ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНАТА ЛУПА НА СЪБЛАЗЪНТА

(Или как човеците споделят очите си с очите на дявола)

Братко мой! Верни ми приятелю!
В тази последна година вярата ми в Исус нарасна многократно. Пред сърцето ми се откриха нови хоризонти, ново познание, нови просветления и откровения. А най-ценното, което Господ ми даде от Себе Си, беше блаженството да Го познавам като Камък. За мен Той беше Камъкът в Гетсиманската градина, на Който облегнах сърцето си и устоях в пиенето на Неговата Чаша. За мен Той беше Камъкът, слязъл в покоите на дявола, Който първо смаза, а след това пръсна всичката черна жлъч на нечестивото дяволско сърце. За мен Той е Камък и в тази пророческа книга против тъмния зар на лукавството и съблазънта. Защото без Него не бих устоял на ужасяващия натиск от Сатана. Как обаче да пристъпиш до Камъка Исус? Или как да се съградиш върху Него, за да бъдеш наистина част от Храма Господен и обиталище на Святия Дух? Не мога да ти спестя отговора на тези въпроси, понеже виденията в тази книга стават все по-тежки, а за понасянето на тежките видения са нужни здрави камъни. И така, братко мой, аз те моля да вникнеш в следните апостолски стихове:
“…ако сте опитали, “че Господ е благ;” при Когото идвайки, като при Жив Камък, от човеците отхвърлен, а от Бога избран и скъпоценен, и вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа. Защото е писано в писанието: – “Ето, полагам в Сион крайъгълен Камък, избран, скъпоценен; и който вярва в Него, не ще се посрами”. За вас, прочее, които вярвате, Той е скъпоценност, а на тия, които не вярват, “Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла”, и, “Камъкът, в Който да се спъват, и Канара, в Която да се съблазняват”; защото се спъват в Словото и са непокорни, – за което бяха и определени…” (1 Петрово 2:3-8)
А сега забележи, че нашият Господ непременно ще бъде Камък, “от човеците отхвърлен, а от Бога избран и скъпоценен”. Забележи също, че Исус ще бъде “Камъкът, в Който да се спъват, и Канарата, в Която да се съблазняват…”
Как мислиш, братко мой? Защо човеците отхвърлят Камъка Исус? Защо се спъват и съблазняват в Него? И там, където има съблазън, няма ли съпротива от един тъмен зар, чиято единствена амбиция е човеците да споделят неговия свят, а не идещото Царство на Божия Син? Нека ти кажа, че ако има причина човеците да отхвърлят Камъка Исус, то е, понеже Този Камък не им дава дял от земния живот, но обещава на Своите Си камъни Вечен Живот в Божието Царство. И ако мнозина нечестиви се спъват и съблазняват в Камъка Исус, то е понеже са били излъгани да отидат при Него с желание да си запазят стария живот и да имат амбиции и мечти за старото си битие. А това наистина съблазнява. Съблазнява дотолкова, че човеците бързат да прилепят сърцата си до тъмния зар на лукавството и съблазънта, който е силен да дава награди в този живот и дял от света, който му е предаден. И за да нямат нечестивите никакъв вътрешен страх, че вършат нечестие и участват в беззаконие, тъмният зар им се представя за светъл ангел…
Само можеш да си представиш какво се случва в едно сърце, когато е било измамено да не вижда в дявола дявол, но Господ. Само можеш да си представиш за каква духовна деградация и разрушение можем да говорим, когато не просто един или двама, но цели църкви са последвали дявола и са били съблазнени от лукавството му. Години от живота ми преминаха в непрестанна битка със съблазнените от Сатана църковни общества. В десетки книги Мечът на Божия Пророчески Дух се забиваше съвсем точно в съблазънта и лукавството, като призоваваше човеците да напуснат властта на мерзостта, която докарва запустение. Но ето, че деветдесет и девет процента от заблудените мнозинства си останаха на местата и не направиха и крачка, за да напуснат дяволската съблазън. Те не просто не извадиха едното си съблазнено око, според изричната заповед на Исус, но съблазниха и другото, за да им бъде дяволът все во все.
