ЦЪРКВАТА-РУТ – VI ГЛАВА_1

ПЪРВА ДУХОВНА СТЪПКА НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Той принуждава тщеславната църква да похули Църквата-Рут и да я обяви за враг на нейното наследство.

Моля те, братко мой, остави настрана всяка мисъл, която тежи в ума ти, всяко земно занимание, всяко тежнение и грижа, защото Святият Дух сега иска да те потопи дълбоко в Божието Сърце. Понеже в Божието Сърце живее Воля, която трябва да бъде разбрана, приета и изявена. Следвайки библейския разказ от “Книгата Рут” ти ще видиш, че моавката Рут взима ечемика, който Вооз й натоварва в покривалото и си отива в града. Ти вече разбра, че това отговаря на Грабването. Но тук искам да отворя една скоба, без която ти няма да обновиш ума си за още по-пълното разбиране на Божията мъдрост.
Каква е тази скоба?
Това е истината, че в Грабването има два етапа и те са строго последователни. Аз нямаше да ти говоря с такава сигурност за всичко това, ако Божието изобилно вдъхновение не изпълни сърцето ми.
А сега виж и етапите.
Първият етап: Църквата-Рут грабва Небесното Царство.
Вторият етап: Небесното Царство грабва Църква-Рут.
Нека Бог ти потвърди, че това не е игра на думи и между двата етапа има съществена разлика.
Какъв е първият етап?
Това е моментът, в който Господарят на жетвата наистина напълва покривалото на Рут със спасените. В този момент тази Църква изпитва огромен товар върху плещите си. Товар, за който е нужно огромно усилие. Ти ще разбереш това, ако си спомниш думите на Исус в “Евангелието от Матея”:
“А от дните на Йоана Кръстителя до сега небесното царство насила се взема и които се насилят го грабват…” (Матея 11:12)
Исус знае какво казва в тези думи, но мнозина изобщо не виждат прицела Му. Защото когато Той ти казва, че Небесното Царство се грабва от дните на Йоан Кръстител, то Бог има предвид, че за грабването на това Царство ти е нужен Духът на Йоан Кръстител. Това е Дух на покаяние, на обръщане, на дълбоко духовно преобразяване. Църквата-Рут, която е Църквата на Божиите пророци, има Този Дух в себе си. Затова запомни:
Когато се покориш на гласа на Божиите слуги, пророците, тогава правиш духовната стъпка в първия етап на Грабването, а именно – да вземеш насила Божието Царство!
Казвам “насила” и държа на това, което казвам. Защото в тщеславните църкви гласът на Божиите пророци е забранен. Книгите им там са табу. Виденията им – похулени и отхвърлени. Следователно – за да послушаш този глас ще трябва да се насилиш и да излезеш от светската църква.
Друг начин и друг път няма.
Или ще бъдеш като ечемик в покривалото на Рут или ще бъдеш житен клас в снопите на тщеславните жетвари.
Чак тогава Бог ще промисли и втория етап за тебе, а именно:
След като насила си грабнал Небесното Царство, то и Небесното Царство да грабне теб!
Защо започвам така тази тема?
Или кое ме кара да ти говоря за всичко това?
Именно фактът, че след като моавката Рут отиде в града, тя отново говори със свекърва си Ноемин. Вярвам, че помниш какво олицетворяваше Ноемин. Тя беше преобраз на Божията Благоугодност. Затова виж сега какви думи каза Божията Благоугодност на Рут:
“И като дойде при свекърва си, тя й каза: Що ти стана дъщерьо моя? И тя й разправи всичко, що й стори човекът. Каза още: Даде ми тия шест мери ечемик, защото ми рече: Да не идеш празна при свекърва си. А тя рече: Седни, дъщерьо моя, догде видиш как ще се свърши работата; защото човекът няма да се спре, докато не свърши работата още днес…” (Рут 3:16-18)
Божията Благоугодност познава добре характера и ревността на Бога. Защото Исус наистина няма да се спре, докато не свърши работата Си до край. И оттук вече мога да ти говоря за онова, което прави Господ, а именно – да принуди светската тщеславна църква да похули Църквата-Рут и да я обяви за враг на нейното наследство.
Когато аз започнах да разсъждавам в дълбочина върху стъпките на Господ, Исус отново беше при мен. Той ми каза:
“Нали не си забравил как говорих на Рут, че има един “по-близък сродник”, от когото трябва да се отдели?”
“Да, Господи! Този “по-близък сродник” олицетворява тщеславната отстъпила църква, от която се отделиха всичките Ти верни люде!”
