ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА I – НАЧАЛО

СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Още с първия ред на тази пророческа книга аз искам да отдам всичкото си благодарение и преклонение пред моя Господ Исус Христос, Който опази живота ми от яростните съпротивления на Сатана, както и от всички смъртоносни стрели на духа на лъжепророка, изобличен и развенчан в последната пророческа книга, която написах. Няма да скрия от теб, че след това имаше лоши последици за здравето ми, понеже получих остро възпаление на нерви в гръбначния стълб, което ме принуди да се подложа на процедури в балнеосанаториум, за да прекратя по-нататъшното влошаване в тялото ми. И благодарение на любовта и жертвоготовното съучастие на верните ми приятели аз успях да покрия всичките си финансови разходи по това лечение.
Истината е, че пророческото слово против Легион, който е духът на лъжепророка, беше възможно най-острото пронизване от Меча Господен на цялата религиозна Вавилонска система. И челото на блудницата, върху което пишеше “Тайна”, сега е разпорено и изобличено, за да не може никога повече да съблазнява и мами неутвърдените в Христовата Вяра. Още в първите дни след написването на цялостното откровение против Легион, Господ проговори на сърцето ми, като обеща, че ще ми даде да напиша нова книга с прекрасното заглавие “Златото и Среброто на Месията”. Но това нямаше да се случи преди да получа облекчение от нервното възпаление в гръбнака ми. А оздравителните процедури наистина ме закрепиха, тъй щото болките постепенно утихнаха и аз отново застанах на молитва пред моя Спасител относно последното Му обещание. И преди Той да ми беше отговорил, Святият Дух ме накара да пребъдвам в размисъл върху едни думи на Апостол Яков. Думи, които гласят:
“Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идват върху вас. Богатството ви изгни, и дрехите ви са изядени от молци. Златото ви и среброто ви ръждясаха; и ръждата им ще свидетелства против вас и ще пояде месата ви като огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни. Ето, заплатата за работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте, вика; и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на Силите. Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте сърцата си като в ден на клане…” (Яков 5:1-5)
Не беше възможно да прочета това Апостолско слово с друга сърдечна нагласа, освен с тази, че Исус ми дава духовно продължение на книгата за “Легион”. Понеже в нея Мечът Господен прониза именно угоените свине в Гадаринската земя, които в духовния си преобраз са последните търговци на великата блудница. Понеже кои други да биха живели на земята “разкошно и разпуснато”, като угояват сърцата си за “ден на клане”? За кои други да е казал Христовият слуга, че “богатството им изгни” и “дрехите им са изядени от молци”? И най-вече: За кои дяволски беззаконници да важи сериозното предупреждение:
“Златото ви и среброто ви ръждясаха; и ръждата им ще свидетелства против вас и ще пояде месата ви като огън…”
Сам разбираш, братко мой, че когато Мечът Господен е излъскан до мълния, то блясъкът й ще бъде зареден с цялата Божия съкрушителна мощ, тъй щото злодейците ще се изпепелят в тъмните си обиталища, а тъмнината, която не може да схване Светлината, ще се отдръпне поразена и опустошена.
Още при писането на виденията против Легион, аз силно поревнувах да употребя в размишленията си изобличителните стихове от петата глава на посланието от Апостол Яков, но тогава Исус изрично ме предупреди да не ги цитирам. А когато Той постъпва така, аз разбирам, че винаги има на предвид някакво ново духовно водителство за стъпките на пророка Си. И ако в последната книга прицелът на Господната мълния бяха именно кучетата и свинете, сиреч, лъжехристите и лъжепророците, силни да разкъсват дрехата на Святостта и да потъпкват Портите на Правдата, то със стиховете от посланието на Апостол Яков моят Спасител разгърна нова страница от божествените Си откровения в сърцето ми.
Откровения, свързани със Злато и Сребро.
Не просто скъпоценни земни метали, които пълнят трезорите на банките или определят курсовете на световните валути, но в действителност едни духовни понятия, които лукавият противник се е постарал да покрие с всичкото възможно плътско тълкуване и материално значение.
Забелязваш ли, братко мой, как Христовият слуга с пламенна ревност е заявил на богаташите, че златото и среброто им вече ръждясаха, а ръждата им ще свидетелства против тях и ще пояде месата им като огън? Току-така ли злато и сребро биха ръждясали, след като природното им естество е да бъдат неръждаеми?
От гледна точка на естествения човек твърдението на Яков е по-скоро глупост, отколкото истина. Но пък именно така се изпълнява писаното:
“Но естественият човек не побира това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост; и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно…” (1 Коринтяни 2:14)
Ами хайде тогава да прочетем думите на Господния Апостол като духовни човеци! Хайде да надникнем по-дълбоко, зад привидната простота на думите, та да разберем за какво всъщност Яков е предупредил тлъстите търговци на духа на лъжепророка!
Аз отново ще прочета това скъпоценно изречение:
“Златото ви и среброто ви ръждясаха; и ръждата им ще свидетелства против вас и ще пояде месата ви като огън…”
Ако златото и среброто на църковните богаташи е ръждясало, то тогава тези богатства са изгубили най-същественото от своята значимост, а именно:
Благородството!
