ЧЕТВЪРТИЯТ В ОГНЕНИТЕ ПЛАМЪЦИ – V ГЛАВА

5. ЧЕТВЪРТИЯТ В ОГНЕНИТЕ ПЛАМЪЦИ

Братко мой! Верни ми приятелю!
За първи път в живота си за Исус аз гледах на заплахите на дявола, като на велика привилегия да прославя моя Господ. Вървейки след Него с дрехите на Седрах, Мисах и Авденаго, аз виждах постоянно растящите пламъци на огнената пещ. И ето, че когато тази пещ беше на няколко метра пред очите ми, Господ я посочи, като ми каза:
“Влез, Стефане! Защото няма да ти е за първи път!”
Без всякакво колебание и страх, аз направих нужните крачки и влязох в пламъците на самата пещ…
О, чудо на чудесата! Огънят в пещта гореше с всичката си сила, и пламъците идваха на вълни към сърцето ми. Но нито един от тях никак не ме докосваше. Тъкмо обратното – от дълбините на сърцето ми пламна Огън от Отца, който погълна цялото ми естество. И когато направих още няколко крачки в пещта, видях Образа на моят Господ.
Видях Четвъртият в огнените пламъци!
А Той, като докосна с ръката Си шалварите, хитона и мантията, с които бях облечен, с пламенен Глас каза:
“Седрах, Мисах и Авденаго – Званите, Избраните и Верните!
Тримата, сред които непременно се явява Четвъртият!
Слушай Ме, Църкво Моя!
Слушай Младоженеца, Който те вика на Хълма!
Облечени в небесносините шалвари на Седрах, вие никога няма да напуснете Пътя! Облечени в светлия хитон на Мисах, вие никога няма да отстъпите от Истината! Облечени в кървавата мантия на Авденаго, вие ще имате Живота на Човешкия Син, за да го положите за приятелите си. А облечени в Пътя, Истината и Живота – вие всякога ще имате Четвъртия в огнените пламъци!
Ето, Църкво Моя!
От съкровищницата на Моя Отец ти дадох златната Менора и пламъците на Отеческото разпознаване! От Светилището на Моя Отец ти изявих делата на Божията Мъдрост и тайните на Божието извечно намерение. Мислите Му, които пребъдват из род в род, за да издирват Званите, Избраните и Верните на всяко поколение! И от огнените пламъци на Вавилонската пещ викам към всичките Си приятели, като им казвам:
Мои приятели! Днес Аз ви искам възкачени на Хълма! Звани като Седрах, Избрани като Мисах и Верни като Авденаго! Държащи Божията Менора в ръцете си! Разпознали златния образ на дявола! И преминали с Четвъртия през огнените пламъци! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply