ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА I – III ГЛАВА_3

3. ТРЕТАТА ЧАША СЪС СРЕБЪРНАТА ДУМА “БЛАГОСЛОВЕНИЕ”

“Третата Ми чаша е свързана с Моята Благост и сребърната дума в нея е “Благословение”!…”

Братко мой! Верни ми приятелю!
Вярвам, че Среброто на Господ вече е започнало могъщото си действие в сърцето ти. Защото истинското му предназначение е да свети и просвещава. И ако някой го приема с Христовата Вяра, то ще го възнагради с Божията Светлина. А сега нека видението ми от Исус да продължи. Защото аз отново бях с Него на Господния Хълм. И там Месията посочи третата от сребърните Си чаши, като ми казваше:
“Слуго Мой! Протегни ръцете си към третата Ми чаша, чашата на Моята Благост! И като я вземеш, отпий от Среброто Ми вътре в нея, за да изпълни духа ти думата “Благословение”…”
С вълнение, което не мога да опиша, аз се наведох и взех третата сребърна чаша, като я надигнах към устните си и отпих от нея. А тогава Светлината на една неизразима Благодат се разля в дълбочините на духа ми и преизпълни сърцето ми. И самата Божия дума, могъща и властна, издири всички останали Божии думи, като ги правеше да светят с нейната Светлина. И докато още усещах Силата и величието на Господната дума, Исус ме попита, казвайки:
“Как усещаш третата Ми дума, слуго Мой? Какво е за теб думата “Благословение”?”
“О, Исусе! Тази Твоя дума е чудо на Светлината! Тя издирва всички останали Божии думи, за да ги направи толкова светли, колкото е самата тя!”
“И не би могло да бъде другояче, Стефане!” – ми отговори Господ и продължи:
“Самият смисъл на думата “Благословение” е да изпълни с Моята Благост всички Божии слова, така, че те да бъдат Дух и Живот! Защото най-скъпоценното, което мога да ви дам от Небето, е Словото на Живот, изпълнено от Благодатния Свят Дух! Така че в същината си думата “Благословение” е кърмилница на Среброто!
А ти сега помисли и Ми кажи може ли Господ да те закърмя с Благословението Си, а то да не роди благословени думи?”
“Не е възможно това, Исусе! Твоето Благословение винаги ще ражда Светлите Ти думи, пълни с Дух и Живот!”
“А какво ще се случи, ако някой не иска Духа и Живота на Благословението Ми, но гледа встрани – към света на дявола и користите му? Ще опази ли той Моята дума сребърна или тя скоро би потъмняла и ръждясала, според пророческото предупреждение на Яков?”
“О, Господи мой! Аз казвам да не бъде! Но същевременно зная, че пророческите думи на Яков са вдъхновени от Тебе и са изява на Твоята Истина. Тъй щото е възможно и думата Ти “Благословение” също да потъмнее…”
“Не просто е възможно, слуго Мой! Но потъмняването на тази Моя дума е една от най-чудовищните мерзости, чрез които дяволът съблазни поколението на блудницата Вавилон. Затова нека сега отново да те заведа в долината под Хълма Господен, за да видиш на какво е способна евтината плътска вяра…”
След последните Си думи Господ отново ме прегърна и сниши в долината под Хълма, тъй щото скоро се намерихме като невидими свидетели пред църковен амвон. А там един възторжен пастор се готвеше да даде думата на чуждоземен проповедник на просперитета, като казваше на цялото църковно събрание:
“Нека приветстваме в Името Господно нашият брат….., когото Бог е направил могъщ свидетел на просперитета! О, алелуя!”
“Алелуя, алелуя!” – зашумя в този миг паството. И ето, че чуждоземният проповедник бързо грабна микрофона, като казваше на всички:
“Готови ли сме да бъдем Негова Слава? Готови ли сме да станем Негово благоухание? Готови ли сме да разчупим веригите и контрола на мизерията с една здрава изповед, че сме чеда на Авраам? Кажете “Амин” на това! Нека всички извикат “Амин”!…”
“Амин, амин…” – задюдюкаха редиците. А това накара проповедникът да разкопчае сакото си и да разхлаби възела на вратовръзката си от религиозно вълнение. А след това да започне свидетелството си, казвайки:
“Преди десет години аз за първи път стъпих в църква и не Го познавах. Имах само един стар, ръждясал форд, който баща ми преди мен беше карал десет години. Десет години само с една раздрънкана кола? Представяте ли си това? Живеех при родителите си в една малка дървена къща в прерията и не можех дори да си помисля, че целият ми живот ще премине в нея. Малка дървена къща! Представяте ли си това? Но ето, че когато призовах Исус като Бог на просперитета, Той промени всичко това! О, алелуя! Той го промени, защото ни е призовал всички нас към промяна! Той е промяна! Кажете всички заедно:
Той е промяната, която ми трябва! О, алелуя!”
В един глас цялото събрание повтаряше след проповедника:
“Той е промяната, която ми трябва! Той е промяната!”
