. Хората наистина притежаваха тези образи в сърцата си. Но когато върху тях лъхна Божият Вятър на Мира, то тогава “вълците” прегръщаха “овцете”, а “лъвовете” – “воловете”. А Исус, като все така ги посочваше с ръката Си, ми каза:
“Сега разбираш ли защо “лъвът” ще яде слама, както “волът”? Не е ли именно тук скрита великата тайна на Божия Мир? Защото ако някъде се роди възможност за зло, то не поглъща ли Мирът всичкото зло, което би се опитало да се роди? И ако сламата е трева, лишена от Живота, то духовно това не са ли мисли и думи, лишени от Божия Дух? Става ли ти ясно, че “лъвът” и “волът” непременно ще пояждат такава слама и злото ще умре, преди да се е родило? А в това отношение Божият Мир ще бъде изобилен, като река. Той никога няма да престане да напоява сърцата на човеците и “вълците” всякога ще обичат “овцете”, а “лъвовете” ще се движат заедно с “воловете”.
И ето това е великата тайна на новата Земя!
Ето това е вечният белег за новия човек на новата Земя!
Защото не само животните на тази нова Земя, но и сърцата на всички човеци ще бъдат съхранени и опазени от Божия Мир. Разбираш ли това?”
“Господи мой! Сърцето ми е възхитено! Колко чудесно го е казал Твоят слуга, когато е записал:
“…и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса…” (Филипяни 4:7)
“Точно така, момчето Ми! Защото става дума именно за пазене!
Това не е пазене от дявола, понеже такъв на новата Земя няма!
Това е пазенето ви от възможността да паднете така, както е паднал той!
И ако Павел ви предупреди, че никой ум не може да схване Божия Мир, то го стори, за да покаже на духовните, че тези пера от Белия Гълъб могат да се свалят на земята, само ако духът ви се издигне в небесните места. Тогава непременно, платили цената на смирение и постоянство в молитвата, и вие ще направите “вълкът” и “агнето” да пасат заедно, а “лъвът” и “волът” да пояждат всяка слама, която би се явила някъде.
И ето, призовавам ви! Издигнете сърцата си горе! Мислете за горното, а не за земното! Свалете в събранията си гълъбовите пера на Мира. Защото миротворците ще се нарекат Божии чеда. И ако някой се е възхищавал на Словото Ми, че вълкът и агнето ще пасат заедно, то такъв нека плати цената, за да се възхити и Господ от него. Защото не на животни Той подарява новата Земя и не животни ще я владеят! Защото по-скъпоценен за вашия Бог от мира между животните, е Мирът между човеците! Защото Аз съм вашият Мир! И ако някой върви по стъпките Ми, непременно ще докосне крилата на Белия Гълъб. За да има в сърцето си от сега и до века Вечните Белези на Обновлението.
А сега нека те заведа в най-дълбоките тайни на Обновлението. Тайните на Мантията и Менората…”

Leave a Reply