ВИКЪТ НА КРЪВТА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми приятелю! Който и да си, какъвто и да си, където и да си, аз моля Живия Господ и Бог да се разкрие пред сърцето ти със словото в тази книга, както Сам Той се разкри на мен и моето сърце. Аз искам моят Господ да изгони от теб неверието на Тома и да положи в теб копнежа на Павел. Понеже времето, в което живеем, ще ражда все повече съмняващи се и невярващи човеци. А Господ иска всеки от нас да внимава в съдбоносните Му думи. Спомни си как Той ни е казал:
“Обаче, когато дойде Човешкият Син, ще намери ли вяра на земята?” (Лука 18:8)
Аз не зная колко вяра ще намери Господ на земята, но съм убеден, че на земята Неговата вяра не може да живее в никого. И в самият въпрос на Господ имаше такава дълбока тайна, щото в желание да я разбера и проумея аз отворих сърцето си за всичките прекрасни откровения на тази книга. Понеже от следването и покоряването на Господ през последните десет години аз разбрах, че Той ще намери вяра само на Небето и само в онези, които са преселени от Святия Дух, за да живеят в небесните места, далече по-горе от всяка тъмнина, от всеки грях и злина. Но виждаш ли, винаги между последователите на Синът Божий ще има по един Юда и по един Тома. И ако за Юда аз не искам и да мисля, понеже вече е предал Исус за сребърниците на този свят, то за Тома имам такава любов в сърцето си и такъв копнеж в духа си, щото зная, че Господ ме подбуди да мисля за всички онези, които никога не са познали явлението на Исус в живота им, ако и да са Го изповядали и приели като Господ.
А сега те моля да тръгнеш с мен и Исус в дълбочините, които ще ти разкрие тази книга. Защото с нея Сам Господ ще влезе в живота ти, ще хване ръката ти и ще я положи на раните Си, за да паднеш в коленете Му и да изповядаш в сърцето си пред Него:
“Господ мой и Бог мой!”
Нека Святият Дух те загърне с цялата Божия Милост и Благост, за да разбереш духовните предизвикателства на тази пророческа книга. И докоснат от Исусовите думи, да заживееш така, както Той иска. Амин и Амин!

Leave a Reply