ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО I – IV ГЛАВА

4. НОВИЯТ НЕБЕСЕН ЧОВЕК – СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛ НА БОГА

Братко мой! Верни ми приятелю!
Искам да знаеш, че от виденията, които Господ ми даваше за написването на тази книга, аз усещах как духът ми все повече и повече се отдалечаваше от всичко, свързано със старото битие и със сегашното творение. Нещо повече – усетих в сърцето си такъв копнеж по новото Небе и неговите обитатели, че никак не исках виденията от Господ да свършват. А Той, като гледаше пламналите мисли в сърцето ми, каза:
“Зная, че си влюбен в онова, което ти показвам. Но Аз искам от всички ви да разберете, че новият небесен човек е не просто такъв, който на земята е повярвал в Името Ми. Новият Небесен човек е свързан завинаги с Живота на Моя Бог и Отец. Той е позволил на Святия Дух да го изпълни докрай, тъй че скинията на Бог е станала лично негова. Спомни си какво е видял Моят Апостол Йоан и как го е записал:
“И чух силен Глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина. И Седящият на престола рече: Ето, подновявам всичко. И каза: Напиши, защото тия думи са верни и истинни…” (Откровение 21:3-5)
А сега Ми кажи какво ще да рече това, че скинията на Моя Отец е с човеците? Не е ли именно това, за което ти говорех? Не е ли това, че Духът на Бога изпълва Небесните човеци така, както и Небесните човеци изпълват Духа на Бога?
Ето затова и виденията в новото Небе, които давам на сърцето ти, са именно за онези, които са изпълнени от Божия Дух и самите те изпълват Духа на Бога…”
“Исусе, а как да разбера какви са човеците, които живеят на новата Земя?”
“Разбирай ги така, че те са имали в зачатък божественото естество, но не са били докрай изпълнени с Божия Дух. И именно затова Отец Ми им е приготвил място, където да достигнат до съвършенството и пълнотата. Но това Аз ще ти разкрия по-нататък в тази книга. А сега нека ти покажа как изглежда Небесният човек като свещенослужител…”
След последните думи на Господа пред очите ми се разкри удивителна гледка. Защото виждах Божии служители в блестящи дрехи, които излъчваха от себе си власт, мощ и авторитет. Те носеха на главите си златни корони, като едни от тях държаха в ръцете си жезли, а други – мечове. Това искрено ме учуди и аз, като ги посочих с ръка, попитах Господа:
“Исусе! Защо служителите видимо се различават един от друг? Понеже виждам, че на едни е дадено да носят в ръцете си жезли, а на други – да носят мечове…”
А Исус отговори:
“Забележи добре тези Божии избраници и знай, че това са свещенослужителите на Отец Ми от векове и за векове. А колкото до това, че едните държат в ръцете си жезъл, а другите – меч, то тези с жезлите са Божиите съдии, а другите с мечовете – Божиите законодатели…”
“А как да разбирам длъжността и ролята на съдиите и законодателите, Господи? Та нали след Твоето Пришествие идва Милениумът, а след него – Обновлението на всичко? За какво свещенослужение ще става дума тогава?”
Исус се усмихна на въпросите ми. А след това, като посочи отново към свещенослужителите, каза:
“Отец Ми създава ново Небе и нова Земя. И освен, че е силен да ги създаде, Той заяви чрез пророка Си Исайя, като каза:
“Понеже, ето, създавам ново небе и нова земя; и предишните неща няма да се спомнят, нито ще дойдат наум. Но вие веселете се и радвайте се винаги в онова, което създавам; защото, ето, създавам Ерусалим за радост, и людете му за веселие…” (Исайя 65:17-18)
Как мислиш тогава? Ако предишните неща няма никак да се спомнят, нито ще дойдат наум, то няма ли за новото Небе и новата Земя Бог да даде на човеците и ново знание за Себе Си? Не заявих ли и Аз в Откровението, че на онези, които победят, ще им дам да познаят и Моето ново Име?
И ако всичко старо се прекратява, за да даде път на всичко ново, то всички вие ще трябва да бъдете научени на новото битие. И ако в старото битие очите са гледали, за да запомнят образите, а ушите са слушали, за да запомнят гласовете и звуците, то не каза ли Апостолът Ми Павел, че:
“Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят…” [ (I Коринтяни 2:9)]
Сега разбираш ли, че тези свещенослужители на Отец Ми служат за една нова изява на Бога, която око не е виждало, ухо не е чувало и на човешко сърце не е дохождало?
Ако Аз се изявих всред вас като Човешкият Син, то очите Ме видяха, ушите Ме чуха и станах познат на човешките сърца. Но ето, че новото Небе и новата Земя ще ви донесат и нови откровения от Сърцето на Отца Ми. Защото никой от вас не Го познава дотолкова, щото да каже, че Го е познал.
Но ето, сега явно говоря на братята и сестрите Си и им казвам, че всичко старо ще се прекрати и ще отмине. Единственото, което ще премине от сегашните небе и земя в новото творение на Отца, е Божията Любов, която никога не отпада. Колкото до Истината на Бога, то именно съдиите и законодателите на новото Небе ще бъдат облечени с власт и сила от Отец Ми, за да възвестяват Божията Правда, както на Небето, така и на земята. И жезълът на съдиите ще възвестява Божията Святост на новата Земя, а мечът на законодателите ще възвестява Божията Святост на новото Небе…”
Думите на моя Господ бяха твърде дълбоки, че не можех да ги проумея напълно. Затова отново Го попитах:
“Господи, та нали на новото Небе и на новата Земя няма да има грях и зло? Защо тогава ще са нужни свещенослужители с мечове в ръцете си?”
А Исус отговори:
“Това няма да са мечове, които да поразяват. Това ще са остри лъчи от Божествена светлина, която ще докосва сърцата и ще ги пълни с още по-превъзходно и прекрасно познаване на Божието Сърце. Защото Сърцето на Отец Ми е дълбоко като бездната и високо, като неизследимото Небе. И Вечният Живот, който Аз ви обещах, ще е живот на вечно приближаване и изпълване с тайните на Моя Бог и Отец, с новата и все още невкусвана Манна на Обновлението. Именно това ви обещах Аз. И разумните непременно ще си спомнят думите Ми:
“Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите: На тогова, който победи, ще дам от скритата манна…” (Откровение 2:17)
Гледайки на свещенослужителите в това видение, ти вече знаеш, че именно те са посочените и избраните от Божието Сърце, на които се пада вечният дял от Небесното Свещенство. А сега нека ти покажа последната най-прекрасна изява на небесните човеци. Изявата на Божия Образ, който е в тях…”

Leave a Reply