СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА – I ГЛАВА

1. ПОСЛЕДНОТО СЪДБОНОСНО ПРЕСЯВАНЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Приготви се да прочетеш тази пророческа книга с необходимата духовна сериозност и отговорност, на които си успял да възпиташ сърцето си. Защото изречените тук духовни истини ще бъдат едни от най-съдбоносните, които си получавал от Господа. Аз няма да ти спестя никоя трудност. И всичко Свято, чисто и радикално, което Исус покаже на моето сърце – ще го разглася за твоето.
Нека да започна с това, че в ходенето с Господа има различни етапи. Един е етапът, когато вярващият е младенец и Бог му дава да се храни с мляко, а съвсем друг е етапът, в който той преминава на твърда храна. А фактът, че Божията храна се втвърдява, недвусмислено показва, че се втвърдява и духовното ни естество.
Аз ще те помоля да си представиш как вървиш с Исус и си един от последователите Му в Евангелието. Не че днес това не е така, (понеже всички, които сме в Духа Му, сме части на Неговото Тяло, и съучастници в Живото Му Евангелие, сиреч, в благовестието Му, с което се спасяват човешките души). И така – ти вървиш с Господ и сърцето ти се наслаждава да поглъща от Неговата божествена Светлина, да слуша думите Му на Вечен Живот и да става настойник на всичките откровения от Божията тайнствена премъдрост.
Колко време би продължило това твое вървене с Исус? Естествено е да ми кажеш, че би желал то да е постоянно. Да, но идва миг в живота ти, когато онова, което се случи на Христовите последователи, ще се случи и на теб. И в този миг Спасителят ще ти проговори същите думи, които някога каза на ученика си Симон, наречен Петър:
“Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито; но Аз се молих за тебе, да не отслабне твоята вяра; и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си…” (Лука 22:31-32)
Ще бъдеш ли готов да чуеш тези Христови думи? Ще бъде ли сърцето ти спокойно при мисълта, че Сатана е получил позволение от Бога, за да изпита вярата ти и да те подложи на всички възможни изпитания, назначени единствено да те утвърдят и извисят нагоре? Понеже Исус, в Когото си повярвал, заявява за теб, че си един от скъпоценните Му камъни, а дяволът има претенции, че това не е така. Исус иска да се утвърдиш, но дяволът е амбициран да те пречупи. Исус иска да те направи свидетел на Името Си, но дяволът е надъхан да те разколебае и върне назад. Но Господ отново настоява, че след като си вървял с Него толкова много години, и си ял от трапезата Му, и си пребъдвал в Съвета Му, то няма как да не си се превърнал в скъпоценен камък. Още повече, че Сам Господ ще ти се обещае, че ще се моли за теб, за да не отслабне вярата ти. Зная, че е възможно да реагираш с думите:
“Да, братко, така е! Но аз никога не съм имал привилегията да вървя с Исус така, както с Него вървяха древните!”
Нека да редактирам подобна реакция с други думи:
“Древните никога не са имали привилегията да вървят с Исус така, както днес вървим ние!”
Съгласен ли си с думите ми или ще намръщиш лицето си? На кого от древните Господ лично е откривал най-дълбоките тайни и откровения от Божието Светилище? На кого от древните Той е бил преизобилен водопад от просветления и Небесни благословения? Ето, една тайна ти казвам, и ти ще я видиш по-нататък в тази книга:
Последното време на земята е най-благоприятното за изработването на диаманти и скъпоценни камъни!
Това може да ти звучи чудно, като вземеш на предвид масовото оглупяване и опростачване на хората. Но ти просто никога не влизай в другата крайност, а погледни на Божията Небесна крайност, която е далече по-горе. Защото от тази крайност Исус изсипа в сърцето ти сто и шестдесет пророчески книги чрез свидетелството на пророка Си. И, искаш или не, вече идва мигът, когато Исус ще изпита Верните Си за всичките думи на Вечен Живот, които са получили от Него. И ако си представиш, че всяка книга е била като един пласт Небесна твърдост в човешкото сърце, то сега вече става дума за сто и шестдесет пласта…
Нима мислиш, че ще минеш между капките, за да отидеш на Сватбата на Младоженеца? Или пък си решил, че Господ е пратил пророка Си до някой религиозен битак и му е поръчал да купи всяка дрънкулка, която блести? Не са ли подобни дрънкулки много евтини, за да повярваш, че наредените им мъниста са скъпоценни камъни? То е вярна пословицата, че луд на шарено се радва, но нашият Спасител не е човек, та да сбърка. Господ Исус Христос е с безпределен Разум и Съвършена Мъдрост. Той е Скъпоценният Камък от Сион, и Негови са всичките скъпоценни камъни, изградени и утвърдени от Святия Дух. Казвам ти всичко това, за да подготвя сърцето ти за посланието на тази книга. И не просто за самото послание, а най-вече за последното пресяване, което вече е започнало.
И така, братко мой, нека сега да ти запиша думите, които Исус проговори на сърцето ми, понеже те бяха личното ми посвещение от Него. Ето как Господ ми проговори в първите дни на декември:
“Слуго Мой! Знаеш ли какво ще се случи отсега нататък с човеците, които приеха в сърцата си пророческото благовестие?”
“О, Исусе! Аз вярвам, че Ти ще се погрижиш за всички тях, и ще ги извисиш до Себе Си на Господния Хълм. За да бъдат от Твоите благоуханни девици…”
“Да, така е! Аз ще направя именно това. Но ти помисли и Ми кажи: Какво ще бъде Господното действие в живота на Званите, Избраните и Верните? И какви знамения ще придружават духовното извисяване на Божиите хора до Канарата на Хълма?”
“О, Господи! Не напразно Святият Дух ми даде да гледам на Теб, като на Канарата на Хълма. Защото аз зная, че извисяването до Тебе ще коства на Божиите чеда върховни изпитания и трудности. Понеже пътят до Канарата е така направен, че който се възкачи до Тебе, да е наистина достоен за Името Ти, Славата Ти и Словото Ти…”
“Правилно си забелязал това! Наистина никой, който се възкачи до Мене, няма никак да посрами Божието Име, но ще блести от Светлината Ми и ще свидетелства на Твърдостта Ми. Но Аз нека отново да кажа на Моите последователи, че предстои една най-важна духовна проверка, с която Отец Ми ще изпита сърцата им. И тази проверка отговаря на пресяването, което предстои. А ти знаеш ли какво ще рече пресяване?”
“Исусе! Това е изпитание, свързано с всичката възможна съпротива, която дяволът би упражнил, за да върне назад сърцата, които се стремят да вървят по Господния Път…”
“А защо Отец Ми би допуснал дявола да се противи с всичката си възможна съпротива? Не затова ли, понеже Аз излях от Небето всичкото възможно Слово, нужно за вашето утвърждаване на Канарата? И ако Сатана има претенции, то не трябва ли Отец Ми да запуши устата му с Небесния пример и с Небесната Твърдост на Божиите чеда? Не казах ли на всички ви, че именно с Твърдостта ще придобиете душите си?”
“Така е, Господи! Ти ни даде преизобилно от Себе Си, тъй щото наистина никой не би имал извинение за отстъплението си или за малодушието си…”
“Виж тогава, че докато Аз изливах в сърцето ти всичките тайни на Небесното Царство, и ги давах даром на Църквата Си, някои пропуснаха да използват даденото им благовремие. И те не просто, че не се екипираха и утвърдиха, но направиха нещо още по-фатално, а именно – отдалечиха се от Канарата на Господния Хълм и предпочетоха да се приближат до брега на морето. Кажи Ми тогава: Какво има на брега на морето, та толкова много църкви решиха да се установят и останат там?”
