СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО В ЗАЛАТА НА БОЖИЯ ЯРОСТЕН ГНЯВ

Скъпи мой братко! Приятелю на сърцето ми!
Няма да те питам дали знаеш какво значи съблазън, понеже всички ние сме виждали съблазни, не веднъж и дваж в живота си. Но аз непременно ще напомня на всички християни думите на Христос, с които Той ни предупреди в Евангелието:
“Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта дохожда! Ако те съблазни ръката ти или ногата ти, отсечи я и хвърли я; по-добре е за тебе да влезеш в живота куц или недъгав, отколкото с две ръце или с две нозе да бъдеш хвърлен във вечния огън. И ако те съблазни окото, извади го и хвърли го; по-добре е за тебе да влезеш в живота с едно око, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл…” (Матея 18:7-9)
Виждаш ли колко категорично Исус е предупредил, че ще е горко на онзи човек, чрез когото съблазънта дохожда? Фактът, че Господ използва глаголът “дохождам” и го обвързва със съблазънта трябва непременно да те убеди, че тая съблазън не е като някаква вирусна епидемия или инфекция, която да дохожда просто ей така…
Не, братко мой! Зад самата съблазън стои дяволът! Тъй щото фактът, че съблазънта дохожда чрез някой съблазнител, е свидетелство, че самият Сатана е дошъл като търкалящ се зар против живота на човеците.
“Ако те съблазни ръката ти, отсечи я и хвърли я…” – ни казва Исус. Но ти помисли и ми кажи:
Какво друго да съблазнява един зар, ако не ръката? Не си ли виждал играчи на табла, които като си вземат зарчетата в шепите, ги въртят дълго, за да ги хвърлят и да им се падне дюшеш? И ако при табладжиите нещата са сведени до нищо и никакви бели зарчета, то така ли стоят нещата при поклонниците на дявола? Не, разбира се!
Истината, братко мой, е такава, че:
Ако при земните зарове, ръцете ги въртят, за да ги хвърлят, то при тъмния зар на лукавството, е тъкмо обратното! При него не човеците хвърлят зара с ръцете си, но зарът хвърля човеците! Къде, обаче ги хвърля? Разбира се, че ги хвърля в територията на съблазънта! И като шепне лукаво на сърцата им, казва им да го последват. Но именно тогава Господ ни предупреждава:
“Ако те съблазни ногата ти, отсечи я и хвърли я!”
Но ето, че съблазнения в ръцете, вече е съблазнен и в краката. И тогава не остава нищо друго за тъмния зар, освен да му съблазни и очите. Защото очите са тези, които виждат какъв зар се е паднал при хвърлянето. И ако земните табладжии се радват на дюшеш, то сатанинските поклонници се радват не на числа, а на сатанинско благоволение.
На този се паднал пръстен, на другия – корона, на третия – огърлица, на четвъртия – лупа, на петия – чаша, на шестия – рог. Те гледат хипнотизирани на символите на сатанинската съблазън и нямат никаква сила да им откажат. Именно тогава Исус за последен път предупреждава:
“Ако те съблазни окото, извади го и хвърли го!”
Кое е онова око, което лесно ще откаже да се възхищава на пръстена, короната, огърлицата, лупата, чашата и рога? Не трябва ли то веднъж вече да е било влюбено в блаженствата на Небесния Ерусалим и в Образа на Неговия Цар? Не трябва ли това око да е било просветено от Божията Светлина, за да мисли не за земните и преходни неща, но за Небесните и Вечните? Но именно затова Исус на друго място в Евангелието е казал на всички ни:
“Окото е светило на тялото; и тъй, ако окото ти е здраво цялото ти тяло ще бъде осветено; но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. Прочее, ако светлината в тебе е тъмнина то колко голяма ще е тъмнината!” (Матея 6:22-23)
Аз не зная дали някой някога ти е казвал колко голяма може да бъде тъмнината на сатанинската съблазън, но именно затова днес Господ ми дава да напиша тази книга против съблазнителя и против всичките му нечестиви. Затова нека повече не бавя нещата, но дословно да ти предам думите, с които Господ Исус отново ме въведе в Залата на Божия Яростен Гняв. Ето какво ми каза Той:
“Слуго Мой! Думите за съблазънта, върху които ти размишлява, са много навременни и напълно точни. Защото наистина, когато предупреждавах човеците за съблазните, Аз имах предвид именно дявола, като зар на съблазънта. Именно лукавия, който е силен да завлича човешките сърца в територията на съблазните си.
