ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО II – IV ГЛАВА

4. НОВИЯТ ЗЕМЕН ЧОВЕК – РОДИТЕЛ

След видението с творците и красивия Храм, Господ отново ме върна пред вързопите от светъл и чист висон. И като протегна ръка към третия вързоп, ми каза:
“А сега се приготви да видиш онази тайна, с която човеците на новата Земя ще пребъдват от род в род и винаги ще бъдат в Божието благоволение и благословение…”
Така Исус разтвори пред очите ми самия вързоп. А аз видях в него неща, които ме накараха да се усмихна в умиление. Защото в разтворения вързоп имаше биберон, по чиито страни все още имаше мляко, както и детски пелени, които светеха в белотата и чистотата си. И аз, като се обърнах към Господ, Му казах:
“Исусе, ето една от тайните на Твоето Слово! Защото в Евангелието Си Ти ни каза, че на Небето нито се женят, нито се омъжват, но са като ангели пред очите на Отца. А на новата Земя нещата не стоят така. Защото в пророчеството от “Книгата на пророк Исайя”, което бе запечатано върху златната табла, се говори, че новите земни човеци ще имат чеда. Или, според както е писано:
“Не ще се трудят напразно, нито ще раждат чада за бедствие, защото те са род на благословените от Господа, също и потомството им. Преди да Ме призоват те, Аз ще отговарям, и докато ще говорят те, Аз ще слушам…” (Исайя 65:23-24)
“Точно така е, момчето Ми. Това наистина е една от дълбоките и покрити тайни на Божието Слово. Но тя не е единствена. Защото има да видиш още много в тези вързопи. Но колкото до това, че на новата Земя непременно ще има потомства и поколения, то трябва да разбереш и самата тайна на биберона и пелените. Защото те са Вечните Белези на Обновлението! Те са Личното благоволение от Моя Отец върху жителите на новата Земя. Затова нека сега отидем сред тях. За да видиш и самото знамение с биберона и пелените…”
След думите Си Господ отново докосна главата ми и така двамата с Него се озовахме пред красив дворец, където бяха събрани хиляди човеци. Това бяха щастливи млади хора, които имаха малки пет-шест годишни деца. И ето, че както децата, така и родителите, влизаха през портите на двореца, докато го изпълниха. А Господ се отдели от мен и се приближи до един от възрастните човеци в самия дворец, като простря ръка и докосна сърцето му. А човекът се изправи и погледна към родителите и децата, казвайки:
“Скъпи мои! Нека отдадем благодарение и Слава на нашия Съвършен Творец! Защото Той ни е създал, за да бъдем Негова радост и Слава на земята! И ето сега, вие, малките, сте пристъпили зад вратите на Божия Дом на Рождението. Защото има едно прекрасно Рождение, което всеки от вас ще преживее, за да тръгне по Пътя към Дома, от който е дошъл…”
След тези думи човекът се развълнува в духа си и продължи, като каза:
“Нека майките и бащите погледнат лицата на децата си! Така непременно ще видите, че децата носят вашите белези. И нека сега децата погледнат на родителите си! И така ще видят, че са събрали най-превъзходните черти от тях върху лицата си! Но ето, вашите образи са образи за новата Земя, която Всемогъщият е подарил на нас и потомството ни. И понеже всеки от вас има съдба да занесе на Небесния Хълм своите славни и ценни неща, то по тази причина вие ще се родите в още един Образ, по-превъзходен от земния. И вие, родители, ще родите децата си, но този път – в Духа и Съвършения Образ на нашия Създател…”
Думите на човека имаха могъщо въздействие върху родителите и децата. Защото всички те коленичиха и протегнаха ръце към Небето. А възрастният мъж, като се усмихваше и изтриваше сълзите на вълнение от очите си, също коленичи пред всички тях. И като издигна ръце към Небето, казваше:
“Всемогъщи Отче! Излей Духа Си над децата Си! Излей чистото духовно мляко и обгърни в светлите пелени на Благостта Си Твоето потомство. Защото, ето, по Твоята Воля и повик сме събрани да Ти посветим чедата Си, за да ги родиш в Твоя Светъл и Вечен Образ!”
След молитвата на човека стана така, че Божията Светлина изпълни пространството пред коленичилите. А всред събраните земни човеци се явиха Божии Светии от Небето. И те, като заставаха пред коленичилите деца и родители, полагаха в ръцете на родителите бели кани с Небесно мляко и биберон. А след това простираха ръцете си над малките деца и завиваха духовете им със светли пелени. И ето, че най-могъщият измежду пратениците, простря ръце над коленичилите и каза:
“На вас родители заръчвам Святата Повеля на Небесния Отец да възпитавате отрано децата си в подходящия път и те няма да го напуснат никога! А на вас, благословени дечица, заръчвам Святата повеля на Божия Син да пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете в съвършено познаване на Отца, Сина и Святия Дух!”
След тези думи на Небесните пратеници Светлината на Святия Дух изпълни Божият Дом на Рождението. И в онези чисти и отворени утроби на малките дечица бликнаха водите от Реката на Живота. В този миг Господ ме направи да видя, че онези бели кани с мляко и бибероните до тях, бяха Новото божествено откровение за новата Земя. А самите бели пелени бяха Ревността и Благостта на Отец, с които Той потвърждаваше Вечния Си Избор върху потомството на праведните.
