СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Вече зная в сърцето си, че стигнах върха на своето пророческо служение пред Господ Исус Христос. Зная също, че след книгата за “Тъмната сянка на човекоубиеца” мнозина ще решат в сърцата си, че това е краят на писането за Божия пророк. Всъщност – едно такова заключение би било нормална човешка реакция с оглед на възникналите обстоятелства, сиреч, пълното ми духовно, психическо и физическо изтощение поради зловещите отмъщения на Сатана.
Но аз нека да ти кажа, че човеците имат сила само да предполагат, докато у Бога е Мощта да разполага. Защото едно от имената на нашия Творец е Господ на Силите. И някъде там – в безпределното могъщество на Силите Му – има едно кътче, откъдето Той заповядва Сила и устояване за слугата Си. Тази е причината да не давам излишен покой за ума си, нито да успокоявам сърцето си, че работата ми вече е свършена.
Нищо подобно! Докато на тази земя се подвизава дяволът, а демоните му завличат, разкъсват и погубват душите на човеците, аз ще продължавам да бъда неспокоен и ревностен за Божието дело. Защото това е начин моят Господ да запуши устата на всичките ми зложелатели и неприятели, които с трепет очакват рухването ми и провала ми.
Нека да започна оттам, че през последните няколко седмици духът ми усети раздвижване на тъмни духовни сили, които приближаваха територията на България. Тези зли сили бяха като черни облаци, готови да изсипят върху цялата нация своите смъртоносни дъждове. От самия факт сърцето ми не просто се наскърби, но прекомерно се ужаси. Помислих си:
“Боже мой! Малко ли злини преживяха българите, та да им идват облаци с още зло? Малко ли демонизирани политици разкъсваха снагата на българската нация, като откраднаха, разрушиха и убиха надеждите на три поколения българи? Малко ли държавници лъгаха и мамиха безскрупулно, та сега очите ми да виждат нови черни облаци на хоризонта?”
Докато вълните на скръбта ме заливаха с тези въпроси, Исус ме вдигна с ръцете Си и извиси духа ми нагоре към Небето. Така аз вече можех да видя черните облаци, но не отдолу, а отгоре. А тогава сърцето ми примря. Защото видях как не просто България, но цяла Европа беше покрита от тях. Нашата държава беше просто в края на облачната периферия. И понеже видението беше твърде страшно за очите ми, аз призовах моя Господ, като Го попитах:
“Какво ми даваш да видя, Исусе? Каква е тази ужасна тъмнина, която покрива целия европейски континент?”
Слушайки думите ми, Исус проговори, като ми казваше:
“Преди да ти дам отговор, нека те попитам и ти Ми отговаряй! И като начало Ми кажи: За какво говореха и все още говорят българските политици през последното десетилетие?”
“О, Господи мой! От десет години в общественото съзнание на българите витае един и същи стремеж. И той е влизането на България в Европейския съюз. Защото в това влизане българските политици виждат спасението на нашата държава, нейното развитие и възстановяване, нейния просперитет и бъдеще…”
“Да, така е! Наистина именно това искат днешните политически лидери в България. Те виждат спасението на българската нация в Европейския съюз. Но ти помисли и Ми кажи:
Може ли да има спасение там, където управлява дяволът? Може ли да има възстановяване там, където демоните на лукавия сеят разрушение? Може ли, най-сетне, глухи и слепи за духовния свят политици, да видят ямата и мрежата, за които говорят думите на псалома:
“Народите затънаха в ямата, която сами направиха; в мрежата, която скриха, се улови ногата на сами тях…” (Псалом 9:15)
Как мислиш? Ще направи ли Моят Отец изключение за българите, та да ги посочи и заяви, че те не са от “народите, които затънаха в ямата и нозете им се оплетоха в мрежата”? Най-малкото – като българин ли ще разговаряш с Мене, или като съгражданин на светиите, на който вече съм дал да има ново отечество, нова родина и нов дом?”
