ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИЯ РОГ НА СЪБЛАЗЪНТА

(Или как дяволът възнаграждава вярата на чедата си)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Ето, че стигнах до видението, което разкрива последната от стените на хвърления зар – стената на рога. Преди да те въведа в това ужасяващо видение, аз искам да те подготвя за нещата, които ще разбереш и които Сам Господ ще потвърди на сърцето ти.
Като начало искам да знаеш, че дяволът така е изградил стратегията на своите лукавства и съблазни, щото те да завлекат максимален брой човеци на територията на мерзостта и беззаконието. Самите съблазни имат ефекта на снегорини, поставени върху път, който трябва да бъде почистен. Първият снегорин тръгва и загребва снега от единия край на пътя. А каквото излезе от неговата власт, се поема от втория снегорин, който се движи зад него, заел втората част от пътя. Което излезе от властта на втория снегорин, се поема от третия снегорин, заел третата част на пътя. И така – по същият принцип, докато се стигне до последния шести снегорин, който е най-страшният, понеже поема най-едрите и замръзнали буци от сняг.
И така – нека следващите ми разсъждения напълно да те убедят кои човеци обслужват шестия снегорин. Или още по-ясно – къде действа съблазънта на дяволския рог, с който Сатана дава награди на най-усърдните си поклонници. Както вече си имал възможността да се убедиш още в началото на тази книга, там вкратце Господ ти показа, че духовете на рога са тези, които изграждат образа на звяра в сърцата на дяволските човеци. Защото не друго, но образът на Антихрист е наградата, с която дяволът възнаграждава най-злите, най-лукавите и най-съблазнените от неговите стени. Образът на Антихрист е рогът на дявола, с който той се готви успешно да прободе и прониже сърцата на предадените му човеци.
Нека сега да ти напомня Божиите думи против Сатана, за да разбереш какво олицетворява неговия рог:
“Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, догдето се намери беззаконие в тебе. От много голямата ти търговия напълниха всичко всред тебе с насилие, и ти съгреши; затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм, и те изтребих отсред огнените камъни, херувиме засеняващи!”  (Езекиил 28:15-16)
Виждаш ли, че има една съществена причина дяволът да бъде изтребен отсред огнените камъни и тази причина е търговията? Всъщност – именно търговията беше рогът на Сатана, с който той прободе сърцата на една трета от Небесните ангели. Но какво беше търговията в онзи миг на Луциферовото падение? Понеже горе в Небето няма нито сребърници, нито финикийски знаци. Истината е, че горе търговията беше размяна в сърцата на ангелите. Те размениха своето достойнство и съвършенство за поклон пред засеняващия херувим и за споделяне на всичките му богоборчески амбиции. Ето именно така дяволът надигна рога си против Отца, Сина и Святия Дух, а реакцията на Троицата беше мигновена и категорична. Дяволът беше изхвърлен от Божието Присъствие, лишен от Огъня и Святостта на Всемогъщия.