Но сега нека вече отново ти напомня за Моя слуга Асаф. Защото във времето, когато го въздигнах в Божието Светилище, той беше гледач на Бога, зеница Господна, каквато днес си и ти. А тая зеница, като гледаше всичката сатанинска съблазън в онова време, записа в псалома си:
“А колкото за мене, нозете ми почти се отклониха, без малко бяха се подхлъзнали стъпките ми. Защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите…” (Псалом 73:2-3)
Как мислиш? Какво ще рече нозете ти почти да се отклонят, а стъпките ти да се подхлъзнат? Какво ще рече да завидиш на надменните, като гледаш на благоденствието на нечестивите?”
“О, Исусе! Твърде болезнен е въпросът Ти, понеже и аз неведнъж съм се съблазнявал поради нечестивите. Но лично за мен отклоняването на нозете и подхлъзването на стъпките става тогава, когато човек престане да мисли за Вечния си дял в Господа, а започне да съжалява, че няма земен дял, какъвто дяволът дава на нечестивите. Точно тогава е налице страшна съблазън, която цели измама и помрачаване на човешкото сърце.
Измама – понеже дяволът иска да измами Божия човек, че неговите привременни земни блага са по-ценни и желателни от Вечния Живот в Небесното отечество! И помрачаване – понеже в такова съблазнено състояние човек е склонен да предпочете фаталната размяна на нещо голямо, скъпоценно и прекрасно за нещо малко, измамливо и ужасно!
Точно тогава човек губи мира с Бога и радостта от Господното Спасение, понеже вече не иска да живее с вяра в обещаното, а предпочита доводите на видимото и материалното…”
Докато отговарях на Исус, очите Му ме пронизваха до дъното на сърцето ми. И ето, че Той отново ми проговори, като казваше:
“Наистина си разбрал тия стихове от псалома на Асаф. Но другояче не би могло да бъде, след като Аз съм Светлина на сърцето ти и те утвърдих да слушаш Гласа Ми и да следваш Сърцето Ми! Но ако ти си разбрал тия стихове, много Мои чеда не са ги разбрали. И ако в твоето сърце има Сила да отблъсне атаките на съблазнителя, в други сърца тази Сила липсва. Затова Аз отново ще те въведа в Залата на Божия Яростен Гняв, за да ти покажа съдбоносните сфери, през които клепачите на Отец Ми изпитват човешките чеда и определят сетнината им. А ти сега Ме последвай!”
След последните Си думи Господ ме прегърна със силните Си ръце, като ме въздигна нагоре, до Хълма Сион и до Небесния Ерусалим…
Ето, че аз отново влязох с Исус в Залата на Божия Яростен Гняв. Този път тя изглеждаше по-различна от предишното видение, станало в древността. В самата Зала имаше шест сфери, поставени в кръг. В средата на всяка от сферите имаше меч, забит до дръжката си в пространството й. Това ме учуди и аз вдигнах въпросителен поглед към Исус. А Той, като ми даде знак да пристъпя след Него, се приближи до сферите и ги посочи, като ми казваше:
“Виж тези сфери! И знай, че всяка от тях е свързана с пълномощията, дадени на дявола от Моя Бог и Отец. И както върху стените на дяволския камък бяха запечатани шестте символа на съблазънта, така всеки от тези символи е поставен в една от тези сфери…”
“А как, Господи мой, да разбирам мечовете, които са забити в сферите?” – попитах аз. И тогава Исус ми проговори, казвайки:
“Разбирай мечовете така, че Словото на Отец Ми отдавна е изобличило и осъдило съблазните на дявола. Тъй щото всеки меч представлява точно определени Божии думи против самата дяволска съблазън. На теб оставам да се досетиш какво пише върху протеженията на Божиите мечове. И не просто да се досетиш, но да изтеглиш всеки от тях с ръката си…”
Думите на Господ бяха толкова чисти и правдиви, щото без всякакво съмнение Му проговорих, казвайки:
“О, Исусе! Сигурен съм, че върху тези мечове са запечатани стихове от Асафовия псалом…”
“Ами щом си сигурен, хвани всеки от мечовете и го изтегли в ръката си, за да прочетеш писаното!”