“О, Спасителю мой! Брегът на морето е най-незавидното и рисковано място, където някой би решил да гради бъдещето си. Защото на този бряг има само пясък…”
“Представи си тогава как хиляди църкви са забравили притчата на твоя Господ. Те вече не се задоволяват да строят къщи върху пясъка, но са започнали да правят цели пясъчни дворци. Кой и как измами тези плиткоумни християни, за да строят бъдещето си върху пясъка? Кой и как привлече хиляди по хиляди, за да залагат на светското, тленното и привременното, а да изгубят Небесното, нетленното и Вечното?”
“О, Исусе! Дяволът беше този измамник. И лъжепророкът, който е духът на Антихрист, измами отстъпилите от Завета Ти църкви, за да започнат да строят не просто върху пясък, но именно с пясък. Те наистина не си спомниха думите Ти, че разумният строи къщата си на Канара, за да издържи неповреден на дяволските стихии…”
“Ела тогава с Мен. За да ти покажа видението при брега на морето, което не съм ти давал никога. Защото морето е светът, който лежи в лукавия. А пясъкът е суетата на всичките земни страсти и влечения, свързани с пари, блага и нищо незначещи светски придобивки…”
След тези Свои думи Господ докосна с ръка главата ми, тъй щото пред очите ми се разкри и самото видение. Аз виждах как по протежението на морския бряг бяха издигнати много дворци от пясък. Съградени изкусно, за да привличат окото, тези дворци мамеха със страшна сила земните човеци. Те имаха приветливи тераси и красиви колони. Избрали възможно най-убедителните думи от Библията, те впечатляваха с надписите по арките си. “Спасение”, “Жива Вода”, “Вечен Живот”, “Оазис”, “Витесда”, “Сион” – това бяха само малка част от въздействащите имена. И съвсем естествено – впечатлени от блясъка и разкоша им, хиляди човеци пъплеха по морския бряг, доволни да изберат някой от дворците и да станат част от обитателите му. От време на време очите ми съзираха и малки купчини от потъмняващи камъчета, които видимо бяха изхвърлени навън от дворците, сякаш че бяха аутсайдери, които не бива да дискредитират привидното благоденствие и блясък на пясъчните дворци. Това ми направи впечатление, тъй щото попитах моя Спасител:
“Какви са тези потъмняващи камъчета, Господи?”
А тогава Исус ми отговори:
“След малко ще ти дам да разбереш всичко. Но ти сега забележи, че в тези пясъчни дворци е събран всичкия възможен световен просперитет. Забележи също как пясъкът измамно е смесен със златен прах, за да привлича и впечатлява още повече…”
И действително, в съгласие с думите на Господа, дворците блестяха от златния прах, смесен в пясъка им. А това непременно водеше до още по-голям прилив от човеци, желаещи благоденствие и щастливо съществуване. Но ето, че Господ смръщи погледа Си и ме попита, казвайки:
“Виждаш ли колко много хора излизат от водите на морето, за да напълнят пясъчните дворци? Това не иде ли да ти покаже, че тези дворци искат да излъжат езичниците, че са нещо различно от морето на света?”
“О, Господи! Та нали всеки от дворците има някакъв привличащ надпис за тази цел? И в крайна сметка става дума за бряг на морето, а не за самото море. Тъй щото всеки, който се е намерил на брега, да се радва, че повече няма да се дави сред вълните и дълбочините, но ще влезе да живее в дворците…”
“Точно така, слуго Мой! И ето тук измамата на дявола е най-убедителна. Защото неговите демони шепнат на удавниците в морето, като им казват:
“Престанете да се давите в езическото си битие и напуснете вълните на това море. Ето, там на брега има дворци от спасение и вечен живот…”
И удавниците, послушали измамния шепот на демоните, напускат мерзостта на морето, за да попаднат в още по-смъртоносната мерзост на пясъчните дворци. Това напомня ли ти нещо?”