Благородните метали затова са благородни, понеже остават неизменими. Но ако злато и сребро са ръждясали, то тогава те са изменили същността си до желязо. Понеже желязото е металът, който ръждясва. Ще тръгнеш ли тогава да водиш безплодни и глупави дискусии с някой професор по химия, та дано би му доказал, че е възможно преобразуването на златото и среброто в желязо? Разбира се, че не би го направил, понеже стихът на Апостола е строго духовен и касае духовни реалности, а не материални такива. А колко време ще ни бъде нужно, за да познаем Духа на Божието Слово, та да разберем какво са Златото и Среброто в тяхното духовно значение? Ще ни даде ли Господ Мъдрост, та да проумеем, че Златото е Неговата Собствена Вяра, а Среброто е Неговото Собствено Слово? Ще видим ли Златото на Месията, което е по-превъзходно от земното злато, в твърде ясните и точни стихове от “Първото съборно послание на Апостол Петър”, които гласят:
“Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите, за наследство нетленно, неоскверняемо, и което не повяхва, запазено на небесата за вас, които с Божията сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време. В което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, (ако е потребно), в разни изпитни, с цел: изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, (ето изречението, в което разбираш, че Вярата на Христос е Небесното Злато, по-скъпоценно от земното – б.а.) което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос…” (1 Петрово 1:3-7)
Ще съзрем ли Среброто на Месията, в чудесните думи на псалома, които гласят:
“Господните думи са чисти думи, като сребро претопено в пещ от пръст (ето доказателството, че Господ е дал на човеците да притежават блясъка на Неговото Сребро), пречистено седем пъти…” (Псалом 12:6)
И ако чрез Святата Си Библия нашият Небесен Отец дава на всички ни Златото и Среброто на Своя Единороден Син, то да ни постигне ли незавидната участ на свинете на Легион, чиито злато и сребро са ръждясали? Не предупреди ли Исус чрез пророка Си Йоан богаташката Лаодикийска църква:
“Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол, то съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота, и колурий, за да помажеш очите си, та да виждаш…” (Откровение 3:17-18)
Виждаш ли как Исус съветва да се купи от Него Злато, пречистено с Огън, което води до духовно обогатяване? А не потвърди ли и Апостол Яков, че Бог избра сиромасите в светски неща, но богати с Вяра и наследници на Царството? (Вж. Яков 2:5) Нашата човешка вяра ли е това или е Христовата? Окаяни и нещастни ли ни иска Исус в Святия Си Дух, или пълни с всичките Му духовни благословения в небесните места? Сиромаси, слепи и голи ли да бъдем, когато в Името Исус Христово ни е даден достъп до цялата съкровищница на Сион?
Но ето, че в последното време, което живеем, една двухилядна шайка от нечестивци, (които са библейски доказани като свинете на Легион) и едно още по-голямо число от кучета (които са библейски доказани като църковни лъжехристи и богоотстъпници) се опитват да съблазнят всички християни по земята с онова, което не е Златото и Среброто на Месията, но залите им, офисите им, титлите им, кариерите им, дипломите им, сергиите им и чековите им книжки. Те никога няма да пожелаят обогатяване с Вярата на Христос, понеже тя не е вяра за земното, та светски да ги обогатява, но е Вяра за Небесното, за да понесат игото Му и бремето Му! Те никога няма да проповядват Словото на Христос, понеже то не е земно, та светски да ги обогатява, но е Небесно, та дано би ги съразпнало на Господния Кръст! Помрачени в духа на своя ум, и измамени да мамят, лъжехристите и лъжепророците на дявола ще завлекат всичкия смърдящ боклук на църковното отстъпление до пламналото бунище на Вечното проклятие от Бога и Отца. И тогава ще е късно за всякакво покаяние, обръщане и поправление на охладнялата религиозна маса, понеже потопът на сатанинския Ефрат непременно ще я тласне до вълните на огненото езеро.
Разбираш ли сега, братко мой, колко важно за нас е да отворим сърцата си за Златото и Среброто на Месията Христос? Понеже кой от нас ще доживее да превъзмогне над умноженото беззаконие, ако не утвърди сърцето си във Вярата и Словото на Божия Син? Кой от нас ще съумее да съхрани чистотата на ръцете си и непорочността на нозете си, ако не разпознае златото и среброто на дяволските свине като най-унищожителна ръжда, която го лишава от благородния произход, за който Словото казва:
“А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име; които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога…”  (Йоан 1:12-13)
Не ни ли ражда Бог именно чрез Златото и Среброто на Христос, сиреч, чрез Вярата и Словото Му? И не предупреждава ли строго пророкът Му с думите:
“И в цялата земя, казва Господ, две части от жителите й ще се изтребят и изчезнат, а третата ще се остави в нея. И тая трета част Аз ще прекарам през огън, пречиствайки ги както се чисти среброто, и изпитвайки ги както се изпитва златото. Те ще призоват Моето име, и Аз ще ги послушам; ще река: Тия са Мои люде; а те ще рекат, всеки един: Господ е мой Бог…” (Захария 13:8-9)
Искаш ли да бъдеш Злато от Златото на Христос, и Сребро от Среброто Му? Тогава просто отвърни очите си от този продажен свят и последвай пророка Господен в дадения му от Господ Исус достъп в небесните места. Защото в тази последна пророческа книга Месията от Сион ще даде на всички ни привилегията да бъдем твърде скъпоценни – избран род, царско свещенство и Свят народ. Люде, които познават Словото на Христос, и изпълват сърцата си с Вярата Му. За да бъдем далече по-горе от рода на нечестивите, завлечен от кучетата на Мамон и свинете на Легион, та да споделя ръждата им и да падне в пропастта на тежкото им осъждане от Съдията. Последвай ме, братко мой, в първата част на тази книга, чиито видения ще бъдат за Среброто на Месията, сиреч, за Словото на Христос! И знай, че за всеки ред, написан по-долу, е платена цена от чрезмерно угнетение, но най-вече от пророческа здравина и духовно устояване!
Нека Святият и Всемогъщ Бог да те благослови с прочита на следващите страници! Амин и Амин!

Leave a Reply