Аз никога няма да забравя как в две поредни пророчески книги Исус ми даде да изпитам със собственото си сърце що ще рече очите да бъдат съблазнени. Първата от книгите бе “Водите на поруганието”, а втората – “Огънят на негодуванието”. Едва в тези книги аз разбрах колко силен може да бъде дяволът, когато съблазнява плътските очи. Едва тогава разбрах, че отровата на Сатана се превръща в измамна зрителна леща. И когато тази леща бъде поставена върху очите на човека, то последният започва да гледа на света през изкривеното съзнание и пълна лудост на лукавия. Ето с такава леща днес дяволът е помрачил очите на всичките църковни лъжепророци. И тия дяволски слуги, като се качват на амвоните, започват да проповядват любов към този свят, вяра в пари, вяра в кариеризма, вяра във всичките гнусни и отвратителни измами на Сатана.
Кого тогава да послушат църквите? Дали да приемат пророческите видения, дадени на един беден човек, който до днес живее на квартира и няма спестена дори една стотинка, или да се доверят на американските проповедници на просперитета, идващи със свити от делегации, репортери и фотографи, за да хвърлят звездния си прах върху множествата по шумните конференции? Естествено е, че ще изберат и ще заложат на американското. Защо ли? Ами защото, за разлика от Божия слуга, който може да им даде само Слово и Дух, лъжепророците от Америка прибавят към словото си помощи, дарения, промоции. Голяма работа, че Камъкът от Сион бил подменен с тъмния зар на лукавството и съблазънта. По-важното е, че църквите ще се пълнят и препълнят, когато става дума за пари, дрехи, шоколади, макарони, консерви, ориз, захар, брашно, сол.
О, евтина човешка вяро! О, продажни и дребни душици! С пари и дрехи ли ви изкупи Бог от суетния живот на този свят? С шоколади и макарони ли се плати цената за Спасението на сърцата ви? С консерви, ориз и захар ли ще се съградите като живи камъни в Господния Храм? С брашно и сол ли ще заместите Хлябът и Солта на Живота? Но ето затова, братко мой, Исус е Камъкът, “отхвърлен от човеците”, в Когото те се спъват и съблазняват. Защото, когато трябва да мисли за стомаха и дебелото черво, човекът е готов да отиде дори и в най-сатанинския вертеп, за да си получи користите. Но когато трябва човеците да бъдат научени на Жертва и Принос, то тогава те махат с ръка и си казват:
“Я по-добре да си стоим в църквата! Там никой не ни проповядва, нито ни призовава на такива тежки и безумни работи!”
Защо говоря за всичко това, преди видението, което ще ти бъде разкрито? Именно, за да разбереш, че една страшна дяволска лупа е затиснала като капак всичките тщеславни църкви. И ако някой довери сърцето си на лупата, за да гледа през нея, той ще поквари сърцето си с изкривеното и помрачено съзнание на дявола. Той ще гледа на света така, както на него не бива да се гледа. Той ще забрави за Хълма Сион и Небесния Ерусалим, а очите му ще бъдат хипнотизирани от просперитета и лесния начин на живот, който демонстрират дяволските угодници. Всеки лъжепророк, видян през лупата, ще му се струва Божий ангел. Всеки алчен сребролюбец и мазен търговец ще му се привижда като помазаник на Христос. Всеки хитър и безскрупулен теолог ще му се привижда като Божий апостол и проповедник на Правдата. Затова нека никак повече не се бавя, но да ти предам и самото видение, което Господ разкри на сърцето ми. Аз отново стоях в Залата на Божия Яростен Гняв, когато Господ с ревнив Глас ми заповяда, казвайки:
“Пристъпи към четвъртата от Божиите сфери! И като протегнеш ръце, извади Божия Меч, който е забит в лупата на лукавството и съблазънта!”
