ПРИМКИТЕ НА АМАЛИК – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Сега душата ми величае Господ за неизказаната Му Милост към Църквата. Защото когато Той идва да говори на сърцето, то тогава същото това сърце разбира, че е било голо и незащитено. Същото това сърце проумява, че без Божия Глас би останало завинаги в блатните тресавища на този свят. Аз не зная до каква степен в многото църкви амвонът се предоставя на Господ Исус, но със сигурност мога да ти кажа, че Спасителят отдавна е сменил амвоните на църквите с амвона в смиреното сърце. Защото само сърце, което се е отказало от всичко на този свят, може да издържи думите Му и да следва Гласа Му. И моят Господ до последно ще стои на вратите и ще хлопа, дано някой би чул Гласа Му и последвал Волята Му. А книгата, която ти сега държиш в ръцете си, ще ти разкрие толкова дълбоки тайни и самата тя ще е такова радикално слово към сърцето ти, щото не остава друго, освен да коленичиш пред Бога и да се покаеш, ако думите Му са те изобличили.
В последните месеци Господ все по-често и по-често започна да идва при мен и да ми дава определени послания към църквите. Самият аз бях учуден от благодатта и помазанието, с които се раждаха пророческите книги. Докато вълнението и впечатлението от виденията в една книга още не бяха ме напуснали, Исус идваше при мен с ново послание и нови видения. Всичко това ме накара да мисля и да затвърдя в себе си убеждението, че до края е останало съвсем малко. Толкова малко, щото Господ бърза, за да съкрати дните заради избраните Си. А в такова бързане от Бога ние непременно трябва да бъдем християни, които растат в познаването на Исус не с години и месеци, но с дни и часове. Защото нашият чуден Бог днес ще подсили Благодатта на Святия Дух с такава мощ, че за посетените от нея няма да е никак чудно как Аароновият жезъл процъфтя и върза зрели бадеми само за една нощ. Защото самите те ще бъдат като бадемови пръчки в ръката на Спасителя. Именно тези пръчки ще бъдат онези Небесни скиптри, с които Исус непременно владее всред враговете Си в присъствието на Своите млади. Защото има едно последно обещание на Спасителя, което верните и искрените чакат с трепет и вълнение. И именно за разбирането на това обещание и съпътстващата го дяволска ярост Господ отново дойде при мен. Ето думите, които Той ми каза:
“Стефане, предстои грабването на Моята Църква. Грабване, което ще стане в миг на око, докато свири последната пророческа тръба. И понеже никой не е преживявал това Мое обещание, то и затова Аз дойдох да просветя сърцето ти и да ти разкрия самите белези, които ще съпътстват грабването. Понеже днес в Църквата Ми само малцина мислят за грабването. Останалите са заети със заграбването. И ако верните Ми викат към Небето: “Дойди скоро, Господи Исусе!” То поколението, родено от духа на всеки грабеж и корист, мазно шепти в сърцето си: “Не е време за грабване, поне докато не покажем на света, че сме по-богати от него…” Ако Верните бързат да облекат светлия и чист висон и търсят всяка възможност да събират съкровища на небесата, то поколението на последните тщеславни църкви бърза да се облече в най-лъскавите костюми на модните агенции и търси всяка възможност да събира съкровища на земята. Ако Божиите търсят всякакъв начин да се намерят блажени, чедата на лукавия търсят всяка възможност да се видят благословени. Как мислиш тогава? Няма ли да реагира Отец Ми на това, което виждат очите Му? Нима е изненадан от онова, което вижда? Не записа ли пророкът Му Еремия именно онова, което Той наблюдава днес:
“Защото се намират между людете Ми нечестивци, които, наблюдавайки както причакващ ловец, полагат примки, ловят човеци. Както клетката е пълна с птици, така къщите им са пълни с плод на измама, чрез която те се възвеличиха и обогатиха. Отлъстяха, лъщят, дори преляха със своите нечестиви дела; не защитават делото – делото на сирачето, за да благоденстват, и правото на бедните не отсъждат. Няма ли да накажа за това? Казва Господ, душата Ми не ще ли въздаде на такъв народ? Удивително и ужасно нещо стана в тая страна; пророците пророкуват лъжливо, и свещениците господстват чрез тях; и людете Ми така обичат; а какво ще правите в окончателното следствие на това?” (Еремия 5:26-31)
Какво ще правят те в окончателното следствие? Къде ще се намерят всички онези, които събират един куп пари, за да си поканят фалшив пророк, който да им говори за мир, когато мир няма? Удивително и ужасно нещо става днес. Защото мнозината, които наричат себе си пастири, господстват чрез фалшиви учения, дошли от страната на безграничния просперитет. И никой не иска да види, нито да чуе, нито да проумее, че времето на това беззаконие изтича. Никой не иска да отвори Святото Писание на Отца Ми, та да види, че има дух, който тласка последните поколения към подобна поквара и безумие. Защото това е духът на Амалик. Това е грабителят на Луцифер, на когото самият дявол е поставил задачата да бъде главна примка и съблазън на последните църкви. Защото когато предстои грабването на Църквата, то тогава Отец е очаквал чедата Си да изпълнят думите Ми, свързани с тези, които знаят какво трябва да заграбят. И това е Словото за праведните Ми:
“А от дните на Йоана Кръстителя до сега небесното царство на сила се взема, и които се насилят го грабват…” (Матея 11:12)
Ако някой е грабнал Царството Ми, то и Царството Ми ще го грабне! Но когато в Храма е влязъл духът на Амалик, грабителят от тъмните селения на Злото, то тогава на мода вече са излезли неправедните грабители. Тези, които изнасилват сирачето и вдовицата! Тези, в чиито сърца има само сребролюбива похот и властнически амбиции! Но именно затова Аз ще те вдъхновя с това Слово, което излиза от устата Ми. Защото по изричната заповед на Отца Ми ще ти разкрия онези видения, с които Званите, Избраните и Верните никак няма да изгубят прицела на истинската вяра, но до края ще възвеличават Господа в сърцата си…”
След последните Си думи Господ протегна ръка към главата ми и ме докосна и аз усетих как в мен нахлуха вълни от Святия Дух, тъй че сърцето ми бе вдигнато като перце от вятъра, за да видя всичко, което Небесният Отец бе заповядал за виждане и разбиране. Сега, паднал в нозете на моя Господ, повече от всичко се моля сърцето ти да е отворено за посланието на тази книга. Защото за мнозина страниците й ще се окажат най-съдбоносни крила към Вечността и красотата на Небесния Сион. Амин и Амин!

Leave a Reply