БЕЛЕЗИТЕ НА ВРЕМЕТО И ЗНАМЕНИЯТА НА ВРЕМЕНАТА – IV ГЛАВА

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВ

Скъпи братко! Аз зная, че Господ тепърва ще работи със Словото на тази книга в твоето сърце. Защото това не е книга, написана да се чете. Това е книга, която Господ ми дава за твоето сърце. Защото днес мракът е голям и тъмните реки на човешкото и дяволското време завличат с голяма сила. Аз искам никак да не се съмняваш, но да протегнеш ръка към твоя Спасител. Да паднеш на колене и да Му кажеш:
“Исусе! Аз искам да вляза в Твоето Време! Моля Те, Господи! Издигни ме до Себе Си! Направи ме да ходя в Божията Река на Времето! Направи ме да Те позная като Часът и Мигът! Направи ме да разбера, че ослепителната Светлина на Спасението и Изкуплението иде чрез изпратените към човеците слуги на Отца, които са Неговите пророци.
Господи, аз приемам Твоя пророк и Словото, което Ти Си му дал да запише в тази книга! Защото ако Ти ни даде Спасението, то пророците на Отца го предизвестиха. А Апостолът Ти Петър записа:
“За това спасение претърсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодатта, която бе назначена за вас; като издирваха, кое или какво време посочваше Христовият Дух, Който беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания, и след тях славите. И откри им се, че не за себе си, а за вас, служеха те в това, което сега ви се извести чрез ония, които ви проповядваха благовестието чрез Святия Дух изпратен от небесата, в което и самите ангели желаят да надникнат…” (I Петрово 1:10-12)
Аз изповядам, Господи Исусе, че Твоят пратеник носи Твоя Дух и чрез Силата на Пророческото Слово, което приемам с вяра, Ти ще ме утвърдиш да Те позная като Час и Миг на Божието Време!
Аз се отричам от реките на човешкото и дяволското време и Те моля да направиш явни в живота ми белезите на Твоето Време и знаменията на Твоите времена. В Името на Отца, Сина и Святия Дух! Амин и Амин!”

Leave a Reply