С огромно вълнение пристъпих към сферата и хванах дръжката на Меча, като го извадих от сферата. А тогава по протежението на Меча заблестяха стихове от Асафовия псалом, които гласяха:
“Очите им изпъкват от тлъстина; мечтанията на сърцето им се превишават…” (Псалом 73:7)
И ето, че Господ докосна с ръка гърба ми, като ми казваше:
“Слуго Мой! Последвай Волята на Меча и слез през тази сфера в тъмното битие на дявола. Защото искам да свидетелстваш на всичките Ми братя и сестри за лупата на сатанинското лукавство и съблазън. Тази лупа, която е причина за отстъплението от Моя Завет и от Моето учение! Тази лупа, която накара всички пастори и църкви да отхвърлят книгите ти като скверни и лъжливи! Тази лупа, която и до днес е причина търговците, теолозите и лъжепророците да са на почит и присъствието им да е твърде желателно по всички църковни събрания. Тази лупа, през която неутвърдените и измамени човеци и до днес те виждат като вълк, еретик и съблазнител! И най-вече – тази лупа, през която до свършека нечестивите ще наричат доброто – зло, а злото – добро, тъмнината – светлина, а светлината – тъмнина!”
След последните думи на Исус аз пристъпих в гъстия и смолист мрак на сферата, а Мечът ме понесе в тъмното битие на дявола. Така, подобно на предишните видения, аз отново видях хвърленият зар на лукавството и съблазънта. Този път той беше обърнат към ада с четвъртата от стените си, в която имаше лупа. Докато я гледах, дяволът изрева към демоните си, като им казваше:
“Духове на лупата! Явете се пред стената ми! И като напълните ръцете си с лещи от лупата ми, скоро идете и намерете по земята всички човеци, предадени ми от Гнева на Небесния Цар. Пратеник ми даде пълномощия, с които Йеова ме изпраща като дух на заблуда против църквите, които не обичат Истината, за да се спасят. Затова намерете водачите на тези църкви, за да ги измамите успешно с всичкото лукавство и съблазън на лещите от моята лупа!”
Дочули гласа на господаря си, духовете на лупата се надигнаха като черен облак от дълбините на ада. И като приближиха стената на сатанинския камък, протягаха ръцете си и ги пълнеха с лещи, които се сипеха от лупата. Точно тогава Божият Меч последва един от пратениците, тъй щото полетяхме след него в мрака на дяволското битие. Не зная колко продължи проследяването, но накрая отново видях къща, а Божият Меч премина с мен през стените й. И ето, че видях пастор, който беше седнал на дивана си и бършеше нервно с кърпичка очилата си. Разтворил библия върху дървена масичка, той сложи очилата си и се опита да чете от нея. Но видял, че има проблем, тъй хвърли с досада очилата си встрани, като извика:
“О, господи! Защо сърцето ми никак не намира съгласие със словото ти? Защо писаното от слугите ти никак не намира съгласие с днешната съвременна ситуация? Как да водя църквата ти, след като всичките ни видения са все за горното, за небето? С небесното ли да успокоявам човеците, когато други църкви се докоснаха до изобилие от земното? Как не намерих един стих от тая библия, та да се приближим поне малко до благоденствието, което даваш на мнозина други?
О, да бих имал очи да видя такова обещание в словото ти – сърцето и душата си бих ти дал, за да го получа! Да бих имал очи за просперитета – скоро бих направил църквата преуспяваща!”
Докле пасторът още говореше, библията на масата му избухна в огън, а отсред нея се яви пратеникът на Сатана. И той, като го погледна, каза му:
“Какви са тези очила, с които досега си чел словото на моя бог? Какъв е този старомоден Исус, който проповядваш от амвона си? Каква е тази тесногръда трактовка на Евангелието и посланията? Нима мислиш, че би изградил мощна и преуспяваща църква с тези очила?”
“О, божий пратенико!” – извика пасторът:
“Тези очила са вярата, предадена ми от бащите ни! Нима не трябва да чета именно през тях библията?”
“А какво постигна, като четеш през тях словото на нашия господ?” – попита го лукаво демонът и продължи:
“Знаеш ли колко пастори се налага да изцеляваме в това последно време? Знаеш ли колко безполезни очила сме счупили и изхвърлили на църковните бунища? Но ето, дойде и твоя ред, понеже и ти си един от посочените за корекция на видението!”
“Каква е тази корекция?” – попита пасторът – “Аз нали си имам очила, завещани ми от бащите ми!”