“Как мислиш ти? Не трябва ли този “по-близък сродник” да бъде поканен от твоя Господ да стори нещо, така че да се изяви сърцето му?”
“Боже мой! Аз зная, че Ти вършиш Делото Си пред мнозина свидетели, за да не се оправдае нито една твар пред Тебе! Затова мисля, че Ти ще заставиш тщеславната църква да се определи и то да се определи докрай!”
“Точно така е, момчето Ми! Защото в Словото Си казах едни думи, които ще ти припомня:
“Или направете дървото добро и плода му добър; или направете дървото лошо и плода му лош; защото от плода се познава дървото…” (Матея 12:33)
Прибави към тия Мои думи пророческата Ми заповед в “Откровението”, която не може да бъде осуетена, но всеки ще я извърши докрай. Ето тази заповед:
“Който върши неправда, нека върши и за напред неправда; и който е нечист, нека бъде и за напред нечист; и праведният нека върши и за напред правда, и светият нека бъде и за напред свет…” (Откровение 22:11)
Виждаш ли тук изход за неправедните и нечистите?”
“Не, Исусе! Няма никакъв изход. Понеже ако изход имаше, то Ти би казал:
“Който върши неправда, нека за напред върши правда и който е нечист, нека стане свят…”
Но Ти не казваш подобно нещо, което ме кара да мисля, че всичко вече е видяно и Ти предварително знаеш кои са записаните в Книгата на Живота и кои са Твоите…”
“Правилно Ми отговори! И именно затова тази неправедна и нечиста църква, която отстъпи от Името Ми и се влюби в света, трябва докрай да отстъпи от Името Ми и докрай да се влюби в света, за да се сбъдне писаното Ми Слово, че злите наистина ще направят дървото зло и ще се яви плодът им. Затова твоят Господ ще предприеме първата Си велика стъпка в това отношение. Това е стъпката, която предприема и Вооз. Виж това и нека Мъдростта Ми изпълни сърцето ти…”
Нека сега ти покажа какво прави Вооз, тоест, каква е първата духовна стъпка на Господ Исус Христос:
“И Вооз възлезе на портата и седна там; и, ето, минаваше близкият сродник, за когото беше говорил Вооз. И рече: Господине, свърни, седни тук. И той свърна и седна. Тогава Вооз събра десет мъже от градските старейшини и рече: Седнете тук. И те седнаха…” (Рут 4:1-2)
Забелязваш ли, братко, че се появяват още участници в тази първа духовна стъпка на Господ Исус?
Не може да не забележиш, че са поканени десет мъже от градските старейшини.
Как да си обясниш тяхното присъствие?
Естествено, че Исус ще ни покаже кои са те, защото без Неговата Мъдрост ние сме слепи. Затова и аз Го попитах:
“Господи, какво става? Какви са тези свидетели? И защо Вооз ги събра, преди да разговаря с “по-близкия сродник”?”
А Исус ми отговори:
“Където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Когато Аз искам да изпитам някого по Моята Воля, то поставям между него и Мене свидетели, които ще свидетелстват против него. Тези десет мъже са свидетелите на тщеславната църква. Без тяхното присъствие тя би се преправила на фурнаджийска лопата и би търсила начин да Ми угоди с думи. Но Аз познавам лицемерието на тщеславните и затова няма да ги изпитам без свидетели. Впрочем, виж сега тези десет мъже, които съм поканил, че са записани и в “Откровението”:
“…десетте рога, които си видял, са десет царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно със звяра; те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт…” (Откровение 17:12-13)
Виждаш ли, че човекът-Антихрист, който идва да се ожени за отстъпилата църква, има подкрепата на десет царе?
Това са лидерите на десетте световни отстъпили църкви, които, събрани заедно представляват цялата отстъпила църква. Всеки от тези десет царе се е оженил за отстъпилата си църква и в онзи миг я предоставя на по-солиден младоженец – човекът-Антихрист.
Когато искаш да разбереш една жена кого повече обича, то ти не би ли я поставил пред земния й съпруг? Няма ли тя да го обича повече от всичко?
Но ето затова Аз изпитвам “по-близкия сродник” именно по този начин – като го заставя да избира:
Небесния Съпруг или земния съпруг!
Небесната Награда или земната награда!
Небесните Благословения или земните благословения!
Но ти продължи да следиш разговора на Вооз с “по-близкия сродник”, за да видиш накъде ще избие разговорът…”
Слушайки Господ, аз отново се върнах на “Книгата Рут” и продължих да чета там за разговора между Вооз и “по-близкия сродник”.
Ето как продължава той:
“После [Вооз] рече на сродника: Ноемин, която се върна от Моавската земя, продава нивата, делът, който принадлежеше на брата ни Елимелеха; а аз рекох да ти известя и да ти кажа: Купи го пред седящите тука, пред старейшините на людете ми. Ако щеш да го откупиш като сродник, откупи го; но ако не щеш да го откупиш, кажи ми, за да зная; защото освен тебе няма друг да го откупи като сродник; и аз съм подир тебе. И той рече: Аз ще го откупя…” (Рут 4:3-4)
Забелязал тази охота на “по-близкия сродник” да купи дела на Ноемин аз бях объркан. Не разбирах защо тщеславната църква е готова да откупи дела на Божията Благоугодност. Исус видя затруднението ми и каза:
“Не се смущавай! Забележи, че докато Вооз говори със сродника, той нарича десетте, стоящи до него “старейшини на людете ми”. Това в този миг успокоява сродника, защото този сродник все още си мисли, че десетте царе в действителност са “старейшини на Божиите люде”. Така и тщеславната църква все още се успокоява, че лидерите й са Господни старейшини и именно затова тя е готова да откупи дела на Ноемин, тоест:
Да заяви пред целия свят, че все още върши всичко в името на Божията Благоугодност!
Да, но има проблем! Проблемът е, че “старейшините на Божиите люде” отдавна са похулили Святия Бог и са продали сърцата си на светския дух. Те действително са старейшини, които си мислят, че могат да откупят дела на Божията Благоугодност, но са забравили пророческите думи на Йеова:
“Господ ще влезе в съд със старейшините на людете Си и с князете им, и ще им каже: Вие сте, които сте похабили лозето! Ограбеното от сиромаха е в къщите ви! Защо разломявате людете Ми и смилате лицата на сиромасите? Казва Господ Йеова на Силите…” (Исайя(Рут 4:5-6), продължава с едни много важни думи. Прочети ги и размишлявай над тях…”
Отново се върнах на “Книгата Рут” и видях как там Вооз казва:
“В деня, когато купиш нивата от ръката на Ноемин, трябва да я купиш и от моавката Рут, жена на умрелия, за да възстановиш името на умрелия над наследството му. Тогава сродникът рече: Не мога да изпълня длъжността на сродник, да не би да напакостя над своето си наследство; ти приеми върху себе си моето право да откупя, защото не мога да откупя нивата…” (Рут 4:5-6)
Забелязваш ли какво става? Забелязваш ли, че когато Вооз споменава името на Рут, в този “по-близък сродник” изчезва всякакво желание да откупува нивата на Ноемин?
Нека Господ сега ти обясни духовно всичко това. Защото Той ми каза:
“Виждаш ли как гузният негонен бяга? Виждаш ли, че когато тщеславната църква трябва да приеме в сърцето си, че има само една Жива Църква на земята, която е “жена на умрелия” за греховете ви Господ, Моята Невяста, Църквата-Рут, Църквата на Божиите пророци, то в следващия момент “по-близкият сродник” се отказва да купи нивата на Ноемин? Знаеш ли защо?
Запомни отговорът на твоят Господ:
Тщеславната църква се отказва от Божията Благоугодност, защото няма в себе си Святия Дух, с Който да възстанови Името на умрелия за греховете ви Господ над Неговото наследство! Понеже само и единствено в Святия Дух е силата да се зачева, развива и ражда!
Ето така, момчето Ми, пред мнозина свидетели става явна духовната нечистота на тщеславието, което е готово да вземе всички користи Господни, но когато трябва да приеме нивата, сиреч, служението на Църква-Рут, то вижда в това опасност, защото непременно Божиите пророци ще напакостят на неговото земно наследство.
В този миг тази църква мисли за земното, а не за горното. В нейните светилници няма масло. В този миг тази църква не е готова да възстанови Името Ми на земята, защото в нея действа друг дух, друг Исус и друго благовестие.
Сега разбираш ли, че никой не може да излъже Господа? Сега разбираш ли, че няма разум, няма мъдрост и няма съвещание против Господ и Неговите пророци?
Затова няма да се намери сила на земята, която да спре Делото Ми, което ще извърша с тази книга и с твоето сърце. Затова кажи на всичките Ми братя и сестри пророческото предупреждение, което ви отправям сега:
Не се оженвайте за земните си пастири!
Не презирайте пророците Ми!
Не търсете земни користи!
Влезте със сърцата си в Църква-Рут, защото само тя е жена по Сърцето Ми! Защото само на нея е дадено от Отца Ми да възстанови Името на Господ над цялата земя!
Колкото до останалите, които ще презрат Моя призив, то виж сега и втората духовна стъпка на твоя Господ…”

Leave a Reply