ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ! – I ГЛАВА

1. ПЪРВИЯТ ОТ БОЖИИТЕ СЪВЪРШЕНИ ДАРОВЕ

Братко мой! Верни ми приятелю! Аз все така стоях във водите на Извора до моя Господ Исус Христос, а очите ми – вперени в златните ковчежета, копнееха да надникнат в тях и да видят Божиите Съвършени дарове. И ето, че Господ ми даде знак с ръката Си, като ми казваше:
“Пристъпи към първото от ковчежетата! И като повдигнеш капака му, виж първият от Съвършените дарове на Моя Небесен Отец…”
Едва ли можех да чуя по-прекрасни думи от устата на моя Господ. Те ме изпълниха едновременно с дързост и възхищение, а аз, направил няколко крачки, застанах пред първото златно ковчеже и протегнах ръката си, за да отворя капака му. В следващия миг Светлината над ковчежето стана още по-силна и буквално преминаваше през ръцете ми. Така, отворил капака на първото ковчеже, аз надвесих главата си и погледнах в него… О, чудо! В самото ковчеже имаше дъхав Хляб, сякаш току-що изваден от фурната, а до Хляба имаше и печена Риба с характерния си апетитен мирис. Това ме накара да извърна главата си към Господ и да Го попитам:
“Исусе! Това ли е първият от Съвършените дарове на Бог Отец? Та очите ми виждат Хляб и Риба, които просто те подканят да ги вземеш и да се наядеш с тях…”
Господ се усмихна нежно на изненадата ми. А след това, като пристъпи до мен, ми отговори, казвайки:
“Спомни си какъв беше първият от греховете на неразпознаването, поради който твоят Господ отлъчи рода на нечестивите отсред Себе Си. Какво казах Аз на ония зли човеци, които бяха кози от лявата Ми страна?”
“О, Господи мой! Ти им каза да си идат от Тебе, понеже беше гладен, а те не Те нахраниха…”
“Чудно ли ти е тогава, че първият от Божиите Съвършени дарове ще служи именно затова – да нахраниш Господ в сърцето на твоите ближни? Но ти сега виж отново Хляба и Рибата и Ми отговори:
Как изглежда Хлябът? И как изглежда Рибата?”
“О, Исусе! Хлябът изглежда така, сякаш, че току що е изваден от фурната, а Рибата – сякаш току що е измъкната от жаравата…”
В отговор на думите ми Господ заповяда, като каза:
“Протегни сега ръцете си и вдигни Хляба и Рибата. А след това ги дръж в снопа от Светлината на Святия Дух…”
С вълнение взех Хляба и Рибата в ръцете си, като ги държах под ослепителните лъчи на Духа. А те, докоснати от Светлината, започнаха да се преобразяват. Така първият Съвършен Дар на Отца се разтвори в самата Светлина на Святия Дух. Тогава Господ отново ми каза:
“Виждаш ли, че всичко в Божието Светилище е Дух? И проумяваш ли, че Хлябът и Рибата са вечни благословения от Моя Отец, които се дават на всичките Му чеда на земята? Нека тогава отново да те върна в онова сърце, където ти първом Ме видя гладен. Защото сега видението ще се развие по най-прекрасния и чудесен начин…”
След тези Свои думи Господ докосна главата ми и двамата с Него се намерихме в сърцето на гладния. А Исус, изглеждайки по същия начин както при първото видение, посочи вратата на сърцето, като ми заповяда:
“Излез сега през вратата на това сърце и наблюдавай отстрани, за да видиш в какво са силни благословените от Отца Ми…”
Ето, че аз излязох през вратата, като гледах за втори път на човека, в чието сърце живееше гладният Исус. Той вече се оттегляше от масата на пируващите, където го бяха унизили с коравосърдечие и презрение. И като преглъщаше слюнката си, тихо си рече:
“Тука ми подхвърлиха камък и змия, но аз не съм изгубил нито вярата, нито надеждата, че Бог ще се смили за мене…”
