ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА

III. ЗЛАТОТО НА МЕСИЯТА В ЖИВОТО ЕВАНГЕЛИЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Няма по-голяма наслада за сърцето ми от увереността, че когато пояснявам духовни неща на духовните човеци, те наистина проумяват лъчите на Божията Вечна Правда. Тогава духът ми ликува в радостта, че трудът ми в Христа Исуса не е напразен, но плодоносен и спасителен.
Аз отдавна съм приел за неизбежност в съдбата си, че посланията ми няма да бъдат приети еднозначно, нито пък ще бъдат осъзнати от всички човеци. Защото съм пратен от Господ само до Неговия жив остатък, избран по Благодат, който слуша Гласа Му и никога няма да го сбърка с гласове на изкусителни демони и тъмни началства и власти. И ако Божието Слово ме е предупредило, че живея в последните времена на умноженото беззаконие, то това е още една причина да се противя на Сатана, който всячески се опитва да ме угнетява с внушението, че служението ми е пълен провал, понеже само малцина го повярвали за вдъхновено и родено от Бога.
Но точно тук бих попитал всичките си читатели, (а нека и гнусният дявол да чете и разбира):
Ако един тон злато е голямо богатство за света, то мнозина ли ще са човеците, които да го притежават? Няма ли да са малцина и то най-вече милиардери и банкери? И ако за света златото остава най-скъпият метал, чието притежание в огромни количества е уникална възможност за малцина, то в Святия Дух на Бога и Отца не е ли най-скъпоценно Златото на Месията? И ако аз, (говоря в човешка мярка) притежавам един тон Злато от Небето, то колцина ще имат привилегията да го получат по Волята Божия? Всеки ли ще получи това Злато или само онзи, върху когото благоволи Отец? Всеки ли ще се изпълни с Личната Исусова Вяра или само онзи, който премине през огнените изпитания, за да бъде одобрен от Бога? Не каза ли Кръстителят, че:
“Човек не може да вземе върху си нищо, ако не му е дадено от небето…” (Йоан 3:27)
Не потвърди ли думите му и Господ, казвайки:
“Не роптайте помежду си. Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил и Аз ще го възкреся в последния ден…” (Йоан 6:43-44)
Защо тогава мнозина бясно роптаят, сякаш, че имат конфликт с мене, а не с Този, Който ме е пратил? Аз ли ги лиших от Вярата да повярват Словото на Божия Пророчески Дух или ги лиши Исус? Аз ли пратих заблуда да действа между тях, та да повярват в свинете на Легион, или я прати Отец? Защо тогава да страдам в сърцето си, че само малцина човеци повярвали в Словото на служение “Мория”, след като останалите Сам Господ не е одобрил? Защо да измъчвам душата си, че съм отхвърлен от светските църкви, регистрирани при Кесаря, когато те не са преминали дори и през една от Портите на Правдата? От човеци ли съм бил призован, та да се отчитам пред човеци, или от Бога и Отца? Късогледи теолози ли се разпнаха за Спасението на душата ми, или пастори-наемници ме поръсиха с невинна кръв, та да страдам от тяхното анатемосване и яростни хули?
И ако Благият и Милостив Спасител се обеща в Словото Си, че никак няма да изгубя наградата си, ако напоя само един от невръстните Му в име на ученик с една чаша вода, то няма ли стотина Верни Божии чеда стократно да възрадват душата ми, че стоя в Завета Господен?
Колко повече – когато от Хълма Мория Исус даде на Своите не просто чаша с Вода, но прекрасното изобилие на Хляба и Виното Си, на Маслото и Солта Си! И ако да би мислил някой, че едва сега съм съумял да прогледна за Среброто и Златото на Месията, то няма ли Сам Исус да му потвърди, че всичко, изговорено от Дъха Му и записано в пророческите книги, е Сребро, а Вярата, с която съм Го следвал във всичките години на слугуването си, е Злато?
Не разбираш ли, мили мой братко, че е дошъл онзи миг от съдбата ми, когато Господ събира всичкото Си Сребро и Злато от пророческите видения в един най-благодатен Жертвен Принос, с който да запечата името на пророка Си?
И щом Бог Отец ми казва пред Святия Си Олтар, че тежкият Му товар вече е притиснал духа ми до краен предел, то Той със сигурност ми дава ясен знак, че едва ли ще понеса повече. А това в никакъв случай не е моето извинение за слабост, но потвърждение за Сила, защото товарът стои върху рамената ми и аз продължавам да го нося пред Него. Понеже именно така ставам изпълнител на Апостолските стихове:
“Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите…” (1 Коринтяни 10:13)
Ето такава е привилегията да осъзная скъпоценността на служение “Мория” в Святия Дух на Бога и Отца! Служение-съкровищница, изобилно благословено със Златото и Среброто на Месията!
Защото ако земята се напълни с Лаодикийски църкви, които искат користите и богатствата на света, Хълмът Мория заблестя с нетленните богатства на Небето. И ако за кучетата на Мамон и свинете на Легион земното богатство е всякога недостатъчно, поради ненаситната им алчност, то Божиите хора копнеят за едно едничко Злато, което ще им стигне както за този свят, така и за бъдещия:
Вярата на Господ Исус Христос!
Една Вяра, с която сърцето намира пълнотата си, животът – смисъла си, надеждата – прицела си. Една Вяра, която е скритото имане в нивата, заради което човек с радост би се отказал от всичко останало! Никой от нас няма да си купи тази Вяра от бижутериен магазин, нито ще плати за нея с финикийски знаци! Защото тя ни е Съвършен Дар от Бога и Отца! Тази Вяра е неизразимо по-превъзходна и скъпоценна от всичко друго, с което бихме запълнили битието си! Неизразимо по-мъдра и благословена от всички други вярвания във всякакви други божества или религии! Неизразимо по-перспективна и далечна в прицела си, защото тръгва от Началото и Края, за да стигне до Новоначалието и Безкрая! И сега аз ще се възрадвам за всичките Божии чеда, които Небесният Месия ще изпълни със свръхблагодатните Си видения в тази книга. Защото в Духа на пророчеството сърцето ми оставаше при моя Господ пред Божия Свят Олтар. И Той, като ме докосна с Десницата Си, пак започна да ми говори, като казваше:
“Слуго Мой! Твоите размишления, касаещи златото, са наистина точни и навременно споделени. Защото е вярно, че само малцина човеци биха вложили смисъл в него, като за Собствената Вяра на твоя Господ. За останалите то е само скъпоценен метал, силен да им донесе благоденствие, успех и земно щастие. Тъй щото златото е било и остава главният магнит на Мамон, силен да привлича сърцата в поклон пред тъмната мантия на дявола. Но сега, миг преди виденията, които ще ти дам в Живото Евангелие, Аз ще предупредя всички Мои с думите Си:
Никой не може да се противи на златото на Мамон, без да е облечен със Златото на Месията!
Злато се възправя против злато! Вяра против вяра!
Пример против пример! Дух против дух!
И ако досега в Църквата са се случвали много провали и падения – те винаги са били поради липсата на Моята Вяра, вместо която е бил налаган евтин заместител – дребна и слаба човешка вяра, която търси дял от долното, а не Слава и Величие в Небесното Царство! Но вие, като помните Святото видение, което дадох на пророка Си, отворете сърцата си и поискайте Златото на Месията!
Златният Ми Шлем – за да имате Моя Мир!
Златният Ми Нагръдник – за да се утвърдите в Моята Правда!
Златният Ми Щит – за да имате Моята Утеха!
Златните Ми Сандали – за да имате Моето Водителство!
Златният Ми Ефод – за да се явите в Моята Слава!
Златният Ми Печат – за да сте Вечни свидетели на Моето Име!
Златният Ми Светилник – за да станете сами вие Светила на Бога и Отца, пълни с Огъня и Маслото Му!
И най сетне – облечете се с Моята Вяра, защото именно така ще преживеете вътре във вас Божието Даване на Духа Исус Христов, което ви засвидетелства Апостолът Ми Павел:
“Защото зная, че това ще излезе за моето спасение чрез вашата молитва и даването на мене Духа Исус Христов, според усърдното ми очакване и надежда, че няма в нищо да се посрамя, но, че, както всякога, така и сега, ще възвелича Христа в тялото си с пълно дръзновение, било чрез живот, или чрез смърт…” (Филипяни 1:19-20)
Ето, Аз въвеждам пророка Си в Живото Евангелие, и блажени са всички, които последват стъпките му!”
След последните Си думи Господ докосна главата ми, а духът ми полетя след Него в Словото на Святия Дух… В Живото Евангелие, където Исус ми разкри всичката ослепителна Светлина на Вярата Си. Амин и Амин!

Leave a Reply