ПАСТИР МОЙ III – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Преди да разкрия пред теб виденията на тази последна част от книгата “Пастир мой”, аз издигам ръцете си към моя прекрасен и Благодатен Спасител, за да Му благодаря за всички думи на Вечен Живот, с Които Той изпълни сърцето ми. Защото днес радостта ми е пълна. И аз зная от Него, че виденията от Давидовия псалом ще бъдат постоянен заслон и прибежище за всички, които искат водителството на Небесния Пастир, бягайки от насилието и първенствуването на земните наемници. Защото всяка вяра има своите свидетелства и извори. И всеки се оставя да бъде воден от някого. Така и аз се оставих да бъда воден от моя Пастир. А Той, като ме издигна във високите обиталища на Святия Дух, скоро ме направи да преизобилвам във всякакво познание и откровение за Него.
След написването на първото продължение от “Пастир мой” към сърцето ми дойде необикновено силен копнеж. Това бе ревност да видя едно поколение от чисти и святи Божии хора, които Сам Исус е помазал, за да бъдат водачи на Стадото Му. Това бе един Небесен Огън, който се разпалваше твърде силно в мен.
Един вик на Отец към слугите Му Давид. Един вик към онези, които ще имат съвършената съдба от Отца да съберат разпиляното и да го напътстват и водят с Жезъла и Тоягата на Пастиря.
Да, братко мой! Такъв бе викът на Отца в сърцето ми. Защото не е по силите на един служител да извърши Изхода на Църквата от властта на светския дух. Нито е по силите на едно служение, за да огрее навсякъде и да извика съживление на всяко място, където са дошли запустението и мерзостта. Моето лично служение към Исус в последните десет години от живота ми премина под знака на едно съвършено благоволение, свързано с посвещение и проникване. Аз трябваше да видя, да вкуся, да опитам, да разбера, да проумея и да дам целия си духовен опит на моите братя и сестри. Но оттам нататък нещата излизат вън от моя контрол, за да преминат изцяло под Божия. И това не е моето бягство от отговорност, защото аз ще отговарям пред Бога и Отца за всичко, което съм мислил, писал и вършил в живота си. Това просто е моментът, когато всички трябва да разберем колко голяма е нуждата от мъже и жени по Сърцето на Бога.
Защото Отец имаше Моисей и Илия и се радваше на тяхното покорство и смирение. Но Той имаше и Давид.
Отец имаше слуги, които сочат Пътя Му. Но Той имаше и служители, които да вървят с народа Му по този Път.
И днес всичките ми молитви и копнения пред Бога и Отца са свързани именно с това – пророческото слово да намери и издири посочените, които Бог ще облече с власт и Сила, тъй че пълни с Пророческия Дух на Отца, да изведат Божието Стадо във високите обиталища на Святия Дух. Аз зная, че това ще се случи в предстоящото време. Защото и в притчата Си Исус говореше за пет разумни и пет неразумни девици. И ако неразумните бяха водени от земни царе, то разумните наистина имаха за водачи пастири по Божието Сърце.
Аз обичам тези пастири по Божието Сърце!
И като протягам ръце към тях с всичката пламенна любов в сърцето си, казвам им думите, с които ме е напълнил Бог:
“Мои скъпи братя и сестри! Не зная къде сте, но Бог ви знае и познава! Не зная кои сте, но Той е записал имената ви в Книгата на Живота. Аз ви моля със сълзи на очи да чуете звука на пророческата тръба и да положите живота си за Божието Стадо. Не се подавайте на религиозната измама на наемниците и сребролюбците, които ще поискат да покажат, че са досущ като вас, та да ви обърнат против пророческото слово на Бога. Защото Бог никога не може да се раздели против Себе Си. И в Неговия Съвършен План има място както за Самуил, така и за Давид. А днес Отец е толкова верен, щото Неговият Пророчески Дух е слязъл над слугите Му. И те, подобно на Самуил, са напълнили роговете си с Миро. И като са произнесли Отеческата присъда и гняв над наемника Саул, скоро са потърсили и намерили мъжете и жените по Сърцето на Бога. За да излеят над главите им Святото Миро на Божия Избор и благоволение. И днес, когато тази Свята пророческа книга стига до вас, паднете на колене пред Господ вашия Бог. Защото Той ще ви помаже и издигне. Той ще ви укрепи и утвърди. Той ще ви даде Сърцето Си и вие ще Му дадете вашите сърца. За да се явят онези пет разумни девици, бедни за света, но богати в Духа, нямащи нищо, но обогатяващи мнозина. Защото те са Божието наследство и Божият остатък, избран по Благодат. И въпреки, че Саул ще продължи да ви преследва и ще иска да ви погълне, пак знайте дълбоката истина на последното време:
Бог отне Царството Си от ръцете на наемниците и сребролюбците, кариеристите и търговците. И тяхната власт няма да утрае, нито ще се продължи нечестието им. И въпреки всичкото им гонение и преследване, насилстване и първенствуване, Давид ще оцелее и ще се възвиси. За да води Божието Стадо с незлобието на сърцето си и с изкуството на ръцете си.
Такава е Божията повеля, братя мои! Тя не може да бъде осуетена, променена или низвергната. Защото стадо ще се събере с пастиря си и всичките овце ще отидат при оня, комуто са дали сърцата си. И ако днес Давид проглежда и се ражда за последните стъпки на Святия Божий Дух, пак знайте Божията Истина, че пастирите на Стадото се посочват и ръкополагат от пророците на Отца. Не в някоя дирекция или кабинет срещу договор с подпис, нито пък на шумна конференция с видеокамери и фотоапарати. Но там, горе, в Божието Светилище и пред самия Свят Олтар на Всемогъщия. И днес, когато Бог е напълнил рога на слугата Си със Свято Миро, то Той е, Който ще го излее върху главите ви. За да ви направи просветени и чисти, благочестиви и разумни, твърди и безкомпромисни в Пътя на Святостта и Правдата…”
Тези са думите от сърцето ми към скритите Божии пастири, които Исус ще открие на Църквата Си. И аз не искам да виждам в тях нищо друго, освен Давид. А колкото до всичките Сауловци, които покриха името ми и книгите ми с помия и позор, то аз плача за сетнината на нечестието им и зная в сърцето си, че те – колкото мразят мене – толкова мразят и Давид. Защото наемникът всякога ще мрази оня, който дава живота си за овцете. А Давид всякога ще обича Самуил, който изля рога с Мирото върху главата му. Давид всякога ще обича и Натан, който го изобличаваше във времената на греха му. И оня, който ходи по Пътя, всякога ще почита и люби слугата, който му посочва Пътя. Всички тези думи, мисли и вълнения стояха в сърцето ми и аз трябваше да ги излея в това начало на пророческите видения. Защото не друг, но Господ Исус стоеше над мен и подклаждаше ревността ми. И когато написах онова, от което сърцето ми пламтеше, Той ми каза:
“Сега дойдох при теб. За да дам на всичките Си агънца най-святото и най-прекрасното от Давидовия псалом. Онова увещание и познание, с което да разберете що ще рече трапеза в присъствието на неприятеля. Онова откровение и мъдрост, с които да проумеете как Господ помазва главата на слугата Си Давид, тъй че чашата му да прелива. Онази увереност и онова посвещение, с които да сте сигурни, че ви следват Благост и Милост, за да живеете завинаги в Дома Господен.
Ето, Аз дойдох при слугата Си. За да напълня рога му с Моето Свято Миро. Защото днес Отец Ми издава Гласа Си от Небето и заповядва на Давид да се яви пред Лицето Му. И ако някой би помислил, че Отец вика древния Давид, то такъв все още не е разбрал, че Отец Ми не може да вика оня, който стои в Съвета Му и пред Светилището Му. Но в действителност Отец Ми днес извиква слугите Си в Духа и Силата на Давид. Онези чисти и святи мъже и жени, които ще любят Моето Стадо с Моята Любов. Онези неподкупни служители, които ще станат последните жертвени юнци пред Святите олтари на Всемогъщия.
А има ли нещо, което Гласът Господен да извика в съществуване и то да не се роди? Има ли противник, който да отмести Ръката Господна, когато тя е простряна, за да издири и намери Божиите бисери, пръснати по земята?
Няма такъв противник и Аз не познавам такъв!
Ето затова казвам на всичките Си братя и сестри, че измежду тях Отец Ми вече е видял и посочил Своя Давид. И тази е книгата, и това е Словото, с което рогът на пророка Ми ще се излее върху главите на избраните. Тази е книгата и това е Словото, с което ще познаете какви са Съвършените Трапези, които приготвям за вас в присъствието на всичките ви гонители и ненавистници. Тази е книгата и това е Словото, с което ще пристъпя в дома на последния Есей. И като издиря Давид изсред всичките му високи и именити синове, ще му дам мантията на смирението и короната на незлобието, прашката на ревността и жезълът на дързостта…”
След тези Свои думи Господ протегна ръката Си и докосна главата ми, а пред сърцето ми се явиха всичките изобилни Небесни видения.
Видения за мъжете и жените по Сърцето на Бога.
Видения, с които днес Отец вика слугите Си.
За да Му бъдат жертвени юнци.
Негово украшение и Слава.
Негов блясък и великолепие.
Амин и Амин!

Leave a Reply