В следващия миг очите ми видяха как от самите облаци на Небето започна да роси. И милиони капки, като светли бисерчета започнаха да падат навсякъде по земята. Така няколко капки докоснаха и моето сърце. А тогава вътре в мен Святият Дух произведе чудо. Защото при докосването всяка от капките се превръщаше в Божие благо. Така благо се събираше с благо поради голямата Благодат на Отца. И аз, видял гладния ми брат и още по-гладния Исус в сърцето му, паднах на нозете си и вдигнах очи към Небето, като казвах на Бога и Отца:
“Отче благи и милостиви! Ти, Изворе на всяко Небесно благословение! Укрепи сърцето ми с Твоя Огън и дай на слугата Си привилегията да послужа на Исус! Нека бъда толкова благодатен към гладния ми брат, колкото беше Твоят Син към гладните, когато с чудо умножи хляба и рибата и изхрани всички с изобилието, дадено от Твоята Любов…”
В отговор на молитвата ми, от самите облаци на Небето прокънтя Гласът на Отец, Който ми казваше:
“Чудо си поискал от Мене, чедо Мое! И чудо ще сторя в сърцето ти! Понеже си решил първом да мислиш за ближния, нежели за себе си! Вземи Съвършения Дар на Хляба и Рибата и дай ги на гладния, за да нахраниш не само него, но и Исус Съвършения, Който живее в сърцето му…”
В следващия миг видях сърцето си отворено, а страните му – пламнали. И онези капчици роса – съединени помежду си – бяха станали на дъхав Хляб и печена Риба, поставени върху златен поднос. Това ме накара мигновено да ги извадя от сърцето си. А след това да се приближа до гладния ми брат и да му кажа:
“Любезни мой братко! Гладен мой приятелю! Господ чу въздишките ти и Той днес ти дава трапеза, за да утеши сърцето ти. Яж дъхавия Хляб, братко мой! И знай, че всяка трошица от него е изпечена от Огъня на Любовта, с която Отец те люби! Яж от вкусната печена риба, приятелю мой! И помни, че в най-тежките ни мигове Спасителят Христос ходи край брега на охладнялото море, а на жаравата Му всякога има печена риба, която да укрепява чедата Му!”
Видял Съвършения Дар от Отца, гладният протегна ръцете си, като взимаше златния поднос с Хляба и Рибата. А след това, вдигнал съживеното си лице, побърза да ме попита:
“Божий човече! Как да ти се отблагодаря, понеже ми стори голямо благодеяние?”
А аз, докоснал с ръка сърцето му, с голямо вълнение му казах:
“Благодари на Отец, Който е на небесата! Благодари и на Исус, Който живее вътре в тебе! Благодари и на Святия Дух, защото Той е Верен да ти даде Божия Съвършен Дар. Дарът на Храната, която не се разваля, но трае за Вечен Живот…”
След последните ми думи Исус се изяви от сърцето на нахранения. И аз, като Го видях променен и възстановен, с руменината на скулите Му и радостта в очите Му, паднах в нозете Му. А Той, като докосна с нежност главата ми, ме възправи, като ми казваше:
“Запиши това Свято видение на книга и го дай на чедата Ми. Защото от днес и до свършека Отец Ми ще дава Съвършения Дар на Хляба и Рибата на всеки, който първом мисли за ближния си, а не за себе си. И чудото на нахранения Исус ще се яви в живота ви тогава, когато се намерите пламнали от Божията Любов. Защото Истинската и благословена храна всякога преминава през Огън!
Дръжте Огъня в сърцата си и вдигнете ръцете си към Небето! За да превърна сърцата ви в трапези със златни подноси, на които да се яви първият от Съвършените дарове на Моя Небесен Отец! За да заяви Царят в Славата Си на всеки от вас:
“Дойдете вие, благословени от Отца Ми! Наследете Царството, приготвено за вас от създанието на света! Защото гладен бях и Ме нахранихте!”
След тези последни думи Господ протегна ръката Си и докосна главата ми, като ми казваше:
“Нека отново се върнем в Извора на Бога и Отца! За да видиш втория от Божиите Съвършени дарове, приготвен за жадния Исус!”

Leave a Reply