ИЗЧАДИЯТА НА ТЪМНАТА ТРОИЦА – I ГЛАВА

1. “НЕКА ЗАБЛУДА ДА ДЕЙСТВА МЕЖДУ ТЯХ, ЗА ДА ПОВЯРВАТ ЛЪЖА…”

Братко мой! Верни ми приятелю!
Ако има причина днес върху сърцето ми да се стоварва всичката ярост и злоба на лукавия, то тази причина е скрита в делото, с което Бог Отец е натоварил слугите Си пророците. Защото всичките Му слуги стоят в духовния Пролом между Небето и земята. Те са във възможно най-предния фронт на духовната битка. Понеже духовната битка дяволът я води отдолу-нагоре, а Бог я води отгоре-надолу. Моля те да си представиш това, за да ти стане ясно какъв е залогът на Божието Спасение. Понеже и до днес на земята има една старовременна змия, която е дявол и Сатана. Тази тъмна личност има болни амбиции и неосъществени претенции. Тя не обича да я наричат дявол и змия. Тя не иска да я приравняват като едно творение, отречено и проклето от Небето.
Не!
Болната амбиция на дявола е да изглежда като бог. И неосъществените му претенции са тия, щото Небето да признае, че той има право да държи равенство с Бога. Ето поради тия две причини дяволът води духовната си битка отдолу-нагоре. Размахвайки крилата на собствената си гордост и превъзнасяне, той се надига в небесните места и оттам се опитва да засенява целия свят, мамейки хората да вярват във всичките му религиозни заблуди и превъплъщения. А когато полъхът от крилата на Сатана започне да дразни ноздрите на Бога, то тогава Всемогъщият изпраща слугите Си в Пролома и те простират Божия Меч против всичките измами и лукавства на тъмния принц.
Какво се случва тогава?
Случва се това, че болната амбиция на дявола става безнадеждно болна, а претенциите му се превръщат в една гола и осветена от Истината лъжа. Всъщност – в тази духовна битка между Божиите слуги и дявола се изпълняват дословно думите от “Откровението”, които гласят:
“А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт…” (Откровение 12:11)
А следващия стих ясно показва случилото се с дявола, когато Божиите слуги съкрушават амбицията му и свалят претенциите му на земята:
“Затова, веселете се, небеса и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време…” (Откровение 12:12)
“Веселете се небеса, и вие, които живеете в тях!” – казва този стих. И наистина става въпрос именно за веселие и радост. Понеже клеветникът е свален, и измамникът е осветен.
“Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен…” – продължава стихът.
Ето тук се спри и помисли!
Какво ли ще е горкото, което ще сполети земята и морето? Какъв ли ще е ужасът, който в пълна степен ще сполети плътските човеци, сиреч, живеещите на земята, и светските човеци, сиреч тия, които любят света и всичко що е в света, на който преобраз е морето?
Истината е, че това горко е заповядано от Бога. То е реализацията на Неговия божествен Гняв против нечестивите. То е заслуженото въздаяние от Небето против всичкото нечестие на хора и демони. И аз не ти говоря за това, като един който се напъва да мисли или си гризе молива, за да сътвори някоя историйка. Нищо подобно! Понеже Волята за написването на тези пророчески видения не излиза от моето сърце, но от Сърцето на моя Отец. И Сам Господ Исус засвидетелства това с устните Си като ми казваше:
“Укрепи се, Стефане! Защото Отец Ми ще те направи свидетел на най-болезнените и най-съкрушителните видения против дявола. Тия видения, с които Църквата Ми ще разбере кои са изчадията на тъмната троица. Тия видения, с които всеки ще разбере каква е сетнината на всичките нечестиви човеци, които дръзнаха да се поклонят на Сатана и да го изповядат за Бог. И сега ти казвам, че твоето стоене в Пролома много скоро ще приключи. И чашата на страданието, която пи през всичките години на слугуването си, Отец Ми ще обърне като Личен Гняв против всички, които не приеха да се покаят, нито да се отвърнат от греховете и беззаконията си.
