СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С БОЖИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СЪДБИТЕ НА ДЯВОЛА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Цялото ми сърце е преизпълнено с благоговение и преклонение пред моя Господ Исус Христос. Всичките ми помисли и чувства, и изобщо цялата ми същност величае Спасителя на човешкия род. Ние наистина трябва да се отърсим от всичко негативно, тъмно и зло, за да проумеем, че Господ ни е дал привилегията да бъдем не просто Небесни, но Божии създания, които с трепет очакват своето преселение във Вечността.
Много пъти през годините на моето слугуване към Исус, аз забелязвах как прицелът на сатанинските атаки и отмъщения върху сърцето ми, търсеше един по-печеливш ефект за дявола.
Ефект, с който огънат или пречупен от гонение аз да му отдам повече внимание, отколкото той като нищожество заслужава. Ефект, с който да престана да мисля и разсъждавам, че в крайна сметка Сатана може да върши само онова, което Бог му е заповядал или допуснал да извърши. А когато този ефект се получи, то тогава (да не бъде!) е налице отпадане от вярата, отпадане от Господа и връщане назад.
Всъщност, ако Исус ми даде да премина победоносно през всичките съпротивления на дявола, то разковничето на всяка следваща победа беше именно в долното съждение:
Бог държи дявола под абсолютен контрол и не е възможно нито едно дяволско проявление, което да Го изненада или намери неподготвен.
Същото това разковниче можем да открием и в думите от посланието на Апостол Павел, където той казва на всички ни:
“Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите…” (1 Коринтяни 10:13)
Какво остава тогава за нас? Именно това – да държим здраво победата и триумфа над дявола, които Исус ни е дал и в които ни е запечатал чрез Святия Си Дух. Именно заради тази победа и този триумф Господ ми даде видението, на което сега ще станеш свидетел и ти. Но като начало нека ти предам разговора, който имах с Исус. Ето думите, които Господ проговори на сърцето ми:
“Как мислиш слуго Мой? Възможно ли е на едно място едновременно да се окажат Бог и дяволът? Възможно ли е общение между Светлината и тъмнината?”
“О, Исусе! Това е невъзможно! Сам Ти ни казваш в Евангелието думите Си:
“И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана…” (Йоан 1:5)
Тъй щото ако някъде е Бог и Светлината Му, там го няма дяволът и тъмнината му…”
“Да, така е! Отговори Ми вярно! Но Аз нека отново те попитам:
Как си обясняваш факта, че светът лежи в лукавия, а едновременно с това Аз продължавам да бъда Светлината на света и да спасявам човеците с Кръвта Си и Духа Си? Къде в крайна сметка съм Аз и къде е дяволът?”
“О, Исусе! Ти Си в сърцата на човеците, които имат вяра в Тебе, а дяволът е в сърцата на човеците, които остават помрачени от измамите и лукавствата му!”
“И този отговор е верен! Но Аз сега искам да разширя знанието ти върху факта, че съм в сърцата на Моите Верни. И затова нека отново да те попитам:
В какъв свят трябва да живеете и да отстоявате вярата си в Мене? Не е ли това светът, който изцяло лежи в лукавия? Не е ли това мракът на неверието? Не е ли това тъмнината, която отделя човеците от Духа Господен?”
“Да, Господи мой! Така е! Ние наистина трябва да отстояваме вярата си в Тебе, понеже като човеци живеем в свят на мрак и тъмнина!”
“А не сте ли именно тогава звезди Господни? Не съм ли Аз Зорницата в сърцата ви, Която ви прави да блестите като Светлина на света?”
“Така е, Исусе!”
“Знай тогава, че където са звездите Господни, там е и властта на Господното Небе! А докъдето се простира властта на Небето, дотам действа и Святият Дух! Тъй щото вие трябва да заживеете с вяра, че сте чеда на Небето, въпреки че все още живеете като човеци на земята. Защото докато има вяра в Мене на земята, то и до тогава Небето докосва земята и земята се осветлява от Светлината Ми! Тази бе причината да заявя някога на фарисеите:
“Вие сте от тия, които са долу; Аз съм от ония, които са горе. Вие сте от този свят; а Аз не съм от този свят…” (Йоан 8:23)
Нека тогава всичките Ми чеда да знаят, че дяволът може да действа само долу, но не и горе!
Вашият живот е живот горе!
Вашата вяра е вяра горе!
Вашите сърца са горе!
И ето тук се явява съдбоносният контрол, който Отец Ми упражнява върху дявола! Защото Вездесъщият Дух на Отец Ми ограничава Сатана да спазва поставените му отгоре граници на битието му. Дяволът никога няма да пристъпи в присъствието на Святия Дух, но ако Святият Дух пристъпи в неговата територия – той ще трябва да отстъпи назад, в тъмнината. И за да разбереш това, Аз ще ти дам да видиш нещата отгоре, от Самата Тронна Зала на Моя Отец. Затова сега Ме последвай!”
След тези Свои думи Исус ме прегърна и извиси нагоре, тъй щото двамата с Него се намерихме пред вратите на Божието Светилище. И ето, че Спасителят отвори вратите, като пристъпи напред и ми даде знак, за да Го последвам. Така аз тръгнах след Исус, като вървях известно време след Него. А когато Господ застана в средата на Светилището, Той простря ръце към нозете Си, като ми казваше:
“Гледай, слуго Мой! Защото сега Синът ще призове Отец да ти покаже Вселената такава, каквато я вижда само Троицата!”
В този миг Исус коленичи в Светилището и аз побързах да коленича с Него. И ето, че Той извика към Отец, казвайки:
“Отче Святи! Дай на слугата Си да види скинията Ти така, както я виждаш Ти, Синът Ти и Духът Ти!”