“Забрави за тези очила! Дяволът днес е увеличил много силата си и с тези очила няма да го победиш! Трябва да бъдат коригирани зениците ти, за да имаш достоен отпор срещу все по-нарастващата му сила! Нима ще победиш богатството на дяволските човеци с мизерията на Божиите? Не разбираш ли, че отговорът за успеха ти се крие в погледа ти? Понеже господ има приготвени благословения за теб, но с тези очила ти няма да ги видиш. А искаш ли да ги видиш? Искаш ли промяната, за която от толкова време се молиш? Защото сега господ отговаря на молитвата ти, а ти се чудиш дали да приемеш благоволението му!”
“О, искам промяната!” – извика пасторът.
“Застани тогава на колене пред мен и отвори широко очите си! А аз ще ти поставя лещите, нужни за корекция на твоето виждане! Така непременно ще видиш нещата, за които си бил сляп и които с безполезните очила не си могъл да видиш!”
Ето, че пасторът коленичи пред демона на Сатана, като ококори широко очите си. А тогава дяволският пратеник с ловкост и бързина постави лещите върху зениците му. А след това, като го приближи до мантията си, започна да уринира върху очите му, казвайки:
“Водите на Силоам измиват очите ти! И новите зеници, които получи от господа, ще ти разкрият свят, какъвто не си виждал…”
Прекарвайки шепи по лицето си и разнасяйки демоничната урина по целия си образ, съблазненият отвори очите си и възкликна:
“О, аз съм прогледнал!”
“Да, прогледнал си!” – отговори му демонът и продължи:
“Отвори сега библията си, за да видиш колко много са Божиите обещания за твоята църква! Ето, например това:
“Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че, богат като бе, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия…” (2 Коринтяни 8:9)
Или пък това:
“До сега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна…” (Йоан 16:24)
Искай служителю господен и непременно ще получиш! За да представиш на моя бог църква, обогатена и славна!”
В следващия миг дяволските лещи изцяло помрачиха духа на пастора. Но той, не усетил преиначената дяволска трактовка върху библейските стихове, започна да се кланя на демона, като казваше:
“Няма да те разочаровам, господи! Никак няма да те разочаровам! Старите очила никога вече няма да сложа, но с тия нови зеници слава ще ти отдам! Да, слава на името ти!”
В този миг видението се промени и аз вече виждах как пасторът беше станал не просто богат, но лидер на църква, която благоденстваше сред благоденстващите. Силен да съблазнява, привлича и мами, той беше привлякъл стотици и хиляди човеци, желаещи да получат лещи като неговите и благоволение от дявола, подобно на неговото. А тогава Божият Меч проговори на сърцето ми, като казваше:
“Иди и предупреди всичките си братя и сестри да не любят света, нито каквото е на света! Иди и им напомни думите на Исус, че по-лесно може камила да премине през иглено ухо, отколкото богат да влезе в Царството Божие! Но най-вече – свидетелствай от Небето, че има една Вяра, която веднъж завинаги е предадена на Светиите, и тя е истинската зеница за очите ви! Вярата, че този свят не е вашият дом и в него Господ не ви е дал дял, какъвто дяволът дава на нечестивите! Вярата, че на Небето имате дом неръкотворен, вечен! И за този дом трябва да претърпите като пришелци и чужденци на света, помнещи и живеещи апостолските думи:
“…които си служат със света, като че не са предани на него; защото сегашното състояние на тоя свят преминава…” (1 Коринтяни 7:31)
След тези последни думи Божият Меч ме въздигна в Залата на Божия Яростен Гняв и в присъствието на Господа. А там Исус ми проговори, като казваше:
“Слуго Мой!
Блажени са човеците, които имат Моята Вяра в сърцата си! Те никога няма да се огънат пред лупата на сатанинското лукавство, но ще възвеличат Името на Господа – било в смърт или живот! Аз ви заповядвам да стоите твърди и безкомпромисни, като изцяло мислите за онова, което е горе! Никак да не се съблазните – било от богатства, било от лъжливи свидетелства! И когато ви предложат лещите на сатанинското лукавство, речете на измамените:
“Защо да влизаме мъчно в Божието Царство, когато Господ е направил за нас игото Му да е благо, и бремето Му да е леко? Никак няма да пожелаем лещите ви, но ще се радваме, когато нямаме! Защото земното нямане ни е свидетелство за Небесното имане!”
Тия са думите, които изговорих на слугата Си против лупата на сатанинското лукавство и съблазън!”

Leave a Reply