“О, Исусе! Аз не искам да говоря с Тебе като българин, но като един, който е роден в Сион и представлява Божия Свят народ! Аз наистина вярвам и съм твърдо убеден, че в стиховете на псалома попадат всичките народи на земята, които виждат спасение в сатанинската лъжа, наречена “политика”, а не в Твоя Нов Завет и в изпълването със Святия Дух…”
След последните ми думи Господ погали с ръка главата ми и продължи да ми говори, като казваше:
“Гледай сега какъв е отговорът, който ти давам! И наблюдавай внимателно тъмните облаци, покриващи Европа. Защото сред тях ще настъпят демонични знамения, които непременно трябва да разбереш и проумееш…”
С голямо внимание започнах да гледам на облаците, когато забелязах, че в най-тъмната им част блеснаха звезди. Тези звезди разпръсваха блясъка си сред мрака и скоро се събраха една до друга, като образуваха кръг, в който започнаха да се въртят – отначало бавно, а след това все по-силно и по-силно. Така, от въртенето на звездите, под самите тях се образува черен облачен вихър, подобен на торнадо. Той засмукваше всичко по европейския континент, като го поглъщаше в себе си и го издигаше нагоре към въртящите се в кръг звезди. А след това с двойно по-голяма сила засмукваното от вихъра се запокитваше към земята. И там, където засмукваното падаше в пръстта, се образуваха дълбоки ями всред оглушителни взривове и кълбета от прах и дим. А нещата във видението продължаваха да се случват отново и отново, тъй щото ямите по земята скоро се превърнаха в пропасти, а в дълбочините на пропастите се откриха пламъците на самия ад.
Самото видение твърде много ми напомни за Апокалипсиса и за разцепването на земята, тъй щото стиснал ръката на Исус, аз Го попитах:
“Какво ми даваш да видя, Господи? Какви са тези звезди, които се завъртяха в кръг над Европа, тъй щото да образуват торнадото, което започна да поглъща всичко по земята?”
На този мой въпрос Исус отговори, като казваше:
“Ти ли Ме питаш какви са тези звезди? Не си ли виждал знамето на Европейския съюз? Не е ли то направено именно от звезди, които стоят в кръг? И в крайна сметка – ако Европейските нации решиха да си направят един икономически и политически Вавилон, то те не бяха ли съблазнени от една друга нация, в чийто държавен символ отново са струпани звезди? Не реши ли Европа, че може да противостои икономически и политически на Съединените Американски Щати, като си направи Съединени Европейски Щати?
Но не в това е прицелът на въпросите Ми!
Твоят Господ не е политик, нито е държавник!
Понеже земята, погледната от Сион, не е политическа карта с граници. Границите са долу, в умовете и сърцата на хората, които не могат да живеят заедно в любов и да бъдат единомислени в Господа. Политиката е долу, в царството на лъжата, където дяволът издига само собствените си поклонници.
Но Аз непременно искам да се замислиш за звездите, които се завъртяха в кръг и образуваха поглъщащото торнадо. Кажи Ми тогава – какви асоциации възникват в сърцето ти, когато чуеш думата “звезда”?”
“О, Исусе! Звездата е Небесно светило, което свети от много високо! Тя има блясък, даден й от Бога и Отца, и с този блясък разпръсква мрака на нощта и тъмнината! Звездата е Небесна, а не земна!”
“А как тогава си обясняваш звездите върху знамето на Европейския съюз и дори звездите върху знамето на Съединените Американски Щати? Какви звезди са те? Земни или Небесни? Създадени от Бог или създадени от човеците? Какво олицетворяват те или как светът интерпретира самите звезди?”
“О, Исусе! Тия звезди са земни и те не са създадени от Бога и Отца! Те, по-скоро, са символи на човешката съблазън! Те олицетворяват не просто човеци, но цели общества, които са станали угодни на княза на тоя свят, и по своя статут, благоденствие и престиж, стоят високо в помислите на обикновения човек. И понеже, погледнати от земята, те са някъде по-горе в стълбицата на просперитета, то и затова светът ги е нарекъл звезди, за да ги въздигне пред себе си. И като ги толерира и им се възхищава, да ги посочи като пример на подражание, на следване, на всякакво въжделение…”
“Разбираш ли тогава, че именно с тези свои звезди Сатана ще направи последните си големи измами на света? Защото силата на една звезда е в нейното засеняване, сиреч, в способността й да извика възхищение, пожелание и респект в човешките сърца.
Но Аз сега искам да напомня на теб и на всичките Божии чеда стиха на Моя пророк Даниил, който записа в книгата си:
“Разумните ще сияят със светлостта на простора, и ония, които обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове…” (Даниил 12:3)
Кои биха обръщали човешките чеда в Правдата на Бога? Няма ли това да са звездите на Моя Бог и Отец, които сияят със Светлостта на Човешкия Син? И ако тия Божии звезди, които обръщат мнозина в Правдата, са поколението на праведните, то кое ли ще е поколението на нечестивите? Няма ли да се олицетворява от измамните звезди на дявола, които фокусират вниманието на целия свят върху себе си?
Но ето, слуго Мой! Сблъскват се две поколения на земята! Поколението на праведните срещу поколението на нечестивите! Звездите на Сион срещу звездите на Сатана! Светилата на Небесната Истина срещу черните дупки на дяволската измама! И ако Аз днес ти давам да видиш тези тъмни облаци от демонични пълчища, които се готвят да сграбчат целия Европейски континент, то е, за да предупредиш Моите чеда, че с влизането си в Европейския съюз България става активна част от политическата Вавилонска кула. А тогава съблазънта на дяволските звезди ще нахлуе с пълна сила и сред българите. Тъй щото ще трябва да се преборите и да устоите на всичкия измамен блясък на сатанинските величия. Защото този измамен блясък ще помете сърцата на всичките земни човеци, както вихърът беснее по земята и разрушава всичко по пътя си.
Някога в древността Аз показах на слугата Си Асаф вихъра на сатанинската съблазън и измамния блясък на древните дяволски звезди. И понеже слугата Ми твърде много се смути и огорчи в сърцето си, вдигнах го при Себе Си в Божието Светилище и дори до самата Зала на Божия Яростен Гняв, за да му покажа нещата, за които не знае. А той, като се просвети в Духа Господен и проумя всичко, записа за поколенията думите на псалома си, които гласят:
“Благ е наистина Бог към Израиля, към чистосърдечните. А колкото за мене, нозете ми почти се отклониха, без малко бяха се подхлъзнали стъпките ми. Защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите. Понеже не се притесняват при умирането си, но тялото им е тлъсто. Не са в общите човешки трудове, нито са измъчвани като другите човеци. Затова гордостта като верижка окръжава шията им, насилието ги облича като дреха. Очите им изпъкват от тлъстина; мечтанията на сърцето им се превишават. Присмиват се и говорят нечестиво за насилие; говорят горделиво, издигат устата си до небето, и езикът им обхожда земята. Затова отбиват се при тях людете му; и вода с пълна чаша се изпива от тях. И казват: От где знае Бог? И: Има ли знание у Всевишния? Ето, такива са нечестивите! Винаги са благополучни! Умножават богатство! Наистина аз съм напразно очистил сърцето си, и съм измил в невинност ръцете си, тъй като съм измъчван цял ден, и наказван всяка заран. Ако речех да говоря така, ето, изневерил бих на поколението на чедата Ти; и мислех как да разбера това, но ми се виждаше много мъчно, докато влязох в Божието Светилище и размишлявах върху сетнината им. Ти наистина Си ги турил на плъзгави места, тръшнал Си ги на разорение. Как изведнъж стигат в запустение! Съвършено се довършват от ужаси. Както се презира съновидение, когато се събуди някой, така и Ти, Господи, когато се събудиш, ще презреш образа им, но тогава моето сърце кипеше. И чреслата ми се измъчваха. Дотолкова бях избезумял и не разбирах! Бях като скот пред Тебе. Обаче аз винаги съм с Тебе, Ти ме хвана за дясната ми ръка. Чрез съвета Си ще ме водиш, и подир това ще ме приемеш в слава. Кого имам на Небето освен Тебе? И на земята не желая другиго освен Тебе. Чезне плътта ми и сърцето ми; но Бог е сила на сърцето ми и вечният ми дял. Защото, ето, тия, които се отдалечават от Тебе ще погинат; Ти изтребваш всички, които като блудници Те оставят. Но за мене е добре да се приближа при Бога; Тебе, Господи Йеова, направих прибежището си, за да възгласявам всичките Твои дела…” (Псалом 73)
Ето, слуго Мой! Както някога бях с певеца Си Асаф, така днес съм и с тебе. Аз ще те подпра с могъщата Си десница и ще те въздигна при Мене, в Божието Светилище и дори до самата Зала на Божия Яростен Гняв. За да видиш нещата, които видя и Асаф. За да опишеш виденията, които някога дадох и на неговото сърце. Така непременно Божиите люде ще получат в сърцата си Светлината на Зорницата, за да превъзмогнат чрез нея на всичкия измамен блясък, с който са заредени сатанинските звезди.
Люде Мои! Последвайте Ме във виденията, които ще дам на пророка Си! Защото Аз съм, Който съкруших тъмната сянка на човекоубиеца, и пак Аз отново ще простра Меча Си, за да съкруша всичкото нечестиво поколение, родено от лукавството му!
Аз, Истинската Светлина от Сион, Която осветлява живота на всеки човек, все още говоря и не млъквам!”

Leave a Reply