Аз ти свидетелствам, скъпи братко, че никога през целия ми съзнателен живот на докосване до Божиите височини и дълбочини, не бях наблюдавал гледка, пълна с толкова нежност и Любов. Тогава в сърцето си разбрах, че тази нова Земя, която Отец ще подари на Избраните Си, непременно ще бъде венчана за Бога. Тя ще бъде вечният Извор за усъвършенстване на човешкия дух и въздигането му до Твореца. А Исус, като забеляза помислите ми и се усмихваше, каза:
“Наистина са малцина блажените, на които Отец Ми би дал да видят тази прекрасна радост на Живота! Защото Любящият и Святият има думи, стояли в Сърцето Му от създанието и до сега, които гласят:
“Няма вече да се наричаш оставен, нито ще се нарича вече земята ти пуста; но ще се наричаш благоволение Мое е в него, и земята ти венчана; защото Господ благоволи в тебе, и земята ти ще бъде венчана. Защото както момък се жени за мома, така и Твоите люде ще се оженят за тебе; и както младоженецът се радва на невястата, така и твоят Бог ще се зарадва на тебе…” (Исайя 62:4-5)
И ако някой би помислил, че Бог има предвид старата земя, а не новата, то такъв нека положи в сърцето си, че Моят Свят Отец не би се венчал със земя, която е посочил за изгаряне с огън. И ако непременно искате Вечните Белези на Обновлението, за да бъдете Божиите родители на новото и благословено потомство на новата Земя, то още сега побързайте да венчаете сърцата си с Него. Защото да бъдеш родител по Съвършената Божия Воля ще рече да родиш сърцата не по твоя, но по Божия Образ. А родители по Божия Образ стават само тези, които имат Неговия Живот в Неговия Дух.
Ето, кажи на Моите че Сърцето Ми копнее да види всред вас отворените врати на Божия Дом на Рождението! Дом, в който ще раждате и възрастявате сърцата с Моето благовестие! Дом, в който чистото духовно мляко и светлите пелени на Любовта никога няма да липсват! Тогава непременно ще раждате чеда за благословение, а не за бедствие.
Преди да Ме призовете, ще отговарям! И докато говорите, ще слушам! Но ако някой е извратен и ражда чеда по своя образ, а не по Божия, то такъв устата Господни ще нарекат “детеубиец” и “погубител”, а жупелът в огненото езеро ще изисква от него цената, която той не ще изплати през цялата Вечност. Защото днес е време на детеубийци и погубители, които обикалят море и суша, за да завършат всички елитни институти, а когато след това отворят устата си, правят другите два пъти по-големи рожби на пъкъла!
О, роде на невярващи и извратени! Докога ще презирате Моята Благост и Милост? Докога няма да се покаете от убийствата си и да престанете с лицемерието си? Докога ще подмамвате неутвърдени души заради лакомство и користи? Кой ви омая, та да не мислите за сетнината на онова, което сте сторили? Научихте ли що ще рекат родилни болки и що ще рече скръб по Бога? Научихте ли що ще рекат белите пелени или чистото духовно мляко? Или твърде скоро забравихте думите Ми, че който съблазни едно от малките, то на такъв ще е добре да се окачи воденичен камък на шията и да потъне в морските дълбочини?
Ето, в Святостта на Отца се заклевам, че времето за въздаяние над съблазнителите и убийците вече надвисва над тях като облак и буреносна вихрушка! Защото Аз ще издиря разпръснатите Си и ще изцеля наранените Си! Но горко, горко, горко на онзи безполезен пастир, който убива, вместо да ражда и който граби, вместо да дава! Защото такъв отдавна е прелюбодействал с блудницата Вавилон!”
Гледах Лицето на моя Господ. И колкото по-прекрасно беше видението с Божия Дом на рождението, толкова страх и трепет нахлуха към мен, когато виждах преливащата Божия ревност и гняв в устните на Исус. Тогава разбрах, че моят Отец е най-ревнивият Баща, и моят Господ – най-ревнивият Младоженец. А дълбоко в сърцето ми Святият Дух направи да заблестят истинските думи на Божието възмездие:
“Оня, който прелюбодейства с жена, е безумен. Който прави това, би погубил душата си. Биене и позор ще намери, и срамът му няма да се изличи. Защото ревнуването на мъжа е една ярост; и той няма да пожали в деня на възмездието; не ще иска да знае за никакъв откуп, нито ще се умилостиви, ако и да му дадеш много подаръци…” (Притчи 6:32-35)
Ето така, братко мой, по силата на писаното, Бог няма да пожали блудниците и всички онези, които не раждат чеда в благовестието за Небето, но убиват чеда с лъжеблаговестие за земята. И голямата заблуда, която лукавият е инжектирал в сърцата им е такава, че те трупат. Трупат користи, трупат банкови сметки, строят палати и офиси. Вътрешната мисъл на всеки от тях е, че земното му богатство ще бъде като откуп за вечен живот. И много тщеславни вярват, че като посочат архитектурните чудеса, които са строили на земята, ще спечелят Сърцето на Господа:
“Ето, Исусе! Ти искаше превъзходна църква и ние я построихме!”
Не, жалки лицемери!
Исус искаше превъзходна църква, а не превъзходна сграда!
Исус искаше освежаване на сърцата, а не климатик за лицата!
Затова моят Господ няма да пожали търговците в деня на Възмездието Си, нито ще покаже Милост върху наемниците! Не ще иска да знае за никакъв откуп, нито ще се умилостиви, ако и да сте готови да Му подарите целия свят! Защото няма да направите нищо повече от баща ви, който също искаше да подари на Исус целия свят само срещу един поклон! Защото в Небето има само едно умилостивение за всеки от нас – една капчица от пречиста и Свята Кръв, която се съхранява с цената на гонение. Или се разменя за користите на Сатана…
Да не бъде!

Leave a Reply