С огромно вълнение се приближих до първата сфера и тогава видях, че Божият Меч беше пронизал средата на златния пръстен. Така аз хванах Меча и го извадих от сферата. А тогава върху протежението на Меча заблестяха думите от Асафовия псалом, които гласяха:
“Защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите…” (Псалом 73:3)
Докато прочитах писаното, Господ ми проговори, като казваше:
“Нека всичките Ми братя и сестри да запомнят, че благоденствието на нечестивите всякога е свързано със златния пръстен на сатанинската съблазън! Главното проявление на тази съблазън се нарича Обвързване! Именно чрез него дяволът се обвързва с човеците и човеците се обвързват с дявола! Но ти сега забий първия Божий Меч в сферата и простри ръка, за да извадиш втория Меч от втората сфера…”
Думите на Исус дойдоха като могъща Сила от Святия Дух в ръцете ми, тъй щото без всякакво колебание и със съвършена точност аз отново забих първия Меч, който прониза средата на златния пръстен. Тогава погледнах към втората сфера, където вторият Божий Меч беше пронизал средата на златната корона. Така аз го хванах и извадих от сферата. И ето, че по протежението на Меча заблестяха думи от Асафовия псалом, които гласяха:
“Понеже не се притесняват при умирането си, но тялото им е тлъсто. Не са в общите човешки трудове нито са измъчвани, като другите човеци…” (Псалом 73:4-5)
Докато прочитах писаното Исус за втори път проговори, като ми казваше:
“Нека всичките Ми братя и сестри да знаят, че царуването на нечестивите всякога е свързано със златната корона на сатанинската съблазън. Тази корона ги прави да не се притесняват при умирането си, сиреч, при прегарянето на съвестите им. Тази корона ги прави да бъдат царе, които не са в общите човешки трудове, нито биват измъчвани като другите човеци. Главното проявление на тази съблазън се нарича Поклонение! Именно чрез нея нечестивите се покланят на дявола, а той ги прави като царе, които да получават поклонение от човеците. Но ти сега забий втория Божий Меч в сферата и простри ръка, за да извадиш третия Меч от третата сфера…”
И този път Силата на Святия Дух дойде върху ръцете ми, тъй щото забих съвсем точно втория меч върху златната корона в сферата и погледнах към третия Божий Меч в третата сфера. Така очите ми видяха как Мечът беше забит в средата на златната огърлица. И аз, като го хванах, извадих го от сферата, а по блестящото му протежение прочетох думите от Асафовия псалом, които гласяха:
“Затова гордостта като верижка окръжава шията им, насилието ги облича като дреха…” (Псалом 73:6)
Докато прочитах думите на стиха, Исус за трети път ми проговори, като казваше:
“Нека всичките Ми братя и сестри да знаят, че гордостта на нечестивите всякога е свързана със златната огърлица на сатанинската съблазън. Така съблазънта ги прави да гледат на останалите човеци от висотата на сърдечното си превъзнасяне, да ги насилват и да ги презират като недостойни за общение с тях. Главното проявление на тази съблазън се нарича Отделяне! Именно чрез нея Сатана отделя избраниците си и ги издига високо, за да съблазняват всички, които са останали без благоволението му. Но ти сега забий третия Божий Меч в сферата и простри ръка, за да извадиш четвъртия Меч от четвъртата сфера…”
Изпълнен с Божията Сила, аз забих третия Меч в сферата и погледнах към четвъртата сфера. А тогава забелязах, че Мечът беше забит в огромна стъклена лупа. Така, хванал го в ръката си, аз го измъкнах от сферата, а тогава по протежението на Меча заблестяха следващите стихове от Асафовия псалом, които гласяха:
“Очите им изпъкват от тлъстина; мечтанията на сърцето им се превишават…” (Псалом 73:7)
И докато аз прочитах правдивите думи, Исус отново ми проговори, като казваше:
