ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ! – VII ГЛАВА

7. СЕДМИЯТ ОТ БОЖИИТЕ СЪВЪРШЕНИ ДАРОВЕ

Братко мой! Верни ми приятелю!
С прекрасното и Съвършено водителство на Исус, аз вече отивам към края на тази пророческа книга. И на всички, които приемат виденията, написани в нея, искам да напомня думите на Апостол Яков:
“Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре, и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение, или сянка от промяна. От собствената Си воля ни е родил чрез словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания…” (Яков 1:17-18)
Когато приемеш не думите, но Духа на стиховете от това апостолско послание, тогава непременно ще разбереш, че Господ Исус ни е призовал да търсим Съвършеното. Защото скоро Той ще се завърне, за да ни вземе при Себе Си и така всякога да живеем с Него в Съвършения свят на Неговата Любов. Библията ни показва много примери на това Съвършенство. Но най-големият пример се открива именно в думите на нашия Небесен Цар, Който, обръщайки се към овцете от дясната Си страна, им казва:
“Дойдете вие, благословени от Отца Ми! Наследете Царството, приготвено за вас от създанието на света!”
Нужно ли е да ти казвам, че наследство има там, където има Завет, а наследници са тия, които са се упражнявали в истинското следване на Завета, докато се уподобят в пълнолетното мъжество на Христа? Именно за тях са тия най-прекрасни думи на Исус в Завета Му. Именно за тях е и това последно видение, което Спасителят разкри на сърцето ми. Защото аз отново бях с Него във водите на Извора на Вечния Живот, а Лицето на Исус блестеше от всичката възможна радост и щастие, които е възможно да бъдат изписани. И сега ти казвам, че ако мислено бих събрал всичките усмивки и радост, с които Господ е дарявал сърцето ми, пак в тоя миг Лицето Му би светело и греело повече. И ето, че моят Господ ми проговори, като казваше:
“Сега сигурно би очаквал да ти кажа: Пристъпи към седмото ковчеже и отвори капака му! Така ли е!”
“Да, Исусе! Така е!” – отговорих с вълнение аз. А тогава Господ продължи да ми говори, като казваше:
“Този път обаче не ти, но Сам Аз ще пристъпя, за да отворя седмото ковчеже! Защото Аз съм Първият и Последният, Началото и Краят, Алфата и Омегата! Затова гледай на онова, което ще сторя и на чудесното знамение, което ще се яви пред очите ти!”
След тези Свои думи Исус пристъпи към ковчежето. И като протегна ръцете Си, отвори капака му. А тогава всичките ослепителни снопове над другите ковчежета, се събраха до снопа над седмия ковчег. И ето, че Святият Дух започна да пълни ковчежето с всичките Си бисерни капки, тъй че ковчежето видимо нарастваше и се уголемяваше, докато накрая се превърна в огромен Ковчег на Завета, чиито краища докосваха границите на Небесния Ерусалим. И ето, че застанал пред тоя Ковчег, Господ протегна ръцете Си към него, като казваше:
“Дойдете вие, благословени от Отца Ми! Влезте в Ковчега на Моя Завет, защото умряхте за света и всичко що е в света, а Животът ви беше скрит в Мене!
С тоя Живот вие намерихте гладния Исус и Го нахранихте!
С тоя Живот вие намерихте жадния Исус и Го напоихте!
С тоя Живот вие намерихте странния Исус и Го прибрахте!
С тоя Живот вие намерихте голия Исус и Го облякохте!
С тоя Живот вие намерихте болния Исус и Го изцелихте!
С тоя Живот вие намерихте Исус в тъмницата и Го посетихте!
Наследете Царството на Отца Ми, вие – слуги на Неговия Вечен Живот! Бъдете Мои свещеници от сега и до века! И като помните Живите и Святи думи, които ви давах и ще продължа да ви давам, бъдете всякога живи, както Аз съм жив, и Святи, както Аз съм Свят!
Аз го изговорих, Аз го изрекох!”
Докато Господ изговаряше думите Си, всяка от бисерните капки на Духа Му, издигаше в Царството оня човек, когото приживе е поръсила. Така Ковчегът на Завета се изпълни със слугите на Завета. А аз, гледайки на най-прекрасното от всичките Божии чудеса, паднах на коленете си и докоснах с ръце сърцето си, като казвах на Господа:
“Боже, Който живееш в сърцата ни! Докато имаме Дъх от Дъха Ти, Дух от Духа Ти и Сила от Силата Ти – не преставай да ни говориш и да ни употребяваш за Славата Си! За да явим всичките Ти Съвършени дарове – днес и сега, когато Святият Дух върши писаното от пророка:
“Роси, небе, от горе, и нека излеят облаците правда; нека се отвори земята, за да се роди спасение, и за да изникне същевременно правда; Аз Господ създадох това…” (Исайя 45:8)

Leave a Reply