ЦЪРКВАТА-РУТ – V ГЛАВА_4

ЧЕТВЪРТА ДУХОВНА СТЪПКА НА ЦЪРКВАТА-РУТ

Църквата-Рут е призвана да събужда и стряска всички, за да изтрезнеят и да се покаят. Тази последна доброта на Рут е по-голяма от самата жетва, защото тя не отива по пътя на тщеславните църкви, но устоява със смирение в нозете на Господ.

Сега нека видим реакцията на Вооз. Той е ял, пил, веселил се е. Накрая сърцето му е натегнало и е заспал. Но Слава на Бога, там, на гумното, е дошла една жена и е легнала в нозете му. Тя е дошла тихо, без да крещи, без да осъжда, без да заплашва. Тя просто е дошла, за да засвидетелства, че е жена по Божието Сърце и единственото й желание е Вооз да се събуди и да я види. Следвайки библейския разказ ще видим, че Вооз се стряска и събужда. Тогава поглежда, и, ето – жена лежи при нозете му. В първият момент Вооз е изненадан. Той не може да си спомни коя е тази жена. Вероятно яденето и виното са притъпили чувствителността му, и затова той пита:
“Коя си ти?” (Рут 3:9)
А тя отговаря:
“Аз съм слугинята ти Рут; простри, прочее полата си над слугинята си, защото си ми близък сродник…” (Рут 3:9)
Можеш ли да си представиш, братко, какво отрезняване е настъпило в събудените от Исус църкви, в събуденото Му Тяло? Не се ли завръща тогава Святият Дух в сърцата на хората? Няма ли всеобщо съживление на Христовото Тяло?
Разбира се, че има!
Именно затова тази последна жива Църква, тези последни пет разумни девици, стреснати от пророческия възглас, този събуден Вооз, казва на Рут:
“Благословена да си от Господа, дъщерьо; тая последна доброта, която си показала, е по-голяма от предишната, гдето ти не отиде след млади, били те сиромаси или богати. И сега, дъщерьо, не бой се; аз ще сторя за тебе всичко, що казваш; защото целият град на людете ми знае, че си добродетелна жена…” (Рут 3:10-11)
Виждаш ли реакцията на Вооз?
Тя не е нищо друго, освен Съвършеното Божие благоволение към Църква-Рут. Защото тази последна доброта, която тя показва към заспалите девици на Младоженеца, е наистина по-голяма от предишната. Тук има дълбочина, за която искам да знаеш. Каква е тази дълбочина ли? Именно такава, че Църквата-Рут не отиде по пътя на останалите църкви и не заспа във времето на най-голямата демонична измама и охладняване. Нека тук ти дойдат наум думите на Господ Исус Христос:
“Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Но който устои докрай, той ще бъде спасен…” (Матея 24:12-13)
Знаеш ли в какво се състои устояването?
Именно в тази последна доброта, която Рут показва на Вооз, защото тя не отиде след млади, били те сиромаси или богати. Тя не заспа. Тя никога не си позволи да използва Евангелието за лично обогатяване и всякаква друга корист. Помисли върху това, братко мой! Защото днес дяволът е направил Името на Исус в устата на тщеславните църкви, като чудодейна формула за трупане на банкови сметки.
“Исус иска парите ти!” – казват те на сиромасите.
“Исус иска да ми се покоряваш, без да ми задаваш въпроси!” – казват други с фараонско самочувствие.
“Исус иска да завършиш библейско училище!” – допълват теолозите.
А всъщност Исус не иска нищо друго, освен да устоиш. Исус не иска нищо друго, освен това – никога сърцето ти да не забравя, че този свят не е твоят дом и тук ти си само един пътник. И когато този пътник потърси Дома на Отца, той непременно ще види, че “целият Небесен Ерусалим знае, че Църквата-Рут е добродетелна жена…” според верните думи на Вооз. Защото в това последно време няма по-голяма добродетел от смирението. От онова стоене пред Бога, с което да Му кажеш, че Той продължава да бъде всичко в твоя живот и без Неговата Милост всички ще паднем и ще се заблудим. И понеже мнозина вече са започнали да определят добродетелта според блясъка и богатството на една църква, то нека прибавя към казаното дотук и това, че ти сериозно ще се заблудиш, ако смяташ, че Пророческа Църква-Рут ще е многобройна.
Нищо подобно!
Многобройните и големи неща са забележими неща. Ако една група от десет петнадесет хиляди човека тръгнат по улиците на един голям град, те непременно ще предизвикат интерес и ще бъдат забелязани. Едни ще си мислят, че това е митинг, а други – че е шествие. Но представи си, че група от пет човека тръгне по улиците на града, то никой няма да им обърне внимание, защото са малко.
Ще остави ли някой яденето и пиенето си, за да се впечатлява от думите на една шепа боголюбци? Къде са десет хиляди, а къде – петима?
Но аз отново ще ти повторя думите на Вооз към Рут:
“Благословена да си от Господа, дъщерьо; тая последна доброта, която си показала, е по-голяма от предишната, гдето ти не отиде след млади, били те сиромаси или богати…”
Исус искаше от мен да разбера в още по-голяма пълнота думите на Вооз и затова ме попита:
“Стефане, колко човека искаш да събереш в служението си?”
Отговорих Му:
“Господи, не искам да събирам никакви човеци. Искам Ти да ми ги прибавиш, но не и аз да ги събера! Понеже ако Ти не пожънеш сърцето на човека, то какво мога да сторя аз? Словото Ти казва:
“…защото що може да стори човек, който е дошъл подир царя относно това, което е вече сторено?” (Еклeсиаст 2:12)
Аз не искам да отнемам Твоето божествено право да се изявяваш преди мен, макар и чрез мен…”
Тогава Исус ми каза:
“Защо, според теб, през трите години на Моята мисия на земята, Аз не събрах една мощна стохилядна църква? Защо, когато стражата на първосвещениците Ме залови всички се разбягаха от Пастиря си? Не беше ли във Волята на Отца Ми Аз да оставя поне сто хиляди последователи в Ерусалим?”
Отговорих:
“Господи, при Твоят божествен критерий с тясната порта и стеснения път едва ли биха чакали на опашка, за да тръгнат след Теб! Та само от мисълта за Кръста ще си отидат повечето…”
Господ продължи с въпрос:
“Ами ако никой не им говори за кръста? Ако вместо тясната порта им се предложи широка порта? Ако вместо стеснения път им се предложи просторна магистрала? Ако вместо кожени сандали им се предложат кожените седалки на един “Мерцедес”? Ако вместо богатството горе им се предложи богатството долу? Ако вместо заплатата горе им се предложи заплатата долу?”
Слушах въпросите на Исус аз прекрасно разбирах прицела им. Тогава отново казах:
“Господи, такава църква ще се пръска по шевовете. Но тя няма да е Твоята Църква, а църква на човешки интереси и амбиции…”
Тук Господ ме накара да си отворя “Книгата Притчи” и да прочета там един стих, който гласеше:
“Когато людете са многочислени, слава е за царя, а когато людете са малочислени, съсипване е за княза…” (Притчи 14:28)
Към писаното Той прибави и думите Си:
“А сега виж, че тук има два пътя на две църкви. Пътят на многочислените, които прославят земния си цар и пътят на малочислените, които съсипват княза на този свят. Ето затова Църква-Рут ще бъде съсипване за княза. Тя ще съсипва хитростите и лукавствата му. Тя ще изобличава религията му. Тя ще погубва влиянието му. Но въпреки мощта и силата си, Църква-Рут ще остане малко стадо.
Вие не трябва да се водите по човешки представи и да мислите, че онези пет от десетте девици, които се събудиха от пророческия вик на Рут, ще са точно половината от мнозинството. Тъкмо обратното. Те ще са онзи малък процент, който, допълнен към мнозинството, дава цялото. Именно така ще разбереш и думите на Вооз към Рут. Защото тя не отиде след млади, били те богати или сиромаси. Ако беше го сторила, щеше да заспи подобно на тях и Спасението на последните Ми поколения щеше да се осуети.
Колкото до най-голямото духовно усилие на Църквата-Рут, то виж това в петата духовна стъпка…”
Нека сега да премина към петата духовна стъпка, понеже в нея е скрито наистина най-голямото изпитание пред Божиите пророци.

Leave a Reply