А сега Ме последвай. За да видиш какви са белезите на Божия яростен Гняв против всичкото нечестие на хора и демони…”
След тези Свои думи Господ ме прегърна и въздигна нагоре, тъй щото пред сърцето ми се появиха вратите на Божието Светилище. И ето, че Исус вече ги отваряше и пристъпваше напред, когато към сърцето ми дойде полъх от страшен Огън. Тоя полъх ме направи да падна на нозете си и да прикрия с ръце главата си. Защото това беше Гняв. Преливащ Гняв на Отеческо възмущение и Отеческа ярост против всичкото нечестие на земята. А Исус, като продължи да върви напред в Светилището, вече казваше на Отца:
“Святи Мой Отче и Боже Мой! По Твоята изрична Воля доведох слугата Ти в Присъствието Ти. За да му явиш белезите на Твоя яростен Гняв, с който ще въздадеш на всичките нечестиви на земята. Ето, Отче Мой! Слугата Ти стои в Присъствието Ти и Те слуша…”
След думите на Исус Огънят в Светилището видимо се раздвижи, а Отец започна да говори на вътрешното на сърцето ми, като ми казваше:
“Сине човешки! Аз заповядах да стоиш с години в Пролома между Небето и земята. Понеже дяволът се въздигаше пред очите Ми и имаше претенции спрямо Престола Ми и Волята Ми. Но Аз, Който издирвам и познавам всичките дълбочини на сатанинското сърце, му заявих чрез свидетелството на пророка Си:
Дяволе, измамила те е гордостта ти! Измамило те е всичкото човешко възхищение и всичките поклони пред нозете ти. Измамили са те собствените ти поклонници, които са напомпвали сърцето ти с възлияния, и са надигали очите ти с хваления. Тъй щото ти си помислил, че си съвсем като Мене. А си забравил, че Аз съм Отец на духовете, Господ на Силите, и Творецът на всяка твар.
И ето, понеже си твар, а не Бог, и творение, а не Творец, Аз те осъдих, вързах и осветих чрез виденията, които дадох на слугата Си. А понеже никой от твоите не се отказа от тебе, нито пожела да приеме, че си изобличен и развенчан като дявол и Сатана, то затова в яростния Си Гняв Аз ти заповядвам:
Слез като заблуда между всичките човеци на земята, които не обичаха Моята Истина, за да се спасят, но всякога търсеха начин да бягат от Мене, от Моя Дух и от Моите думи!
Нека заблуда да действа между тях, за да повярват лъжа! Ти им бъди бог! С всякаква сила, с всякакви знамения и с всякакви лъжливи чудеса! Ти им бъди благословител! Ти ги обогатявай! Ти ги позлатявай! Ти им дай дела на света, който Аз съм ти предал до време! Нека всички, които те обичат, да ти станат изчадия, родени от чреслата ти! Дух от духа ти, сърце от сърцето ти, нечестие от нечестието ти, сила от силата ти, и най-вече – болест от болестите ти и смърт от смъртта ти! Защото само така Аз ще уталожа яростния Си Гняв и ще въздам на всеки според делата му. Защото чрез тебе, дяволе, Аз ще осъдя всички, които не са повярвали Истината, а са имали благоволение към неправдата…”
След последните Огнени думи на Отец, в самото пространство пред Светилището се появи отвор към земята. И Огънят на Отца, събрал всичките Святи думи на Всемогъщия против дявола, се стрелна като мълния към хълма Гевал. И докато аз гледах, останал без дъх, Исус се приближи и ме възправи на нозете ми, като ми казваше:
“Слуго Господен! Сега сърцето ти ще види и ще познае същинската Сила на Отеческия Гняв. Защото самият Огън на Отца ще подпали смолата и Тръна на хълма Гевал. Тъй щото от дима на подпалването по земята ще тръгнат три смъртоносни вълни на тъмнината. Но ти гледай, гледай, гледай! И запиши на книга всичко, което ще видиш…”
Отново гледах през отвора в Светилището към земята и към пламналия хълм Гевал. И ето, че на тоя хълм се въздигнаха три страшни кълбета от дим, сякаш че гореше гигантска петролна рафинерия. А тогава първото кълбо от дим се разстла върху цялата земя, като пелена от смърт. И от самата пелена се въздигнаха милиони черни сажди, всяка от които започна да напада на човеците около себе си. Докато гледах пелената от първото кълбо дим, на земята се разпростря и второто димно кълбо. То също остави върху нея пелена от смърт. И ето, че по подобие на първата пелена, и този път се въздигнаха милиони черни сажди, всяка от които започна да напада на човеците около себе си. А тогава върху земята се разпростря и пелената от последното трето кълбо от дим. Но този път от пелената излязоха не просто сажди, а димящи парчета от сгурия, които се търкаляха по земните долини и бързаха да погълнат всичките човеци, които биха намерили. Цялото видение ме накара да извърна с ужас главата си към Исус и да Го попитам:
“Какво е това, което ми даваш да видя, Господи? И как да разбирам тоя покъртителен ужас, дошъл от трите димни кълбета, пламнали от хълма Гевал?”
А Исус ми отговори:
“Разбирай това видение като изява на Отеческата проклетия против всичките нечестиви човеци на земята. Тая проклетия, за която Апостолът Ми Павел записа в посланието към Солунците:
“И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата…” (2 Солунци 2:11-12)
Но Аз непременно трябва да те заведа до самите смъртоносни пелени и до самата сгурия. За да видиш що ще рекат саждите, които се вдигнаха отсред пелените и що ще рече търкалящата се сгурия в долините. Защото тия сажди и тая сгурия са заредени с всичката смърт, с която лукавият е способен да убие човешкото сърце. Затова сега тръгни с Мен, за да видиш всичко отблизо…”
След тези Свои думи Господ здраво ме прегърна с десницата Си, тъй щото двамата с Него полетяхме към земята. И ето, че колкото повече слизахме надолу, толкова повече опустошения и разорения наблюдаваха очите ми. Земята пушеше като обгорена и опожарена. И нямаше място на нея, където да не бяха преминали черните димни кълбета от хълма Гевал. А накрая, когато бяхме на няколко метра от повърхността й, Исус протегна ръка и посочи напред, като ми казваше:
“Виж сега саждите от първото димно кълбо. Наподобяват ли ти на нещо те?”
Погледнах натам, накъдето сочеше Господ. А тогава видях, че саждите не бяха просто сажди. Не! Това бяха смъртоносни микроорганизми. Вируси и бактерии, които търсеха сърца, та дано биха ги заразили и възпалили. И аз, като извърнах главата си да не ги гледам, попитах моя Спасител:
“Какви са тия вируси и бактерии, Исусе?”
А Той ми отговори:
“Това е демоничната проклетия, която действа чрез самия Сатана, който е змеят на земята. Тая проклетия атакува белите дробове и корема на Тялото. Но ти виж сега и саждите от второто димно кълбо. Защото те са не по-малко страшни…”
След тия думи Исус ме пренесе малко по-нататък. И тогава очите ми видяха, че това бяха не просто сажди. Не! Това отново бяха смъртоносни микроорганизми. Гъбички и микроби, които търсеха сърца, та дано биха ги възпалили и убили. Това ме накара с дълбока погнуса от вида им да попитам Господ:
“Какви са тия гъбички и микроби, Исусе?”
А Господ ми отговори:
“Това е демоничната проклетия, която действа чрез образа на Антихрист, който е звярът на земята. Тая проклетия атакува нозете и ръцете на Тялото. Но ти сега виж и третите димящи парчета от сгурия. Защото те са възможно най-страшните, най-смъртоносните и най-проклетите…”
След тия думи Господ ме заведе в най-дълбоките части на земните долини. И ето, че очите ми видяха не просто димящи парчета от сгурия, но микроорганизми, които нарастваха с ужасна бързина и се множаха непрестанно в поразените сърца на човеците. Това бяха тумори и прокази, които превръщаха човеците в димяща сгурия, която се търкаляше и падаше все по-надолу в долините. И аз, неможещ повече да издържа на гледката пред очите ми, през плач попитах Исус:
“Какви са тия тумори и прокази, Господи?”
А Исус ми отговори:
“Това е демоничната проклетия, която действа чрез духа на Антихрист, който е лъжепророкът на земята. Тая проклетия атакува всичките вътрешни части на Тялото, тъй щото едни като проказа окапват от Тялото, а други като тумори загниват сами в себе си.
И ето, че сега сърцето ти стана свидетел на трите най-страшни демонични проклетии на земята.
Проклетията от вирусите и бактериите, която идва от змея!
Проклетията от гъбичките и микробите, която идва от звяра!
И третата, най-страшна проклетия от проказите и туморите, които идват от лъжепророка!
С тия три демонични проклетии, идещи от хълма Гевал, Отец Ми въздава в яростния Си Гняв над всичките нечестиви човеци, които не искат да приемат Истината, но имат сърдечно благоволение и влечение към лъжата. С тия три демонични проклетии се сбъдва горкото, записано в “Откровението”:
“Но горко вам земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен…”
И ако по плът тия проклетии са способни да напълнят болниците със страдащи и гробищата с трупове, то по дух те вършат нещо много по-страшно и ужасно. Понеже по дух тия проклетии разрушават всичките духовни устои и съвестта на човеците. Затова днес казвам на цялата Си Църква:
Божии люде! Последвайте Ме във виденията, които ще разкрия на пророка Си! Защото в тези видения вие ще видите изчадията на тъмната троица! И ако някой иска да бъде поколение на Святата Троица, то такъв нека се отрече до века от змея, звяра и лъжепророка! Защото до свършека на времето и до грабването на Църквата адът ще се натъпче и препълни от човеци, поразени от вирусите и бактериите, от гъбичките и микробите, и от проказите и туморите на лукавия! Но ако някой е от поколението на Сион, той ще пребъдва с Мене далече по-горе! Съвършено скрит в Святия Дух, без порок, без недостатък, без петно и бръчка до славното явление на Човешкия Син!
Ето, Аз още говоря и не млъквам! Блажени тия, които слушат Гласа Ми, за да бъдат опазени от Божия яростен Гняв против всичкото нечестие на хора и демони!”

Leave a Reply