“Нека всичките Ми братя и сестри да знаят, че помрачението върху очите на нечестивите се дължи на златната лупа на сатанинската съблазън. С това помрачение нечестивите гледат на света така, както го гледа собственият им господар. Светът става измислен рай в очите им и тогава мечтите на сърцата им непременно се превишават. Главното проявление на тази съблазън се нарича Споделяне! Именно чрез споделяне дяволът помрачава очите на поклонниците си, за да споделят неговото виждане, неговия мироглед, неговите собствени амбиции! А споделяне ще рече човек да се откаже от своя поглед, за да приеме погледа на този, в когото е повярвал! Но ти сега забий четвъртия Божий Меч в сферата и простри ръка, за да извадиш петия Меч от петата сфера…”
Послушал Господ и пълен със Силата Му, аз забих четвъртия Меч в сферата, тъй щото той отново прониза лупата, и погледнах към петата сфера, където видях Меч, забит в златна чаша. Така ръката ми хвана дръжката на Меча, и аз го извадих пред Исус. А тогава по протежението на Меча заблестяха думите от Асафовия псалом, които гласяха:
“Присмиват се и говорят нечестиво за насилие; говорят горделиво, издигат устата си до небето, и езикът им обхожда земята. Затова отбиват се при тях людете Му; и вода с пълна чаша се изпива от тях. И казват: От где знае Бог? И: Има ли знание у Всевишния?” (Псалом 73:8-11)
Докато още прочитах тия думи, Исус с Гняв в Гласа Си проговори, като ми казваше:
“Нека всичките Ми братя и сестри да знаят, че именно със златната чаша на съблазънта Сатана утвърди на земята блудницата Вавилон. Именно нечестивите слуги на блудницата са тези, които говорят горделиво, издигат устата си до Небето, а езикът им обхожда земята. Затова много от Божиите люде се отбиват при тях, за да пият водите на съблазънта от златната им чаша, без да размислят, че така си навличат осъждение и отпадане от Моя Завет. Главното проявление на тази съблазън се нарича Завет! Всеки, който бива съблазнен от златната чаша на дявола, влиза в завет с него, и получава всички привременни привилегии и поощрения, за да лъже и съблазнява човеците! Но ти сега забий петия Божий Меч в сферата и простри ръка, за да извадиш последния шести Меч от шестата сфера…”
Изпълнен със Сила, каквато не съм подозирал, че може да има в ръцете ми, аз забих Божия Меч в омразната златна чаша, а след това погледнах към последната шеста сфера. Така очите ми видяха как Божият Меч беше забит в златен рог. И аз, като хванах Меча, измъкнах го от рога, а по протежението му заблестяха думите от Асафовия псалом, които гласяха:
“Ето, такива са нечестивите! Винаги са благополучни! Умножават богатство!” (Псалом 73:12)
А Исус за сетен път проговори, като ми казваше:
“Нека всичките Ми братя и сестри да знаят, че със златния рог на съблазънта дяволът дава наградите си на всичките нечестиви по земята. Тая е съблазънта, за която предупредих всички ви, посочвайки нечестивите и казвайки за тях, че те вече са получили своята награда. Тая е съблазънта, която повлича и погубва по-успешно от всичките други преди нея, понеже с нея дяволът убива както мнозина вярващи, така и мнозинството езичници. Главното проявление на тази съблазън се нарича Награда! Затова всички добре си дайте сметка на какъв господар служите и каква награда ще получите…”
След тези последни думи Исус се приближи до мен. И като положи ръце върху главата ми, каза:
“Слуго Мой! На теб съм гласувал доверието на Сърцето Си! Теб посочих и избрах, за да дадеш свидетелството на Моята Църква против съблазънта на нечестивите! Затова скоро ще ти дам да слезеш през самите сфери в тъмното битие на Сатана. За да го видиш като хвърлен зар на съблазънта! За да разкажеш в нова книга на Божиите чеда как този зар се върти и търкаля, за да съблазнява живота на нечестивите, които са му предадени!
Блажени тия, които не се съблазнят във виденията, които давам на пророка Си!
Блажени тия, които устоят на напиращата сатанинска съблазън, за да възвеличат Името Господно със сърдечно смирение, със скромност и простота, с чистота и целомъдрие!
Аз, Зорницата от Хълма Сион, все още светя и докосвам!
Блажени всички, които Ме познават!
Блажени всички, които Ми уповават!
Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply