БЕЛЕЗИТЕ НА ВРЕМЕТО И ЗНАМЕНИЯТА НА ВРЕМЕНАТА – I ГЛАВА

ВИДЕНИЕТО С РЕКАТА НА ВРЕМЕТО

Нека сега, скъпи ми братко, ти споделя удивителното духовно пътуване, което имах с моя Господ. Защото Той, като хвана духа ми, ме издигна нагоре, към светлите предели на Сион. И очите на сърцето ми за първи път видяха неща от самото Сътворение. Но нека не изпреварвам разказа на това видение, а да започна с първото, което Господ ме накара да видя и проумея.
В мига, когато Той хвана духа ми и ме издигна нагоре, стана така, че видях, как Светла Ръка ме измъква от една дълбока река. Видението беше толкова реално, щото аз забелязах как от мен се стичаха вадички от реката и капеха надолу. Тогава се обърнах към Господ и учуден Го попитах:
“Господи, какво беше това? Каква е тази река, от която ме измъкна Святият Дух?”
А Исус се усмихна и каза:
“Това е времето. Твоето време на твоя живот на земята. И няма друг Небесен символ и олицетворение на Времето, освен, че е река. Защото времето тече така, както реката…”
“А сега, Господи мой, в безвремие ли съм?”
“Не, Стефане! Сега си в Пролома от човешкото към Божието Време…”
Думите на Господ ме накараха да разбера, че най-трудното в живота на човека е именно това – човек да излезе от своето си време и да влезе в Божието Време. Затова отново попитах Исус:
“Господи! Не съм ли в постоянен бунт пред Теб, след като Ти ме вдигаш от моето време, за да ме заведеш в Твоето? Та нали Божията Воля за нас е всички ние да се намерим в Божието Време?”
Тогава Исус ми каза:
“Енох ходи цели триста и шестдесет и пет години, за да влезе в Божието Време. А днес Милостта и Благостта на Отца компенсират огромната част от липсата на Божието Време в живота на човеците. Защото когато съгрешаваш, тогава си не просто в човешкото си време, но във времето на дявола. И не казах ли Аз, че ще ви бъда Пролом, така щото да влизате и излизате и паша да намирате? Разбира се, че Съвършената Воля на Отца е всички да напуснете човешкото време и да влезете във Времето на Бога. Но това не е просто каприз или прищявка! Това е да вдигнеш кръста си, да се отречеш от себе си и да Ме следваш. А днес времената са усилни. Защото яростта и силата на нечестието са умножени. Ето затова много малко Мои служители ходят в Божието Време. И ето затова не просто влизате, но и излизате… Но нека сега да ти покажа неща, които трябва да видиш. Защото ще те върна в мига, когато Отец Ми изгони първите човеци от Едемската градина…”
След думите Си Господ направи пред очите ми да се разкрие видение. Аз виждах първите човеци, които напускаха Едемската градина, а зад тях стояха херувимите и въртящият се Пламенен Меч. Тогава изсред градинските дървета, като от бликнал гигантски гейзер се разплискаха вълните на светла река, която напусна градината и много бързо водите й стигнаха до първите човеци, така че Адам и Ева вече бяха потопени от реката до мястото на шията. В следващия момент Господ ми каза:
“Наблюдавай какво ще стане с реката. Защото именно затова те извиках тук…”
Погледнах към реката и забелязах, че много скоро тя изгуби светлостта си и стана мътна и тъмна река. И скоро до Адам и Ева се появиха множества от човеци – всички до един в самата река. Тогава от Небето се протегна Светла Ръка, която протегна показалеца Си, така щото направи нещо като отбивка на реката. Така реката се раздвои. А показалецът просто повдигна онази част от реката, която бе раздвоил и я направи да се освети съвършено и да продължи да тече, само че в небесните места. Пред очите си аз вече виждах две реки. Едната – тъмна и мътна, течаща по земята, в която имаше хиляди по хиляди човеци, които все повече се умножаваха. Другата – светла и кристално чиста, която течеше в небесните места. А Господ ми каза:
“Това, което виждаш, е Реката на Времето. Някога тя беше една и нейните води напояваха градинските дървета и Дървото на Живота всред Божия Рай. Но след грехопадението на човеците, Реката на Времето напусна Едемската градина, за да бъде разделена от Отца Ми на две реки. Реката на човешкото време и Реката на Божието Време. Човешкото време щеше да бъде по земята, за да изпълнява съдбоносните думи на Отца, казани на Адам:
“С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст и в пръстта ще се върнеш…” (Битие 3:19)
Ето затова реката на човешкото време стана мътна и тъмна. Понеже човеците щяха да излизат от пръстта и да се връщат в пръстта. Колкото до Реката на Божието Време, то Отец Ми промисли във Вечната Си Воля да се намесва в човешкото време и да избира човеци, които да идват и да живеят в Неговото Време. Но с това обяснение видението не приключва. Затова продължи да гледаш, за да видиш какво ще се случи с човешкото време…”
Погледнах във видението и видях как тъмната и мътна река ставаше все по-голяма и по-голяма. Така забелязах, как по повърхността на реката започнаха да изплуват мехурчета, които се пукаха, така щото се създаваше впечатлението, че реката е завряла от някакъв огън изпод нея. Нещо повече – земята започна да се люлее от трусове, които буквално я разцепиха и направиха дълбоки километрични процепи, от които излизаше черен дим. Тогава част от реката влезе в тези процепи и започна да тече в тях, а останалата част продължи да тече в старото си корито. Ето защо нещата, които виждах, подсказваха, че беше налице ново разделяне на реката на човешкото време. Този път едната част продължи да си тече по земята, а другата влезе в дълбоките процепи, станали от земните трусове, за да тече там и сякаш да търси дълбочините на земята. Видението ме оставяше без дъх. То беше апокалиптично и зловещо. Защото освен самата река, аз виждах и главите на хиляди човеци, носени от нея. В този момент Исус отново ме докосна, като каза:
“Никак да не се уплашиш от онова, което виждаш. Защото тук Аз ти показвам последвалото разделение от реката на човешкото време. Кажи Ми тогава, защо е мътна тази човешка река на времето?”
“Господи, Сам Ти ми каза, че това се дължи на съдбоносните думи на Отца, когато Той каза на Адам, че е пръст и ще се върне в пръстта. Ето защо реката е мътна от пръст…”
“Точно така, момчето Ми. Мътна е от пръст. Но на кой друг Отец свърза съдбата с пръст?”
В думите на Исус блестеше отговорът. И затова Му казах:
“Господи! Отец заяви на старовременната змия, която е дявол и Сатана, като й каза:
“Понеже си сторила това, проклета да си измежду всеки вид добитък и измежду всички полски зверове; по корема си ще се влечеш, и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си…” (Битие 3:14)
И ако Отец даде на дявола да яде пръст, то никак не се учудвам, че реката на човешкото време завря и се появиха мехурчета. Защото това обяснява явното желание на дявола да участва в човешкото време, което е пръст, а така да се създаде и реката на дяволското време…”
“Правилно го каза!” – отговори Исус и продължи:
“Защото, ако четеш внимателно “Битие” твърде скоро ще забележиш как Бог се разкайва, че създаде човека, понеже земята се изпълни с насилие. И ако в началото Реката на Времето беше една, за да дава на творенията Вечен Живот, то миг преди потопа тя вече е разделена на три реки:
Реката на Божието Време.
Реката на човешкото време.
Реката на дяволското време.
Първата Река тече в небесните места.
Втората река тече в земните места.
Третата река тече в подземните места.
Всяка от реките на Времето носи съдба в себе си. Но ако човешката и дяволската река си приличат по това, че сетнината им е адът и осъждението, Божията Река тече далече по-горе, където Господ вашият Бог ви призовава да бъдете…”
“Исусе! А как да си обясня днешното време? И как да разбера реките на Времето днес? Защото, колкото до Твоята Река, у нея всичко е прекрасно и съвършено. Но аз Те моля да ми кажеш коя от двете реки на земята днес е по-силна – реката на човешкото време или реката на дяволското време?”
Исус се усмихна, а после каза:
“Видя ли във видението, което ти дадох, че имаше земни трусове, които отвориха огромни и дълбоки процепи, така щото реката на човешкото време да се раздвои и така да се образува реката на дяволското време? Знай тогава от твоя Господ, че най-важният план на Сатана, който се реализира днес, е именно този:
Реката на дяволското време изцяло да погълне реката на човешкото време!
Понеже идва не кое да е време, но времето на звяра, който е човекът-Антихрист. И ако някога имаше трусове, които отваряха дълбоки процепи, та да отклонят реката на човешкото време към ада, то не предупредих ли Аз за последното време, че:
“…ще се повдигне народ против народ, и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове. Но всичко това ще бъде само начало на страдания. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето Име. И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят. И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Но който устои до край, той ще бъде спасен…” (Матея 24:7-13)
Сега разбираш ли какви ще да са трусовете на дявола? Няма ли да са такива, щото в пълна степен да погълнат реката на човешкото време и така на земята изцяло да владее времето на дявола? Сега разбират ли всички, че устояването е именно това:
Да живееш в Реката на Божието Време и да не позволиш да те погълне реката на дяволското време!
А между Божието и дяволското време всякога стои човешкото време. Ето защо най-уязвими от сега и до свършека ще бъдат онези, които си предпочитат човешкото време. Защото ако дяволът не може да погълне Божието Време, то какво ли ще се случи с човешкото? Какво ще се случи с онези, които бързат да пропиляват едничкото време, дадено им от Господ в поклони пред човеци, в страх от човеци, в служба към човеци, в угодничене пред човеци? Няма ли такива съзнателно да се оставят да ги погълне не просто човешкото, но дяволското време? Но ето затова Аз трябва да разкрия на всички ви белезите на Времето и знаменията на времената. Защото който познава белезите на Времето и знаменията на времената, той ще и да превъзмогне над дяволското време.
Иди и кажи на Моите, че Аз съм Проломът и ги чакам да влязат през Мене и да отидат в Божието Време! Иди и предупреди всички благоразумни, че е останало много малко от Божието Време, защото скоро ще настъпи мигът на Вечността. А тази Вечност е само за човеци, създадени по Божия Образ, които са побързали да влязат в Божието Време. Затова нека всички внимават на белезите на Времето, които сега ще ти покажа във видение…”
След последните Си думи Господ направи видението с реките на Времето да се прекрати, а аз седнах да запиша всичко което видях и всички думи, които чух от устата Му.

Leave a Reply