“А знаете ли как е сега? Знаете ли какви чудеса прави вярата? Сега аз карам един чудесен и просторен крайслер! Сега аз живея в една чудесна триетажна къща! Това са моите благословения от Исус! Той ме благослови с кола! Той ме благослови със слънчев дом! О, алелуя на Името Му! Кажете “Алелуя”, защото Той е Същият и ще направи това и за вас, както го направи за мен! ”
В този миг пламъци от гняв преминаха през Лицето на моя Господ. И Той започна да ми говори, като казваше:
“Чу ли ясно думите на проповедника? Защото той заяви пред цялото събрание, че Аз съм го благословил с кола и дом! Но ти, като знаеш какъв е Святият Дух на думата Ми “Благословение”, кажи Ми:
Давам ли Аз на Моите, както светът дава? И защо един църковен съблазнител бърза да обърне Благословението Ми от Дух и Живот в материални користи? Самата дума “Благословение” не е ли създадена от “Благост и Слово”? Как тогава този проповедник напъха в Благостта и Словото Ми къщата и автомобила си?
С думи от думите Ми ли той си купи автомобила или с няколко десетки хиляди долара? С думи от думите Ми ли той си закупи къщата или с няколко стотици хиляди долара? Коя е онази вяра, която съблазнително ще смесва горното с долното, духовното с материалното, Небесното със земното? Кои са онези очи, които вече нямат ревност да четат Евангелието Ми, нито да приемат Истината Ми? Не е ли Благословението твърде Свята Небесна дума, за да бъде употребена в материален човешки план?”
“О, Исусе! Ако този проповедник беше воден от Теб, той би казал на паството:
“Господ в Милостта Си ми прибави автомобил и дом, където да живея. Но Той стори това, защото проповядвам Небесното Му Царство и търся Небесната Му Правда!”
Но ето, че заслепен от материалните си придобивки, той говори друго на вярващите, а именно, че Ти Си го благословил, понеже не е разбрал Святата същина на думата Ти Благословение и я скверни…”
“А като не е разбрал Святата Ми дума, то защо не прочете и заживее стиховете от посланието на слугата Ми Павел, а бърза да обикаля света и да се хвали по събрания и конференции? Защо е бил сляп за Небесните стихове, които гласят:
“Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места…” (Ефесяни 1:3) 
Ще пърпори ли проповедникът на съблазнителния дяволски просперитет с автомобила си из Небесните места, за да зачета думите му за Дух и Живот? Ще построи ли луксозния си дом по височините на Хълма Сион, та да кажа, че такъв наистина е свидетел на Името Ми? Не докосва ли дяволът с подобни лъжци най-тъжните струни от човешкото битие, свързани с липсите и нуждите? Понеже кой не би искал слънчев дом или нов автомобил? И на теб да бих ги прибавил, Стефане, и ти би се усмихнал. Но виж сега, че Аз съм преди всичко Господ, Който благославя Своите с духовните Си благословения в Небесни места! И не съм заповядал на Църквата Ми да търси човешки царства и земни правди, но Божието Царство и Божията Вечна Правда! Аз не ви давам, както светът дава! И ако някой иска да се убеди, че вече съм казал тези Мои думи, то нека отвори четиринадесетата глава от Евангелието на Моя слуга Йоан, за да се озари от правотата Ми!
А на всички Мои ще заповядам, казвайки:
Бягайте далеч от събрания, в които потъмнява сребърната Ми дума Благословение, като се използва скверно, за да си оправдае проповедникът получаването на земни користи и всякакви материални печалби! Защото този вавилонски грях е причината, заради която казах на слугата Си Яков да запише, че златото и среброто на лъжехристите и лъжепророците е отдавна ръждясало! Защото не със земни богатства сте били изкупени от суетния живот на света, но с капчиците на Кръвта Ми, с която са поръсени имената ви, записани в Книгата на Живота!”
Огнената ревност, с която моят Господ изговори думите Си, подпали и моето сърце, тъй щото Му казах:
“Ах, Спасителю мой! Благодаря Ти, че Ревността Ти ме съхранява в Твоя Свят Дух! Понеже желал бих да отхвърля всички земни придобивки, и да счета за измет просперитета на цялото нечестиво поколение, само и само Теб и Среброто Ти да придобия! Защото ако някой не приеме Твоето Небесно Сребро, то такъв непременно ще го владее земното сребролюбие! И ако ние не приемем думите Ти като Дух и Живот, те скоро биха ръждясали до плът и смърт…”
В този миг Месията ми се усмихна. А някъде в дълбочината на кристалните Му зеници отново видях сребърните лъчи на Святото Му Благословение. И аз те моля, верни мой братко, душата ти непрестанно да благославя Господа на нашето Вечно Спасение!
Не само Той да ни благославя, но и ние да Го благославяме в молитвите и хваленията си! Защото – благославяйки Името и Духа Господен – ние съединяваме лъчите от Среброто в нас с лъчите от Среброто в Него – за да бъдем едно с Христос, както Сам Той е Едно с Отца в Святия Дух! Амин и Амин!

Leave a Reply