ЦЪРКВАТА-РУТ – V ГЛАВА_6

ШЕСТА ДУХОВНА СТЪПКА НА ЦЪРКВАТА-РУТ

Църквата-Рут преживява дълбокото си духовно смирение под покривалото на Исус, за да бъде напълно освободена от властта на тщеславната църква.

След всичко, което прочете до тук, ти скъпи читателю трябва да си наясно, че пророческата Църква-Рут няма алтернатива. А ако има някаква алтернатива, тя се състои в личния ти избор – Спасение или осъждение, наградата в Небето или наградите на земята. Аз в никакъв случай не искам да се поставям като някой, който поставя ултиматуми или “извива ръцете” на инакомислещите. В крайна сметка всеки има сърце и свободна воля, с която да приеме или отхвърли нещата, които му се предлагат.
Тук искам да получиш една по-дълбока представа за Църква-Рут и най-вече – за личната цена, която трябва да платиш, за да се намериш духовно в нея. Когато Вооз вижда при себе си Рут, след като се стряска от съня си, той й казва едни много важни думи. Думи, които и Господ Исус Христос ще каже на всичките Си последователи. Ето тези думи:
“И сега, вярно е, че аз съм близък сродник; има обаче друг сродник, по-близък от мене. Остани тая нощ и утре, ако иска той да изпълни към тебе длъжността на сродник, добре, нека я изпълни; но ако не иска да изпълни към тебе длъжността на сродник, тогава, заклевам се в живота на Господа, аз ще изпълня тая длъжност към тебе. Пренощувай тук…” (Рут 3:12-13)
Както сам забелязваш, Вооз е видял, че Рут има сродник, който е по-близък от него. Тази е причината Вооз да не се ангажира с обещание към Рут, преди да изпита нещата с нейния сродник.
Как да разбираш това?
Как да приложиш тези думи на Вооз, но като духовен поглед върху отношенията между Господ Исус Христос и пророческа Църква-Рут?
Преди всичко – помисли, че Църква-Рут не е локална църква, нито е деноминация. Тя е невидима църква на Бога и като такава крие известни рискове.
Какви са рисковете?
Рисковете са такива, че онези, които влязат в тази невидима църква, могат да почувстват носталгия по църквата, от която са излезли. Тази носталгия ще са напиращите “родствени връзки” в сърцето на вярващия с онези, от които Господ го е отделил. Случва се и това, че хора, които излизат от тщеславната църква, после отново се връщат в нея, защото не издържат на чародействата, угнетението, самотата и всеобщото презрение, дошло върху тях. А ти сам можеш да си представиш какво ще се случи с християнин, когато се върне в едно място на робство, от което Господ веднъж го е избавил. Ще стане това, че този път религиозният дух ще хване много по-здраво сърцето и този “по-близък сродник” наистина ще има и по-голяма власт върху сърцето на човека от Самия Бог.
Нещата дословно повтарят древната картина от историята на Израил и аз ще те моля да забележиш това. Защото чрез пророк Моисей Бог освободи израилтяните от робството в Египет. Но там, в стана на Израил, се намериха хора като Корей, Датан и Авирон, които постоянно разпалваха носталгия по стария “сродник” на Израил, а именно – Египет. Такива бунтари против Божията Воля надигаха гласа си и казваха:
“Затова ли ни изведе Моисей от Египет, за да умрем в пустинята? В Египет поне си хапвахме лук и чесън, а тук този самозванец иска да ни умори от глад…”
Искам да знаеш, братко мой, че когато някой участва в Изхода, заповядан от Господ Исус Христос, такъв непременно ще има за изпитание съпротивата на духа на Корей. Това е дух на сатанинска злоба против Божиите пророци. Това е дух, който ще те накара да обърнеш главата си назад и духовно да заприличаш на Лотовата жена.
Ще издържиш ли на провокациите на този дух? Ще имаш ли силата да му се възпротивиш или ще бъдеш от онези, за които Апостол Юда каза в посланието си, че “ходят по Каиновия път, заради печалба се впускат във Валаамовата заблуда и погиват в Кореевото упорство”?
Бог иска да издържиш, но за целта ти е нужно постигането на онова духовно състояние, което ще те направи да превъзхождаш всичките си противници. Това състояние се нарича смирение. В това състояние злобата, чародейството и стрелите на отстъпилата църква нямат никаква сила върху сърцето ти, защото ти самият мислиш за горното, а не за земното и претърпяваш всяко гонение, за да получиш наградата от Исус.
Апостол Павел казва в тази връзка много точни думи:
“Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. А нечестиви човеци и измамници ще се влошават повече и повече, като мамят и бъдат мамени…” (II Тимотея 3:12-13)
Помисли не е ли днес идеалното време за измамници и нечестивци? Не налагат ли такива човешкия си авторитет в църквите, за да се напечелят и обогатят?
Но именно в това отношение призивът на Исус е към всички ни. Този призив се преплита изключително с един псалом, от който сега ще ти цитирам първите стихове. Ето какво гласят те:
“Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Когото уповавам…” (Псалом 91:1-2)
А сега помисли не повдигна ли моавката Рут покривалото из към нозете на Вооз и не се ли покри именно с него? Знаеш ли на какво отговаря това? Знаеш ли какъв е духовния прочит на това действие на Рут?
Ето с какви думи Господ ми обясни покривалото на Рут. Той ми каза:
“Когато ти се покориш на Божия Авторитет, то тогава наистина отиваш под покрива на Всевишния. Така и пророческа Църква-Рут в това последно време ще се покори изцяло на Божият Авторитет и ще отиде под покривалото Ми, с което съм я облякъл.
За тези, които искат да наследят обещанията Ми, няма нищо по-важно в този момент от това:
Да се покоряват само и единствено на Божия Авторитет!
Няма друг авторитет, освен Божият, който да може да спасява и опазва Божиите чеда. Когато видите, че, осланяйки се на човешкия си авторитет, някой служител ви накара да извършите беззаконие и да направите компромис с Божия Авторитет, то помислете и за последствията от делата си. Защото ако някой страда по причина, че не желае да размени Божия Авторитет за човешки, то това е угодно на Отец Ми. Но ако някой пожелае да си спести страданието и се покори на човешкия авторитет и презре Божия, то за такъв осъждението е справедливо. Не вярвайте повече на религиозните измислици на тщеславните, че ако някой не посещава църквите им, то такъв е вън от Бога. Помислете по-скоро върху другото, а именно, че този “по-близък сродник”, който имате на земята, непременно ще поиска да ви погълне, дори тогава, когато веднъж вече ви е похулил и изгонил. И когато дойдат и ви кажат, че сте в беззаконие, понеже не посещавате църквата им, най-добре им кажете:
“Аз имам чудесната привилегия от Господ Исус да посещавам и да живея в невидимата Му Църква. Защото който се съединява с Господа, е един дух с Него, а който е един дух с Него, е в Неговата Църква. Тази Негова Църква не е ограничена от зали и офиси, не е опозорена от устави и доктрини, не е опорочена от теология, не е докосната от Вавилон. Аз съм под покривалото, дадено ми от Господ и зная, че ще устоя на всички ветрове и бури с Неговото смирение!”
Търсете смирението Ми! Търсете онова стоене и ходене пред Господа, в което ще сте в изобилен мир с Него. Защото смирение ще рече да живееш в мир с Бога. Защото мир с Бога е възможен само там, където вярващият се покорява на Божия Авторитет. Но ако авторитета на земните царе се превъзвиши над Небесния Цар, то за всичките им поданици е настъпило времето на най-голямото запустяване. Тогава непременно трябва да си спомните думите, които Павел ви говори:
“…Затова – “излезте изсред тях и отделете се”, казва Господ, “И не се допирайте до нечисто” и “Аз ще ви приема, и ще ви бъда Отец, и вие ще Ми бъдете синове и дъщери”, казва Всемогъщият Господ…” (II Коринтяни 6:17)
Именно когато излезеш “изсред тях” ти наистина ще докажеш, че желаеш Господ да бъде твоят сродник, а не изкусно маскираният дявол. Но за да направиш тази стъпка ти трябва да си наясно и с последиците, които ще бъдат гонения, омраза, оплюване и чародейство. Тези последици няма да те досегнат, ако пребъдваш в смирение и наистина да се намериш под покривалото на Рут. А това не е нещо друго, но да вникнеш в думите на Апостола, който ти казва:
“Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име; защото Духът на славата и на Бога почива на вас [откъм тях се хули, а откъм вас се прославя]…” (I Петрово 4:14)
Забележи колко са чудесни думите:
“Духът на славата и на Бога почива на вас…”
Това не е нещо друго, но именно покривалото на Рут, което почива върху цялото й тяло. Аз вярвам, че Този Дух ще почива и върху твоето сърце и така ще те подготви за последната седма духовна стъпка. Нека сега да поговоря и за нея.

Leave a Reply