ЦЪРКВАТА-РУТ – VI ГЛАВА

VI. ПЪЛНАТА НАГРАДА ОТ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС ВЪРХУ ЦЪРКВАТА-РУТ

Скъпи братко, дойде онази част от книгата, в която, воден от Господ Исус, ще навляза дълбоко в Божиите планове, които днес се изявяват на Църквата.
Искам да ти кажа, че Словото, което ще получиш, е Божия Милост върху всички нас. Не мисли, че авторът на тази книга е свръхдуховен и някакъв специален съд за Божия употреба.
Нищо подобно!
Аз съм толкова ценен за Исус, колкото си и ти, колкото е и всеки Негов последовател на тази земя. Не чешмата е достойна за уважение и преклонение, но Изворът, Който е причината от тази чешма да тече бистра вода. Както вече забеляза от досегашните разсъждения, на земята излиза една Пророческа Църква-Рут.
Църква, която не се вписва в никакви доктрини и устави.
Църква, която не пасва на никакво човешко първенствуване.
Църква, която ще бъде водена от Единия Пастир.
Тази Църква ще наследи скъпоценните и твърде големи обещания от Бога, за да стане участница на божественото естество на Исус и да бъде Негова изява във вековете и поколенията, които предстоят на тази земя.
Естествено, че щом християнинът е изкачил стълбата на последния Яков, тоест, онези седем духовни стъпки, които вече разгледах, то от този момент инициативата вече не е Църковна, но Господна. Защото Господ непременно ще даде пълна награда на Църква-Рут и сега аз ще говоря за това. Както може би се досещаш, духовният компас за всичко, което Господ ще направи, е отново “Книгата-Рут”, която е пророческата програма на Святия Дух. В тази програма има духовни стъпки, които Господ ще предприеме на тази земя. Във всяка от тези стъпки Той ще засвидетелства, че Църква-Рут е Невястата по Сърцето Му.
Когато Исус ме вдигна при Себе Си, Той разтвори пред очите ми един свитък, на който със златни букви беше написана програмата, която Той ще следва в мига на Грабването на Църквата Си и след Грабването. Тази програма бе особен, божествен прочит на последните страници от “Книгата Рут”, така, че онзи, който прочита Божиите стъпки, да е сигурен, че те наистина са библейски потвърдени, но едновременно с това да бъде уверен, че не е дадено на всички църкви да знаят Божията Воля.
Нека сега да започна със стъпката, която Господ ще предприеме, миг преди да е грабнал Църква-Рут.

Leave a Reply