“Да, Исусе! Това ми напомня факта, че езичниците напускат света, за да станат част от великата блудница Вавилон. Те просто стават съдбоносни изпълнители на стиховете от “Книгата на пророк Исайя”:
“Страх, и яма, и примка са върху тебе, о земни жителю. Който бяга от гласа на страха ще падне в ямата; и който възлиза отсред ямата, ще се улови в примката…” (Исаия 24:17-18)
Вълните на това море предизвикват страх в езичниците и те търсят спасение на пясъчния бряг, без да знаят, че там дяволът им е приготвил яма. А отпосле, като поискат да напуснат ямата, непременно ще бъдат вързани в примката на идещия Антихрист…”
“Думите ти са твърде точни, слуго Мой! Затова виж сега демоничното знамение, което ще сполети всичките пясъчни дворци. Защото именно то е вълната на дяволското пресяване преди явлението на човека-Антихрист…”
След последните думи на Господа стана нещо наистина покъртително и ужасно. Защото от морето към брега се надигна висока вълна. Нейната височина беше зашеметяваща и надвишаваше стотици метри. Точно в този миг Исус ме въздигна далече по-горе над вълната, за да наблюдавам ефекта й, когато се стовари върху морския бряг. А водите на вълната наистина се стовариха със страшна сила. И всички онези пясъчни дворци буквално се размиха и стопиха сред водите й, тъй щото вълната просто завлече дворците и обитателите им в дълбочините на морето, и дори до самия ад. А там, на брега, останаха само купчините от потъмнелите камъчета. И ето, че Исус ме сниши до брега, като ми казваше:
“Всичко, което е дошло от морето, се връща в морето. И такава е съдбата на всичките пясъчни дворци на Вавилонската блудница. Те са родени от дявола и той е силен да си ги прибере обратно. Но ти сега виж потъмнелите камъчета и Ми кажи:
Какво правят тези камъчета по брега на морето? Тук ли им е мястото? Не трябваше ли те да се извисят на Господния Хълм и при Канарата на Вечното Спасение?”
“О, Господи! Сърцето ми се свива при вида на камъчетата. Но защо те не са горе при Теб, а са останали при брега на морето?”
А тогава Исус с тъга в Гласа Си ми проговори, казвайки:
“Това са всичките онези човеци, които напуснаха Вавилон, но не платиха цената, за да пребъдват в Сион. Те виждаха мерзостта на Вавилонските църкви и измамата на пясъка, но не намериха в себе си нужната твърдост и духовна сила, за да се възкачат и съединят с Канарата. Именно затова потъмняха в малодушието и компромисите си със света и се оказаха в неизгодната позиция да напуснат Вавилон, но да не влязат в Сион.
А да бъдат ли Моите чеда като тези тъмни камъчета? И да забравят ли думите на техния Господ, обещани на всичките победители? Ето, нека всички си спомнят думите Ми:
“Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите: На тогова, който победи, ще дам от скритата манна; ще му дам и бяло камъче, и на камъчето ново име написано, което никой не познава, освен оня, който го получава…” (Откровение 2:17)
Бели камъчета ли виждаш по този опустошен бряг, слуго Мой?”
“Не, Исусе! Потъмнели са и не могат да свидетелстват за Тебе…”
“Нито пък Аз ще свидетелствам за тях! Защото на тия им тежи грехът на Лотовата жена. Напуснаха мерзостта, но се обърнаха да гледат назад, а не продължиха напред, за да се възкачат при Канарата Израилева. Но ако някой иска да бъде от белите камъчета на Господ, то такъв нека се приготви да Ме послуша. И като Ме послуша, да Ме последва докрай. Защото казвам на всички ви, че вече е започнало последното съдбоносно пресяване. И една най-огромна вълна от дяволско нечестие ще потопи светските църкви, за да ги върне напълно в света, от който са родени, и на когото се уповават. Казвам отново на всички ви:
Гдето са съкровищата ви, там ще бъдат и сърцата ви! Гдето е положена основата ви, там ще се яви и съдбата ви! И ако някой иска да намери Канарата, да уповава на Канарата, да се закрепи в Канарата, и да се утвърди съвършено в Канарата, то такъв нека Ме последва в останалите видения на тази Свята пророческа книга!”

Leave a Reply