Господ едва беше изговорил думите Си, когато пространството под нозете ми стана толкова прозрачно, щото имах усещането, че просто вися в Божието присъствие. А пред погледа ми мигновено се разкри поразителна гледка. Аз виждах милиони звезди и галактики, мъглявини и необятни простори, които светеха меко и загадъчно в тъмнината на космоса. А точно тогава Вселената светна. Светна така, сякаш всичките звезди и галактики бяха избухнали едновременно. Тя се превърна в един съвършен свят на безгранична и неизследима Светлина. И всички онези чудни творения, били те звезди, галактики или планети, станаха като от стъкло, обградени от Светлина. Докато гледах замаян и вцепенен станалото чудо, Исус тихо ми проговори, като казваше:
“Сега виждаш не просто Вселената на Моя Бог и Отец, но Духът Му, Който я изпълва и преминава през нея! Виждаш ли колко светли и прозрачни са Божиите владения? Виждаш ли колко Съвършена и непоклатима скиния са създали Отец, Синът и Святият Дух? Но ти продължи да гледаш, защото Аз ще простра ръката Си надолу и върхът на показалеца Ми ще посочи мястото на планетата Земя. И Самият Дух на Отец Ми ще ни придвижи до нея…”
Ето, че Исус протегна ръката Си и посочи към блесналата от Светлина Вселена. А тогава звезди и галактики се разбягаха пред очите ми с една невъобразима скорост. И съвсем скоро аз съзрях тъмна точица, която никак не се вписваше в блесналата Вселена. А колкото повече тъмната точица растеше, толкова повече аз разбирах, че именно това е планетата Земя. И когато тя се уголеми, тъй щото изпълни пространството под нозете ни, Господ отново ми проговори, като казваше:
“Учудва ли те това, което виждаш? Учудва ли те факта, че в една блеснала от Светлина Вселена има планета, която е толкова тъмна? И това не иде ли да ти покаже, че на тази планета има достатъчно много съпротива спрямо Духа на Отца Ми? Но ти виж сега какво ще се случи, когато въпреки съпротивата на планетата, Духът на Отца реши да свети върху нея…”
Отново гледах към Земята, когато забелязах как лъчите на Божия Дух започнаха да я пронизват. А тогава тъмнината започна да бяга и да се огъва от Светлината. Тя никак не можеше да издържи на лъчите й и затова бързаше да се скрие в недрата на самата Земя. И ето, че Господ отново ми проговори, като казваше:
“Ето, Стефане! Гледай и разбирай! Земята е мястото, където е паднал Сатана заедно с демоните му. Но същата тази земя е мястото, където живеят човеците, създадени по Божия Образ и подобие. Същата тази земя е мястото, където Отец прати Сина Си, за да стане Човешкият Син. Същата тази земя е мястото, където се води битка между силите на Светлината и силите на тъмнината. Същата тази Земя е мястото, което продължава да представлява скинията на Моя Бог и Отец. И ако Отец Ми е хвърлил Сатана на тази земя, то не е, за да я изгуби от контрола Си или да я остави на произвола на хаоса и разрушението, но за да изпита вярата на човешките чеда. Тази вяра, с която те могат отново завинаги да живеят в присъствието Му и да бъдат Негови деца. Тази вяра, с която да разберат, че земният им живот е само една подготовка, едно изпитание и проверка за Вечния Живот в Сион, и на новото небе и новата земя, които предстоят.
А сега нека да ти напомня думите, които Сатана Ми изрече, когато Ме изкушаваше в пустинята:
“На Тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства, (защото на мене е предадена, и аз я давам комуто ща), и тъй, ако ми се поклониш, всичко ще бъде Твое…” (Лука 4:6-7)
Забелязваш ли писаното? Сатана не Ми казва, че земните царства са негови, но че са му предадени… Не че са му подарени безвъзвратно, но именно предадени! Кой друг да е предал земята на Сатана, ако не Отец Ми? И ако Бог е Суверенът, предал нещо на дявола, то не е ли пак Той, Който може да Си го изиска на времето, което реши? Но ето тук е съдбоносният контрол от Отец Ми върху дявола. Защото на Сатана Отец Ми е дал пълномощията да дава земен дял на нечестивите, които са мерзост пред очите Му, и с които Той не желае да споделя нито Царството Си, нито Престола Си, нито Сърцето Си! А земният живот, за разлика от Небесния, е твърде краткотраен! Пръст и пепел, или лъх и сянка, които отиват в пръстта. И освен, че земният живот отива в пръстта, сетнината на човеците, които са го живели нечестиво и сладострастно, е огнен ад и вечно проклятие.
Вие наистина трябва да разберете това!
Вие наистина трябва да се изпълните със съвършено упование във Волята на Отца Ми и в Силата Му да ви съхрани и запази! Вие наистина трябва да станете Божии чеда! Да бъдете ония, които са отгоре и светят като звезди на тия, които са долу! Защото тия долните, ако не приемат Светлината от сърцата ви, ще останат помрачени и ще наследят сетнината на долния, а горните непременно ще се извисят в Царството на Горния!
На долният, Сатана, всичко му е долу – благата му, наградите му, силата му, властта му! На Горният, Христос, всичко Му е горе – благата Му, наградите Му, Силата Му и Властта Му! А сърцата човешки – с вярата, която таят – избират или долния с долното, или Горния с горното! Който проумее това видение и съхрани думите Ми в сърцето си – той няма да отпадне от Мене довека!
А сега, слуго Мой, нека отново те въведа в Залата на Божия Яростен Гняв! За да видиш там записани много стихове от Асафовия псалом – всеки от тях върху съдбите, свързани с лукавия, който е търкалящият се зар на съблазънта!”

Leave a Reply