Как мислиш, братко мой? Щеше ли да има време и случай на земята, тъй щото Сатана отново да покаже рога си и да поиска да съблазни с него човеците? Щеше ли да има време и случай, когато той да превърне в търговци не падналите си бесове, но човеците, които по съдбоносни стечения на обстоятелствата са се намерили като Божий народ, на когото Отец е дал Словото Си, Завета Си и всичките Си обещания? Разбира се, че такъв случай щеше да се появи. И то не къде да е, но в Ерусалимския Храм, който трябваше да бъде “молитвен дом на всичките племена”. Ти знаеш ли какво е молитвен дом? Това е място, където Божиите поклонници трябва да се молят усърдно, за да извикат присъствието на Божия Дух и така Той да се погрижи за утробите на сърцата им. Молитвеният дом е място, където ние трябва да храним Божият Емануил, зародишът на божественото естество, което Благодатният Свят Дух е положил в нас. Но ето, че когато Исус влезе в Ерусалимския Храм, Той не видя молитвен дом на всички племена, а сергии, търговци, среброменители. Продавачи на овце и гълъби. Всъщност – Камъкът от Сион съзря нечестивия зар на лукавството и съблазънта. Съзря го като мерзостен камък, върху който поклонниците му бяха тръгнали да си строят разбойническия вертеп. И тогава Благостта върху Лицето на Божия Син се смени с Гняв. А ръцете Му, които до този миг бяха изцелявали, благославяли и хранили Израилевите множества, сплетоха бич от върви. И с ревност, каквато подобаваше на Стопанин на Божия Дом, Исус разтури масите на търговците, разпиля парите им и бичът Му се стовари върху гърбовете им. А устните Христови изрекоха страшни думи, думи на Божия Яростен Гняв:
“Писано е: “Домът Ми ще се нарече молитвен дом” а вие го правите разбойнически вертеп…” (Матея 21:13)
Можеха ли търговците да си спомнят къде и кога е било писано това, което Исус им цитираше? Можеха ли да отворят свещените книги, та да видят, че Сам Отец чрез пророка Си Еремия беше пророкувал против това тяхно нечестие и против тази тяхна уродлива съблазън:
“Ето, вие уповавате на лъжливи думи, от които няма да се ползвате. Като крадете, убивате, прелюбодействате, и се кълнете лъжливо и кадите на Ваала, и следвате други богове, които не сте познавали. Дохождате ли после да стоите пред Мене в тоя дом, Който се нарича с Моето име, и да казвате: Отървахме се, – за да вършите всички тия мерзости? Тоя дом, който се нарича с Моето Име, вертеп ли за разбойници стана във вашите очи? Ето, сам Аз видях това, казва Господ…” (Еремия 7:8-11)
Сам Отец видя това, векове преди да се е случило!
Сам Синът видя това, като влезе в Ерусалимския Храм!
И най-сетне – един Господен пророк видя същото двадесет века по-късно. А Господ Исус напълни с ревност сърцето му, за да напише трилогията против търговците в Храма! Започваш ли вече да разбираш, че няма нищо ново под Слънцето Христос? Започваш ли да проумяваш, че тоя проклет хвърлен зар, наречен дявол и Сатана, не може да избяга от стените на камъка си, но е обречен да върши едни и същи мерзости и лукавства пред Божието Лице?
Двадесет века той търгува като избезумял в църквите! Двадесет века стената на рога му завлича безумци и ражда антихристи и богоотстъпници! Двадесет века сребърниците на Юда звънят с демоничната симфония на съблазънта! Двадесет века не се намериха слуги, които да дават даром и да възвеличат Благодатното Сърце на Небесния Отец!
А когато най-сетне се намери един, който да порази стената на зара и да смути рога му, всичките църкви вкупом закрещяха:
“Да низвергнем тоя Главчев! Да го заклеймим като съблазнител! Той подкопава и руши църквите ни! Той завлича овце от стадата ни! Той руши пасторския авторитет!”
О, безумни и проклети поклонници на дявола! Как не се отвориха очите ви, та да видите, че сте станали разбойници, а църквите ви вертепи? Как не се покаяха сърцата ви, та да плачете горко, понеже всичките ви проповеди, свидетелства и конференции са били за все едно и също – да възхвалявате сатанинската съблазън, дошла чрез рога на неговата търговия?
Кога Господ Исус Христос заповяда в сърцата ви да бъдете търговци, та толкова да крещите от амвоните си и да насърчавате човеците да купуват книгите на американските писатели-търговци? Кога Господ Исус Христос ви продаде Маслото и Хляба Си, Виното и Меда Си, та да се радвате на сергиите и на ценичките върху всичките ви мерзости? Кога изобщо се съградихте като живи камъни върху Избрания Камък от Сион, та да проумеете, че Царството на Христос е Царство на Благодатната Божия Любов, а не вертеп, в който се натискат калкулатори и се пресмятат печалби?
Но знаеш ли, братко мой, че печалбата на църковните търговци ще им излезе не просто солена, но кървава. Тяхното пируване ще ги закопае в пъкъла. Понеже е било пир по време на чума. Понеже са угоили сърцата си, като в ден на клане. Осъдиха, убиха Праведния, а Той не им се възпротиви, за да запише делата им, като предмет на въздаяние от Божия Яростен Гняв. А аз, по изричната Воля на Господ Исус Христос, отново се намерих в Залата на Божия Яростен Гняв. И Сам Господ започна да ми говори, като казваше:
“Слуго Мой! Сега сърцето ти ще стане свидетел на най-страшното беззаконие, и на най-смъртоносната съблазън, която Сатана е успял да стори някога със стените си. Това е съблазънта, за която предупреди Апостолът Ми Йоан в “Откровението”, където Моят ангел заяви против блудницата Вавилон:
“…светлина от светило няма вече да свети в тебе; и глас от младоженец и от невеста няма вече да се чува в тебе; защото твоите търговци станаха големците на земята, понеже чрез твоето чародеяние бяха измамени всичките народи…” (Откровение 18:23)
Как мислиш? Няма ли по земята твърде много търговци? И не излизаш ли ти всеки ден до магазина, за да имаш взимане-даване с търговци?”
“О, Исусе! Много търговци има по земята! И аз също имам вземане-даване с тях. За да си купя храна или дреха, както и всяко нещо, нужно ми за земния живот…”
“Но забелязваш ли, че Моят ангел не говори за какви и да било търговци, но именно за търговците на Вавилон, които стават големците на земята?”
“Да, Исусе! Забелязвам това! Но тия търговци на Вавилон не са обикновени търговци, за да станат големците на земята. Те не продават хляб, дреха или битови уреди. Те продават Теб, Твоето Слово, Твоята Святост, Твоето Помазание! Те продават човешки души, съвести и чест, достойнство и морал!”
“А какво е силен да им даде Сатана в отговор на тяхното усърдие да служат на най-страшната от съблазните му?”
“О, Господи мой! Какво друго да даде дяволът на търговците си, ако не рога от шестата си стена?”
“Точно така е, слуго Господен! Дяволът дава на търговците си рога от стената си! Но ако ти забележиш един рог, ще видиш, че той има два края. Единият е остър и служи за пробождане, а другият е разширен и служи за обогатяване. Тъй щото докато търговецът пробожда и убива сърцата с острото на рога, откъм широкото на рога към живота му потича благоденствие и просперитет. Какво ли ще да е тогава усърдието на дяволските търговци, за да казва Словото Ми, че те стават големците на земята?”
“О, Спасителю мой! Страшно ми е дори да помисля върху това! Но аз си мисля, че за да станат търговците големци на земята, то Сатана е бил абсолютно удовлетворен от делата им!”
“А в какво е най-силно сатанинското удовлетворение? Какво той желае най-силно през всичките хиляди години на своето падение?”
“О, Исусе! Най-много от всичко Сатана иска да прободе Теб! Не Теб, Който Си в Сион и царуваш в неизразима Слава, но Теб, Който Си Младенец в сърцата на повярвалите на Благата Вест…”
“А как тогава Ме пробождат търговците? Как Ме пробождат онези писатели, които уж за Мене пишат, уж от Мене имат помазанието си, а слагат цена върху безценното и мерзост върху Святото?”
Сълзите напираха в очите ми, тъй щото паднах в нозете на моя Господ и ги прегърнах. А след това Му проговорих, казвайки:
“Скъпоценни мой Господи! Търговците Те убиват с примера си! Именно нечестивият им пример е острият дяволски рог, с който те Те пробождат в сърцата на тези, които се съблазнят и им повярват!”
“Разбират ли тогава Моите, че всеки, който извади пари, за да купи една едничка книга, свидетелстваща за Мене, вече сам е пробол сърцето си с рога на дявола? Разбират ли Моите, че Господ не е земна вещ, за да се продава и купува? Колко повече – когато продават и купуват онова, на което Той е свидетелствал с Кръвта Си и Духа Си? И къде в крайна сметка ще отидат съблазнените, които в безумие са дали парите си на сатанинските търговци?”
“О, Исусе! Те ще се съберат при дявола, който ги е пробол с рога си! Те са пиршеството на съблазънта му!”
Сълзите напираха в очите ми, и гласът ми се превърна в ридание, когато усетих върху главата си нежната ръка на Господ. И ето, че Той отново ми проговори, като казваше:
“Аз те утвърдих в Святостта Си, слуго Мой! Аз те направих кошмар и ужас за тъмния рог на дявола! Затова сега се възправи и иди, та извади Божия Меч, който стои забит в рога на Сатана!”
Възправен на нозете си, аз се приближих до шестата сфера, като извадих от нея Божия Меч. А тогава по протежението на Меча заблестяха думите от Асафовия псалом, които гласяха:
“Ето, такива са нечестивите! Винаги са благополучни! Умножават богатство!” (Псалом 73:12)
А Исус, като се приближи зад гърба ми, отново ми проговори, като казваше:
“Слез за шести път в тъмното битие на дявола! Защото Божият Меч ще те заведе, за да видиш съдбата на един от най-съблазняващите писатели-търговци, който във всички църкви е титулуван като Божий пророк. Никак да не спестиш на Божиите чеда подробностите от това видение! Виж и запиши всичко на книга! Защото скоро по земята ще настъпи злощастие от Бога, което ще връхлети като буря всичките съблазнители на Сатана…”
С ревност, която не мога да опиша, аз пристъпих в смолистия мрак на шестата сфера, като полетях с Божия Меч в тъмното битие на дявола. И ето, че очите ми отново видяха хвърления зар на съблазънта. Обърнат към ада с шестата от стените си, дяволът изкрещя отсред нея, като казваше:
“Явете се при стената ми, духове на рога! И като напълните ръцете си с рогове от рога ми, идете по цялата земя и намерете човеците, върху които е върховното ми благоволение! Намерете всичките проповедници, писатели и книжници, които повече от всичко искат да продават Христос и Христовото, за да станат моите най-убийствени съблазнители!”
Дочули гласа на господаря си, духовете на рога се надигнаха от ада като черен облак. И като се събраха под стената на дявола, започнаха да пълнят ръцете си с рогове, които падаха от златния рог на Луцифер. А тогава лукавият отново им извика, като казваше:
“Настъпи часът на най-сладката ми радост и на най-жадуваното ми отмъщение против Йеова и Сина Му! Взимайте роговете ми, мои верни духове! И нека с острото на роговете да бъдат пробождани сърцата на всичките християни, та да умре в тях Младенецът! И нека от широкото на роговете да потече всичкото възможно изобилие, богатство и зашеметяващо благоденствие към моите търговци! Колкото повече пробождат, толкова по-богати ги направете! Въздигнете ги, посребрете ги, позлатете ги!”
Чули последните думи на господаря си, духовете на рога с още по-голямо усърдие събираха падащите рогове от рога на дявола. А тогава Божият Меч трепна в ръката ми, понеже ние последвахме един от духовете. И ето, че скоро очите ми разпознаха американския континент поради многобройните небостъргачи, които се издигаха гордо към небето. Така, преминали през стената на един небостъргач, ние се намерихме в стаята на проповедник, който беше натрупал стотици напечатани листи върху бюрото си. Той гледаше листите си, а след това ги вдигна в ръцете си, като каза:
“Аз съм помазан, господи! Виж колко много благодат ми даде, за да запиша всичките ти послания и думи към човеците! И сега какво друго да сторя, освен да те помоля да направиш това мое дело явно за целия свят и за всичките християни по земята! О, аз искам това! Аз работих толкова усърдно! Денем и нощем печатах откровенията ти и те станаха толкова много! Да би сега имал благоволение към труда ми, скоро би дошъл при мене! А аз бих желал по всякакъв начин това слово да достигне до людете ти! Сърцето си бих дал за това дело! Всичко бих сторил за тебе!”
В този миг отсред самото бюро на проповедника изскочи демонът на Сатана. И като погледна към проповедника, попита го:
“Готов ли си да платиш цената, за да може словото божие да докосне целия свят!”
“О, небесни вестителю!” – извика проповедникът:
“Всичко ще направя, само и само писаното да бъде разпространено!”
В отговор на думите му, демонът протегна към него златния рог, като му казваше:
“Този рог е отговор от бога за твоето служение! Но от твоята вяра зависи дали ще станеш успешен или не!”
“Какво се изисква от моята вяра?” – попита с въодушевление проповедникът. А тогава съблазнителният дух му каза:
“Вземи всичкото слово, което си написал и го пъхни в отвора на златния рог! Защото това е рог от олтара господен, рог с който ще прославиш името божие по цялата земя!”
С очи, плувнали от съблазън поради вида на рога, проповедникът взе всичките напечатани листа, като ги пъхаше в роговия отвор, тъй щото те просто изчезнаха в него. А това накара човекът да попита демона:
“Какво стана сега, небесни вестителю! Къде изчезнаха всичките ми свидетелства?”
А демонът с преправен глас, благо му проговори:
“Всичките ти книги са във великата снабдяваща сила на божия дух! Сам бог ще запознае с тях ангелите си, за да свидетелстват мощно за тях върху сърцата на човеците! И сега ето какво ще направим! Ти ще отвориш сърцето си, а аз ще поставя в него рога на божието изобилие! Когото докоснеш с рога – благословен ще е поради свидетелствата ти! И като се поклони на божия рог, ще ти даде средствата, нужни за докосването на целия свят! Така рогът ще докосва сърцата човешки, а ти ще се радваш на изобилието, което тече откъм отвора му! Искаш ли това! Понеже сам бог забеляза усърдието ти и заповяда със златния рог на олтара да придобиеш благословение!”
“О, постави рога в сърцето ми!” – извика проповедникът и продължи: “Още сега ще тръгна да прославям божието име по земята!”
“Не просто ще тръгнеш, но колкото повече докосваш сърцата човешки с рога на божието благословение, толкова повече изобилие ще дойде към живота ти! Затова на всяка от книгите си цена да сложиш, за да знаят хората, че божието е твърде скъпоценно!”
“А редно ли е да сложа цена?” – попита проповедникът. И тогава демонът с още по-лукав глас му проговори, като казваше:
“Защо имаш очи да гледаш нищожното, а нямаш очи да съзреш великото, което ще сътворят книгите ти по земята? Какво тук значи някаква цена, когато човеците получават за парите си Свят Дух? Парите, така или иначе, ще ти влязат в употреба за велики дела, а Святият Дух ще бъде завинаги запечатан в сърцата им! Не е ли така? Не е ли чудесно това? Не ти ли подсказва сърцето същото, а?”
“О, разбира се, че ми подсказва!” – възкликна проповедникът:
“В крайна сметка аз им давам Духа без пари, а цената е само за разходите, нали?”
“Разбира се, разбира се! И на кого да уповава Бог в това последно време, ако не на човеци, които имат сърцето му и искат да разпространят светлината му по целия свят! А сега – обещаното от тебе! Отвори сърцето си, за да сложа рога от божия олтар вътре в него!”
Дръпнал сакото си и разкрил гърдите си, проповедникът извика:
“Ето сърцето ми! Положи в него златния рог и нека аз да стана най-успешният и най-титулуваният проповедник на божието спасение!”
“Нищо още не си видял!” – усмихна му се демонът и продължи – “Твоите книги ще станат най-продаваните в историята на християнството. Ти ще напишеш оттук нататък само бестселъри! Сам ще видиш това! Но аз нека сега да положа златния рог, както подобава на посочен от бога помазаник!”
Ето, че демонът хвана с мръсните си пръсти сърцето на проповедника. И като сниши гласа си, тъй щото проповедникът да не го чува, заби рога в зачатъка на божественото естество, който до тоя миг беше стоял в сърцето. И понеже зачатъкът започна да кърви в предсмъртен гърч, демонът с всичката си злоба Му каза:
“Кърви и умри Емануиле! Рог от моя господар се забива в Тебе! Всичко, що даром Си дал на тоя проповедник, ще бъде продадено! Всичко, що благодатно Си изсипвал от Небето, ще служи за съблазън! И мнозина ще се заблудят, понеже в книгите на тоя проповедник уж ще Си жив, но в примера му вече Си прободен!”
След тия мръсни и злобно прошепнати думи, демонът се надигна от сърцето на проповедника, като му казваше:
“Продавай и носи светлина на света, божий човеко! Колкото повече продаваш, толкова по-далеч ще стигнеш и по-високо ще се издигнеш! Докле обиколиш с благовестие земята, тъй щото да се изтърсят от нея злодейците! Имаш необикновена съдба от моя бог – да тичаш по-бързо от всички други! Така тичай, щото да грабнеш венеца на славата!”
“О, амин и алелуя!” – извика проповедникът. А демонът, преди да размаха черните си крила, докосна златния рог, като казваше:
“Нека в тоз час се яви всичкото божие благоволение над живота ти!”
След последните думи видението мигновено се промени. И аз виждах въпросния проповедник, облечен със златни дрехи и насочил златния си рог към хилядно множество на конференция. Той вдигаше книгите си и ги размахваше над главата си, като казваше:
“Ще купим ли тези чудесни свидетелства? Ще дадем ли парите, които нямат никакъв смисъл, за да придобием всичкия смисъл на вярата си?”
“О, амин, амин!” – крещяха съблазнените хора. А при всяко изречено от тях “амин”, тъмни стрели излизаха от златния рог, като пробождаха сърцата им. И при всяко повторно “амин” дъжд от милиони долари излизаше от отвора на златния рог, а банкнотите се стелеха в нозете на проповедника. Така дойде миг, когато Божият Меч прекрати видението пред сърцето ми. И тогава по протежението на Меча заблестяха думи, с които Святият Дух ми казваше:
“Иди и предупреди всичките Божии люде, че Исус идва скоро! И ще Го видят онези, които Го прободоха! А тогава всичките Вавилонски търговци ще рекат на планините и хълмовете:
“Паднете и ни покрийте, защото дойде денят на Гнева Му и кой може да устои!”
Божии люде! Повече никога и никак да не сте купили и продали Исус, вашия Господ! Но наместо това се покайте и плачете горко, за да ви изцели Господ от пораженията на рога! И като ви прости, да даде Живот и Благодат на Емануил в сърцата ви!
Божии люде!
Примерът на писателите-търговци, които пробождат мнозина със златния рог на дявола, е най-убийствената съблазън, с която Сатана ражда образа на звяра в сърцата на съблазнените и извратените! Те са големците по земята, натрупали милиони и милиарди долари от духовно нечестие! Скоро да ги заклеймите като антихристи, за да не споделяте техните язви и тяхната проклета участ! Скоро да престанете да купувате и продавате, но да се научите от Исус да давате, ако искате Сърцето Му да е ваше сърце, и Духът Му да е ваш Дух!”
След тези последни думи Божият Меч ме въздигна в Залата на Божия Яростен Гняв и в Присъствието на Исус. И ето, че Господ ми проговори, като казваше:
“Ликувай, слуго Господен! Защото камъкът ти се сблъска със стената на дявола! И по твоята стена не остана дори драскотина, но върху дяволската стена остана дълбока пробойна, която той няма да запуши и възстанови до свършека!
Ето, викам към слугите по Сърцето на Отца Ми! Давайте, давайте, давайте! Бъдете Живата и Свята Благодат на Сион, която роси от Небето, докато облаците изливат Правда! Давайте, давайте, давайте! Станете жертвени юнци пред Престола на Отца Ми, защото делото ви ще пребъде и вие ще блестите като звездите – до вечни векове! Аз, Камъкът от Сион, изрекох тия Мои думи против златния рог на лукавството и съблазънта!”

Leave a Reply